Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ustawa o policji

Ustawa o policji

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 22,351|Likes:
Published by K

More info:

Published by: K on Feb 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2014

pdf

text

original

 
USTAWA
 z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji.
 (tekst ujednolicony)
Rozdział 1
 
Przepisy ogólne
 
Art. 1.
1. Tworzy si
ę
Policj
ę
jako umundurowan
ą 
i uzbrojon
ą 
formacj
ę
słu
ą 
c
ą 
społecze
ń
stwu iprzeznaczon
ą 
do ochrony bezpiecze
ń
stwa ludzi oraz do utrzymywania bezpiecze
ń
stwa i porz
ą 
dkupublicznego.1a. Nazwa "Policja" przysługuje wył
ą 
cznie formacji, o której mowa w ust. 1.2. Do podstawowych zada
ń
Policji nale
ą 
:1) ochrona
ycia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszaj
ą 
cymi te dobra,2) ochrona bezpiecze
ń
stwa i porz
ą 
dku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscachpublicznych oraz w
ś
rodkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i nawodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,3) inicjowanie i organizowanie działa
ń
maj
ą 
cych na celu zapobieganie popełnianiu przest
ę
pstw iwykrocze
ń
oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organamipa
ń
stwowymi, samorz
ą 
dowymi i organizacjami społecznymi,4) wykrywanie przest
ę
pstw i wykrocze
ń
oraz
ś
ciganie ich sprawców,5) nadzór nad stra
ami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjamiochronnymi w zakresie okre
ś
lonym w odr
ę
bnych przepisach,6) kontrola przestrzegania przepisów porz
ą 
dkowych i administracyjnych zwi
ą 
zanych z działalno
ś
ci
ą 
 publiczn
ą 
lub obowi
ą 
zuj
ą 
cych w miejscach publicznych,7) współdziałanie z policjami innych pa
ń
stw oraz ich organizacjami mi
ę
dzynarodowymi na podstawieumów i porozumie
ń
mi
ę
dzynarodowych oraz odr
ę
bnych przepisów,8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,9) (uchylony).10) prowadzenie bazy danych zawieraj
ą 
cej informacje o wynikach analizy kwasudezoksyrybonukleinowego (DNA),11) utworzenie, eksploatacja i utrzymanie systemu informacyjnego umo
liwiaj
ą 
cego organomadministracji rz
ą 
dowej i organom sprawiedliwo
ś
ci przekazywanie oraz dost
ę
p do danychgromadzonych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), niezb
ę
dnych z punktu widzeniafunkcjonowania obszaru Schengen.3. Policja realizuje tak
e zadania wynikaj
ą 
ce z umów i porozumie
ń
mi
ę
dzynarodowych, na zasadachi w zakresie w nich okre
ś
lonych.
Art. 2.
Zadania przewidziane dla Policji wykonuj
ą 
w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej orazw stosunku do
ołnierzy
andarmeria Wojskowa i wojskowe organy porz
ą 
dkowe, w trybie i na zasadachokre
ś
lonych w odr
ę
bnych przepisach.
Art. 3.
Wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta sprawuj
ą 
cy władz
ę
 administracji ogólnej oraz organy gminy, powiatu i samorz
ą 
du województwa wykonuj
ą 
zadania w zakresieochrony bezpiecze
ń
stwa lub porz
ą 
dku publicznego na zasadach okre
ś
lonych w ustawach.
Rozdział 2
 
 
Organizacja Policji
 
Art. 4.
1. Policja składa si
ę
z nast
ę
puj
ą 
cych rodzajów słu
b: kryminalnej, prewencyjnej orazwspomagaj
ą 
cej działalno
ść
Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.2. W skład Policji wchodzi policja s
ą 
dowa. Szczegółowy zakres zada
ń
i zasady organizacji policjis
ą 
dowej okre
ś
la, w drodze rozporz
ą 
dzenia, minister wła
ś
ciwy do spraw wewn
ę
trznych, w porozumieniu zministrem wła
ś
ciwym do spraw sprawiedliwo
ś
ci.3. W skład Policji wchodz
ą 
równie
:1) Wy
sza Szkoła Policji, o
ś
rodki szkolenia i szkoły policyjne,2) wyodr
ę
bnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne,3) jednostki badawczo-rozwojowe.3a. Organizacj
ę
i zakres działania Wy
szej Szkoły Policji w Szczytnie jako szkoły wy
szej oraz trybwyznaczania i odwoływania rektora oraz wyznaczania, wyboru i odwoływania prorektorów reguluje ustawaz dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy
szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365).4. Komendant Główny Policji, za zgod
ą 
ministra wła
ś
ciwego do spraw wewn
ę
trznych, mo
epowoływa
ć
, w uzasadnionych przypadkach, inne ni
wymienione w ust. 1 rodzaje słu
b, okre
ś
laj
ą 
c ichwła
ś
ciwo
ść
terytorialn
ą 
, organizacj
ę
i zakres działania.
Art. 4a.
Pracownicy na stanowiskach administracyjnych, technicznych i gospodarczych wkomendach i komisariatach Policji, z wyj
ą 
tkiem stanowisk okre
ś
lonych przez Komendanta GłównegoPolicji, s
ą 
zatrudniani na zasadach okre
ś
lonych w przepisach o pracownikach urz
ę
dów pa
ń
stwowych.
Art. 5.
1. Centralnym organem administracji rz
ą 
dowej, wła
ś
ciwym w sprawach ochronybezpiecze
ń
stwa ludzi oraz utrzymania bezpiecze
ń
stwa i porz
ą 
dku publicznego, jest Komendant GłównyPolicji, podległy ministrowi wła
ś
ciwemu do spraw wewn
ę
trznych.2. Komendant Główny Policji jest przeło
onym wszystkich funkcjonariuszy Policji, zwanych dalej"policjantami".3. Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministrawła
ś
ciwego do spraw wewn
ę
trznych.4. Zast
ę
pców Komendanta Głównego Policji, w tym I Zast
ę
pc
ę
, powołuje i odwołuje ministerwła
ś
ciwy do spraw wewn
ę
trznych na wniosek Komendanta Głównego Policji.5. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Głównego Policji, minister wła
ś
ciwy do sprawwewn
ę
trznych, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowi
ą 
zków KomendantaGłównego Policji, na okres nie dłu
szy ni
3 miesi
ą 
ce, jednemu z jego zast
ę
pców.6. W razie czasowej niemo
no
ś
ci sprawowania funkcji przez Komendanta Głównego Policji, ministerwła
ś
ciwy do spraw wewn
ę
trznych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przezdotychczasowego komendanta, jednak na okres nie dłu
szy ni
6 miesi
ę
cy, powierza pełnienieobowi
ą 
zków Komendanta Głównego Policji jednemu z jego zast
ę
pców.
Art. 6.
1. Organami administracji rz
ą 
dowej na obszarze województwa w sprawach, o których mowa wart. 5 ust. 1, s
ą 
:1) wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działaj
ą 
cego w jego imieniu albokomendant wojewódzki Policji działaj
ą 
cy w imieniu własnym w sprawach:a) wykonywania czynno
ś
ci operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-
ś
ledczych i czynno
ś
ci zzakresu
ś
cigania wykrocze
ń
,b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, je
eli ustawy tak stanowi
ą 
,2) komendant powiatowy (miejski) Policji,3) komendant komisariatu Policji.2. Terytorialny zasi
ę
g działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiadazasadniczemu podziałowi administracyjnemu Pa
ń
stwa, z zastrze
eniem ust. 3-5.3. Wył
ą 
cza si
ę
z terytorialnego zasi
ę
gu działania komendanta wojewódzkiego Policji wła
ś
ciwego dlawojewództwa mazowieckiego obszar m.st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego,mi
ń
skiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczy
ń
skiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniegoi wołomi
ń
skiego.4. Komendant Stołeczny Policji wykonuje na obszarze, o którym mowa w ust. 3, zadania ikompetencje odpowiadaj
ą 
ce zadaniom i kompetencjom komendanta wojewódzkiego Policji.
 
4a. Na obszarze m.st. Warszawy zadania i kompetencje odpowiadaj
ą 
ce zadaniom i kompetencjomkomendanta powiatowego (miejskiego) Policji wykonuje wła
ś
ciwy terytorialnie komendant rejonowy Policji.4b. Minister wła
ś
ciwy do spraw wewn
ę
trznych okre
ś
la, w drodze rozporz
ą 
dzenia, wła
ś
ciwo
ść
 terytorialn
ą 
komendantów rejonowych Policji, tworzy i znosi komendy rejonowe Policji oraz ustala ichnazwy. Wła
ś
ciwo
ść
terytorialna komendantów rejonowych Policji obejmuje obszar jednej dzielnicy lubkilku dzielnic.5. Komenda Stołeczna Policji stanowi aparat pomocniczy Komendanta Stołecznego Policji,wykonuj
ą 
cy swoje zadania na obszarze, o którym mowa w ust. 3.
Art. 6a.
1. W post
ę
powaniu administracyjnym, w sprawach zwi
ą 
zanych z wykonywaniem zada
ń
ikompetencji Policji, je
eli ustawy nie stanowi
ą 
inaczej, organem wła
ś
ciwym jest komendant powiatowy(miejski) Policji, a na obszarze m.st. Warszawy - komendant rejonowy Policji.2. W post
ę
powaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa w ust. 1, organami wy
szegostopnia s
ą 
:1) w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji,1a) w stosunku do komendanta rejonowego Policji - Komendant Stołeczny Policji,2) w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji - Komendant Główny Policji.
Art. 6b.
1. Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister wła
ś
ciwy do sprawwewn
ę
trznych na wniosek Komendanta Głównego Policji zło
ony po zasi
ę
gni
ę
ciu opinii wojewody.2. Komendanta Stołecznego Policji powołuje i odwołuje minister wła
ś
ciwy do spraw wewn
ę
trznych nawniosek Komendanta Głównego Policji zło
ony po zasi
ę
gni
ę
ciu opinii wojewody oraz opinii Prezydentam.st. Warszawy.3. Komendant Główny Policji, na wniosek komendanta wojewódzkiego lub odpowiednio KomendantaStołecznego Policji, powołuje i odwołuje do trzech zast
ę
pców komendanta wojewódzkiego lubKomendanta Stołecznego Policji, w tym I zast
ę
pc
ę
.4. Na stanowisko komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji oraz zast
ę
pcówkomendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji powołuje si
ę
oficerów Policji, z wyj
ą 
tkiemstanowisk zast
ę
pców do spraw słu
b wspomagaj
ą 
cych działalno
ść
Policji w zakresie organizacyjnym,logistycznym i technicznym, na które powołuje si
ę
członków korpusu słu
by cywilnej.5. W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego PolicjiKomendant Główny Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowi
ą 
zkówkomendanta wojewódzkiego albo Komendanta Stołecznego Policji, na okres nie dłu
szy ni
6 miesi
ę
cy, jednemu z jego zast
ę
pców lub wyznaczonemu oficerowi.6. W przypadku nieotrzymania opinii, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, minister wła
ś
ciwy do sprawwewn
ę
trznych, na wniosek Komendanta Głównego Policji, mo
e powoła
ć
komendanta wojewódzkiegoalbo Komendanta Stołecznego Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.
Art. 6c.
1. Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendantwojewódzki Policji, po zasi
ę
gni
ę
ciu opinii starosty. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorz
ą 
dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) nie stosuje si
ę
.2. Komendanta rejonowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Stołeczny Policji, po zasi
ę
gni
ę
ciuopinii Prezydenta m.st. Warszawy. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. osamorz
ą 
dzie powiatowym nie stosuje si
ę
.3. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji,powołuje i odwołuje I zast
ę
pc
ę
i pozostałych zast
ę
pców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.4. Komendant Stołeczny Policji, na wniosek komendanta rejonowego Policji, powołuje i odwołuje Izast
ę
pc
ę
i pozostałych zast
ę
pców komendanta rejonowego Policji.5. Na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) i komendanta rejonowego Policji orazzast
ę
pcy komendanta powiatowego (miejskiego) i komendanta rejonowego Policji powołuje si
ę
oficerówPolicji.6. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji komendantwojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowi
ą 
zkówkomendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłu
szy ni
6 miesi
ę
cy, jednemu z jegozast
ę
pców lub wyznaczonemu oficerowi.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
AdamMarcinowski liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Marion Otawa liked this
Monika Machał liked this
Beata Gołdyn liked this
Madalena Kowalik liked this
kamilajska liked this
sx1111 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->