Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prithvi Narayan Shahle Desh Nikaalaa Gareka Newarharu

Prithvi Narayan Shahle Desh Nikaalaa Gareka Newarharu

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by Ravi

More info:

Published by: Ravi on Feb 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
 पृथवीनारायण 
 
शाहले
 
 देश 
 
 िनकाला 
 
 गरेका 
 
 इसा ई 
 
 नेवारहको 
 
 खोजीमा  िडसे बर 
 
२२
,
शिनबारका 
 
 िदन 
 
 ठीक 
 
:
४५
 
 बजे
 
 म 
 
 चढेको 
 
 टाटा 
 
 सु मो 
 
 गाडीले
 
 काठमाडौ 
 
 छोो।
 
 बीचमा 
 
 पन    
 
 डाँ डाकाँ डालाई 
 
 पछाउँदै
 
 कही 
 
 घटापिछ 
 
 गाडी 
 
 िभमफदी 
 
 बजारमा 
 
 पु यो।
 
 मकालीन 
 
 समयमा 
 
 काठमाडौ 
 
 र 
 
भारत 
 
आवत 
 
 जावत 
 
 गन    
 
 बाटोमा 
 
 पन    
 
 िभमफदी 
 
 बजारमा 
 
 उित 
 
 चहल 
-
 पहल 
 
 दे खएन।
 
१०
:
३०
 
 ितर 
 
 हेटौडा 
 
 पु गे र 
 
 खाना 
 
 खाने
 
 होटल 
 
 ने र 
 
 गोडी 
 
 रोिकयो।
 
 खाना 
 
 खाइ 
 
 सकपिछ 
 
 वीरगञितर 
 
 गाडी 
 
 हायो।
 
११
:
३०
 
 ितर 
 
 गाडी 
 
 वीरगञ 
 
 पु यो।
 
 वीरगञमा 
 
 कही 
 
 बेर 
 
 घु मघाम 
 
 गरे पिछ 
 
 टां गामा 
 
 चढेर 
 
 बोड   र 
 
 पार 
 
 गरी 
 
भारतको 
 
 रसल 
 
 वेश 
 
 गर   
 
 रसलमा 
 
 पु गे
 
 पिछ 
 
 बेितया 
 
 जाने
 
 बस 
 
 खोनितर 
 
 लाग   
 
 बेितया 
 
 रसलबाट 
 
४०
 
 िकलोिमटर 
 
 टाढा 
 
 पन    
 
 एउटा 
 
 सहर 
 
 हो।
 
 यो 
 
 सहर 
 
 िबहारको 
 
 पचम 
 
 चपारण 
 
 जाको 
 
 सदरमु काम 
 
 पिन 
 
 हो।
 
 बेितया 
 
 जाने
 
 बस 
 
भे टेपिछ 
 
 
 बजेितर 
 
 बसमा 
 
 चढी 
 
 बेितयाितर 
 
 लाग   
 
 करब 
 
 डेढ 
 
 घटापिछ 
 
 म 
 
 चढेको 
 
 बस 
 
 सु गली 
 
 सहर 
 
 पु यो।
 
 सु गलीले
 
 नेपालको 
 
 इितहासमा 
 
 महवपु ण  
 
 ान 
 
ओगटेको 
 
 छ।
 
 सु गलीमा 
 
 नै
 
 ने पाल 
 
 र 
 
 इष 
 
 इडया 
 
 कपनी 
 
 बीच 
 
 इ 
.
 सं
.
१८१६
 
 मा 
 
 सध 
 
भएको 
 
 यो 
,
 जसले
 
 गदा
 
 ने पाल 
 
 र 
 
अं े जबीच 
 
भएको 
 
 द   ु र् इ 
 
 व    
 
 य   ु को 
 
अत 
 
भएको 
 
 यो।
 
 यस 
 
 सधलाई 
 
 ने पालको 
 
 इितहासमा 
"
 सु गली 
 
 सध 
"
भने र 
 
भिनछ।
 
 यही 
 
 सधले
 
 गदा
 
 नै
 
 ने पालको 
 
 पिछो 
 
 समाना 
 
 कायम 
 
 ह    न 
 
 गयो।
"
 सु गली 
 
 सध 
"
 ले
 
 नै
 
 ने पालले
 
आनो 
 
आधा 
 
भू 
-
भाग 
 
 गु माउनु
 
 परे को 
 
 यो।
 
 सु गली 
 
 सहर 
 
 दे खेर 
 
 मे रो 
 
 मन 
 
अशात 
 
भयो।
 
"
 सु गली 
 
 सध 
"
 ले
 
 गदा
 
 नै
 
 काजी 
 
अमरसं ह 
 
ापा 
 
 िवरएर 
 
 गोसाइक   ुड 
 
 गएर 
 
 बसेका 
 
 ए।
 
 साँ चै
 
 ये क 
 
 नेपालीको 
 
 लािग 
 
 सु गली 
 
 सध 
 
 द   ुःखदायी 
 
 यो।
 
 सु गलीबाट 
 
१८
-
१९
 
 िकलोिमटर 
 
 गाडी 
 
 गु डेपिछ 
 
 बेितया 
 
आइपु यो।
 
 बसबाट 
 
ओल   ना 
 
 सा 
 
 मै ले
 
 चारै ितर 
 
आँखा 
 
 ड   ु लाएँ।
 
 बेितयाको 
 
 बारे मा 
 
 मै ले
 
 इितहासमा 
 
धे रै
 
 क   ुरा 
 
 पढेको 
 
 एँ।
 
 पृथवीनारायण 
 
शाहका 
 
 काछो 
 
 छोरा 
 
 बहाद   ु र 
 
शाहले
 
 बेितयामा 
 
 नै
 
 िनवा सत 
 
 जीवन 
 
 िबताएका 
 
 ए।
 
 पृथवीनारायण 
 
शाहले
 
शु  
 
 गरे को 
 
 नेपाल 
 
 एककरणको 
 
 महान 
 
अिभयानलाई 
 
अझ 
 
 यापक 
 
 प 
 
 िदई 
 
 ठ   ू  लो 
 
भू भागलाई 
 
 ने पालमा 
 
 गाने
 
 काम 
 
 यही 
 
 बहाद   ु र 
 
शाहले
 
 गरे का 
 
 ए।
 
 तर 
 
 यस 
 
 बेलाको 
 
 नेपाल 
 
 दरबारमा 
 
भएको 
 
 डयको 
 
 िशकार 
 
भएर 
 
 बहाद   ु र 
 
शाह 
 
 बेितयामा 
 
 िनवा सत 
 
 ह    नु पय।
 
 बेितया 
 
 पु गेपिछ 
 
अल 
 
भोक 
 
 लागे कोले
 
 एउटा 
 
 पसलमा 
 
 पस   
 
 पसलमा 
 
 मै ले
 
 िचउरा 
 
 र 
 
 मासु
 
 दे ख   
 
भारतको 
 
अय 
 
 ठाउँमा 
 
 नदे खने
 
 िचउरा 
 
 यहाँ
 
 दे दा 
 
 मलाई 
 
 सु खद 
 
अनुभु ित 
 
भयो।
 
 देशबाट 
 
 िनकालाबास 
 
भएका 
 
 नेवार 
 
 पु खा हले
 
 िचउरा 
 
 सं क   ृित 
 
 यहाँ
 
 िभाएको 
 
 होला 
 
भनेर 
 
अनु मान 
 
 गरे
 
 बेितयामा 
 
 लामो 
 
 समयदे ख 
 
 याोलक 
 
 इसा ईहको 
 
 बेितया 
 
 िमसनले
 
 काय  
 
 गद   
 
आइरहेको 
 
 छ।
 
 बेितया 
 
 िमशनको 
 
 ापना 
 
 इ 
.
 सं
.
१७४५
 
 िडसेबर 
 
 
 मा 
 
 फादर 
 
 जोसे फ 
 
 मे री 
 
 र 
 
 हासामा 
 
 बमा 
 
 लएका 
 
 नेवार 
 
 याोलक 
 
 इसा ई 
 
 माइकलले
 
 गरे का 
 
 ए।
 
 पसलमा 
 
भोक 
 
शात 
 
 गरे पिछ 
 
 म 
 
 चु हडी 
 
 जानलाई 
 
 माइो 
 
 बसपाक  ितर 
 
 लाग   
 
 माइो 
 
 बस 
 
 चढेर 
 
 कही 
 
 बेर 
 
 िता 
 
 गरे
 
१०
-
१५
 
 िमने टको 
 
 िता 
 
 पिछ 
 
 पिन 
 
 बस 
 
 नचेलको 
 
 दे खेर 
 
 ड    ाइभरलाई 
 
 बस 
 
 किहले
 
 जाने
 
भनेर 
 
 सोध   
 
 उसले
 
 बस 
 
भरे पिछ 
 
 मा 
 
 चु हडी 
 
 जाने
,
 
 जना 
 
 पे से जरको 
 
 पै सा 
 
 त 
 
 बसपाक  
 
 मै
 
 बु झाउनु
 
 पन    
 
आनो 
 
 बायता 
 
 सु नाएँ।
 
 
 बज 
 
 सकको 
 
भएर 
 
 मै ल   
 
 यस 
 
 िदन 
 
 चु हडी 
 
 नजाने
 
 िनण   यगरी 
 
 बसबाट 
 
ओल    
 
 र 
 
 नजकको 
 
 लजमा 
 
 गएँ।
 
भोलपट 
 
 म 
 
 िबहान 
 
 
 बजेितर 
 
 चु हडी 
 
 जानलाई 
 
 बसपाक  मा 
 
आएँ।
 
 यहाँ
 
 एउटा 
 
 माइो 
 
 बस 
 
भेटाएँ।
 
 तर 
 
 पे सेजर 
 
 एन।
 
 ड    ाइभरले
 
 सट 
 
 पु रा 
 
भरे पिछ 
 
 मा 
 
 चु हडी 
 
 जाने
,
 
 जना 
 
 मा 
 
 पेसेजर 
 
 लएर 
 
 गयो 
 
भने
 
आफ   ू 
 
 घाटामा 
 
 पन    
 
 द   ुःखेसो 
 
 सु नाए।
 
 ब 
 
 उसलाई 
 
 पेसेजर 
 
 नभएता 
 
 पिन 
 
 पु रा 
 
 सटको 
 
भाडा 
 
 िदयो 
 
भने
 
 जाने
 
 बताए।
 
 िडसेबर 
 
 मिहनाको 
 
शीतलहरको 
 
 बे ला 
 
 यो।
 
अ 
 
 पेसजर 
 
 पाउने
 
 पिन 
 
 हतपत 
 
 सभावना 
 
 एन।
 
 यितकमा 
 
 मै ले
 
आधा 
 
 सटको 
 
 पै सा 
 
 िदछ
 
भने
,
अक 
 
 पेसेजरले
 
 पिन 
 
आधा 
 
 सटको 
 
 पै सा 
 
 िदन 
 
 मजु र 
 
 गय।
 
 मै ले
 
 
 जना 
 
 पेसेजर 
 
 बराबरको 
 
 पै सा 
 
 िदनु
 
 पन    भयो।
 
 यसपिछ 
 
 माइो 
 
 बस 
 
 चु हडीितर 
 
 लायो।
 
 करब 
 
-
१०
 
 िकलोिमटर 
 
 उर 
-
 पचमितर 
 
 गाडी 
 
 गु डेपिछ 
 
 चु हडी 
 
 गाउँमा 
 
आइपु यो।
 
 चु हडी 
 
 गाउँमा 
 
 याोलक 
 
 चच  
 
भएको 
 
 ठाउँमा 
 
 गाडी 
 
 रोन 
 
भने।
 
 ड    ाइभरले
 
 याोलक 
 
 चच   ने र 
 
 गाडी 
 
 रोिकिदयो।
 
 माइो 
 
 बसबाट 
 
ओल     र 
 
 मै ले
 
 चु हडी 
 
 गाउँमा 
 
 पाइला 
 
 टेक   
 
 चु हडी 
 
 गाउँ
,
 यही 
 
 गाउ
 
 हो 
 
 जहाँ
 
 पृथवीनारायण 
 
शाहले
 
 देश 
 
 िनकाला 
 
 गरे को 
 
 ने वारह 
 
अिहले
 
 पिन 
 
 बसरहे का 
 
 छन्
 
१७
 
 फुअरी 
 
१७६९
 
 मा 
 
 पृथवीनारायण 
 
शाहले
 
 िनकाशन 
 
 गरे का 
 
 इसा ई 
 
 नेवारह 
 
 यस 
 
 ठाउँमा 
 
आइपु गे का 
 
 ए।
 
 म 
 
 चच   को 
 
 गे टमा 
 
 एकिछन 
 
 उिभएँ।
 
 मै ले
 
 एक 
 
 जना 
 
 मािनस 
 
 चच   को 
 
 कपाउड 
 
 िभबाट 
 
 बािहर 
 
आइरहे को 
 
 दे ख   
 
 मै ले
 
 उसलाई 
 
 चच   का 
 
 फादरलाई 
 
भेटाइिदन 
 
अनु रोध 
 
 गर   
 
 उसले
 
 मलाई 
 
 िभ 
 
 लगेर 
 
 चच   का 
 
 फादर 
 
 पं कजलाई 
 
भे ट 
 
 गरा ईिदयो।
 
 मै ले
 
 चच   का 
 
 फादर 
 
 पं कजलाई 
 
 करब 
 
२४४
 
 व  अगािड 
 
आएका 
 
 मेरो 
 
 जाितका 
 
 मािनसह 
 
 खोन 
 
आएको 
 
 बताएँ।
 
 उहाँ
 
 मे रो 
 
 क   ुरा 
 
 सु नेर 
 
औधी 
 
 ख   ु सी 
 
 ह    नुभयो।
 
 उहाँ ले
 
 मलाई 
 
 िदल 
 
 खोलेर 
 
 वागत 
 
 गनु भयो।
 
 उहाँ ले
 
आफ   ू 
 
 सो 
 
 चच   मा 
 
 नयाँ
 
 िनय   ु  
 
भएर 
 
आएकोले
 
 सो 
 
 चच   को 
 
 इितहासका 
 
 बारे
 
 रारी 
 
 जानकारी 
 
 नभएको 
 
 बताउनुभयो।
 
 साै
 
 उहाँ ले
 
अब 
 
 सो 
 
 चच   को 
 
 इितहास 
 
 रारी 
 
अययन 
 
 गन    
 
 बताउनु
 
भयो।
 
 उहाँ ले
 
 मलाई 
 
 तु तै
 
 
 जना 
 
 ने वार 
 
 जाितका 
 
 मािनसहसँ ग 
 
भेट 
 
 गराउनुभयो।
 
 मै ले
 
 उहाँ ले
 
भेट 
 
 गराइिदनुभएको 
 
 मािनसहसँग 
 
 परचय 
 
 गर   
 
 उनीह 
 
 मलाई 
 
 दे खेर 
 
 
 साै
 
 ख   ु सी 
 
भए।
 
 मै ले
 
 ती 
 
 ने वारहको 
 
 मु हार 
 
 िनयाल   
 
 ितनीहको 
 
अनु हार 
 
औं सत 
 
 िबहारीहका 
 
 जता 
 
 दे ख   
 
 उनीहले
 
भोजपु री 
 
भाा 
 
 बो   
 
 फादरले
 
 कही 
 
 खान 
 
अनु रोध 
 
 गनु भयो 
 
 र 
 
 एक 
 
 कप 
 
 तातो 
 
 िचया 
 
 मेरो 
 
 नजक 
 
आइपु यो।
 
 चु हडी 
 
 गाउँमा 
 
 नेवारहलाई 
"
भाजु
"
भदो 
 
 रहेछ।
 
 ये क 
 
 नेवारहले
 
आनो 
 
 नामको 
 
 पछािड 
"
भाजु
"
 राने
 
 रहेछ।
 
 यहाँ का 
 
भाजु ह 
 
धे रै
 
 िशित 
 
 छन्
 
धेरै
 
भाजु ह 
 
 डाटर 
,
 इजिनयर 
,
 ोफसर 
 
भइसकेका 
 
 छन्
 
 हाल 
 
 चु हडीमा 
 
२५०
 
 जना 
 
 जित 
 
 नेवारह 
 
 बसोबास 
 
 गररहे का 
 
 छन्
 
धेरै
 
भाजु ह 
 
 देशका 
 
 िविभ 
 
 ान 
 
 जतै
 
 पटना 
,
 िदी 
,
 कलका 
,
 इलाहाबाद 
,
 टाटानगरमा 
 
 बसाइ 
 
 सरे र 
 
 गएका 
 
 छन्
 
धेरै
 
भाजु ह 
 
 िवदेशमा 
 
 पिन 
 
 छन्
 
 कही 
 
 बेर 
 
 चच   मा 
 
 बसेपिछ 
 
 म 
 
 नेवारहको 
 
 बतीमा 
 
 ड   ु न 
 
 गएँ।
 
 मै ले
 
 सो 
 
 बतीमा 
 
 कही 
 
 ने वार 
 
अनु हारह 
 
 दे ख   
 
 मै ले
 
 ितनीहलाई 
 
 तपाईह 
 
 नेवार 
 
 हो 
 
 िक 
 
भने र 
 
 सोध   
 
 उनीहले
 
आफ   ू  ह 
 
 ने वार 
 
 नै
 
भएको 
 
 बताए।
 
 मै ले
 
 म 
 
 काठमाडौबाट 
 
आएको 
 
 र 
 
आफ   ू 
 
 ने वार 
 
भएको 
 
 बताएपिछ 
 
 उनीह 
 
धे रै
 
 ख   ु सी 
 
भए।
 
 उनीहले
 
 तकाल 
 
 मलाई 
 
 एकजना 
 
 यलाई 
 
भेटाउन 
 
 लगे
 
 यहाँ
 
 मै ले
 
 एक 
 
 जना 
 
७१
 
 व   जितको 
 
 बृ लाई 
 
 दे ख   
 
 उहाँ ले
 
 म 
 
 ने वार 
 
 ह     ँ
 
भे
 
ाहा 
 
 पाउना 
 
 सा 
 
 मलाई 
 
 ने वार 
 
भाामा 
 
 रोटी 
 
 खाने
 
 िक 
 
भात 
 
 खाने
 
भनेर 
 
 सोनुभयो।
 
 म 
 
 साै
 
 ख   ु सी 
 
भएँ।
 
२००
 
 व   िछ 
 
 पिन 
 
 यस 
 
 गाउँमा 
 
 ने वार 
 
भाा 
 
 बाँ क 
 
 रहे को 
 
 दे दा 
 
 मलाई 
 
 साै
 
 ख   ु सी 
 
 लायो।
 
 ती 
 
 ने वार 
 
भाा 
 
 बोने
 
 यको 
 
 नाम 
 
 डेिनस 
 
 लोरे स 
 
भाजु
 
 रहेछ।
 
 मै ले
 
 उहाँ लाई 
 
 बताए 
 
 िक 
 
 म 
 
 सो 
 
 गाउँमा 
 
 नेवार 
 
भाा 
 
 बिचरहे को 
 
 छ 
 
 िक 
 
 छैन 
 
भने र 
 
 नै
 
 काठमाडौबाट 
 
 हे न  
 
आएको 
 
 ह     ँ
 
अिहले
 
 सम 
 
 पिन 
 
 ने वार 
 
भाा 
 
 बोने
 
 मािनस 
 
 रिहरहेको 
 
 दे खेर 
 
 म 
 
 साै
 
 ख   ु सी 
 
भएँ।
 
 डेिनस 
 
 लोरे स 
 
 रटायड  
 
 िशक 
 
 ह    न 
 
 ह     ँदोरहेछ।
 
 मलाई 
 
 उहाँ को 
 
 परवारले
 
 साै
 
 समान 
 
 गरे
 
 बचाह 
 
 पिन 
 
 मेरो 
 
 ख   ु ा 
 
 ढो 
 
आए।
 
 मलाई 
 
 डेिनस 
 
 लोरे सका 
 
 परवारका 
 
 मािनसहले
 
 कही 
 
 िदन 
 
 यस 
 
 गाउँमा 
 
 बन 
 
अनु रोध 
 
 गर   
 
 तर 
 
 समय 
 
अभावको 
 
 कारणले
 
 गदा
 
 म 
 
 रोन 
 
 सिकन।
 
 उहाँ ह 
 
 सँ ग 
 
 िबदावारी 
 
भएर 
 
 म 
 
 िनक   
 
 मै ले
 
 नेवार 
 
 मिहलाह 
 
 पिन 
 
धेरै
 
 दे ख   
 
 सबै ले
 
 नाकमा 
 
 फ   ुली 
 
 लगाएका 
 
 ए।
 
 मै ले
 
 यहाँ का 
 
 मिहलाहलाई 
 
भने
 
 िक 
 
 नेपालमा 
 
 त 
 
 ने वारहले
 
 फ   ुली 
 
 लगाउदै न।
 
 यो 
 
 क   ुरा 
 
 सु ने र 
 
 उनीह 
 
 छक 
 
 परे
 
 चु हडी 
 
 गाउँमा 
 
 ने वारह 
 
 क
 
 कसरी 
 
आइपु गे
 
भनेर 
 
 बु झनलाई 
 
 हामीले
 
 इितहासको 
 
 एउटा 
 
 काल 
 
 खडलाई 
 
अययन 
 
 गनु  पन    
 
 ह    छ।
 
 यो 
 
 काल 
 
 खड 
 
 हो 
 
"
 मकाल 
"
 इ 
.
 स 
.
१२००
 
 दे खर्
 
 इ 
.
 स 
.
१७६८
 
 सम 
 
 काठमाडौ 
 
 उपयकामा 
 
 िविभ 
 
 म 
 
 राजाहले
 
 राय 
 
 गरे
 
 यस 
 
अवधलाई 
 
 मकाल 
 
भिनछ।
 
 मकालमा 
 
 नै
 
 काठमाडौ 
 
 उपयकाका 
 
 मािनसहले
 
 भु
 
 येशू  को 
 
 बारे मा 
 
 सु े
 
 मका 
 
 पाएका 
 
 ह    न्
 
 मकालमा 
 
 नै
 
 नेपालमा 
 
 िवदेशी 
 
 िमशनरीह 
 
आउन 
 
ाले का 
 
 ह    न।
 
 तर 
 
 मकालमा 
 
 जित 
 
 पिन 
 
 िवदेशी 
 
 िमशनरीह 
 
आए 
 
 ितनीहको 
 
 गतय 
 
 ने पाल 
 
 एन।
 
 ितनीहको 
 
 गतय 
 
 ितबत 
 
 यो।
 
 यिद 
 
 काठमाडौ 
 
 उपयका 
,
भारत 
 
 र 
 
 ितबतको 
 
 
 बीचको 
 
 यापारक 
 
 माग   मा 
 
 नपरे को 
 
भए 
 
शायद 
 
 काठमाडौ 
 
 उपयकाका 
 
 बासदाहले
 
धे रै
 
 पिछ 
 
 मा 
 
 भु
 
 येशू  को 
 
 सु
-
 समाचार 
 
 सु  
 
 पाउँे
 
 होला।
 
 यस 
 
 बेला 
 
 िवदेशी 
 
 िमशनरीको 
 
 गतय 
 
 िकन 
 
 ितबत 
 
 ह    न 
 
 गयो 
 
 त 
-
 यो 
 
 न 
 
 वभािवक 
 
 पमा 
 
 उन 
 
 सछ।
 
 यसको 
 
 लािग 
 
 हामीले
 
 कही 
 
 क   ुरा 
 
ाहा 
 
 पाउन 
 
आवयक 
 
 छ।
 
१७
 
औं
 
शतादीको 
 
शु ितर 
 
 इटलीमा 
 
 यो 
 
 हा 
 
 फलयो 
 
 िक 
 
 सं सारको 
 
 छाना 
 
 ितबतमा 
 
धेरै
 
 इसा ईह 
 
भकरहेका 
 
 छन्
 
 र 
 
 ितनीहलाई 
 
आयामक 
 
 माग  
 
 दश   नको 
 
 लािग 
 
 काही 
 
 छैन।
 
 यसै ले
 
 रोममा 
 
१७
 
 माच  
 
१७०३
 
 का 
 
 िदन 
 
 चच   का 
 
 उचाधकारीहले
 
 यो 
 
 काय  
"
 िपसन 
 
 ािवं स 
 
 कीेशन 
 
अफ 
 
 ोपोगाडा 
"
 लाई 
 
 सु पे
 
 ितबतका 
 
 सप   क  
 
 िविहन 
 
भएर 
 
 रहे का 
 
 इसा ईहलाई 
 
 सप   क  मा 
 
 याउने
 
 र 
 
 ितबतमा 
 
 सु
-
 समाचार 
 
 चार 
 
 गन    
 
 जमा 
 
 यसलाई 
 
 िदइयो।
 
 ह    नत 
 
 यो 
 
भदा 
 
अगािड 
 
१६
 
औं
 
शतादीमा 
 
 जेसु इट 
 
 िमशनरीहले
 
 पिन 
 
 ितबत 
 
 जाने
 
असफल 
 
 यास 
 
 गरे का 
 
 ए।
 
 ितबतको 
 
 सगासेबाट 
 
 फ  कने
 
 ममा 
 
 जे सु इट 
 
 िमशनरी 
 
 जोवा 
 
 े वाल 
 
 इ 
.
 सं
.
१६२८
 
 मा 
 
 नेपाल 
 
आएका 
 
 ए।
 
 उनी 
 
 काठमाडौ 
 
आएका 
 
 पिहलो 
 
 य   ु रोिपयन 
 
 ह    न्
 
 उनी 
 
 ने पाल 
 
आएका 
 
 समयमा 
 
 जगयोित 
 
 म 
 
 काठमाडौका 
 
 राजा 
 
 ए।
 
 यसरी 
 
 नै
 
 इ 
.
 सं
.
१६६१
 
 मा 
 
 जेसु इट 
 
 िमशनरीह 
 
 ु बर 
 
 र 
 
 डोरिवल 
 
 ितबतबाट 
 
 फक    ँदा 
 
 काठमाडौ 
 
आएका 
 
 ए।
 
 ितनीहले
 
 काठमाडौका 
 
 राजा 
 
 ताप 
 
 मलाई 
 
भे टी 
 
 एउटा 
 
 द   ु रवीन 
 
 र 
 
 कही 
 
 गिणतीय 
 
 सामाीह 
 
 पिन 
 
 उपहार 
 
 िदएका 
 
 ए।
 
 
 जना 
 
 इटालयन 
 
 कपु िचन 
 
 फादरहको 
 
 एउटा 
 
 समू  ह 
 
 
 मे
 
१७०७
 
 मा 
 
 ितबत 
 
 पु गे
 
 उनीह 
 
२१
 
 फुअरी 
 
१७०७
 
 मा 
 
 काठमाडौ 
 
आइपु गे का 
 
 ए।
 
 ितबतमा 
 
 उनीहले
 
 सु
-
 समाचार 
 
 चारको 
 
 काय  
 
 गरे
 
 हासामा 
 
 यस 
 
 बे ला 
 
धेरै
 
 ने वार 
 
 यापारीह 
 
 रहे
 
 कपु िचन 
 
 फादरहले
 
 हासामा 
 
 ने वारहका 
 
 बीचमा 
 
 पिन 
 
 सु
-
 समाचार 
 
 चारको 
 
 काय  
 
 गरे
 
 इ 
.
 सं
.
१७२२
 
 ितर 
 
 सात 
 
 जना 
 
 ने वारहले
 
 पिहलोपट 
 
 हासामा 
 
 वाितमा 
 
 लए।
 
 हासामा 
 
 
अटोबर 
 
१७२६
 
 का 
 
 िदन 
 
 चच  
 
अप   ण 
 
 काय   म 
 
 समारोह 
 
 सप 
 
भयो।
 
 पिछ 
 
 इ 
.
 सं
.
१७१७
 
 मा 
 
 याोलक 
 
 फादरहको 
 
अक 
 
 दल 
 
 ायी 
 
 पले
 
 बसे र 
 
 सु
-
 समाचार 
 
 चार 
 
 गन    
 
 उेयले
 
 काठमाडौमा 
 
आइपु गे
 
 सन्
 
१७२१
 
 मा 
 
 ितबतबाट 
 
 फादर 
 
 डेसडेरी 
 
 नेपाल 
 
आए।
 
 उनले
 
 राजा 
 
भु पती 
 
 मलाई 
 
भेट 
 
 गरे
 
 पिछ 
 
 फादर 
 
 होरे सले
 
 इ 
.
 सं
.
१७३२
 
 मा 
 
भपु रमा 
 
 िमसन 
 
भवन 
 
 खोली 
 
 सु
-
 समाचार 
 
 चारको 
 
 काम 
 
 गरे
 
 इ 
.
 सं
.
१७१५
 
 दे ख 
 
 िविभ 
 
 कपु िचन 
 
 फादरहले
 
 काठमाडौ 
 
 उपयकामा 
 
 नेवारहका 
 
 बीच 
 
 काय  
 
 गरे
 
 राजा 
 
 जयकाश 
 
 मले
 
 इ 
.
 सं
.
१७४२
 
 मा 
 
 काठमाडौको 
 
 वट   ु
 
 टोलमा 
 
 घर 
 
 र 
 
 बग    चा 
 
 िदएर 
 
 िमशन 
 
भवन 
 
 खोन 
 
 िदए।
 
 यता 
 
 पाटनमा 
 
 राजा 
 
 रायकाश 
 
 मले
 
 पिन 
 
 इ 
.
 सं
.
१७५४
 
 मा 
 
 टं गको 
 
धारा 
 
 नजक 
 
 एउटा 
 
 घर 
 
 र 
 
 बग    चा 
 
 िदएर 
 
 कपु िचनहलाई 
 
 सु
-
 समाचार 
 
 चार 
 
 गन  
 
 िदए।
 
 पिछ 
 
 इ 
.
 सं
.
१७४५
 
 मा 
 
 हासाको 
 
 शासनले
 
 इसा ई 
 
 िमशनरीहलाई 
 
 िनकाशन 
 
 गरे
 
 उनीह 
 
 पिन 
 
 काठमाडौमा 
 
भे ला 
 
भए।
 
धे रै
 
 उपयकाबासीहल
 
 भु
 
 येशु लाई 
 
 िववास 
 
 गरी 
 
 बमा 
 
 पिन 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->