Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kir Yoksullarina v.I.lenin

Kir Yoksullarina v.I.lenin

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:

More info:

Published by: Felsefe Kütüphanesi on Feb 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
V.
İ
. LEN
İ
NKIR YOKSULLARINA!
Lenin'in K
ı
r Yoksullar
ı
na! adl
ı
bro
ş
ürü 1903 y
ı
l
ı
Martay
ı
n
ı
n ilk yar
ı
s
ı
nda yaz
ı
ld
ı
.
İ
lk defa Rus Sosyal-Demokratla-r
ı
'n
ı
n Yurtd
ı
ş
ı
Birli
ğ
i taraf 
ı
ndan May
ı
s 1903'te Cenevre'debro
ş
ür olarak yay
ı
nland
ı
.SBKP(B) Merkez Komitesi — Marksizm-Leninizm Ensti-tüsü taraf 
ı
ndan Almanca bask
ı
s
ı
yay
ı
nlanan
 Lenin, Tüm Eser-ler Cilt 6'
n
ı
n 1976 y
ı
l
ı
nda Dietz-Verlag — Berlin'de yap
ı
lanAlmanca bask
ı
s
ı
n
ı
n 357-430. sayfalar
ı
aras
ı
nda yay
ı
nlanan
 K 
ı
Yoksullar 
ı
na!,
asl
ı
na sad
ı
k kal
ı
narak Türkçeye çevrilmi
ş
tir.Birinci Bas
ı
m: Aral
ı
k 1993Dizgi: Dönü
ş
üm (0212) 528 03 41Bask
ı
: Engin Matbaac
ı
l
ı
kKapak Bask
ı
: Engin Matbaac
ı
l
ı
kKapak Haz
ı
rl
ı
k:
İ
nter Grafik-Tasar
ı
mISBN 975 - 7349 - 14 - 3
İ
NTER YAYINLARIAnkara Cad. No: 31Fahrettin Kerim Gökay Vakf 
ı
 
İş
han
ı
Kat: 4 Daire: 50-51CA
  ⁄  
ALO
  ⁄  
LU-
İ
STANBULTel: (0212) 519 16 16
 
V.
İ
. LEN
İ
N
KIR YOKSULLARINA!
Çeviren:
İ
smail YARKIN
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER
1) Kent
İş
çilerinin Mücadelesi.......................................72) Sosyal-Demokratlar Ne istiyor?.................................93) K
ı
rda Zenginlik ve Yoksulluk, Mülk Sahipleri ve
İş
çiler..........................................................................224) Orta Köylülük Hangi Tarafta Yer Almal
ı
d
ı
r? MülkSahipleri ve Zenginlerin Yan
ı
nda m
ı
, Yoksa
İş
çilerin ve Mülksüzlerin Yan
ı
nda m
ı
?....................405) Sosyal-Demokratlar Bütün Halk ve
İş
çiler
İ
çinHangi
İ
yile
ş
tirmeleri Mücadeleyle Elde Etmek
İ
stiyorlar?...................................................................496) Sosyal-Demokratlar Bütün Köylüler
İ
çin Hangi
İ
yile
ş
tirmeleri Mücadeleyle Elde Etmek
İ
stiyorlar?..627) K
ı
rda S
ı
n
ı
f Mücadelesi..............................................82"Zarya" Dergisi
İ
le Birlikte "Iskra" GazetesiTaraf 
ı
ndan Önerilen Rusya Sosyal-Demokrat
İş
çiPartisi Program
ı
..............................................................91Notlar..............................................................................95
 
KIR YOKSULLARINA
[1]
Köylüler
İ
çin Aç
ı
klanm
ı
ş
HaliyleSosyal-Demokratlar
ı
n Hedefleri
1— KENT
İ
Ç
İ
LER
İ
N
İ
N MÜCADELES
İ
Ço
ğ
u köylü, kentlerdeki i
ş
çi olaylar
ı
n
ı
duymu
ş
turherhalde. Baz
ı
lar
ı
, bizzat ba
ş
kentlerde ve fabrikalardabulunmu
ş
ve oralardaki, polisin ayaklanma dedi
ğ
iolaylar
ı
görmü
ş
lerdir. Ba
ş
kalar
ı
, olaylara kat
ı
lan ve resmimakamlarca k
ı
rsal bölgelere sürülen i
ş
çileri tan
ı
yorlard
ı
r.Ba
ş
ka baz
ı
lar
ı
n
ı
n eline, i
ş
çilerin mücadelesiyle ilgili bil-diri ve bro
ş
ürler geçmi
ş
tir. Baz
ı
lar
ı
da kentlerde meydanagelen olaylar hakk
ı
nda bilgili insanlar
ı
n anlatt
ı
klar
ı
n
ı
dinlemi
ş
lerdir.Eskiden sadece ö
ğ
renciler ayaklan
ı
rd
ı
,
ş
imdiyse bütünbüyük kentlerde binlerce ve onbinlerce i
ş
çi aya
ğ
a kalkt
ı
.Ço
ğ
unlukla bu i
ş
çiler i
ş
verenlere, fabrika sahiplerine,kapitalistlere kar
ş
ı
mücadele ediyorlar. Grevler düzenli-yor, fabrikalarda hepsi birden i
ş
i b
ı
rak
ı
yor ve ücretlerininyükseltilmesini talep ediyorlar, günde onbir de
ğ
il, onde
ğ
il, sadece sekiz saat çal
ı
ş
t
ı
r
ı
lmalar
ı
n
ı
talep ediyorlar.
İş
çiler, çal
ı
ş
anlar
ı
n ya
ş
ant
ı
s
ı
nda daha birçok kolayl
ı
klartalep ediyorlar.
İ
stedikleri
ş
unlar: Atölyelerde ko
ş
ullar
ı
ndaha iyi olmas
ı
, i
ş
çilerin sakatlanmalar
ı
n
ı
n önlenmesiiçin makinelere emniyet mekanizmalar
ı
n
ı
n tak
ı
lmas
ı
; i
ş
çiçocuklar
ı
için okullar; hastalar için gerekli bak
ı
m
ı
nyap
ı
ld
ı
ğ
ı
hastaneler; i
ş
çiler için köpek kulübeleri de
ğ
il,insana yara
ş
ı
r konutlar.Polis i
ş
çilerin mücadelesine müdahale ediyor.
İş
çileriyakal
ı
yor, hapse at
ı
yor, yarg
ı
lamas
ı
z memleketlerine vehatta Sibirya'ya sürüyor. Hükümet yasalarla grevleri vei
ş
çi toplant
ı
lar
ı
n
ı
yasakl
ı
yor. Fakat i
ş
çiler polise ve hükü-mete kar
ş
ı
da mücadele ediyorlar.
İş
çiler
ş
öyle söylüyor-lar: Biz, milyonlarca çal
ı
ş
an kitle, bugüne kadar yeterinceboyun e
ğ
dik! Zenginler için bugüne kadar yeterinceçal
ı
ş
t
ı
k, kendimiz yoksul kald
ı
k! Birle
ş
mek istiyoruz, bü-tün i
ş
çileri büyük bir i
ş
çi birli
ğ
inde
 
 İş
çi Partisi)
birle
ş
tirmek ve birlikte daha iyi bir gelece
ğ
i mücadeleederek elde etmek istiyoruz. Yeni ve daha iyi bir toplu-mun in
ş
as
ı
n
ı
gerçekle
ş
tirmek istiyoruz: bu yeni, daha iyitoplumda ne zengin ne de yoksul olacak, herkesçal
ı
ş
acakt
ı
r. Ortak çal
ı
ş
man
ı
n meyvelerinden sadece biravuç zengin de
ğ
il, bütün emekçiler yararlanmal
ı
d
ı
r.Makineler ve di
ğ
er yetkinle
ş
tirmeler herkesin i
ş
inikolayla
ş
t
ı
rmal
ı
d
ı
r, milyonlarca insan
ı
n s
ı
rt
ı
ndan bir avuçinsan
ı
n zenginle
ş
mesini de
ğ
il. Yeni, daha iyi toplum,
sosyalist toplumdur.
 
Bu toplumu konu edinen ö
ğ
reti
sos- yalizmdir.
 
Toplumun bu daha iyi biçimlendirilmesi içinmücadele eden i
ş
çi birliklerine
sosyal-demokrat 
partilerdenir. Bu tür partiler (Rusya'n
ı
n ve Türkiye'nin d
ı
ş
ı
nda)hemen hemen bütün ülkelerde âlenen vard
ı
r ve bizimi
ş
çilerimiz de, e
ğ
itim görmü
ş
çevrelerden sosyalistlerlebirlikte, böyle bir parti kurmu
ş
lard
ı
r:
 Rusya Sosyal- Demokrat 
 İş
çi Partisi.
Hükümet bu partiye bask
ı
yap
ı
yor, ama parti bütünyasaklara ra
ğ
men gizli olarak varl
ı
ğ
ı
n
ı
sürdürüyor, gazete
8
ı
r Yoksullar
ı
na

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->