Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
8_Ghid_Masura_121

8_Ghid_Masura_121

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Zanvetor Raffaella
Ghid_Masura_121
Ghid_Masura_121

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Zanvetor Raffaella on Feb 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

 
Ghidul Solicitantului – Măsura 1212 |Pagina
Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informaţiilor conţinute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.
IMPORTANT! 
 Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumareleeditate de MADR şi APDRP, disponibile la sediile DADR judetene si sediile APDRP din fiecare judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României, precum şi pe paginile deinternet 
www.apdrp.ro
şi 
www.madr.ro
.De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct lasediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele decontact de la finalul Ghidului Solicitantului.
GHIDUL SOLICITANTULUI
pentru accesarea
M
Ă
SURII 121 – „Modernizarea exploata
ţ
iilor agricole”
Versiunea 03 din octombrie 2008 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic 
ă
a poten 
ţ 
ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural 
ă
(FEADR)
ş
i constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin 
ţ 
elor specifice ale PNDR.Ghidul Solicitantului prezint 
ă
regulile pentru preg 
ă
tirea, întocmirea 
ş
i depunerea proiectului de investi 
ţ 
ii, precum 
ş
i modalitatea de selec 
ţ 
ie, aprobare 
ş
i derulare a proiectului dumneavoastr 
ă
. De asemenea, con 
ţ 
ine lista indicativ 
ă
a tipurilor de investi 
ţ 
ii pentru care se acord 
ă
fonduri nerambursabile, documentele, avizele 
ş
i acordurile pe care trebuie s 
ă
le prezenta 
ţ 
i, modelul Cererii de Finan 
ţ 
are, al Studiului de Fezabilitate 
ş
i al Memoriului  justificativ, ale Contractului de Finan 
ţ 
are, precum 
ş
alte informa 
ţ 
ii utile realiz 
ă
rii proiectului 
ş
i complet 
ă
rii corecte a documentelor.
 
Ghidul Solicitantului – Măsura 1213 |Pagina
Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informaţiilor conţinute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.
CUPRINS
1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Obiectivele M 
ă
surii 121 – Modernizarea exploata 
ţ 
iilor agricole……..............
2. PREZENTAREA M
Ă
SURII 121
2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile............................. .......... 2.2. Condi 
ţ 
ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ............................. 2.3. Tipuri de investi 
ţ 
ii 
ş
i cheltuieli eligibile ....................................................... 112.4. Tipuri de investi 
ţ 
ii 
ş
i cheltuieli neeligibile ...................……...….................. 13 2.5. Criteriile de selec 
ţ 
ie ale proiectului ............................................................ 15 2.6. Valoarea maxim 
ă
a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) ..... 22 
3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRUMODERNIZAREA EXPLOATA
Ţ
IILOR AGRICOLE
3.1. Completarea, depunerea 
ş
i verificarea dosarului cererii de finan 
ţ 
are .............. 26 3.2. Contractarea fondurilor .................................................................................... 33 3.3. Achizi 
ţ 
iile .......................................................................................................... 37 3.4. Plata ................................................................................................................. 39 
4. INFORMA
Ţ
II UTILE
4.1. Documentele necesare întocmirii cererii de finan 
ţ 
are ...................................... 40 4.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul APDRP ......……………….................. 57 4.3. Dic 
ţ 
ionar …………............…………………………………………...................... 59 4.4. APDRP în sprijinul dumneavoastr 
ă
............…………………...................…..... 63 
5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI
5.1. Anexa 1 – Model Cerere de Finan 
ţ 
are ....................................... link www.apdrp.ro  5.2. Anexa 2 Model Studiu de Fezabilitate .................................... link www.apdrp.ro  5.3. Anexa 3 Model Memoriu Justificativ........................................ link www.apdrp.ro  5.4. Anexa 4 – Model Contract de Finan 
ţ 
are...................................... link www.apdrp.ro  5.5. Anexa 5 – Modele Formulare de Plat 
ă
........................................ link www.apdrp.ro  5.6. Anexa 6 – Fi 
ş
a M 
ă
surii 121 ........................................................ link www.apdrp.ro  5.7. Anexa 7 Acte Normative utile .................................................. link www.apdrp.ro  5.8. Anexa 8 – Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunit 
ăţ 
ii Europene........................................................................................... link www.apdrp.ro  5.9. Anexa 9 – Zone defavorizate conform PNDR ............................ link www.apdrp.ro  5.10. Anexa10 – Zone cu poten 
ţ 
ial agricol ........................................ link www.apdrp.ro  5.11. Anexa 11 – Declara 
ţ 
ie cofinan 
ţ 
are ........................................... link www.apdrp.ro  
 
Ghidul Solicitantului – Măsura 1214 |Pagina
Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informaţiilor conţinute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.
Fondurilenerambursabile le puteţi accesa începând din acest an şi până în 2013
.
Capitolul 1
PREVEDERI GENERALE 1.1 M 
ă
sura 121 – Modernizarea exploata 
ţ 
iilor agricole 
M
ă
sura 121 „Modernizarea exploata
ţ
iilor agricole” se încadreaz
ă
în
Axa I –
„Cre 
ş
terea competitivit 
ăţ 
ii sectorului agricol 
ş
i silvic” 
 
ş
i are ca
obiectiv general
cre
ş
tereacompetitivit
ăţ
ii sectorului agricol printr-o utilizare mai bun
ă
a resurselor umane
ş
i afactorilor de produc
ţ
ie
ş
i îndeplinirea standardelor na
ţ
ionale
ş
i a standardelor comunitare.
Obiectivele specifice
se refer
ă
la:
1.
Introducerea
ş
i dezvoltarea de tehnologii
ş
i procedee noi, diversificarea produc
ţ
iei,ajustarea profilului, nivelului
ş
i calit
ăţ
ii produc
ţ
iei la cerin
ţ
ele pie
ţ
ei, inclusiv a celeiecologice, precum
ş
i producerea
ş
i utilizarea energiei din surse regenerabile;
2.
Adaptarea exploata
ţ
iilor la standardele comunitare;
3.
Cre
ş
terea veniturilor exploata
ţ
iilor agricole sprijinite;
4.
Sprijinirea membrilor grupurilor de produc
ă
tori sau ai altor forme asociative învederea încuraj
ă
rii fenomenului de asociere.
Obiectivele opera
ţ
ionale
se refer
ă
la:Promovarea investi
ţ
iilor în exploata
ţ
iile agricole din sectorul vegetal
ş
i de cre
ş
tere aanimalelor pentru realizarea de construc
ţ
ii noi
ş
i/sau modernizarea construc
ţ
iiloragricole existente din cadrul acestora
ş
i a utilit
ăţ
ilor aferente, achizi
ţ
ionarea de ma
ş
ini
ş
i utilaje noi, înfiin
ţ
area de planta
ţ
ii etc.
Contribu
ţ
ia public
ă
aferent
ă
M
ă
surii 121 este de:
991.827.895 Euro
din care:
contribu
ţ
ia Guvernului României – 20%
contribu
ţ
ia Uniunii Europene – 80%
Costul total
, alc
ă
tuit din contribu
ţ
ia public
ă
 
ş
i contribu
ţ
ia privat
ă
, este de
1.840.962.042 Euro
.
* * *

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->