Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HOTARARE_Nr1492 Atributiile Sistemului de Urgentza

HOTARARE_Nr1492 Atributiile Sistemului de Urgentza

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Alexandru Nemțanu

More info:

Published by: Alexandru Nemțanu on Feb 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

 
HOT
Ã
RÂRE Nr. 1492 din 9 septembrie 2004
 privind principiile de organizare, func
þ
ionarea
º
i atribu
þ
iile serviciilor de urgen
þ
ã
 
profesionisteEMITENT: GUVERNUL ROM
ÂNIEI
 PUBLICAT
Ã
ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 28 septembrie 2004
 
În temeiul
art. 108din Constitu
þ
ie, republicat
ã
,
º
i al
art. 6alin. (1) din Ordonan
þ
a
Guvernului nr. 88/2001 privind
înfiin
þ
area, organizarea
º
i func
þ
ionarea serviciilor publice
comunitare pentru situa
þ
ii de urgen
þ
ã
, aprobat
ã
cu modific
ã
ri prin
Legea nr. 363/2002, cumodific
ã
rile
º
i complet
ã
rile ulterioare,
 Guvernul Rom
âniei adopt
ã
prezenta hot
ã
râre.
 CAP. 1Dispozi
þ
ii generale
 ART. 1Serviciile de urgen
þ
ã
profesioniste, constituite ca servicii publice deconcentrate în
subordinea Inspectoratului General pentru Situa
þ
ii de Urgen
þ
ã
, se înfiin
þ
eaz
ã
, în fiecare
 jude
þ
 
º
i la nivelul municipiului Bucure
º
ti, în scopul managementului situa
þ
iilor de urgen
þ
ã
 
pe tipurile de risc din competen
þ
ã
.
 ART. 2(1) Serviciile de urgen
þ
ã
profesi
oniste func
þ
ioneaz
ã
ca inspectorate, cu personalitate
 juridic
ã
, în subordinea Inspectoratului General pentru Situa
þ
ii de Urgen
þ
ã
, denumit în
continuare Inspectoratul General.(2) Inspectoratele sunt structuri specializate, destinate s
ã
execute misiuni
de prevenire,monitorizare
º
i gestionare a situa
þ
iilor de urgen
þ
ã
.
 (3) Inspectoratele fac parte din for
þ
ele de protec
þ
ie ale Sistemului de securitate
º
i
ap
ã
rare na
þ
ional
ã
 
º
i din subsistemul local de management al situa
þ
iilor de urgen
þ
ã
.
 (4) Activitatea inspectoratelor, ca servicii publice deconcentrate ale MinisteruluiAdministra
þ
iei
º
i Internelor în teritoriu, este coordonat
ã
de prefect.
 CAP. 2Principii de organizare
º
i func
þ
ionare
 ART. 3(1) Organizarea
º
i func
þ
ionarea inspector 
atelor se bazeaz
ã
pe principiile legalit
ã
þ
ii,
autonomiei,
împ
ã
þ
irii administrativ
-teritoriale, deconcentr
ã
rii
º
i descentraliz
ã
rii
responsabilit
ã
þ
ii, corel
ã
rii cerin
þ
elor 
º
i resurselor, cooper 
ã
rii
º
i solidarit
ã
þ
ii, în vederea:
 a) preg
ã
tirii preventive
º
i protec
þ
iei prioritare a popula
þ
iei;
 b) realiz
ã
rii condi
þ
iilor necesare supravie
þ
uirii în situa
þ
ii de urgen
þ
ã
;
 
 
c) particip
ã
rii la protec
þ
ia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu
º
i a bunurilor 
materiale, precum
º
i a mediului;
 d) desf 
ã
º
ur 
ã
rii preg
ã
tirii profesionale a personalului organismelor specializate
º
i
serviciilor de urgen
þ
ã
;
 e) organiz
ã
rii
º
i execut
ã
rii interven
þ
iei operative pentru limitarea
º
i înl
ã
turarea
efectelor situa
þ
iilor de urgen
þ
ã
;
 f) constituirii rezervelor de resurse financiare
º
i tehnico
-materiale specifice.(2) Aplicarea principiilor prev
ã
zute la alin. (1) vizeaz
ã
urm
ã
toarele obiective:
 a) timpul de r
ã
spuns
º
i operativitatea permanent
ã
;
 b) suple
þ
ea organizatoric
ã
;
 c) capacitatea de r
ã
spuns c
redibil
ã
;
 d) restructurarea
º
i modernizarea serviciilor de urgen
þ
ã
profesioniste;
 e) parteneriatul opera
þ
ional intensificat;
 f) interven
þ
ia gradual
ã
;
 g) interoperabilitatea la nivel local, zonal, regional
º
i interna
þ
ional;
 h) managementul integrat al serviciilor de urgen
þ
ã
profesioniste;
 i) participarea cu resurse a comunit
ã
þ
ilor locale.
 ART. 4
În cadrul inspectoratelor se constituie
º
i func
þ
ioneaz
ã
ca structuri specializate:
 a) centrul opera
þ
ional jude
þ
ean, respectiv al
municipiului Bucure
º
ti, care îndepline
º
te
permanent func
þ
iile de monitorizare, evaluare, în
º
tiin
þ
are, avertizare, prealarmare, alertare
º
i coordonare tehnic
ã
opera
þ
ional
ã
a interven
þ
iilor pentru gestionarea situa
þ
iilor de
urgen
þ
ã
;
 b) inspec
þ
ia de preve
nire, care
îndepline
º
te, la nivelul jude
þ
ului, respectiv al
municipiului Bucure
º
ti, func
þ
iile de reglementare, avizare/autorizare, informare public
ã
,îndrumare
º
i control privind prevenirea situa
þ
iilor de urgen
þ
ã
, precum
º
i preg
ã
tirea
popula
þ
iei privind co
mportarea
în situa
þ
ii de urgen
þ
ã
;
 c) grupuri de prevenire
º
i interven
þ
ie, deta
º
amente, deta
º
amente speciale, sec
þ
ii, sta
þ
ii,
pichete, echipe
º
i echipaje, ca structuri de interven
þ
ie de pompieri, de protec
þ
ie civil
ã
 
º
i
securitate civil
ã
 
º
i mixte; în cad
rul structurilor de interven
þ
ie se constituie un num
ã
variabil de echipe
º
i echipaje specializate pe tipuri de interven
þ
ii;
 d) structuri de suport logistic;e) alte structuri func
þ
ionale;
 f) garda de interven
þ
ie a subunit
ã
þ
ii specializate, con
stituit
ã
din echipajele
º
i personalul
operativ care execut
ã
serviciul permanent în aceea
º
i tur 
ã
.
 ART. 5La dimensionarea structurilor specializate
º
i compartimentelor func
þ
ionale ale
inspectoratelor se au
în vedere, cumulativ, urm
ã
toarele elemente:
 a) tipurile de risc gestionate
º
i frecven
þ
a lor de manifestare;
 b) suprafa
þ
a unit
ã
þ
ii/unit
ã
þ
ilor administrativ
-teritoriale din sfera de competen
þ
ã
 
º
i
poten
þ
ialul economic al acesteia/acestora;
 c) densitatea popula
þ
iei;
 
 
d) volumul
º
i comple
xitatea atribu
þ
iilor stabilite în competen
þ
ã
;
 e) necesarul de
înzestrare cu mijloace tehnice
º
i performan
þ
ele acestora, în raport cu
timpii de r
ã
spuns;
 f) caracterul operativ, tehnic sau administrativ al atribu
þ
iilor 
º
i activit
ã
þ
ilor;
 g) nivelul de preg
ã
tire necesar 
º
i nevoile de specializare ale personalului;
 h) necesitatea asigur
ã
rii operativit
ã
þ
ii permanente.
 ART. 6(1) Inspectoratul
î
º
i îndepline
º
te misiunile specifice într 
-o por
þ
iune din teritoriul
na
þ
ional, denumit
ã
zon
ã
de com
peten
þ
ã
, care coincide, de regul
ã
, cu teritoriul jude
þ
ului.
 (2) Zonele de competen
þ
ã
, denumirile inspectoratelor 
º
i sediile acestora sunt prezentateîn
anexacare face parte integrant
ã
din prezenta hot
ã
râre.
 (3) Pentru situa
þ
iile de urgen
þ
ã
care im
pun concentr
ã
ri masive de for 
þ
e
º
i mijloace de
interven
þ
ie, inspectoratele stabilesc din timp nevoile estimate
º
i solicit
ã
în sprijin grup
ã
ri
operative ori subunit
ã
þ
i specializate, care vor ac
þ
iona temporar în afara zonelor de
competen
þ
ã
.
 (4)
În situa
þ
ii de urgen
þ
ã
inspectoratul poate ac
þ
iona temporar 
º
i în afara zonelor de
competen
þ
ã
. Compunerea
º
i valoarea grup
ã
rilor operative
º
i aliniamentele pân
ã
la care
acestea pot ac
þ
iona în afara zonelor de competen
þ
ã
se stabilesc prin documente operative
aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General, denumit
în continuare
inspector general.(5) Pentru grupurile de interven
þ
ie se stabilesc zone de responsabilitate aprobate de
º
eful inspectoratului.
 ART. 7(1) Inspectoratul este condus de
º
eful inspectoratului, numit
în condi
þ
iile legii, la
propunerea prefectului.(2)
ª
eful inspectoratului are calitatea de ordonator ter 
þ
iar de credite.
 (3)
În exercitarea atribu
þ
iilor sale
º
eful inspectoratului emite ordine.
 (4)
ª
eful inspectoratu
lui r
ã
spunde de aplicarea legii în domeniul de competen
þ
ã
 
º
i
asigur
ã
executarea dispozi
þ
iilor organelor ierarhice, precum
º
i a celor date de prefect în
baza prevederilorart. 24din Legea nr. 340/2004 privind institu
þ
ia prefectului.
 ART. 8(1)
ª
efu
l inspectoratului este ajutat de un prim-adjunct
º
i un adjunct, numi
þ
i prin ordin
al inspectorului general.(2) Prim-adjunctul
º
efului inspectoratului coordoneaz
ã
nemijlocit centrul opera
þ
ional.
 (3) Adjunctul
º
efului inspectoratului este
º
eful insp
ec
þ
iei de prevenire.
 (4)
În absen
þ
a
º
efului inspectoratului conducerea se asigur 
ã
de prim
-adjunctul prev
ã
zut
la alin. (1) ori de alt
ã
persoan
ã
desemnat
ã
de acesta.
 ART. 9(1)
În raport cu natura riscurilor 
º
i frecven
þ
a lor de manifestare se con
stituie subunit
ã
þ
i
specializate de pompieri, de protec
þ
ie civil
ã
 
º
i mixte.
 (2) Pentru fiecare subunitate se stabile
º
te un raion de interven
þ
ie pe principiul timpului
de r
ã
spuns.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->