Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alphonse de Lamartine Türkiye Tarihi 3 Cihan Hakimiyeti.txt

Alphonse de Lamartine Türkiye Tarihi 3 Cihan Hakimiyeti.txt

Ratings: (0)|Views: 55|Likes:
Published by periyil

More info:

Published by: periyil on Feb 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
Tercüman1001 TEMEL ESERmYAZANA. de LamartineHAZIRLAYANM. R. ÜZMENCİHAN HAKİMİYETİC T Ü R K İ Y E TARİHİ 3ücüncü cilt ıTercüman gazetesinde hazırlananbu eser Kervan Kitapçılık A. Ş.ofset tesislerinde basılmıştır1001 Temel Eser iiftiharla sunuyoruzTarihimize mânâ, millî benliğimize güç katankütüphaneler dolusu birbirinden seçme eserleresahip bulunuyoruz. Edebiyat, tarih, sosyoloji,felsefe, folklor gibi millî ruhu geliştiren,onayön veren konularda "Gerçek eserler" elimizinaltındadır. Ne var ki, elimizin altındaki bueserlerden çoğunlukla istifade edemeyiz. Çünküdevirler değişmelere yol açmış, dil değişmiş,yazı değişmiştir.Gözden ve gönülden uzak kalmış unutulmaya yüz tutmuş -Ama değerinden hiçbir şeykaybetmemiş, çoğunluğu daha da önem kazanmış-binlerce cilt eser, bir süre daha el atılmazsa,tarihin derinliklerinde kaybolup gideceklerdir.Çünkü onları derleyip - toparlayacak vegünümüzün türkçesi ile baskıya hazırlayacakdeğerdeki kalemler, gün geçtikçe azalmaktadır.Bin yıllık tarihimizin içinden süzülüp gelenve bizi -biz yapan, kültürümüzde "Köşetaşı"vazifesi gören bu eserleri, tozlu raflardan kurtarıp,nesillere ulaştırmayı plânladık.Sevinçle karşılayıp, ümitle alkışladığımız"1000 Temel Eser" serisi, Millî Eğitim Bakanlığıncadurdurulunca, bugüne kadar yayınlanan66 esere yüzlerce ek yapmayı düşündük ve"Tercüman 1001 Temel Eser" dizisini yayınlamayakarar verdik. ' 1000 Temel Eser" serisinihazırlayan çok değerli bilginler heyetini, yeniüyelerle genişlettik. Ayrıca 200 ilim adamımızdanyardım vaadi aldık. Tercüman'ın yayınhayatındaki geniş imkânlarını 1001 Temel Eseriçin daha da güçlendirdik. Artık karşınıza gururla,cesaretle çıkmamız, eserlerimizi gözlereve gönüllere sergilememiz zamanı gelmiş bulunuyor.Millî değer ve mânâda her kitap ve heryazar bu serimizde yerini bulacak, hiç bir artdüşünce ile değerli değersiz, değersiz de değerligibi ortaya konmayacaktır. Çünkü esas gaye binyıllık tarihimizin temelim, mayasını gözlerönüne sermek, onları lâyık oldukları yere oturtmaktır.Bu bakımdan 1001 Temel Eser'den maddîhiç bir kâr beklemiyoruz. Kârımız sadece gurur,iftihar, hizmet zevki olacaktır.KEMAL ILICAK
 
— « a t — ı—Tercüman Gazetesi SahibiIXAkkoyunlulara karşı seferlerde kendini iyice g ö s termişolan kahraman şehzâde Mustafa Anadolu
’davalilik yaptı
ğı devirlerde bağımsızlığa alıştığından,şimdi babasının ve vezirin müsamahasız bakışlarıaltında barış içinde İstanbul
’da ya
şamaktan sıkılmıştı.Başardığı pek çok savaşın sağladığı şahsiyeti ilehem halk, hem de yeniçeriler arasında bir hayli şöhretsahibi olduğundan, davranışları, sözleri ve hattâaşkları bile daha dikkatle gözleniyordu. Tahtın gerçekvârisi Bayezid
’e kar
şı bu oğlunu tercih eden SultanMehmed Han, kalben yakın olduğu şehzadesinde giderekartan şatafatlı bir rekabet sezmekteydi. Kendisiiçin hoş gördüğü pek ç ok aşırılıkları asla oğlunda g ö r mekistemiyordu. Mustafa
’nın her kusuru gözündebir suç olarak büyüyordu.O zamanlar Do
ğu'da seferde bulunan b ir vezirinson derece güzel bir karısı vardı. Şehzâde Mustafabir seferinde bu kadını görmüş, gözlerinin bakışındanâşık olmuştu. Parayla kandırılan uşaklar ve haremağaları iki âşığın haberleşmesini sağlamıştı. Nihayetb ir gün yanında nedimeleri olduğu halde hamamagiden genç kadın, Mustafa'nın adamları tarafındankaçırıldı- Vezirin evdeşi ile sarayına kapanan ŞehzâdeMustafamn yarattığı rezâlet bir anda bütün İstanbul
’daduyuldu. Durumu haber alan kocası kalkıp
İstan554b u l
’a geldi ve Fâtih
 
in ayaklarına kapanarak buncahizmetine kar
şılık böyle b ir davranış beklemediğinibelirtti.Ne olursa olsun bu olayın yarattığı çirkin durumuortadan kaldırmaya karar veren Fâtih SultanMehmed, b ir gece çavuşlarını oğlunun dairesine gönderdi;genç kadm şehzâdenin kollarından zorla alınarakkocasına yollanırken şehzâde Mustafa da boğduruldu.(*>XSultan Mehmed Han, şehzâde Mustafa
’ya kar
şızamanında gösterdiği kötü davranışlarından dolayısadrâzam Mahmud Paşa ile meşgul olmaya kararverdi. Şehzade Mustafa
’nın idam edildi
ği gün satrançoynayarak Osmanlı hanedanına karşı ağır hakaretsayılabilecek b ir ilgisizlik gösterdiğini ve matemelbiselerini giyeceğine devamlı olarak beyaz kaftangiydiğini ileri sürerek vezir-î âzam
’ ı itham etti.Rum baba ve Arnavut anneden dünyaya gelmi
şolan Mahmud Paşa, hristiyan olarak vaftiz edilmişti.Çocukluğunda devşirme olarak alınmış, sarayda ye tiştirilmişve eğitimle müslüman yapılmıştı. SözdeHz. Muhammed
’in dinine sâdıkmı
ş gibi görünmesine(*) Gözden geçirilen diğer Osmanlı tarihlerinde ŞehzâdeMustafa
’nın böbrek hastalı
ğından eceliyle öldüğü belirtilmektedir.Böyle bir olayın doğruluk derecesinin tahkik edilmesitarihçilerin bir ödevi olmalıdır. (Ç)555rağmen, hayatının sonuna kadar ilk dinini ve ait o ld u ğuırkı unutmamış, görevi sırasında karşılaştığı kâfirlerekarşı onların kanından olduğundan daimamüsamahalı davranmıştır (*). Buna rağmen olumlu
 
tarafları olan b ir vezirdi; b ir kaç defa Fâtih
’in fatihhırsıyla yapmak istedi
ği tehlikeli hareketleri önlemişti.Daima bilginleri, şairleri, san'atkârları korumuş;umumî kütüphaneler açtırmış; İstanbul ve Sofya'daadını taşıyan camiler yaptırmıştı. Şiraz ve Tebriz
’debulunan
şairlerle edebî tartışmalara katılmıştı. Padişahıngözünden düştükten sonra azledildi, Yedikulezindanlarına atıldı. Sonunun ne olacağını anlayanMahmud, olgunluk 'içinde kaderine rıza gösterdi. İdamındansonra verine Gedik Ahmed Paşa getirildi.XIFâtih gibi müslüman olan Akkoyunlu sultanı UzunHaşan ile birleşen Papa, Venedik, Ceneviz, Rodosşövalyeleri Akkoyunlu mağlubiyetinden sonra da Anadolu
’nun güney kıyılarına saldırılarım devam ettirdiler.Sultan Murat’ın dul e
şi Sırp prensesi Mara üvey oğluile Venedik
’in arasını bulmak için bo
şuna çaba harcadı.Papa ve Rodos şövalyeleri Venı-dik
’in dı
ş siyasetinib ir hayli etkiliyorlardı. Prenses Mara, padişahınhürmetleri ile Selânik
’e u
ğurlandı.Venedik
’in seksen, Papalı
ğın on, Napoli'nin on yerlive R o d o s
’un on dört kadırgası gerçek bir haçlı do-(*) Dev
şirmelerin daima kendi ırklarını savunduklarınınbir delili olan bu satırlara okuyucuların dikkatini çekeriz.(Ç.i556nanması teşkil ederek zaman zaman Akdeniz ve İz mirsahillerine çıkartmalar yapıyor, yağma, cinayet,ırza geçme olayları birbirini kovalyiçrdu. Birleşikhristiyan kuvvetlerine katılan tarihçilerden birisişöyle anlatmaktadır:«Venedikliler ve müttefikleri R odo s şövalyeleri,İzmir
’e girdiklerinde erkekleri bo
ğazladılar, camileresığınmış olan kadın ve kızları ihtiraslarına âlet etmekiçin kapıları kırdılar. Harekâtı idare eden Venedikkumandanı Mocenigo, askerlerinin İnsanî duygularınıuyandırmak yerine yağmayı, kundakçılığı ve ırza geçmeyiteşvik ediyordu. Kendisine getirilecek her Türk
’ünkafası için bir düka altın vaad etmi
şti. Esir alınanlarise açık; arttırmayla satılıyorlardı. P.odos
’un kar
şısınaisabet eden kıyı kasabalarının ahalisi kılıçtangeçirildi, bağlara ve ağaçlara varıncaya kadar her şeyyakıldı. Müttefikler tarafından kullanılan vahşi Arnavutlarellerine geçirdikleri erkek veya kadın esirlerinadedi için üç düka altım alıyorlardı.»XIIAnadolu sahillerine vapılan bu saldırılar Fâtih
’ içılgınca hiddetlendiriyordu, intikam almak duygusuylayan’ p tutu
şuyordu. Kendi denizlerinin ortasındadüşmanlarının kalesi durumunda olan R od o s
’u almayıkafasına koymu
ştu. Almanya İmparatoru III. Frede r ic
’e kar
şı Hırvatistan ve Slovenya
’da yürüttü
ğü b ir kaçsavaş yüzünden bu adaya karşı tasarladığı seferigerçekleştiremedi. Almanya İmparatoruna karşı düzenlenenakınlardan birinde akıncı beğinin kumandasındakiTürk atlıları Macaristan
’ın içlerine kadar girerek557Laybach
şehrini, Pazar âyini yaparken bastırdılar.Macar ovasının ortasında bulunan Peterwardein gibikentler akıncıların saldırılan karşısında alevler içinde

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->