Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EUGEN BARBU FILE DE JURNAL

EUGEN BARBU FILE DE JURNAL

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 274|Likes:
EUGEN BARBU IN LUPTA CU STALINISTI DIN UNIUNEA SCRIITORILOR
EUGEN BARBU IN LUPTA CU STALINISTI DIN UNIUNEA SCRIITORILOR

More info:

Published by: danilovici@gmail.com on Feb 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

 
8
SAECULUM 5-6/2006SAECULUM 5-6/2006SAECULUM 5-6/2006SAECULUM 5-6/2006SAECULUM 5-6/2006
      P      R      O      P      R      O      P      R      O      P      R      O      P      R      O
PAGINI DE JURNAL
Eugen Barbu Eugen Barbu Eugen Barbu Eugen Barbu Eugen Barbu 
1974
3 noiembrie 3 noiembrie 3 noiembrie 3 noiembrie 3 noiembrie 
. Zvonurile de scumpire (iscate de mane-vrele economice) vãdite: scumpirea pantofilor, a mãtãsii ºi aaltor produse, sunt combãtute cu articole despre stabilitateapreþurilor, deºi în vitrinã sumele sporite au fost deja afiºate.Iatã ºi un aºa-zis zahãr rafinat de 13 lei kg, care înseamnã totstabilitate, adicã scumpite (ce vremuri, zahãrul la 13 lei kg!’85). Ulei nu se mai gãseºte, zahãr puþin. Sunt fotografiaþi ceice cumpãrã mai mult decât le trebuie. De ce? Oamenii nu maiau încredere, de-aia fac stocuri.A apãrut Legea Patrimoniului Naþional. Raportor, MiticãPopescu. Despre ce este vorba? Tot ce e operã de artã îl declari în 60 de zile. Comisii MAI vin ºi fac evaluarea, le iau eventual(dacã nu au acte în regulã, dar cine are?). Dacã sunt opere deMuzeu, sunt cumpãrate (ciordite) pe un preþ simbolic. Ei bine,suntem deci cu toþii sãraci, totul aparþine Patriei! Întrebare: leluãm de la toþi cei care le-au luat din Muzee ºi le-au dus la eiacasã, fãrã nici mãcar o semnãturã?Bocancea e fiert. El e colecþionar, vorbã sã fie, ca doctor ºi-a investit tot ce a luat de la pacienþi în bijuterii, tablouri ºiicoane pe sticlã, din care mi-a vândut ºi mie ce-a crezut el cã emai ciuruc. Oricum, e un atentat la cei cumpãtaþi. Mie, dacã mise ia biblioteca, care numãrã pânã acum vreo 18.000 de cãrþi,cu ce mai rãmân? Cã vine vârsta când te scot la pensie ºipensiile ºtim câtã valoare de cumpãrare au… Unde-i economianoastrã atât de înfloritoare? Nu e vorba mai curând de unfaliment? (eram pesimist, nimeni pânã în ’85 nu s-a atins detablourile mele, de pildã. A venit o comisie care a fotografiattot ce era pe pereþi, ceea ce era un atentat la libertatea personalã,ºi s-a dus, dar nu m-aº mira dacã s-ar trece ºi la alte faptemãreþe demne de epoca noastrã, n.a.).Norocul meu e cã sunt antrenat cu sãrãcia pe care dacã osuporþi pânã la 30 de ani, nu ºtiu cum îþi mai cade când serepetã.* * ** * ** * ** * ** * *Mi se dã Premiul Asociaþiei de Bucureºti. Autor, FãnuºNeagu, care vrea sã rãscumpere chestia cu plagiatul
Principelui Principelui Principelui Principelui Principelui 
.E o replicã la refuzul U.S. de a-mi da cu prilejul celor 50 de ani,mãcar o coroniþã. Apelul lui Fãnel de a nu-l refuza m-a convinssã nu fac una mare. La recepþia de la Casa Scriitorilor am amintiturechilor din salã cã nu suntem persoane de rangul doi, noi,scriitorii, ca sã se audã! Cred cã nu a plãcut chestia, dar cinevatrebuie sã le-o mai zicã din când în când.* * ** * ** * ** * ** * *Masã la Mignon, cu Statul major al lui Fane (Mircea Micu,Bãieºu, Laurenþiu Fulga, Traian Iancu). Bãieþii recunosc cã m-au lucrat cinstit. Le spun cã am ajuns totuºi la un faliment cupolitica lui Stancu. E vremea unirii. Fac apel la o împãcare ºi cuPãunescu, care e tot o balenã Fãnuº e de acord, darMastodontul se lasã greu. E un orgoliu cumplit. Þipã la cenaclula actorul Pitiº: „Eºti un tâmpit, nu aºa se recitã o poezie de-amea! ªi se apucã sã-i arate. Totul e trist ºi pute. Chiar tratativelemele cu aceºti oameni, dar când aud cã cineva se duce lacineva ºi spune: „Dacã facem Legea drepturilor de autor sã-iconsultãm ºi pe scriitori“ ºi se rãspunde: „Când am fãcut Codulpenal, i-am consultat pe borfaºi?“ apreciez cã replica e genialã,dar au aflat-o ºi scriitorii, care pot sã dea ºi ei replici geniale.* * ** * ** * ** * ** * *La Iaºi, la Festivalul Eminescu, nu se acordã nici o sumãpentru invitaþi din partea judeþenei. Celor sosiþi la altemanifestãri, ca doctori, ingineri etc. li se acordã tot sprijinul.Nu mai suntem la modã, copii!* * ** * ** * ** * ** * *Se vorbeºte cã Virgil Teodorescu, Geo Dumitrescu, un ungurºi un neamþ (Breeenhofer), Pop Simion ºi poate Adrian Pãunescuvor fi noii reprezentanþi ai scriitorilor în CC. Despre cei dinaintenumai Mihnea are ºanse de supravieþuire.* * ** * ** * ** * ** * *Tot despre Pãunescu se spune cã n-ar fi ieºit la vopsea(tatãl legionar). Pe mine mã întreabã Bucuroiu: Dacã am 12 ani în partid?– Am, n-am ªtefan Gheorghiu!– Asta-i!Altfel nici un semn de la cei ce pretind cã-mi sunt aproape(adicã A ºi B). Nu þin la ranguri, dar la atâþia duºmani, un titluconteazã.* * ** * ** * ** * ** * *La Iaºi, Traian dixit cã Dan Deºliu fãcea o curte în dracireprezentantului sovietic. Foarte activ, Beniuc. Scrie de toate; adevenit ºi patriot.* * ** * ** * ** * ** * *Douã reviste mã calcã pe nervi la ora asta: „Contemporanul“ºi „Cinema“. Sunt cele mai bãþoase. Catrinel, care snoba îndraci, trage lozinci pe bandã. O secondeazã Mihnea Gheorghiu,Everac ºi Sãlcudeanu. Pânã ºi Baranga se abþine.* * ** * ** * ** * ** * *Preda bea ºi mãnâncã pe gratis la Mogoºoaia, la meselecelor sãraci, crezând cã i se cuvine totul. Au vrut sã-l batãMircea Micu ºi cu Radu Dumitru. I-a oprit Fãnuº. E rãu,nesimþitor, îl urãºte toatã lumea, domnu Barbu, îmi zice Micu.Eu ce sã le fac? Omul e genul lor, ei l-au împins peste tot, eli-a plãtit, când nu le mai dã, vin la mine.* * ** * ** * ** * ** * *Al. ªtefãnescu, plus N. Manolescu l-au propus pe Al.Paleologu ºi pe Breban la premiile U.S. Cu mare greutate, RomulMunteanu ºi cu Fãnuº au împiedicat reabilitarea canalieibrebaniene.* * ** * ** * ** * ** * *Stabilit cu Fãnuº luarea „României literare“ de la Ivaºcu.– Am biroul aici, face Fãnel, arãtând buzunarul lui cel mic.Aºtept! (nici azi nu l-a clintit nimeni pe mafiot de-acolo).
ineditineditineditineditinedit
 
9
SAECULUM 5-6/2006SAECULUM 5-6/2006SAECULUM 5-6/2006SAECULUM 5-6/2006SAECULUM 5-6/2006
      P      R      O      P      R      O      P      R      O      P      R      O      P      R      O
Sã vedem ce se va întâmpla cu tablourile, dacã le dãm cutoþii la Muzeu, începând cu Dali. Poate ne mai amintim ºi devilele în construcþie pentru feþe mari, împãrãteºti.* * ** * ** * ** * ** * *Anunþarea romanului
Nero Nero Nero Nero Nero 
, lui Iancu i-a umplut acestuiacurul de gânduri. Are ce raporta. Îmi vãd de treabã. Gãsitexcelenta lucrare a lui Eugen Cikek în francezã, la Ioana. E obazã bunã. Are cam tot ce trebuie. O sã încerc sã-l croiesc iarnaaceasta cã tot n-am ce face (mã înºelam: nici astãzi nu am gãsitformula care oricum trebuie sã fie nouã, 85).* * ** * ** * ** * ** * *
10 noiembrie 10 noiembrie 10 noiembrie 10 noiembrie 10 noiembrie 
. Lotreanu povesteºte cã ºi acum M-meGogu îl blestemã pe Pãunescu:– Sã fi ºtiut ce zace-n el! I-am luat fii-sii un ceas de aur de12.000 lei, cadou de botez…* * ** * ** * ** * ** * *Complot la „Ramuri“, al doilea. Vor sã publice un interviu allui Petringenaru pe care l-am ras într-un interviu în care canaliaasta spune cã scenariul la
atãl risipitor atãl risipitor atãl risipitor atãl risipitor atãl risipitor 
era o mizerie, cã suntun fel de dictator ºi el, geniul, a fãcut tot ce se putea. VasileNiculescu opreºte insanitãþile. Aici e mâna lui Purcaru, Anghel,Bãnulescu, þiganii crescuþi la curtea mea. O sã mã ocup puþinde ei.* * ** * ** * ** * ** * *Sãraru îmi spune cã C. l-a rugat sã-mi spunã cã la masã cumine stau cântãreþi. E ori Mutaºcu, ori Lotreanu, fost ofiþer decontrainformaþii, oltean ºi el, crezându-se un geniu, suferindcã-l laud mai mult pe primul. Dar mai sigur sunt amândoi. Cetipi, îi faci oameni ºi vor peste noapte premii. Amândoi vizaupremiile „Sãptãmânii“, dar anul acesta le dau lui Pãunescu ºilui Sãraru. Dupã vechime, copii! Altul care suferã ºi aºteaptãciolanul, Beldeanu.* * ** * ** * ** * ** * *La Craiova, sunt propus ca membru al CC-ului! Douã zile între oameni plãcuþi. Totuºi Nr. 1 ºtie cã-i iubesc ideile, chiardacã exagereazã câteodatã. Nu vor fi mulþi scriitori anul acesta în CC. Pe bunã dreptate! Sunt însã doar candidat. Nu se lãudanevasta lui Petringenaru (ºi ea ovreicã) cã-mi încheie carierapoliticã, ºi asta numai pentru cã i-am spus soþului cã este untip improvizat?* * ** * ** * ** * ** * *A murit nevasta lui Piru. El era plecat la Paris, sã nu asiste.S-a întors cu un avion repede. Era o femeie stimabilã.* * ** * ** * ** * ** * *La discuþiile despre premii la U.S. Aly ªtefãnescu l-a propusla premiile pentru traduceri, pur ºi simplu pe socru-sãu: CassianMãtãsaru, de profesie negustor pe vremuri, acum, de,traducãtor, cã ºi ºtie limba, stã nemaipomenit de bine. A fostluat cu huo! Ce lume, ce lume…* * ** * ** * ** * ** * *Cei 250.000 de ei luaþi de Marin Preda ca avans nu i-au fostimputaþi. De ce? Nu mai avem organe fiscale? Gogulicã sãtrãiascã, el a motivat cã maestrul îºi va onora cãrþile promise…* * ** * ** * ** * ** * *La Fond: Pucã, Pâcã, Dimov, George Tudor cerºesc, pur ºisimplu, pe la uºi. Leu le-a aruncat 200 de lei din premiul câºtigat,pe scãri, ca la orbeþi. Credeþi cã s-au ruºinat, nu s-au aruncatsã-i înhaþe, hãmãind ca niºte câini?* * ** * ** * ** * ** * *Fãnuº îmi aminteºte cã mama lui Pãunescu (basarabeanca)este ovreicã. La nunta lui Pãunescu cu Constanþa Buzea (pecare piratul i-a furat-o lui Crânguleanu), femeia nu a fost invitatã,ca sã nu se vadã chestia, el dând-o pe maicã-sa pe cea de-adoua nevastã a lui Pãunescu senior, o þãrancã din Bârca. Dupãcâteva luni, femeia îl întreba pe Fãnuº cum a fost la nuntã…* * ** * ** * ** * ** * *N. Ciobanu povesteºte lui Lotreanu cã atât cât a stat laLuceafãrul adicã douã luni, Pãunescu lua câte 15.000 pe lunã,cu Buzea cu tot pe materialele publicate. Îi restrângea pe ceilalþicolaboratori pentru a ocupa cât mai mult spaþiu.Ãsta scriitor: 60.000 de la Preda, a cumpãrat un Mercedes,chipurile dezafectat cu 78.000 lei ºi câte alte chestii (’85: anulacesta a venit scadenþa. Suntem în plin proces cu escrocheriilepoetului, aºteptãm rãspunsul).* * ** * ** * ** * ** * *Bãieºu:– Casa în care locuiesc am luat-o de la Iliescu, ame-ninþându-l cã va rãspunde pentru cã m-a dat afarã de la„Amfiteatru“.– ªi el a primit?– Dacã am strigat la el…* * ** * ** * ** * ** * *De cinci zile, Iliescu e secretar la Iaºi pe locul lui Potop,adus la TV (citeºte Cimitirul elefanþilor) pe locul lui Nãstase, pecare Pãunescu l-a fãcut poet la Argeº, când era prim-secretar,ºi care, ajuns în Bucureºti, s-a luat serios ca poet ºi, din poem în poem, s-a nebunit la cap. Acum Nãstase se aflã în Piteºti,unde, desculþ ºi cu minþile aiurea, carã apã cu un urcior de laun izvor pe care-l crede mântuitor. În judeþul lui, cât l-a condus,se transferau toate procesele mai importante. Pe toate pan-cardele era scrisã deviza: „Cinste, onoare“, ºi se fura ca-n codru!Caragiale îl bate pe Eminescu la ora asta…* * ** * ** * ** * ** * *Pãunescu se laudã cum îi ia el tare pe cei mai mari. Cineva îl întreabã la telefon (nomina odiosa):– Câþi bani câºtigi pe lunã?– Dar dumneata? ªi tronc cu telefonul. Se pare cã suntmasochiºti ºi cã le place sã-i sictireºti.
Paul Gauguin –
The Flowers of France The Flowers of France The Flowers of France The Flowers of France The Flowers of France 
ineditineditineditineditinedit

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->