Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Unit8 Edit

Unit8 Edit

Ratings:

4.5

(4)
|Views: 2,699|Likes:
Published by DARK COMMERCE

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: DARK COMMERCE on Feb 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

09/01/2010

 
UNIT 8 – JENIS-JENIS SISTEM MAKLUMAT 
UNIT 8 – JENIS-JENIS CBISSISTEM MAKLUMAT EKSEKUTIFSISTEM AUTOMASI PEJABATSISTEM PAKAR
8.1 SISTEM MAKLUMAT EKSEKUTIF
Sistem Maklumat Eksekutif dikenali juga sebagai Sistem Bantuan Eksekutif.Sistem maklumat ini merupakan sejenis Sistem Bantuan Keputusan dan iadiwujudkan bagi memenuhi keperluan maklumat bagi pengurus peringkat atasanatau strategic. Sistem Maklumat Eksekutif menyediakan maklumat-maklumatberstruktur yang dianggap penting bagi eksekutif tersebut.8.1.1Berikut adalah cirri-ciri Sistem Maklumat Eksekutif :
Disesuaikan dengan keperluan tertentu iaitu Sistem MaklumatEksekutif lebih berorientasikan pengguna tunggal dan spesifik.
Mesra pengguna, mudah dipelajari, interaktif serta dilengkapi dengankemudahan yang membolehkan eksekutif menfokus, menapis ataumenyusun maklumat mengikut kemahuannya sendiri.
Kemudahan ‘drill down’ bagi membolehkan eksekutif mendapatkanbutiran maklumat mengikut perincian yang dikehendaki.
Boleh diseragamkan dengan sumber pangkalan data luaran bagimembolehkan capaian data yang pelbagai dan menyeluruh.8.1.2.1Sistem Maklumat Eksekutif memperolehi data daripada:
Pangkalan Data Korporat
Pangkalan Data Komersial
Pangkalan Data Persendirian
Mail Elektronik
8.2SISTEM AUTOMASI PEJABAT
Sistem Automasi Pejabat sering digunakan untuk memudahkan kerja-kerjapejabat seperti percetakan, komunikasi antara pekerja, mesyuarat dan kerja-kerja rutin pengurusan pejabat. Oleh itu sebarang aplikasi teknologimaklumat yang dapat meningkatlkan produktiviti bekerja di dalam pejabatdapat dikategorikan sebagai Sistem Automasi Pejabat.
P2113 – TEKNOLOGI MAKLUMAT PERNIAGAAN 
1
 
UNIT 8 – JENIS-JENIS SISTEM MAKLUMAT 
Oleh kerana pekerja pejabat bekerja di dalam berkumpulan maka,kebanyakkan Sistem Automasi Pejabat boleh dikelaskan kepada 3 kategoriutama :
Sistem Pengurusan dan Pengendalian Dokumen
Sistem Penjadualan
Sistem Komunikasi.Sistem yang dapat dikategorikan ke dalam Sistem Penjadualan ialahkalendar elektronik dan alat Bantu penjadualan. Alatbantu kalendar danpenjadualan menyediakan perisian-perisian pengurusan masa danpengurusan maklumat peribadi kepada pengurus. Pakej-pekej inimembolehkan pengguna menggunakan pelbagai kemudahan elektronikseperti kalendar, buku temujanji, buku alamat, senarai tugas dan lain-lain.Antara sistem-sistem yang bolek dikategorikan ke dalam Sistem Komunikasiialah :
mel elektronik
mel suara
persidangan videoSistem-sistem komunikasi ini telah memudahkan pekerja berhubung diantara satu sama lain dengan menggunakan kemudahan rangkaian sepertirangkaian setempat, Interner dan Intranet. Sistem-sistem lain seperti melelektronik dan mel suara membolehkan maklumat disimpan, diagihkan dandicapai semula oleh semua pekerja di dalam organisasi. Sistem-sistempersidangan video pula membolehkan sekumpulan manusia dari lokasi yangberbeza untuk berbincang dan membuat keputusan.
8.3 SISTEM PAKAR
Merupakan sejenis sistem maklumat yg berupaya meniru cara manusia berfikir danmembuat pertimbangan untuk membuat keputusan. Keupayaannya membuatkeputusan seolah-olah sebagai
‘seorang pakar’ 
bagi sesuatu bidang. Ianyamerupakan cabang bagi bidang Kepintaran Buatan dan penggunaannya telahmerangkumi bidang komersil, kejuruteraan, perubatan, pendidikan, pembuatan,pemasaran dan sebagainya.Sistem Pakar boleh dikategorikan berdasarkan kepada bidang berikut :
Sistem intepretasi yang membuat pemerihalan pentadbiran berdasarkancerapan seperti pengawasan, pengecaman pertuturan, penganalisaan imej danpenterjemahan signal.
Sistem yang membuat ramalan seperti keadaan cuaca, penduduk, ekonominegara, jalan raya dan ketenteraan.
Sistem diagnostik yang digunakan untuk mendiagnos di dalam bidangperubatan dan kejuruteraan.
P2113 – TEKNOLOGI MAKLUMAT PERNIAGAAN 
2
 
UNIT 8 – JENIS-JENIS SISTEM MAKLUMAT 
Sistem perancangan yang mengkhusus kepada masalah jangka pendek dan jangka panjang seperti pengurusan projek, komunikasi dan pembangunanprojek.8.3.1Penggunaan Sistem Pakar banyak mendatangkan kebaikan antaranya :
Tidak memerlukan bantuan daripada pakar-pakar dalam menyelesaikanmasalah di dalam bidang tertentu. Perkhidmatan pakar menelanbelanja yang amat tinggi.
Keputusan yang konsisten boleh digunakan dalam persekitaran kerjayang merbahaya seperti lokasi beradioaktif.
Boleh bertindak sebagai tutor bagi melatih seseorang untuk membuatsesuatu.
AKTIVITI
1.Bincangkan konsep dan perbezaan antara sistem maklumat yang dinyatakandibawah :i.Sistem Maklumat Eksekutiii.Sistem Automasi Pejabatiii.Sistem PakaPerbincangan ini berkumpulan dengan bilangan ahli sebanyak 2-3 orang.Tugasan ini hendaklah dipersembahkan di hadapan kelas.2.Nyatakan kebaikan-kebaikan bagi :i.Sistem Maklumat Eksekutiii.Sistem Automasi Pejabatiii.Sistem Paka
PENILAIAN KENDIRISoalan 1
Terangkan Ciri-ciri bagi system berikut :i.Sistem Maklumat Eksekutiii.Sistem Automasi Pejabatiii.Sistem Paka
Soalan 2
Nyatakan 3 punca utama Sistem Maklumat Eksekutif memperolehi data .
Soalan 3
Sistem Automasi Pejabat boleh dikelaskan kepada 3 kategori utama iaitu :
P2113 – TEKNOLOGI MAKLUMAT PERNIAGAAN 
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mohamad Firdaus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->