Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Penal General Raspunsuri

Drept Penal General Raspunsuri

Ratings:

4.4

(5)
|Views: 1,635 |Likes:
Published by MARIAN

More info:

Published by: MARIAN on Feb 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

 
Drept_1_DPG_2
Drept penal general
MULTIPLE CHOICE
1. Trasaturile esentiale ale infractiunii sunt:
a. latura obiectivă si latura subiectivă b. vinovătia, răspunderea penală si pedeapsac. fapta care prezintă pericol social săvârsită cu vinovătie si prevăzută de legea penală
2. Faptele care constituie infractiuni si pedepsele ce se aplică infractorilor sunt prevăzute:
a. în legi penale si hotărâri ale guvernului b. în legi speciale, hotărâri ale guvernului si decrete ale preşedintelui Românieic. numai în legi penale
3. Fapta care prezintă pericol social, pentru a constitui infractiune trebuie:
a. să fie o actiune sau o inactiune prin care se aduce atingere uneia din valorile menTionateîn art. 1 C.p. b. să fie o acTiune sau inacTiune prin care se aduce atingere uneia din valorile menTionate înart. 1 C.p. si pentru sancTionarea cărora este necesară aplicarea unei pedepsec. să fie o acTiune prin care se aduce atingere uneia din valorile menTionate în art. 1 C.p. si pentru sancTionarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse
4. Cine face evaluarea corectă a gradului de pericol social al unei infractiuni săvârsite:
a. instanTa de judecată atunci când soluTionează cauza penală b. legiuitorul, atunci când a încriminat-o în legea penalăc. administraTia locului de deTinere, atunci când cel condamnat este liberat condiTionat
5. Vinovatia cuprinde:
a. numai factorul intelectiv sub forma prevederii sau a posibilităTii prevederii de cătresubiect a urmărilor socialmente periculoase b. numai factorul volitiv care constă în voinTa subiectului de a săvârsi fapta si dorinTa de a produce în realitate urmările socialmente periculoasec. doi factori, unul intelectiv si unul volitiv
6. Vinovatia există atunci:
a. când acTiunea sau inacTiunea care prezintă pericol social este săvârsită cu intenTie sau dinculpă b. când acTiunea sau inacTiunea care prezintă pericol social este săvârsită numai cu intenTiec. când acTiunea sau inacTiunea care prezintă pericol social este săvârsită cu intenTie directăsi praeterintenTie2
7. Exista intentie directa ca formă a vinovătiei atunci când :
a. făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu-l acceptă, socotind fără temei, că el nu se va produce b. făptuitorul, prevede rezultatul faptei sale, doreste si urmăreste producerea lui, prin
 
săvârsirea acelei faptec. făptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-l urmăreste, acceptă producerea lui
8. Exista intentie indirecta ca formă a vinovătiei, atunci când:
a. făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce b. făptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-l urmăreste, acceptă producerea luic. nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea să-l prevadă
9. Exista culpa cu prevedere ca forma a vinovătiei, atunci când:
a. făptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-l urmăreste acceptă producerea lui b. făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale desi trebuia si puteasă-l prevadăc. făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu urmăreste producerea lui si crede fără temei,că acest rezultat nu se va produce
10. Exista culpa simpla sau greseală ca formă a vinovătiei atunci când:
a. făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea să-l prevadă b. făptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-l urmăreste acceptă pr oducerea luic. făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale si nici nu puteasă-l prevadă
11. Praeterintentia ca formă a vinovătiei există în :
a. situatia în care făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale desi trebuia si putea să-l prevadă b. situatia în care făptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-l urmăreste, acceptă producerea luic. situatia în care făptuitorul doreste si acceptă producerea unor urmări periculoase, însă înrealitate se produc din culpă urmări mai grave (pe care fie că le-a prevăzut, dar a socotitfără temei că nu se vor produce ori nu le-a prevăzut, desi putea si trebuia să le prevadă)
12. Continutul legal sau abstract al infractiunii desemnează:
a. totalitatea condiTiilor cerute de lege pentru ca o faptă să constituie o anumită infracTiune b. totalitatea condiTiilor cerute de lege privitoare la latura obiectivă si latura subiectivă ainfracTiuniic. totalitatea condiTiilor cerute de lege cu privire la obiectul, subiectul si latura obiectivă ainfracTiunii
13. Continutul constitutiv al unei infracTiuni este dat de:
a. totalitatea condiTiilor cerute de lege cu privire la latura obiectivă si latura subiectivă b. totalitatea condiTiilor cerute de lege cu privire la obiectul, subiectul si latura obiectivăc. totalitatea condiTiilor cerute de lege pentru ca o faptă să constituie infracTiune3
14. O infractiune are un conTinut agravat sau calificat atunci:
a. când cuprinde numai condiTiile pentru existenTa ei în forma tipică
 
 b. când pe lângă condiTiile necesare pentru existenTa ei în configuraTia tipică, cuprinde sialte circumstanTe de agravarec. când este săvârsită de un infractor recidivist
15. Obiectul juridic al unei infracTiuni îl constituie:
a. bunul sustras sau distrus prin săvârsirea faptei b. relaTiile sociale vătămate sau periclitate prin săvârsirea fap teic. obiectivul urmărit de infractor prin săvârsirea faptei
16. Pentru a fi subiect activ al unei infracTiuni, o persoană fizică trebuie să îndeplineascăurmătoarele conditii:
a. să aibă vârsta minimă cerută de lege si să fie responsabilă din punct de vede re penal b. să aibă libertate de voinTă si acTiune si să fie responsabilă din punct de vedere penalc. să aibă vârsta minimă cerută de lege, să fie responsabilă si să aibă posibilitatea de adecide liberă si neconstrânsă asupra săvârsirii infracTiunii
17. Subiect pasiv general al unei infracTiuni este:
a. statul b. persoana fizică sau juridică care a suferit răul produs prin infracTiunec. numai persoana juridică care a suferit un rău produs prin infracTiune
18. Latura obiectivă a unei infracTiuni cuprinde:
a. elementul material, vinovăTia si raportul de cauzalitate b. elementul material, urmarea imediată si raportul de cauzalitatec. acTiunea sau inacTiunea, urmarea imediată si vinovăTia
19. Prin „verbum regens” se intelege :
a. mobilul infracTiunii b. scopul infracTiuniic. elementul material al laturii obiective a infracTiunii
20. Urmarea imediată ce se produce prin săvârsirea unei infractiuni se materializează:
a. fie într-un rezultat, fie într-o stare de pericol b. numai într-un rezultat palpabilc. în consecinTele subsecvente ale infracTiun ii
21. Problema dovedirii raportului de cauzalitate în dreptul penal se pune în legătură cu :
a. infracTiunile formale b. infracTiunile formale de atitudinec. infracTiunile de rezultat
22. Mobilul unei infractiuni:
a. desemnează acel sentiment (dorinTă, tendinTă, pasiune) care conduce la nasterea înmintea făptuitorului a ideii săvârsirii unei infracTiuni b. desemnează finalitatea urmărită de făptuitor prin săvârsirea infracTiuniic. desemnează atitudinea psihică a făptuitorului ce precede si însoTeste fapta infracTională siurmările ei

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adela Ramona liked this
agache liked this
rexuta liked this
Maria Vasii liked this
Teona Alexa liked this
olyya_r liked this
florir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->