Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alphonse de Lamartine Türkiye Tarihi 5 Sonun başlangıcı.txt

Alphonse de Lamartine Türkiye Tarihi 5 Sonun başlangıcı.txt

Ratings: (0)|Views: 46|Likes:
Published by periyil

More info:

Published by: periyil on Feb 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2013

pdf

text

original

 
e Lamartin sonuBŞI~DUIC.~'~· 'lfOAKIVE TARiHis. cilSONUNBAŞLANGICIC TÜRKİYE TARİHİ 1beşinci ciltTercüman gazetesinde hazırlananbu eser Kervan Kitapçılık A. Ş.ofset tesislerinde basılmıştırResimkopya: Remaver1001 Temel Eser'iiftiharla sunuyoruzTarihimize mânâ, millî benliğimize güç katankütüphaneler dolusu birbirinden seçme eserleresahip bulunuyoruz. Edebiyat, tarih, sosyoloji,felsefe, folklor gibi millî ruhu geliştiren,onayön veren konularda "Gerçek eserler" elimizinaltındadır. Ne var ki, elimizin altındaki bueserlerden çoğunlukla istifade edemeyiz. Çünküdevirler değişmelere yol açmış, dil değişmiş,yazı değişmiştir.Gözden ve gönülden uzak kalmış unutulmayayüz tutmuş -Ama değerinden hiçbir şeykaybetmemiş, çoğunluğu daha da önem kazanmış-binlerce cilt eser, bir süre daha el atılmazsa,tarihin derinliklerinde kaybolup gideceklerdir.Çünkü onları derleyip - toparlayacak vegünümüzün türkçesi ile baskıya hazırlayacakdeğerdeki kalemler, gün geçtikçe azalmaktadır.Bin yıllık tarihimizin içinden süzülüp gelenve bizi biz yapan, kültürümüzde "Köşetaşı"vazifesi gören bu eserleri, tozlu raflardan kurtarıp,nesillere ulaştırmayı plânladık.Sevinçle karşılayıp, ümitle alkışladığımız"1000 Temel Eser" serisi, Millî Eğitim Bakanlığıncadurdurulunca, bugüne kadar yayınlanan66 esere yüzlerce ek yapmayı düşündük ve"Tercüman 1001 Temel Eser" dizisini yayınlamayakarar verdik. "1000 Temel Eser" serisinihazırlayan çok değerli bilginler heyetini, yeniüyelerle genişlettik. Ayrıca 200 ilim adamımızdanyardım vaadi aldık. Tercüman'ın yayınhayatındaki geniş imkânlarını 1001 Temel Eseriçin daha da güçlendirdik. Artık karşınıza gururla,cesaretle çıkmamız, eserlerimizi gözlereve gönüllere sergilememiz zamanı gelmiş bulunuyor.Millî değer ve mânâda her kitap ve heryazar bu serimizde yerini bulacak, hiç bir artdüşünce ile değerli değersiz, değersiz de değerligibi ortaya konmayacaktır. Çünkü esas gaye binyıllık tarihimizin temelini, mayasını gözlerönüne sermek, onları lâyık oldukları yere oturtmaktır.Bu bakımdan 1001 Temel Eser'den maddîhiç bir kâr beklemiyoruz. Kârımız sadece gurur,iftihar, hizmet zevki olacaktır.KEMAL ILICAKTercüman Gazetesi Sahibi
 
XVI1098bir ara Kıbrıs valiliğinde bulunmuş ve deniz savaşla~nnda Türklere çok yararları dokunmuştu. lstanbul'agetirdili ve dolayısıyla Padişahın ve Donanmanın hazinesinizenginleştiren ganimetieri ve tutsaklan sayesindeh~lk arasında büyük bir şöhret yapmıştı; zarafeti, nezaketi,yakışıkldığı ve ustaca yürüttüğü dalkavukluğuile genç Hükümdarın kalbini kazanmasını bilmişti.II. Osman, bütün rakiplerini sürmesi için yeni Sadnizamaizin verdi. Eski Sadrazam Öküz Mehmet Paşa,bütün serveti dinden alınmış olarak Suriye'de hayatınınson günlerini yaşamaya mahkum edildi; iki hükümdarıoTaht'tan indirUmesine ve çıkmasına karışan Kızlarağası,geldiği yer olan Habeşistana sürülerek entrikalarınıncezasını çekmeye yollandı; Sultan Osman'ınlalası olan Hoca, Padişah üzerinde fazla etki sahibi olmayabaşlayınca Mekke çöllerine yollanmakta tereddütedilmedi.Bunca şehzadenin ve patHşahın anneleri olan SafiyeSultan'ın ölümü ile Saray onun hakimiyetinden kurtuldu.Ondört yılbk sürgünden sonra sahip olduğu otoriteyi,I. Ahmet'in sevgili hanımı Kösem MabpeykerSultan'a terkediyordu. Padişahın henüz çocuk olan kal'deşleriMurat, Süleyman, Kasım ve İbrahim bu Sultarimçot:u.kları idi. I. Ahr.1et'in gözdesi olduğu yıllarda, rakibesive ll. Osman'ın annesi Mahfirii.z Haseki-Sultanile sıkı bir arkadaşlık ba~ı kurmuştu. Bu iki Haseki,Sultan Ahmet'in ölümünden sonra kaderleri ne olursaolsun, oğullannm hayatı için birbirlerini sevmeye vedesteklemeye karar vermişlerdi.Sözüne sadık kalan Mahfirii.z Sultan oğlu Osman'ı,eski Saray'da kalan Kösem Sultanı ziyaret etmeye ikna1099etmişti. itibarlarını ve güzelliklerini kaybeden Sultanlariçin bir nevi canlı canlı gömülüneo türbe olan bueski Saray şimdiye kadar hiçbir Padişah tarafından zi-. yaret edilmemişti. Eski ve yeni harem arasındaki samirniyetİnanneleri ve evdeşleri kıskandıracağı düşünülmüştü.Babasının bir gözdesi uğruna ilk defa Il. Osman,saray maiyetinin kuşkularını uyandıracak bir teşebbüstebulunuyordu. Kösem Sultan'ın şerefine verdili dörtgün, dört gecelik eğlenceleri kabul ederek, eski saray'dazevk dolu günler geçirdi.XVIIBoğdan voyvodası Graziani ile Lehlilerin anlaşmasıBab-ı Ali ile Lehistan Cumhuriyetinin arasında derinanlaşmazlıklar doğurdu. İskender Paşa, Lehistan ile~dan ovasında savaşlar verdi. Muharebe esnasındakılıçtan geçirilen yirmibin asker ile savaştan sonra başkaldırdı.klan için idam edilen onbin tutsak bu süratlimuharebenin tek sonucu oldu. Lehliler, Dniestr'i geçmeyecekler:ini, savaş tazminatı olarak yüroin düka altınıvereceklerini ve yıllık vergiyi iki misline çıkaracaklarınıöne sürerek barış istediler. Rehineler göndererek İskenderPaşa'nın mitzakereler ei>:ıa:oında emin olmasını istediler.İskender Paşa, Türklerin rehinesi olarak Kınm'hPrens Kantemir'i Lehlilere yollamayı teklif etti. ls·kenderPaşa kendisine bu teklifi açıklayınca Kanıemir birden,
 
«Sen gavur mu oldun? Otuz yıldır kıhcım onlarınbabalarının ve oğullannın kanlan ile sulandı ve senkalkıp beni onlara teslim ederek kazığa geçirilmemi,sonra da hafif ateşte kızartılmamı istiyorsun! Lehlilerile ancak kılıç vasıtasıyla konuşulur
• dedi \'e Naima~100nın naıkletti
ğine göre gözler şarap kadehi gibi kıpkırmızıbir halde divanı teııketti.İskender Paşa'nın tekiifte bulunduğu diğer askerlerde Kanıemir'in örneğini takip ettiler. Lehliler bozgunhalinde Dniestr'in kıyısına çekHmişlerdi. Nehri geçerkendüzeni bozmak istemeyen ve önce süvari birlikleriningeçmesini uygun bulan kumandanlarına karşı,adetleri olduğu üzere, ayaklandılar. Başı bozukluk devamederken, Türkler nehrin kıyısına eriştiler. LehlUerinkış.kırtmasıyla ayaklanmış olan Boğdan voyvodastGraziani, bozgun esnasında öldürüldü ve kellesi İstanbul'agönder.ildi. Leh ordusu ileri gelenlerinden KalınowskiDniestr'i geçmeye çalışırken atıyla boğuldu;karşı kıyıda yakalW,!an Zolkievsky'nin kellesi Saray'ınkapısına asıldı;. bu cesur ve gürültücü soylular arasındasağ kalan Koniepolsky Yedi Kule zindanlarına atıldı.Kırkbin Lehlinin cesedi Dnies~r ·kıyılarında kaldı. Buzaferler Giizelce Ali Paşa'nın gururunu ve küstahlığınıtahrik etti; bütün Hıristiyan devletlerin elçilerıine mağlupmuşgibi muamele etti. ·Venediık Cumhuriyeti'nin İstanbul temsilcisi veGraziani'nin kaympederi Borissi, Devletinin şikayetlerinibildirdiği için boğduruldu. Avusturya İmparatorluğununboyunduruğu altında yaşayan ve II. Ferdinand'abaşkaldıran Bohemya ve Macaristan elçisi, Divan ortasındaboğdurolmak veya falaıkaya yatırılmakla tehditedildi.Sadrazarnın sert ve haris davranışları Padişabın hazinesinidolduruyordu. Kurban Bayramı münasebetiyleHükümdarına onsekiz genç cariye, yirmi Acem ·atı veinci işlemeli yüz kaftan armağan etti. imparatorluk baş1101defterdan vergi toplamada yumuşak davrtcndığı gerek.ç,esi ile Yedikule'ye hapsedildi ve şahsi servetinden ikimilyon altına el konuldu. Kıbrıs adası yıllı!k vergisinindı.,;ında kırkıbin düka altını daha vermeye mecbur edilc,ii. İran ile Bab-ı Ali arasında değiş tokuş edilen bediyelerinlistesi bile Doğuluların muhayyilesini aşacak niteliktedir.Bin adet.Çin porsenetinden antika vazo, kırkkadife halı, ana karnından çıkarılmış deve tüyünden altmışseccade, kısraklar, filler, kaplanlar, geı:ıgedanlar, nihayetfevkalade güzellikte cariye kızlar iki Devlet arasındakisahte ve nankör dostluğu sağlamlaştırdı.Bu deıbdebe arasında bir Saray cinayeti ortalığı karıştırdı:Mahfiri'ız ~ultan'ın, zekası ve erkekçe mizacındandolayı annesine boşuna ümit verdiği Şehzade 12Ocak 1621 'de dilsizler tarafından boğuldu. Devletin ya.sası tabiatın yasasını dinlemiyordu; ancak zekaca gerilemişolanlara yaşama hakkı tanınıyordu. Kendisini anasınınkollarından almaya gelen dilsizleri gören talihsizşehzade, «Osman, Osman dilerim Tann senin de ömrünükısa kılsın ve tahttan etsin. Nasıl benim hayatımıelimden alıyorlarsa, senin de hayatını öyle alsınlar» diyeyakarmıştır. Bu gaddar tedbiri genç Hükümdara ilham

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->