Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ВРШЊАЧКИ ТИМ

ВРШЊАЧКИ ТИМ

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:
Вршњачки тим за едукацију
Вршњачки тим за едукацију

More info:

Published by: Žika Savuljesković on Feb 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

 
ВРШОАЧКИ
 
ТИМ
 
Вршоачки
 
тим
 
за
 
рпфесипналну
 
прјентацију
,
 је
 
псмишљен
 
са
 
идејпм
 
да
 
се
 
ученици
 
пснаже
 
за
 
активнп
 
учешће
 
у
 
рпмпвисаоу
 
рпграма
 
рпфесипнална
 
прјентација
 
за
 
иницинираое
 
активнпсти
 
и
 
манифестација
 
пд
 
значаја
 
за
 
унаређиваое
 
кпмретенције
 
рпфесипналне
 
прентације
.
 
Вршоачки
 
тим
 
за
 
рпфесипналну
 
прјентацију
 
 је
 
у
 
нашпј
 
шкпли
 
фпрмиран
 
нпвембра
 
месеца
2012.
гпдине
,
а
 
са
 
рад
 
 је
 
дефинитивнп
 
пчеп
 
да
 
ради
 
фебруара
 
месеца
 2013.
гпдине
.
Учествујуци
 
у
 
пвпм
 
рпграму
 
ученици
 
 ће
 
мпћи
 
да
:
 
Унареде
 
и
 
пбпгате
 
знаое
 
и
 
вештине
 
кпје
 
 ће
 
им
 
пмпћи
 
да
 
прганизују
 
акције
 
усмерене
 
на
 
пснаживаое
 
спспбнпсти
 
у
 
виду
 
штп
 
лакшег
 
пдабира
 
даљег
 
шкплпваоа
.
 
Буду
 
пснажени
 
да
 
ренпсе
 
свпственп
 
искуствп
 
у
 
пбласти
 
п
 
вршоацима
 
у
 
свпјпј
 
шкпли
 
и
 
унаређују
 
кпмлетенцију
 
п
 
младих
.
 
Да
 
мптивишу
 
и
 
пснаже
 
свпје
 
вршоаке
 
да
 
се
 
унпм
 
пдгпвпрнпшћу
 
реузму
 
пдлуку
 
п
 
свпјпј
 
будућпј
 
шкпли
 
у
 
истп
 
време
 
дајуци
 
активизму
 
и
 
артициацији
 
младих
 
у
 
ширим
 
размерама
,
ВТ
 
 ће
 
рпћи
 
едукацији
 
крпз
4
радипнице
 
на
 
кпјима
 
су
 
активнпсти
 
псмишљене
 
такп
 
да
 
дају
 
слпбпду
 
креативнпм
 
изказу
 
свакпг
 
учесника
,
 јачајући
 
тимски
 
дух
,
вештине
 
и
 
кпмртрнције
 
за
 
сарадоу
.
Вршоачки
 
тим
 
за
 
рпфесипналну
 
пријентацију
 
чини
 
п
 
два
 
ученика
 
из
 
свакпг
 
пдељеоа
 
седмпг
 
и
 
псмпг
 
разреда
,
тап
 
да
 
ВТ
 
брпји
12
чланпва
.
Чланоси
 
ВТ
 
су
:
Ана
 
Јиндра
 
ВИИ
-1
Катарина
 
Ракић
 
ВИИ
-2
Марија
 
Станпјевић
 
ВИИ
-2
Кристина
 
Иветић
 
ВИИ
-3
Маркп
 
Никплић
 
ВИИ
-3
Спфија
 
Станпјевић
 
ВИИИ
-1
Милена
 
Петрпвић
 
ВИИИ
-1
Анђела
 
Митић
 
ВИИИ
-2
Александра
 
Данилпвић
 
ВИИИ
-2
Јпвана
 
Михајлпвић
 
ВИИИ
-3
МАрија
 
Ђпрђевић
 
ВИИИ
-3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->