Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi Thu Dai Hoc Lan 2 Nam 2013 Mon Hoa ChuyenDHKHTN

De Thi Thu Dai Hoc Lan 2 Nam 2013 Mon Hoa ChuyenDHKHTN

Ratings: (0)|Views: 3,440|Likes:
Đề thi thử lần 2 môn Hóa ĐHKHTN http://forum.dayhoahoc.com
Đề thi thử lần 2 môn Hóa ĐHKHTN http://forum.dayhoahoc.com

More info:

Published by: Nguyễn Văn Hiếu on Feb 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
 TR
ƯỜNG
 
ĐẠI
H
ỌC
KHTN
ĐỀ
THI TH
Ử 
 
ĐẠI
H
C L
ẦN 2
 
 Tr
ườ 
ng THPT Chuyên KHTN MÔN: HÓA H
ỌC
 
 Th
ờ 
i gian làm bài: 90 phút; (50câu tr
ắc
nghi
m)n
ội,
ngày 27 – 01 - 2013
 
Mã
đề
thi:485
 
Câu 1:
Cho dung d
ch ch
a 8,04 gam h
ỗn hợ 
p g
ồm
hai mu
ối
NaX NaY (X, Y là hai nguyên t
có trong t
ự nh
iên,
ở 
haichu kì liên ti
ế
p thu
ộc n
hóm VIIA, s
ố h
i
ệu n
guyên t
Z
X
<Z
 Y
) vào dung d
ch AgNO
3
(
), thu
đượ 
c 11,48 gam k
ết
t
ủa.
Ph
ần
tr
ăm
kh
ối lượ 
ng c
ủa
NaX trong h
ỗn
h
ợ 
p
đầu
A.
47,2%.
B.
58,2%.
C.
41,8%.
D.
52,8%.
Câu 2:
Cho các phát bi
ểu
sau:(a) Có th
dùng
nướ 
c brom
để
phân bi
t glucoz
ơ 
và fructoz
ơ 
.(b) Trong môi tr
ườ 
ng axit, glucoz
ơ 
và fructoz
ơ 
có th
chuy
n hóa l
ẫn n
hau.(c) Có th
phân bi
t glucoz
ơ 
và fructoz
ơ 
b
ằng
ph
ản ứ
ng v
ớ 
i dung d
ch AgNO
3
trong NH
3
. (d) Trong dung d
ch, glucoz
ơ 
và fructoz
ơ đều
hòa tan Cu(OH)
2
ở 
 
đ
i
ều
ki
ện
th
ườ 
ng cho dung d
ch màu xanh lam. (e) Trong dung d
ch, fructoz
ơ 
t
ồn
t
ại
ch
y
ếu ở 
d
ạng
m
ạch
h
ở 
.(g) Trong dung d
ch, glucoz
ơ 
t
ồn
t
ại
ch
y
ếu ở 
d
ạng
m
ạch
vòng 6 c
ạnh
(d
ạng
 
α
và d
ạng
 
β
).(h) Phân t
ử s
accaroz
ơ 
do 2 g
ốc α
-glucoz
ơ 
và
β
-fructoz
ơ 
liên k
ết
v
ớ 
i nhau qua nguyên t
oxi, g
ốc
 
α
-glucoz
ơ 
 
ở 
C
1
, g
ốc
 
β
-fructoz
ơ 
 
ở 
C
4
( C
1
– O – C
4
). S
phát bi
ểu đúng
:
A.
5.
B.
2.
C.
3.
D.
4.
Câu 3:
Dãy g
m các kim lo
ại
có cùng ki
ểu
m
ạng
tinh th
l
ập p
h
ươ 
ng tâm kh
ối
:
A.
K, Ca, Ba.
B.
Na, K, Ba.
C.
Na, Ca, Ba.
D.
Na, K, Ca.
Câu 4:
Cho dãy các ch
t: Al, Al(OH)
3
, Zn(OH)
2
, NaHCO
3
, Al
2
O
3
, Zn, AlCl
3
, Na
2
SO
4
. S
ố c
h
t trong dãy v
ừa phả
n
ứng
 
đượ 
c v
ớ 
i dung d
ch HCl, v
ừa phả
n
ứng
 
đượ 
c v
ớ 
i dung d
ch NaOH là:
A.
4.
B.
6.
C.
3.
D.
5.
Câu 5:
Nung nóng 23,3 gam h
ỗn
h
ợ 
p g
m Al và Cr
2
O
3
(trong
đ
i
ều
ki
ện
không có không khí)
đến
khi ph
ản ứ
ng x
ảy
rahoàn toàn. Chia h
n h
ợ 
p th
u đượ 
c sau ph
ản
 
ứng
thành hai ph
ần bằ
ng nhau. Ph
ần
m
ột
ph
ản ứ
ng v
ừa đủ
v
ớ 
i 150 ml dungd
ch NaOH 1M (loãng)
. Để
hòa tan h
ế
t ph
ần h
ai c
ần
v
ừa đủ d
ung d
ch ch
ứa
a mol HCl. Giá tr
c
a a là:
A.
0,75.
B.
0,5.
C.
0,45.
D.
0,65.
Câu 6:
Cho s
ơ 
 
đồ
ph
ản
 
ng: Fe
3
O
4
+HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+N
x
O
y
+H
2
O.Sau khi cân b
ằn
g, h
s
c
ủa p
hân t
HNO
3
: 
A.
46x – 18y.
B.
23x – 9y.
C.
23x – 8y.
D.
13x – 9y.
Câu 7:
Kh
ối
l
ượ 
ng riêng c
ủa
canxi kim lo
ại
là 1,55 g/cm
3
. Gi
thi
ế
t r
ằn
g, trong tinh th
canxi các nguyên t
là nh
ững
hình c
ầu c
hi
ếm
74% th
tích tinh th
ể, p
h
ần c
òn l
i là khe r
ỗn
g. Cho nguyên t
kh
ối
c
a Ca là 40. Bán kính nguyên t
 canxi tính theo lí thuy
ết
:
A.
0,196 nm.
B.
0,158 nm.
C.
0,185 nm.
D.
0,169 nm.
Câu 8:
H
ỗn
h
ợ 
p X g
ồm
vinyl clorua; propyl clorua; ankyl clorua; phenyl clorua, các ch
t có s
mol b
ằng
nhau. Cho 16,5gam X vào dung d
ch NaOH
dư, đun
sôi m
ột
th
ờ 
i gian r
ồi
trung hòa NaOH
b
ng axit HNO
3
đượ 
c dung d
ch Y. Cho Yph
ản
 
ứng
v
ớ 
i l
ượ 
ng
dung d
ch AgNO
3
t
hu đượ 
c m gam k
ết
t
ủa
tr
ắn
g. Các ph
n
ứng
x
ảy
ra hoàn toàn. Giá tr
c
ủa
m
A.
7,175.
B.
21,525.
C.
28,70.
D.
14,35.
Câu 9:
Cho 16,8 lít (
đ
ktc) h
ỗn hợ 
p X g
ồm
vinylaxetilen và H
2
, t
kh
ối
c
ủa
X so v
ớ 
i H
2
b
ằng
6. Nung nóng h
ỗn hợ 
p X(xúc tác Ni) m
ột
th
ờ 
i gian, t
hu đượ 
c h
ỗn
h
ợ 
p Y t
kh
ối
so v
ớ 
i H
2
b
ằng
10. D
ẫn
h
ỗn hợ 
p Y qua dung d
ch brom
dư,
saukhi ph
ản ứng
x
ảy
ra hoàn toàn, kh
ối
l
ượ 
ng brom tham gia ph
ản
 
ng là:
A.
8 gam.
B.
16 gam.
C.
12 gam.
D.
24 gam.
Câu 10:
Cho 18,2 gam h
ỗn hợ 
p A g
ồm
Al, Cu vào 100 ml dung d
ch B ch
ứa H
NO
3
2M và H
2
SO
4
12 M r
i
đ
un nóng thu
đượ 
c dung d
ch C và 8,96 lít h
ỗn
h
ợ 
p khí D (
đ
ktc) g
ồm
NO và SO
2
(ngoài ra không có s
ản p
h
ẩm
kh
ử n
ào khác), t
kh
ối
c
ủa D so
v
ớ 
i H
2
là 23,5. T
ng kh
i l
ượ 
ng ch
t tan trong C là
A.
66,2 gam.
B.
129,6 gam.
C.
96,8 gam.
D.
115,2 gam.
Câu 11:
Cho
sơ 
 
đồ
chuy
ển
hóa: Fe
3
O
4
+dung d
ch HI (
dư)
X +Y +H
2
O. Bi
ế
t X Y là s
ản
ph
ẩm
cu
ối
cùng c
ủa q
uátrình chuy
ển
hóa. Các ch
t X và Y
A.
FeI
3
và I
2
.
B.
FeI
3
và FeI
2
.
C.
FeI
2
và I
2
.
D.
Fe và I
2
. 
Câu 12:
H
ỗn
h
ợ 
p X g
m: HCHO, CH
3
COOH, HCOOCH
3
và CH
3
CH(OH)COOH.
Đốt
cháy hoàn toàn h
n h
ợ 
p X c
ần
V lít O
2
(
đ
ktc), sau ph
ản
 
ứng
t
hu đượ 
c CO
2
và H
2
O. H
ấp
th
ụ hết
s
ản
ph
ẩm
cháy vào bình
đự
ng n
ướ 
c vôi trong d
ư
, th
ấy
kh
ối
 l
ượ 
ng bình t
ăng
15,5 gam. V
ậy
giá tr
c
ủa
V t
ươ 
ng
ng là:
A.
8,40 lít.
B.
5,60 lít.
C.
3,92 lít.
D.
4,20 lít.
http://forum.dayhoahoc.com/
 
 
Câu 13:
 Ti
ến h
ành b
ốn
thí nghi
ệm
sau: - Thí nghi
ệm
1: Nhúng thanh Fe vào dung d
ch FeCl
3
.- Thí nghi
ệm
2: Nhúng thanh Fe vào dung d
ch CuSO
4
. - Thí nghi
ệm
3: Nhúng thanh Cu vào dung d
ch FeCl
3
. - Thí nghi
ệm
4: Cho thanh Fe ti
ếp x
úc v
ớ 
i thanh Cu r
i nhúng vào dung d
ch HCl.S
tr
ườ 
ng h
ợ 
p xu
t hi
ện ăn
mòn
đ
i
ện hóa
A.
3.
B.
4.
C.
1.
D.
2.
Câu 14:
 Trong s
ố các
phát bi
ểu
sau v
phenol (C
6
H
5
OH):(1) Phenol tan ít trong n
ướ 
c l
ạnh
n
hưng
tan nhi
ều
trong dung d
ch HCl.(2) Phenol có tính axit, dung d
ch phenol không làm
đổi
màu qu
tím.(3) Phenol dùng
để
s
ản xuấ
t ch
t d
o, keo dán, ch
t di
t n
ấm
m
ốc.
(4) Phenol tham gia ph
ản ứ
ng th
ế
brom và th
nitro khó h
ơ 
n benzen.(5) Phenol có tính axit m
ạnh hơ 
n axit picric (2,4,6 – trinitrophenol).S
phát bi
ểu đúng
:
A.
4.
B.
1.
C.
3.
D.
2.
Câu 15:
H
ợ 
p ch
t h
ữu cơ 
X có công th
c phân t
C
3
H
9
O
2
N. Bi
ết
X tác d
ụng
v
ớ 
i NaOH và HCl. S
ố công
th
ức
c
ấu
t
oth
ỏa
mãn là:
A.
3
B.
4.
C.
1.
D.
2.
Câu 16:
a
hơ 
i m gam h
n h
ợ 
p m
ột
axit n
o đơ 
n ch
c X và m
ột
axit
no đa
ch
c Y, t
hu đượ 
c m
ột
th
tích h
ơ 
i b
ằng
th
tích c
ủa
5,6 gam N
2
(
đo ở 
 
đ
i
ều
ki
n nhi
ệt
 
độ
, áp su
t). N
ếu đốt
cháy toàn b
ộ hỗn
h
ợ 
p hai axit trên thì thu
đượ 
c 10,752 lítCO
2
(
đ
ktc) và 7,2 gam H
2
O. Công th
ức
c
ấu
t
ạo củ
a X, Y l
ần
l
ượ 
t
A.
CH
3
– COOH và HOOC – CH
2
CH
2
– COOH .
B.
CH
3
CH
2
– COOH và HOOC– COOH. 
C.
CH
3
– COOH và HOOC – CH
2
– COOH.
D.
H – COOH và HOOC – COOH. 
Câu 17:
Phát bi
ểu
nào sau
đây
l
à đún
g?
A.
Este isoamyl axetat (có mùi chu
ối
chín) là este no,
đơ 
n ch
ức,
m
ạch hở 
.
B.
Ancol etylic tác d
ụng
 
đượ 
c v
ớ 
i dung d
ch NaOH sinh ra mu
ối
natri etylat.
C.
Etylen glicol là ancol không no, hai ch
ức,
m
ạch
h
ở 
, có m
ột
n
ối
 
đ
ôi C=C.
D.
Axit béo là nh
ng axit cacboxylic
đa
ch
ức
có m
ạch
cacbon không phân nhánh.
Câu 18:
H
ỗn
h
ợ 
p A g
ồm
FeS
2
và Cu
2
S. Hòa tan hoàn toàn m gam A b
ng dung d
ch HNO
3
đặc,
nóng, thu
đượ 
c 26,88 lít (
đ
ktc) khí X là s
ản phẩm
kh
ử duy
nh
ất
và dung d
ch B ch
ch
ứa 2
mu
i. Kh
i l
ượ 
ng c
ủa C
u
2
S trong h
ỗn
h
ợ 
p
đầu
: 
A.
9,6 gam.
B.
14,4 gam.
C.
7,2 gam .
D.
4,8 gam.
Câu 19:
 Trong các kim lo
ại
sau: Li, K, Rb, Cs. Kim lo
ại
m
ềm
nh
ất
:
A.
Cs.
B.
K.
C.
Li.
D.
Rb.
Câu 20:
Ancol etylic
đượ 
c
đ
i
ều
ch
ế
t
tinh b
ột
b
ằng
 
 phươ 
ng pháp lên men v
ớ 
i hi
ệu s
u
t toàn b
ộ quá
trình là 90%. H
ấp
th
toàn b
l
ượ 
ng CO
2
sinh ra khi lên men m gam tinh b
ột
vào n
ướ 
c vôi trong, thu
đượ 
c 247,5 gam k
ết
t
ủa
và dung d
chX. Bi
ết
kh
ối
l
ượ 
ng X gi
ảm
 
đi
so v
ớ 
i kh
ối
l
ượ 
ng n
ướ 
c vôi trong ban
đầu
là 99 gam. Giá tr
c
a m là:
A.
200,475.
B.
222,75.
C.
303,75.
D.
273,375.
Câu 21:
Ch
t h
ữu cơ 
X là ete m
ạch
h
ở 
có công th
ức p
hân t
C
4
H
8
O. X
đượ 
c t
ạo
thành t
ừ p
h
ản
 
ứng
tách n
ướ 
c gi
ữa 2
ancol Y và Z (xúc tác H
2
SO
4
đặ
c,
đun
nóng). Tên g
ọi
c
ủa Y
và Z là:
A.
Ancol metylic và ancol anlylic.
B.
Ancol vinylic và ancol propylic.
C.
Ancol vinylic và ancol etylic.
D.
Ancol propylic và ancol metylic.
Câu 22:
Đốt
cháy hoàn toàn m gam ch
ất
béo X (ch
ứa
triglixerit c
ủa
axit stearic, axit panmitic và các axit béo t
ự do
 
đó
).Sau ph
ản
 
ứng
thu
đượ 
c 20,16 lít CO
2
(
đ
ktc) và 15,66 gam n
ướ 
c. Xà phòng hóa m gam X (H =90%) thì thu
đượ 
c kh
ối
l
ượ 
ng glixerol là:
A.
2,760 gam.
B.
1,242 gam.
C.
1,380 gam.
D.
2,484 gam.
Câu 23:
H
ỗn
h
ợ 
p khí X g
ồm
H
2
và m
ột
anken có kh
 
năng
c
ộng
HBr cho s
ản
ph
m h
ữu cơ 
duy nh
t. T
kh
ối
c
ủa
X sov
ớ 
i H
2
b
ằng
9,1.
Đ
un nóng X có xúc tác Ni, sau khi ph
ản ứng
x
ảy
ra hoàn toàn, th
u đượ 
c h
n h
ợ 
p khí Y t
kh
ối
so v
ớ 
iH
2
b
ng 13. Công th
ức
c
ấu
t
ạo
c
ủa an
ken là:
A.
CH
2
=CH
2
.
B.
CH
3
– CH =CH – CH
3
.
C.
CH
2
=CH – CH
3
.
D.
C
2
H
5
– CH =CH – C
2
H
5
. 
Câu 24:
Cho các ch
t sau: CH
3
COOCH
2
CH
2
Cl; CIH
3
N – CH
2
COOH; C
6
H
5
Cl (th
ơ 
m); HCOOC
6
H
5
(th
ơ 
m); C
6
H
5
– OOCCH
3
(th
ơ 
m); HO – C
6
H
4
CH
2
OH (th
ơ 
m); CH
3
CCl
3
; CH
3
COOC(Cl)
2
CH
3
; HCOOC
6
H
4
Cl (th
ơ 
m).Có bao nhiêu ch
t khi tác d
ụng
v
ớ 
i NaOH
đặc dư,
 
ở 
nhi
t
độ
và áp su
t cao t
ạo
ra s
ản p
h
m ch
ứa 2
mu
i?
A.
8.
B.
7.
C.
5.
D.
6.
Câu 25:
Dãy g
m các ch
t
đượ 
c x
ếp
theo chi
ều n
hi
t
độ sôi
t
ăng
d
ần
t
trái sang ph
ải
:
A.
C
2
H
6
, CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, CH
3
COOH.
B.
C
2
H
6
, CH
3
CHO, CH
3
COOH, C
2
H
5
OH.
C.
C
2
H
6
, C
2
H
5
OH, CH
3
CHO, CH
3
COOH.
D.
CH
3
CHO, C
2
H
6
, C
2
H
5
OH, CH
3
COOH. 
http://forum.dayhoahoc.com/
 
 
Câu 26:
Cho các ch
t: NaOH, Na
2
CO
3
, Na
3
PO
4
, C
17
H
35
COONa, Ca(OH)
2
. Có bao nhiêu ch
t làm m
m
đượ 
c n
ướ 
c c
ngv
 ĩ 
nh c
ửu?
 
A.
5.
B.
7.
C.
2.
D.
3.
Câu 27:
Ph
n tr
ăm
kh
ối
l
ượ 
ng c
ủa n
guyên t
ố R 
trong h
ợ 
p ch
ất
khí v
ớ 
i hi
đ
ro (R có s
ố o
xi hóa th
p nh
t) và trong oxit caonh
ất
t
ươ 
ng
ứng
là a% và b% v
ớ 
i a: b =40: 17. Phát bi
ểu n
ào sau
đ
ây l
à đún
g?
A.
Phân t
ử ox
it cao nh
ất
c
a R có liên k
ế
t cho nh
ận.
 
B.
Oxit cao nh
ất
c
ủa R 
 
ở 
 
đ
i
ều
ki
ện
th
ườ 
ng là ch
t r
ắn.
 
C.
R là ch
ất
khí 
ở 
 
đ
i
ều
ki
ện
th
ườ 
ng.
D.
Nguyên t
ử R 
(
ở 
tr
ạng
thái c
ơ 
b
n) có 6 electron
ở 
phân l
ớ 
p ngoài cùng
Câu 28:
Cho các este: vinyl axetat, etyl benzoat, benzyl fomat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat. S
 este có th
 
đ
i
ều
ch
ế
tr
ực
ti
ế
p b
ằng
ph
ản ứng
c
a axit và ancol t
ươ 
ng
ứng
(có H
2
SO
4
đặc
làm xúc tác) là:
A.
4.
B.
3.
C.
2.
D.
5.
Câu 29:
 Th
ủy
phân hoàn toàn a gam
đ
ipeptit Glu – Gly trong dung d
ch NaOH
dư,
 
đun nóng
thu
đượ 
c 17,28 gam h
ỗn
h
ợ 
p mu
i. Giá tr
c
a a là:
A.
12,24 gam.
B.
11,44 gam.
C.
13,25 gam.
D.
13,32 gam.
Câu 30:
H
ỗn
h
ợ 
p M g
ồm
ancol n
o, đơ 
n ch
c, m
ạch hở 
X ancol no, hai ch
c, m
ạch
h
ở 
Y
. Đốt
cháy hoàn toàn m
ột
l
ượ 
ng M, sinh ra 14 lít CO
2
(
đ
ktc) và 15,75 gam n
ướ 
c. N
ếu cho
toàn b
l
ượ 
ng M trên ph
ản ứ
ng h
ế
t v
ớ 
i Na thì th
tích khí H
2
(
đ
ktc) sinh ra có th
:
A.
8,4 lít.
B.
7,0 lít.
C.
3,5 lít.
D.
2,8 lít.
Câu 31:
Cho 5 ch
t h
ữu
 
cơ 
có CTPT l
n l
ượ 
t là CH
2
O, CH
2
O
2
, C
2
H
2
O
3
, C
3
H
4
O
3
, C
2
H
4
O
2
. S
ố chất
có th
v
ừa
tác d
ụng
v
ớ 
i Na, v
ừa
tác d
ụng
v
ớ 
i NaOH, v
ừa
tham gia ph
ản ứng
tráng b
ạc
:
A.
2.
B.
1.
C.
3.
D.
4.
Câu 32:
Cho 14,4 gam h
ỗn hợ 
p g
m Mg, Fe, Cu (có s
mol b
ng nhau) tác d
ụng
h
ết
v
ớ 
i dung d
ch HNO
3
t
hu đượ 
cdung d
ch X và 2,688 lít
(đk 
tc) h
n h
ợ 
p khí Y g
ồm
NO
2
, NO, N
2
O, N
2
; trong
đó
s
mol N
2
b
ằng
s
mol NO
2
. Cô c
ận
c
ẩn
th
ận
dung d
ch X thu
đượ 
c 58,8 gam mu
ối
khan. S
mol HNO
3
đ
ã ph
ản
 
ứng
:
A.
0,893.
B.
0,700.
C.
0,725.
D.
0,832.
Câu 33:
X là este c
ủa
glyxin có phân t
kh
ối
b
ằng
89. Cho m gam X tác d
ụng
v
ớ 
i dung d
ch NaOH
dư,
 
đun
nóng. Toànb
l
ượ 
ng ancol th
u đượ 
c sau ph
ản
 
ng
đượ 
c d
ẫn q
ua
ng s
ứ đự
ng CuO
dư, đun n
óng. S
ản p
h
ẩm
h
ơ 
i th
u đượ 
c cho tácd
ụng
v
ớ 
i AgNO
3
/NH
3
th
u đượ 
c 6,48 gam Ag. Bi
ết
các ph
n
ứng
x
ảy
ra hoàn toàn. Giá tr
c
a m là:
A.
2,670 gam.
B.
5,340 gam.
C.
1,335gam.
D.
1,780 gam.
Câu 34:
Cho h
ỗn hợ 
p b
t Al, Fe vào dung d
ch ch
a Cu(NO
3
)
2
và AgNO
3
. Sau khi các ph
n
ứng
x
ảy
ra hoàn toàn, thu
đượ 
c h
ỗn
h
ợ 
p r
ắn
g
ồm
ba kim lo
i là:
A.
Al, Fe, Ag.
B.
Fe, Cu, Ag.
C.
Al, Fe, Cu.
D.
Al, Cu, Ag.
Câu 35:
D
ch v
d
dày th
ườ 
ng có pH kho
ảng
2 – 3, m
ột
s
ng
ườ 
i b
viêm loét d
y, tá tràng là do l
ượ 
ng HCl trongd
ch v
ti
ế
t ra nhi
ều
quá nên pH
< 2. Để
ch
ữa
b
ệnh
này ng
ườ 
i
đó
 th
ườ 
ng ph
ải
dùng thu
ốc
mu
ối
tr
ướ 
c b
ữa
 
ăn.
Thành ph
ần
 chính c
ủa
thu
c mu
ối
:
A.
NaHCO
3
.
B.
NaOH.
C.
NaCl.
D.
Na
2
CO
3
. 
Câu 36:
S
ục
4,48 lít khí CO
2
(
đ
ktc) vào 2 lít dung d
ch h
ỗn
h
ợ 
p Ba(OH)
2
2x mol/l và NaOH xmol/l. Sau khi các ph
ản
 
ứng
x
ảy
ra hoàn toàn thu
đượ 
c 19,7 gam k
ết
t
ủa.
Giá tr
c
ủa x
:
A.
0,025 ho
c 0,03.
B.
0,03.
C.
0,025.
D.
0,025 ho
c 0,02.
Câu 37:
Cho glixerol (glixerin) ph
ản ứng
v
ớ 
i h
ỗn
h
ợ 
p axit béo g
ồm
C
17
H
35
COOH, C
15
H
31
COOH, C
17
H
31
COOH và C
17
H
33
COOH. S
lo
ại
trieste ch
ứa
3 g
ốc a
xit khác nhau
đượ 
c t
o ra là: 
A.
18.
B.
9.
C.
12.
D.
16.
Câu 38:
Cho các ch
t: xiclobutan; metylxiclopropan; 1,2 –
đ
imetylxiclopropan;
α
– butilen; tran but – 2 – en; buta
đ
ien;isobutilen; vinyl axetilen; isopren; anlen. Có bao nhiêu ch
ất
trong s
ố các
ch
t trên khi ph
ản ứ
ng v
ớ 
i hi
đ
ro có th
t
o rabutan ?
A.
9.
B.
6.
C.
7.
D.
8.
Câu 39:
H
ỗn
h
ợ 
p X g
ồm
axit axetic, axit fomic, axit acrylic và axit oxalic. Khi cho m gam X c d
ụng
v
ớ 
i NaHCO
3
(
dư)
thì thu
đượ 
c 7,84 lít khí CO
2
(
đ
ktc). M
t k
hác, đố
t cháy hoàn toàn m gam X c
ần 4
,48 lít khí O
2
(
đ
ktc), t
hu đượ 
c 17,6 gamCO
2
và y gam H
2
O. Giá tr
c
ủa y
:
A.
1,8.
B.
2,7.
C.
7,2.
D.
5,4.
Câu 40:
Cho cân b
ằn
g: 2A (k) +B (k) 2D (k). Khi t
ă
ng nhi
ệt
 
độ
thì t
kh
ối
c
ủa
h
ỗn hợ 
p khí so v
ớ 
i H
2
gi
ảm
 
đ
i. Phátbi
ểu đ
úng khi nói v
cân b
ng này là:
A.
Ph
ản ứng
ngh
ch thu nhi
t, cân b
ng d
ch chuy
ển
theo chi
ều
thu
ận
khi t
ăng
nhi
ệt
 
độ.
B.
Ph
ản ứng
thu
ận
thu nhi
t, cân b
ằng
d
ch chuy
ển
theo chi
u ngh
ch khi t
ăng
nhi
ệt
 
độ.
C.
Ph
ản ứng
thu
ận
t
ỏa n
hi
t, cân b
ằng
d
ch chuy
ển
theo chi
u ngh
ch khi t
ăng
nhi
ệt
 
độ
 
D.
Ph
ản ứng
ngh
ch t
ỏa n
hi
t, cân b
ng d
ch chuy
ển
theo chi
ều
thu
ận
khi t
ăng
nhi
ệt
 
độ.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->