Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Razboiul Civil Englez

Razboiul Civil Englez

Ratings: (0)|Views: 282|Likes:
Published by sorpv

More info:

Published by: sorpv on Feb 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

 
..CIVI
O Domnia lui Carol'(1625-1649) a fost operioada deconflicteintre rege ~i par-lament. Dupa execu'iaacestuia, Anglia adevenit republica,cunoscuta sub numelede Commonwealth.O Aceasta harta aAngliei indicateritoriile pierdutetreptat de regali~ti.O Sentin,a de con-damnare la moarte alui Carol con,inea 59de semnaturi,inclusiv cea a luiCromwell (a treia inpartea dreapta).Noua dintre persoa-nele care au semnatsentin,a au fostexecutate pentrutradare dupaRestaura,ie.~
Rebeliun~ riizboi civi~ tronuripierdute -5i cii-5tigate -secolulXVII s-a numiirat printre ce1emai dramatice perioade dinistoria Marii Britanii Mi-5ciiri1epolitice -5i religioase aucontinuat piinii ciind RevolutiaGlorioasii din 1688 a adus osolutie de lungii duratii.
Ultima din dinastia Tudorilor, reginaElizabeta, a murit fara mo~tenitori in1603. Tronul i-a revenit celei maiapropiate rude, James al VI-lea de Scotia, care aprimit numele de James I al Angliei ~i primulmonarh din dinastia Stuart. De vreme ce Scotia~i Anglia erau arum conduse de acela~i rege,vechiul antagonism dintre acestea parea sadispara incetul ru incetul. Insa, cele doua J;ariaucontinuat sa fie separate (fiecare avea propriulparlament ~i propriile legi), iar speranta luiJames privind o unificare completa a fost spul-berata. James a fost cel care a folosit pentru pri-ma data termenul "Marea Britanie" pentru a de-semna regatele sale engleze, galeze ~i scotiene.La Inceputul domniei lui James (1605), ungrup de conspiratori catolici au Incercat saarunce In aer parlamentul ~i pe rege. Acesta afost celebrul Complot al Prafului de pu~ca, carea culminat cu arestarea lui Guy Fawkes ~i aaltora. Totu~i, In ciuda acestui inceput nefericit,catolicii nu aveau sa reprezinte un pericol majorpentru James, de~i au ramas o minoritate cugreu acceptata ~i adeseori persecutata.ConflicteMai amenintatoare Insa erau conflictele din ce Ince mai ample dintre rege ~i parlamentariienglezi. Membrii parlamentului puteau sa seopuna vointei regelui, deoarece Coroanasaracise ~i nu se mai putea baza doar pe surselede venit traditionale. Aceasta era adesea nevoitasa ceara fonduri parlamentlilui (impozite), ceeace 1nsemna ca membrii parlamentului puteaudezbate politica regala ~i cere "solutionarearevendicarilor" lor (reforme sau concesii) Inschimbul acordarii de fonduri. Dispute ~i maisevere s-au iscat 1n jurul stabilirii prerogativelorregale -puterile ce li reveneau numai regelui -~i care puteau fi analizate sau criticate deparlament.Asemenea dispute au 1nceput In ultimii anide domnie a reginei Elizabeta, cand razboiul delunga durata Impotriva Spaniei a secat resurselecoroanei. Prestigiul reginei Elizabeta a ajutat-osa mentina situa1;ia ub control, Insa James a fostmai ghinionist ~i lipsit de tactica. El a pretins ca"dreptul divin al regilQr" le conferea monarhiloro autoritate divina, dar era imposibil sa impunaaceasta autoritate deoarece coroana era slabita,iar aceasta convingere nu facea altceva decatsa-i irite pe parlamentari.Mai mult, atat James cat ~i fiul sau Carol I(1625-1649) l~i Intaratau supu~ii, 1n special prinfaptul ca se bazau pe favoriti Instariti, dar139
 
RAzBOIUL CIVIL ENGLEZ
O ProcesulluiCarol 1, lustrat inaceasta imagine, ainceput la Londra la20 ianuarie 1649, infa,a a 70 decomisari -ocombina,ie intremembri aiparlamentului,solda,i ~i avoca,i,convoca,i pentruacest eveniment.Regele a fost gasitvinovat de inaltatradare pentru ca aluptat impotrivaparlamentului. Carola refuzat sa seapere, pretinz§nd ca"un rege nu poate tijudecat de nici ojurisdic~ie superioaradin lume".O Bustulremarcabiluluigeneral ~i liderparlamentar OliverCromwell, care in1653 a devenitconducatorul statuluienglez in calitate delord protector.
E~~~t]~]~9~~OIo"0)
'J;
antipatici, ca de exemplu ducele deBuckingham (care a fost asasinat In 1628). Prinurmare, Carol $i liderii parlamentului eraususpiciO$i unii fa!;a de ceilalti Inca de la inceput.Acest lucru a fost evident Inca de la ince-putul donmiei, cand parlamentul i-a acordatregelui dreptul de a colecta taxe vamale timp deun singur an, in loc de toata viata cum eraobiceiul. Conflictele s-au intensificat $i s-au afir-mat noi lideri din ce In ce mai intransigenti, caSir John Eliot. Diferentele religioase ;)Ci-au puscuvantul, existand numeroase grupari ostile Incadrul Bisericii engleze. Caroll favoriza anumitedoctrine ;)Ci fom1il relativ complexa de adoratie(denumita uneori laudism dupa numeleconsilierului sau William Laud, arhiepiscop deCanterbury), pe care criticii sai o considerau olndreptare sinistra spre catolicismul roman; st\s-piciunile au fost In~rite ~i de faptul cl sotia denationalitate france~ a lui Carol, pe numeHenrietta Maria, era catolica. Numero~iprotestanti doreau sa adopte Intocmai caleaopusa, pentru a "purifica" Biserica (de aicidenumirea de puritani). "Purificarea" Insemnade obicei simplificarea formelor de cult ~i adop-tarea doctrinelor strict calviniste; dar existau ~igrupuri mai radicale de protestanti, atat Incadrul bisericii engleze cat ~i In afara acesteia:Conflictele dintre rege ~i parlament au atinsprima da~ apogeul In 1629, cand membriiCamerei Comunelor au imobilizat pe speaker(pentru a nu se suspenda ~edinta) In timp ce SirJohn Eliot a tinut un discurs anti-regal. Carol adizolvat imediat parlamentul, l-a Intemnitat peEliot ~i a decis sa guvemeze In viitor fara parla-ment. Acest lucru era perfect legal, cu conditiaca regele sa poa~ supravietui fara subventiilepe care doar parlamentul i le putea acorda.11 ani de tiranieCarol a reu~it sa faca acest lucru, in perioada pecare d~manii sai au numit-o Tirania de 11 ani(1629-1640), sfatuit de Contele de Strafford ~iarhiepiscopul Laud. in ciuda faptului ca faceaeconomii, coroana a reu~it sa supravietuiascadoar prin punerea in aplicare a vechilor drepturiregale ~i prin Incalcarea legii In diverse moduri.Cea mai celebra a fost colectarea taxelor navale,destinate sprijinului marinei. Suportata laInceput doar de locuitorii tinuturilor invecinatecu marea, aceas~ taxa a fost ulterior colecta~de la Intreaga populatie din regat. Unul dintreliderii parlamentului, John Hampden, s-a facutcunoscut datori~ procesului care i s-a intentatpentru ca a refuzat sa plateasca aceas~ taxa,multi altii urmandu-i exemplul.Totu~i, se parea ca in lipsa rezistentei opusade parlament Carol putea sa-~i cladeasca cutimpul o autoritate absolu~. Ulterior, acesta agre~it implicandu-se intr-un razboi care agenerat cheltuieli enorme pe care coroana nu ~ile putea permite. incurajat de Laud, Carol aIncercat sa impuna episcopatul (conducereabisericii sa fie exercita~ de episcopi) asupraScotiei, unde sistemul prezbiterian avea radaciniadanci. (Membrii mai in vars~ ai congregatieiconduceau biserica, ~i nu preotii sau episcopii.)Scotienii s-au unit infocati de sentimentulnational, semnand un document denumit Liga ~iPactul Solemn ~i au opus rezistent:l arrna~.Parlamentul cel lungin timpul Razboiului Episcopilor din 1639-40,Carol nu a reu~it sa-~i atinga telurile ~i ~i-aepuizat resursele. Falit flind, el a fost nevoit saceara ajutorul parlamentului. Profitand desituatia In care se afla regele, Parlamentul cellung din 1640 i-a eliminat pe Strafford ~i peLaud (ambii au fost executati) ~i a Intocmit oserie de legi pentru anularea taxelor arbitrare ~ilimitarea puterii regelui. Carol a acceptat cugreu aceste masuri, care eliminau posibilitateaabsolutismului regal; aceste legi s-au pastrat Intimpul tulburarilor secolului XVII, fiind cele maide seama realizari ale Parlamentului cellung.in 1640, Carol, fara alt sprijin decat celacordat de propriii sai curter1i, era aproapeneajutorat. insa radicalismul unor lideriparlamentari a inceput sa provoace o schimbareIn opinia modera~. Aceasta a dever1it ~i maipronuntata cand partidul "Celor de rand"condus de John pym a decis impunerea unuisistem prezbiterian asupra Bisericii Engleze. Un
140
 
ISTORIE UNIVERSALA
46
num:lr mare de sustinatori ai episcopatului s-aualiat cu Carol, fonnandu-se un paltid regalist demari propoI1ii.Conflictul s-a Intetit cand o revolta catolica aizbucnit In Irlanda. De~i doreau fmantarea uneiarmate care sa Inabu~e revolta, pym ~i adeptiisai s-au temut ca regele va folosi o asemeneaforta militar:I 1mpotriva lor -o team:l perfectjustificabila, caci regele, lipsit de scrupule, aveaastfel ocazia sa-~i apere propriile drepturi.Insistentele lui Pym ca parlamentul sa detinacontrolul asupra armatei violau dreptul ~traditional aI regelui de ada ordine; ca reactie, ~Carol a Incercat far:I succes sa aresteze cinci ~dintre cei mai Inve~unati oponenti ai sai din ~Camera Comunelor. Aceasta era o chemare ~deschisa la forta, iar r:Izboiul a izbucnit cucind. ~oRazboiul civil ~La Inceputul Razboiului civil din Anglia (1642- 846), victoria regala parea posibila. Norocul a fostInsa de partea parlamentului, care controla tinu-turile cele mai prospere ~i mai populate din tar:I.in 1643, scotienii au intrat In r:Izboi de parteaparlamentului. .)i, pe m:lsur:I ce influentelemoderate slabeau, o noua armata putemica,Annata de tip nou, a fost formata din radicalireligio~i englezi. Printre ace~tia se afla un liderincontestabil, Oliver Cromwell, ale caruiaptitudini militare se facuser:I remarcate, Inainteca Razboiul civil sa se Incheie cu victoria parla-mentului.Parlamentul nu luptase pentru a-l detrona pemonarh, ci pentru a-llmpiedica sa faca abuz deputere. Dupa terminarea r:Izboiului, au Inceputnegocieii1e cu regele aflat In captivitate. CarolInsa a jucat un joc periculos, amestecandprornisiuni ~i sustrageri In timp ce Incerca saexploateze diferendele dintre du~manii sai. incele din unn:I, In decembrie 1647, a Incheiat untratat secret cu scotienii, care se pregateau saatace Anglia. Regal~tii englezi au profitat deocazie pentru a se r:Iscula, dar au fost 1nfcintidin nou. Cromwel! i-a Invins pescotieni In luptade la Preston, In august 1648, punand capatastfel celui de-al doilea Razboi civil.Armata detinea acum controlul asuprasituatiei ~i era hotacita sa-l pedepseasca peCarol. cand parlamentul parea domic sa reianegocierile cu regele, au fost trimise trupe
O Carol I a fost executat pe 30 ianuarie1649, in afara Palatului Whitehall, evenimentilustrat in aceasta imagine.
O Dup3 moartea lui Oliver Cromwell, parla-mentul era considerat singura autoritate legitim3 din regat. ins3 11 ani de experien~epolitice au "r3corit" fervoarea republicanilor ,iar lumea era dornic3 s3-1 aduc3 inapoi peCarol al II-Iea, care se afla in exil in Fran~a.Carol a prom is st3panire de sine, toleran~3religioas3 ~i ~i-a cerut scuze.pentru a-i expulza pe membrii suspecti(Sp;llarea Mandriei); cei rama(;i fonnau rama(;itaParlamentului cellung.in ianuarie 1649, Carol a fost judecat de untribunal special, condamnat pentru tradare (;idecapitat. Anglia a devenit republica cunoscutasub numele de Commonwealth (1649-1660).Cromwell i-a infcint atat pe irlandezi cat (;i pescotieni, impunand pentru prima data o singuraautoritate asupra tuturor insulelor britanice. Maitarziu, in anti 1650, armata (;i marina republictiau obtinut victorii pe uscat (;i pe mare Impotrivaolandezilor (;i spaniolilor.insa, Commonwealth-ul nu a reu(;it sa creezeo fonru1 stabil;l de guvemamant indeob(;te
O James a! 1I-!ea, in
E~s~
~~]"9>41
calitate de duce deYork. Datoritafaptului ca s-aconvertit lacatolicism, a devenitsuspect in fa~amultor protestan~i.Comportamentul saunesabuit l-a facut sa-~i piarda tronul.O Dupa numai cinciani de la restaurarealui Carol al II-Iea,Anglia a fost bantui-ta de ciuma. Un anmai tarziu, in 1666,marele incendiu dinLondra a lasat peste100.000 de oamenifara case -dar adistrus ~i zoneleafectate de ciuma.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mada DeLarge liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->