Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ali-Şeriati-Dinler-Tarihi.pdf

Ali-Şeriati-Dinler-Tarihi.pdf

Ratings: (0)|Views: 206 |Likes:

More info:

Published by: Sosyalizm Kütüphanesi on Feb 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2014

pdf

text

original

 
Çeviren:
Erdoğan Vatansever
İÇİNDEKİLER BİRİNCİ DERS
..............................................................................13
İKİNCİ DERS
................................................................................53
ÜÇÜNCÜ DERS
..............................................................................93
DÖRDÜNCÜ DERS
.......................................................................124
BESİNCİ DERS
............................................................................158
ALTINCI DERS
............................................................................194
YEDİNCİ DERS
............................................................................234
SEKİZİNCİ DERS
.........................................................................280
DOKUZUNCU DERS
......................................................................324
ONUNCU DERS
............................................................................351
ONBİRİNCİ DERS
........................................................................384
ONİKİNCİ DERS
..........................................................................415
ONUÇÛNÇÛ DERS
........................................................................444
ONDORDUNCÛ DERS
...................................................................469
Dr. Ali Şeriatî
23 Kasım 1933'te Horasan eyaletine bağlı Sabzi-var'ın Mezinan köyündedünyaya gelir. 1950'de Meş-hed'teki öğretmen kolejine girer. 1952'deMeşhed'in yakınlarındaki Ahmedabad köyünde öğretmenliğe başlar. 1955yılında Mekteb-i Vasita'ı yazar. Ebu Zer-i Gıffari'yi tercüme eder. 1956'daMeshed Üniversite-si'ne girer. "Ulusal Direniş Hareketi"ne üye olduğun danbabası ve diğer üyelerle birlikte tutuklanır. 6 ay tutuklu kalır. 1959'da AlexisCarrel'den Dua'yı tercü me eder. Üniversiteden basarı ile mezun olur. 1960'daFransa'ya gönderilir, orada Sosyoloji ve Dinler Tarihi üzerine çalışır. CezayirKurtuluş Hareketi'ne aktif ola rak katılır. Bu faaliyetlerinden dolayı Paris'tetutukla nır. Bu arada birçok makale, konuşma ve çevirisi deği şik dergilerdeyayınlanır. Sosyoloji ve Dinler Tarihi üzerinde doktorasını tamamlayarak1962'de İran'a döner ve sınırda tutuklanır, aylarca hapiste kalır. Öğ retmenlikve Meshed Üniversitesi'nde asistanlık ya par. Meshed, Hüseyniye-İ İrşad,Tahran Üniversiteleri ile diğer merkezlerde konferanslar vermeye başlar.Hüseyniye-i İrşad 1973 Eylül'ünde kapatılır. İran gizli servisi Savak, Şeriatî'yiaramaya başlar. Kendisini bula mayınca babasını tutuklar. Babası bir yıl tutuklukalır. Şeriatî teslim olur ve 18 ay hücrede kalır. 1975-77 ara sı Savak'ıntakibinden sürekli kaçarak, başkalarının evinde kalarak çalışmalarına devameder. Sabahlara kadar süren konuşmalar yapar. 16 Mayıs 1977'de Avrupa'yahicret eder. 30 gün sonra İngiliz istihbara-tı'nın da yardımı ile Savak tarafındanşehid edilir. 27 Haziran 1977'de Şam'daki Hz. Zeyneb'in türbesinin yanınagömülür.
 
Sunuş
Elinizdeki kitap, şehid öğretmen Dr. Ali Şeriatî'nin 1971 yı lında Tahran'daHüseyniye-i Irşad'da verdiği "Dinler Tarihi ve Dinleri Tanımak" isimliderslerinden derlenmiştir.Bu derslerin bir araya toplanıp hazırlanması için Şeriatî'nin hayattaykenfaaliyetleri sırasında tanzim edilmiş olan kasetler den ve teksirlerdenfaydalanılmıştır. Bu metinlerde, Dr. Şeria tî'nin sonradan çeşitli konulardakasetlere ek olarak söyledikle rine mutabık kalınmıştır. İşin hızlı olması için ozaman çıkarıl mış olan metinler de eklenmiştir.Şehid Şeriatı, bazı derslerin sonunda, sorulan sorulara ce vap vermiştir. Bazenmecburî olarak açıklamalar yapmıştır. Ta mamen kasetten kitaba aktarılan bucevaplar ve açıklamalardan derslerin muhtevasıyla ilgili olanları, konununsonuna eklen miştir. Konuyla ilgisi olmayanlar ise ekler bölümünde veril miştir."Dinler Tarihi ve Dinleri Tanımak" adıyla verilen dersle rin tamamı ondörttür.Her biri yedişer ders olmak üzere, iki cilt halinde düzenlenmiştir. Her cildinsonundaki ek ve fihristlere ilaveten kavramlar ve deyimler indeksi deverilmiştir. Yedinci ve sekizinci derslerdeki konuların, derslerin genel gidişatıyladoğrudan bir ilgisi yoktur. Bu derslerde Şehid Şeriatı, yanlış an laşılmaları vetahrifleri önlemek için, birçok temel İslâmî konu hakkındaki anlayışlarını vedüşüncelerini açıklamıştır. Şehid Şeriatı, konuları parçalamaktan sakınmak,genel şartları göster mek hatta dinler tarihi derslerinin hararetini korumak içinmecburen kendi itikâdi anlayışını açıklamıştır.Şehid öğretmenimiz, dürüst kişiliği, yeteneği ve başta İslâm olmak üzere diğerkültür ve ideolojileri vukûfiyetiyle her türlü kavram ve deyimleri yerli yerindekullanmıştır. O'nun, İnkılâbî, mektebi akîdesiyle düşüncelerini iyice araştırmak,tanımak, kı saca O'nun mirasından istifade etmek gerekir.Bu dersleri bir araya toplarken, derslerin verildiği zaman daki kronolojik sırayıkorumayı tercih ettik.Aziz okuyucuların dikkatini son olarak aşağıdaki noktalara çekmek istiyoruz:1. Ara başlıklar, sözkonusu kasetlerden aynen alınmıştır.2. Konuların kasetlerden kitaba aktarılmasında emanete ria yet edilmiştir.Zorunlu olarak eklenen bir kelimenin ve ibarenin belli olması için [ ] işaretikullanılmıştır.3. Kasetlerdeki soruların metni aynen aktarılmamıştır. Önemli durumlardakısaca verilmiştir. Sorulardan anlamsız ve gerekli olmadığı halde sorulmuşolanlar, bazı paragrafların baş langıcında, "...." işareti ile gösterilmiştir.Dr. Ali Şeriatî'nin Eserlerini Bir Araya Toplama ve Düzenleme BürosuDİNLER TARİHİve DİNLERİ TANIMAKBİRİNCİ DERS"Sizden, iyiye çağıran,doğruluğu emreden ve kötülüktensakındıran bir cemaat olsun..."Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.Önce İrşad Kurumu'na teşekkür ediyorum. Hak edilse bile teşekkür etme veövme gibi bir âdetim yoktur. Sebebi de şu; memlekette teşekkür ve övgü o

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aalfaa Beta liked this
e127660 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->