Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

מָמ ֵ סֶה ג זיֵנְ
הָרָהְזַה ה ָרְתַה הָרָהְז
Ahora ויָשְכַע וָשְכַע
Americana תיִנָקיִרֵמֳא
Ir; andar תֶכֶלָל ְ ֶלֵה ְ ֶלֵי
Antes הָנ שאִר הָלִחְ
Todavía; Aún ִיַדַעד ע יִיַדַע
ֵ ַקְתִה ֵ ַקְתִהְל
Ayudeme por favor M הָשָקַבְ יִל ר זֳעַ
סָויהל ַס נ להיווס
יסוהל יִס ה רֵ ִּח
Añadirse רֵ ִח רֵ ַחְתִה
ָ ַהְל הָ ַמְל ְ ִמתַחַ ִמ הָ ַמ
ַזֳאַמ יִמ לשַ ַה
Ballena ווִל ָתָיְוִל ָתיָי
יִת ריֵש רַדֳח שירותי
Bejiga ֶתֶשַה תיִח לַש
Bella de Noche הָלְיֵ ַה תֵ ְלַמ
Bocadillo יוודנס יִוְדְנֶס
Breve; Corta הרָצְק הָרָצְק
ב ֵ ְ בתיאבו
Buen regreso F לָשְ יִרְזְחַ
Buenas obras יִדָסֳח ת ליִמְ
Cabrito M אָיְדַג יִדְג
ִיַנְתָמ מתניי
קמ ק יִפיִט
ִיַ ְרַ גרביי
ָעְטִמ אָ ַמ לֶטֵנ סֶנֹע קֵ ְסֶה
ֵ ַחְתִה ֵ ַחְתִהְל
יִרְג ס נְחַנֳא ֵה ֶ
נְרַגָס נְחַנֳא
רְגְסִ ֶ
ֵה רְגָס ֵה
ֶ ְרַגְס ֶ
ִיַמָש יִריִחְב
ִיַמָש יִנָ עְנ
ִיַמָש שמיי
ֶ
יִ ִמֳח חמישי
יִשִמֳח יִשיִמֳח
רָ ַצ ראָ צ
תיִדַרָפְסַב
ַחָר
ֶא ר ח ְל
יִשְגִה גיִשִה
יִלָבֱ יִלְבַ
ֵחַנְל יִלֵב
חיִנ יִלֵבֳא
ֵה
רֵרָ ְשִה
ִ יִ
קיִ ָל ע
יִנ רְ ְסִמ ת נ רְ ְסִמ
ֵצְקַמ יִיַנְר יִצ
יֵ ִיַ ְרֳע
זיֵא הֶזיֵא ליֵא
תיִרָגְנ ה
יִכַס הָחיִרְמ
יִכַס הַסיִרֻפְל ֶחֶל
יִכַס הָניִבְגִל
יִכַס ר תיִב
כ יִח
ע שֶת רֵב ע ש בָשָו
יִמ לְשַ ת מ לְשַ
ַה ִמ ִהֶ ַה ה ְלָהָו
ֵעֵמ ֶבֶאֵמ
ַעַ ִמ ַעַפְל
עָריֵג יִרָחסִמ
תיִרֳחַש
לָש רָפֳעַל
עָש רֵר עְמ
ָדְב ָדְב
ַרַח
יִר ִ ַה
י
יִמָי יִאָר נ
ִיַנִש שיניי
ָ ֻזְמ ָ זְמ
ֵח ט הָ ְש
ָ צְמ ָ ֻצְמ
יֵ ְש הֵרְשֶע
רַרָ ְשִה
ִ ַ ְש יֵ ְש
ִיַמ י יִיַמ י
ִיַ ְל יִיַ ְל
ִיַע בְש יִיַע בְש
יֵ ְ ַה הֵרְשֶע
יֵנְ ָה רָשָע
ָ ַה כיִ ַה ל דָ ַה ָ ַה
ָ ַה טֵקָ ַה
ר דוַוְלַס
לאֵיִרֳא
ַעַי ַעַי ַעַי רֶשֳא ִ י
ת אְ עַגֶרָה
ָ כְמ ָ ֻכְמ
יִקיִלְדַמ נְחַנֳא ֵה ֶ
קיִלְדַ ֶ
קיִלְדִה ֵה
ֶ ְקַלְדִה ֶ
נְקַלְדִה נְחַנֳא
קיִלְדַה ֶ
ֵ ִא א פא ֵכְב ֵקָל
יִסָנְכִנ נְחַנֳא ֵה ֶ
נְחַנֳא
סְנָ ִ ֶ
ֵה סְנְכִנ ֵה
ֶתְסַנְכִנ ֶ
סְנָ ִה ֶ
שֵ ַרְתִהְל
ֵקַדְזִה להזדק
ַמְז
ניִח נֵרָשְ א ה
ִאַה הָדָסְ ַה הָב ט ת ַה
ָחְלֻש ש ָחְל
ְגֶנְ רֶזֵע
יִא ִנ יִא ִנ
נֵמ לְש ב ט
ַ ַמ תיִנָנֹ
הָמיִ ְסַמ
רֵ ריֵ
ִיַפָנְכ ת פָנְ
יִדֳע מ הָחְמִשְל
יִביִש ייִחָנ לח
יִרְחַ ֶסֶכְ בָהָזְב
Filipinas ייִניִפיִליִפ
יִצֳע יִחָרְ
ֵ יִט ֵ ִט ֵ ְטִל
חֵ הָצ מַה
ֶצֹע ֶצ ע
יִד סְי ת ד סְי
יַפָקְשִמ משקפיי
ֶבֶא טיִשְכַ הָב ט
Geografía הָיְפַרְג איֵ
נְרַ ִד נְחַנֳא
יִרְ ַדְמ ֶ נְחַנֳא ֵה
ֶ רֵ ַדְ
נְחַנֳא רֵ ַדְנ
ֶ ֶ ְרַ ִד
ֶ ְרַ ִד ֶ
ְזיִנֶ ֶה יִנֶלֶה יניִוָוְי
ֻטְמֻט טְמ ט
ֶרֶט הֶלָע ַ
ִיַפֵתְ כתפיי
ֵה הָנְדַ ֻכְ
ֶ ְדַ ֻ ֶ
נְדַ ֻ נְחַנֳא
יִדָבֻכְמ ֶ נְחַנֳא ֵה
ֵה ֵה דְ ֻ
ַעְשִנ להישע
עיִמ סְקֶדְניִא
Indonesia הָיְזֶנ דְניִא
ָ ַס ָמְמַס ביִכְר ביִכְרַמ
סיִנְכִה
ַחָ
ח ַעֵ סַמ
ֵיְנַעְמ יֶיֶנַעְמ
הָבֵלְצַמ
ִע תֶכֶלָל ֶרֶזַה
יִאה ִיוִויִדְלַמַה
Israelí F תיִלֵאְרְשִי
ָוְשֶח וָושֶח ָוְשֶחְרַמ
ֵ ְרַ ֳה ֵ ְרַ ֵ ְרַ רָהָנ
ת יִל כשֵא
ת יִנָבְגַע
Junta; Cuenta הָיְלֻח הָיְל ח
יִרְטֶמ ליִק יִעָ ֻרְמ
אָ ה ַע בָשַ
תָפְש
ִיַתָפְש שפתיי
ניִדָל תיִ ַרָפְס תיִד הְי
ֶדֹא תָפְש
יִלֵ ַחיִדֵמ ַחיִדֵמ
ריִעֵה ָק
יִ ְשִה שכ
הָחָ שִמָה
Libros יִרָפְס
יִנָבְל דַ ָ ְשִ
יִנָבְל דַ ָתְשִפ
ֵ ַמְתִה להתמק
יִר א ת ר א
ָוְחַק הָיְלֶמַק
ֶטֶ
יִא יִנ יִא יִנ ת ל לְ
Mañana אָרְפַצ רֶפֶצ
ִיַ ְרֳע יֵ
ִיַרֲהָצ יִיַרֲהָצ
רָ יִז ה יִרְק רַבְלִ
יִקָוְש שווקי
זָמ
ָחל ש ְ ֵר ְתִמ
יִשָדֲח חודשי
ת א מְצַע
יִאְתִה הָנִש ְ ַיֵא
ָמָ ְר ָנְ ְר
ָל ע
ֵ ִש
ַטְרַמְש ַט תֶרֶמ ש
ֶצֶע ֵש יִטָרְ
נָת א
ָל עְל אֹל ָל עֵמ
יִנָנֳע יִה בְג
יִנָנֳע יִכ מְנ
ָ ְרָק
Olvídalo F הֶזִמ יִחִ ְשִ
ֶלֶא
יִמ גֵ ס ס פיִט
ֵ ִמ גֵ ִס רַבָח ַעֵערְתִה
יַנְזֹא יינז א
אֹצ הֶנֹצ הֶנאֹצ
ָצְמַח ֶמֶחְב
ליש ֵ ִש ֵ ַשְל
ִיַדַי ת ַ כפות ידיי
סָריִ יִלְק
ֵ ַ ְשִה להשתת
דְשְרַ
ד ח ל גנרַת ד הְנְרַ
ִיַלְגַר רגליי
צָר הָל ְשִמ ל חִא
יִ ַעַי רֶשֳא
יִדָע שֵמַתשִחְל יֵנפִל
יִדֳעֶה יִדַעהִל
ֶו
יִליִלְמַ
ִעָה ר ס
ֵפָח הָצָר ְ ַרָטְצִה רַסָח צר
ִיַע בְש ַע בְש יִי
Quince F הֵרְשֶע שֵמֳח
יִתִעְל ת ק חְר
ֶ ֶ ְרַ ְזֻה
ֶ הָנְרַ ְזֻ
נְחַנֳא ת רָ ְזֻמ ֵה ֶ
נְרַ ְזֻה נְחַנֳא
יִרָכְזֻמ ֶ נְחַנֳא ֵה
תֶכֶרֳעַמ
קֵ ַעְתִה
Refrigerador רֵרָקְמ רֵרְקַמ
ָשַר יִטנֶטַ
ריִקְפִה
בֵצַיְתִה
באְשִל ב ָש
ת ַגְל הָ ִ
ָ תְמ
ִיַ ְרִ ברכיי
יִדָגְ ש ְ ַמ
יִנַצ יִמיִנְצ
יִאָגֳה יִיָגֳה
ריִ ַהְל ריִ ִה
ַעַט יִרְמ ח חיֵרְו
יַדעִלִ ִמ
Se volvió loco יִסַ ַהֵמ דַרָי
רָעֶש שֵביַיְמ
Seis Mil יִפָלֳא תֶשֶש
Senos יִיַדָש ִיַדָש
קֵ ַחְתִה
ִי ֵמ עַ ָתאָ
ָחְל ָחְלֻ
ֹשְמֻש שְמֻש
ְ רָע ָחל ש
צְרִ ִא הָדָג ז יֵא
ע ָל
Sierra Leona איִל הָריֶיְס
ייִלַקיִז מ
Sobregiro רֶתֶי תַכיִשְמ
ַעַטְ ז זַג ליִנַו
ָ יְמ ָ ֻיְמ
Sonidos; Ruidos יִיָגֳה יִאָגֳה
Sopa de Tomates ת יִנָבְגַע קָרְמ
Sri Lanka הָקְנַל יִרְס
Swazilandia דֶנֶליִזוָוְס
Tarde רֵזַפֶמ רָחֻאִמ
Tecla delete הָקיִחְמ שָקַמ
ָ ְקֻמ ָ ְק מ
יִדָק ָדְקֻמ יִכְשַמ
ָ
תֶלֹ ַמ תֶל ַמ
ל כ ת נֳח ְלָ ת נֳח
ֵחַרְתִה ֵחַרְתִהְל
ֶרֶז
יִמַעְר תַפ ס תָזַע
גרית ַ ְרִ לתרג
ָ ְלת שָ ִש
Tres mil יִפָלֳא תֶשלְש
ריִבְשִה
יִרְשֶע תַח ְו
Ventiuno M דָחֶאְו יִרְשֶע
נְשַ ַלְתִה נְחַנֳא
יִשֵ ַלְתִמ ֶ נְחַנֳא ֵה
שְ ַלְתִת ֶ
יִ ַח הָ ַח יַח ת ַח
Vino medio seco שֵבָי יִצֳח ִיַי
ֵה שְ ַלְתִה ֵה
ֶ ְשַ ַלְתִה ֶ
נְגִמ הָניִרְטיִו
הְיִרַכֶז
ִיַלֳעַנ נעליי
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diccionario Hebreo EspaNol

Diccionario Hebreo EspaNol

Ratings:
(0)
|Views: 37|Likes:
Published by Dagel Myrddin Emrys

More info:

Published by: Dagel Myrddin Emrys on Feb 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 54 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 61 to 190 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 197 to 236 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 243 to 306 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 313 to 323 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dagel Myrddin Emrys liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->