Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HOTARARE_Nr1489 Privind Comitetul National Pentru Situatii de Urgentza

HOTARARE_Nr1489 Privind Comitetul National Pentru Situatii de Urgentza

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Alexandru Nemțanu

More info:

Published by: Alexandru Nemțanu on Feb 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

 
HOT
Ã
RÂRE Nr. 1489 din 9 septembrie 2004
 privind organizarea
º
i func
þ
ionarea Comitetului Na
þ
ional pentru Situa
þ
ii de Urgen
þ
ã
 EMITENT: GUVERNUL ROM
ÂNIEI
 PUBLICAT
Ã
ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 28 septembrie 2004
 
În temeiul
art. 108din Constitu
þ
ie, republicat
ã
,
º
i al
art. 8alin. (3) din Ordonan
þ
a de
urgen
þ
ã
a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Na
þ
ional de Management al
Situa
þ
iilor de Urgen
þ
ã
,
 Guvernul Rom
âniei adopt
ã
prezenta hot
ã
râre.
 CAP. 1Organizare
º
i func
þ
ionare
 ART. 1(1) Comitetul Na
þ
ional pentru Situa
þ
ii de Urgen
þ
ã
, denumit în continuare Comitet
Na
þ
ional, se constituie
º
i func
þ
ioneaz
ã
, potrivit legii, ca organism interministerial de
management, sub conducerea nemijlocit
ã
a ministrului adm
inistra
þ
iei
º
i internelor 
º
i în
coordonarea primului-ministru,
în cadrul Sistemului Na
þ
ional de Management al
Situa
þ
iilor de Urgen
þ
ã
.
 (2) Comitetul Na
þ
ional se compune din:
 a) pre
º
edinte: ministrul administra
þ
iei
º
i internelor;
 b) vicepre
º
edint
e: un secretar de stat din Ministerul Administra
þ
iei
º
i Internelor;
 c) membri: un secretar de stat de la fiecare minister sau un adjunct al conduc
ã
torului
fiec
ã
rei institu
þ
ii publice centrale prev
ã
zute în
anexa nr. 1 
º
i inspectorul general al
Inspectoratului General pentru Situa
þ
ii de Urgen
þ
ã
;
 d) consultan
þ
i: câte 1
- 2 exper
þ
i
º
i/sau speciali
º
ti din fiecare minister 
º
i institu
þ
ie
public
ã
central
ã
prev
ã
zute în
anexa nr. 1.(3) Componen
þ
a nominal
ã
a Comitetului Na
þ
ional se aprob
ã
prin ordin al mi
nistruluiadministra
þ
iei
º
i internelor, pe baza propunerilor f 
ã
cute de mini
º
trii
º
i conduc
ã
torii
institu
þ
iilor publice centrale prev
ã
zute în
anexa nr. 1,
în termen de 15 zile de la data
public
ã
rii prezentei hot
ã
râri în Monitorul Oficial al României, Partea
I.(4)
În cazul reorganiz
ã
rii ministerelor 
º
i institu
þ
iilor prev
ã
zute în
anexa nr. 1orieliber
ã
rii din func
þ
ia de secretar de stat a reprezentantului în Comitetul Na
þ
ional,
conduc
ã
torii acestora vor nominaliza un nou reprezentant în termenul prev
ã
zut
la alin.(3), calculat, dup
ã
caz, de la data reorganiz
ã
rii sau de la data la care func
þ
ia de secretar 
de stat a devenit vacant
ã
.
 (5) Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Na
þ
ional func
þ
ioneaz
ã
ca un
compartiment specializat
în cadrul Centrului
Opera
þ
ional Na
þ
ional din Inspectoratul
General pentru Situa
þ
ii de Urgen
þ
ã
, denumit în continuare Inspectoratul General.
 ART. 2
 
(1) Comitetul Na
þ
ional asigur 
ã
îndeplinirea atribu
þ
iilor principale prev
ã
zute la
art. 20 din Ordonan
þ
a de urgen
þ
ã
a Guve
rnului nr. 21/2004 privind Sistemul Na
þ
ional de
Management al Situa
þ
iilor de Urgen
þ
ã
, precum
º
i a atribu
þ
iilor 
º
i sarcinilor stabilite prin
alte dispozi
þ
ii legale în vigoare.
 (2) Comitetul Na
þ
ional asigur 
ã
îndeplinirea atribu
þ
iilor specifice pe linia r 
ealiz
ã
rii în
Rom
ânia a obiectivelor strategiei interna
þ
ionale de reducere a dezastrelor.
 (3) Persoanele desemnate
în Comitetul Na
þ
ional au urm
ã
toarele atribu
þ
ii principale:
 a) pre
º
edintele: convoac
ã
întrunirea Comitetului Na
þ
ional, stabile
º
te ordin
ea de zi
º
i
conduce
º
edin
þ
ele acestuia; aprob
ã
prin ordin planurile, regulamentele
º
i m
ã
surile
adoptate; semneaz
ã
avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele de colaborare
º
i
proiectele de acte normative;
îl informeaz
ã
operativ pe primul
-ministru
º
i
prezint
ã
în
º
edin
þ
ele de Guvern hot
ã
rârile
º
i propunerile Comitetului Na
þ
ional;
 b) vicepre
º
edintele: îndepline
º
te obliga
þ
iile de membru prev
ã
zute la lit. c)
º
i, în
absen
þ
a pre
º
edintelui, exercit
ã
atribu
þ
iile acestuia;
 c) membrii: particip
ã
la
º
edi
n
þ
ele Comitetului Na
þ
ional; prezint
ã
inform
ã
ri
º
i puncte
de vedere ale ministerelor sau institu
þ
iilor publice centrale pe care le reprezint
ã
;
informeaz
ã
operativ mini
º
trii sau conduc
ã
torii institu
þ
iilor respective asupra
problemelor dezb
ã
tute, concluziilor 
rezultate, hot
ã
rârilor 
º
i m
ã
surilor adoptate
º
i
urm
ã
resc aplicarea acestora în domeniile de competen
þ
ã
; men
þ
in leg
ã
tura permanent
ã
cu
centrele operative corespondente;d) consultan
þ
ii: particip
ã
la
º
edin
þ
ele Comitetului Na
þ
ional; consiliaz
ã
membrii
acestuia asupra problemelor operative, tehnice
º
i de specialitate; asigur 
ã
documentarea
tehnic
ã
de specialitate pentru tipurile de riscuri gestionate
º
i sprijin
ã
Secretariatul tehnic
permanent
în elaborarea documentelor de lucru pentru Comitetul Na
þ
ional; me
n
þ
in
leg
ã
tura permanent
ã
cu centrele operative corespondente, dup
ã
declararea st
ã
rii de alert
ã
 
º
i pân
ã
la încetarea acesteia.
 ART. 3(1) Secretariatul tehnic permanent are urm
ã
toarele atribu
þ
ii principale:
 a) gestioneaz
ã
documentele Comitetului
Na
þ
ional;
 b) asigur
ã
convocarea Comitetului Na
þ
ional
º
i transmiterea ordinii de zi;
 c) prime
º
te
º
i preg
ã
te
º
te materialele pentru
º
edin
þ
ele Comitetului Na
þ
ional
º
i asigur 
ã
 
prezentarea acestora pre
º
edintelui
º
i membrilor Comitetului Na
þ
ional;
 d) elaboreaz
ã
lucr 
ã
rile
º
i execut
ã
opera
þ
iunile de secretariat pe timpul
º
edin
þ
elor 
Comitetului Na
þ
ional;
 e) asigur
ã
redactarea hot
ã
rârilor adoptate de Comitetul Na
þ
ional, precum
º
i a
proiectelor de ordine, pe care le prezint
ã
spre aprobare;
 f) asigur
ã
difuzarea la componentele Sistemului Na
þ
ional de Management al
Situa
þ
iilor de Urgen
þ
ã
 
º
i la alte autorit
ã
þ
i interesate a documentelor emise de Comitetul
Na
þ
ional;
 g)
întocme
º
te inform
ã
ri periodice privind situa
þ
ia operativ
ã
sau stadiul îndeplinirii
hot
ã
rârilor adoptate de Comitetul Na
þ
ional, care se transmit de c
ã
tre Centrul Opera
þ
ional
Na
þ
ional membrilor Comitetului Na
þ
ional
º
i altor autorit
ã
þ
i interesate;
 
 
h) conlucreaz
ã
cu secretariatele tehnice permanente, organizate
º
i asigurate de
centrele opera
þ
ionale
º
i centrele operative pentru situa
þ
ii de urgen
þ
ã
, precum
º
i cu
structurile abilitate
în managementul situa
þ
iilor excep
þ
ionale;
 i) conlucreaz
ã
cu unit
ã
þ
ile
º
i cu compartimentele Ministerului Administra
þ
iei
º
i
Internelor implicate
în emiterea
ordinelor ministrului; j)
întocme
º
te proiectele comunicatelor de pres
ã
ale Comitetului Na
þ
ional
º
i
colaboreaz
ã
, în acest sens, cu structurile de profil din Ministerul Administra
þ
iei
º
i
Internelor;k) urm
ã
re
º
te realizarea suportului logistic al loc
ului de desf 
ã
º
urare a
º
edin
þ
elor 
Comitetului Na
þ
ional;
 l)
îndepline
º
te alte atribu
þ
ii prev
ã
zute în Regulamentul de organizare
º
i func
þ
ionare al
Inspectoratului General sau alte sarcini stabilite de Comitetul Na
þ
ional ori de
pre
º
edintele acestuia;
 m) preia
º
i gestioneaz
ã
datele
º
i informa
þ
iile transmise în cazul unor dezastre
º
i
asigur
ã
în
º
tiin
þ
area membrilor Comitetului Na
þ
ional
º
i a consultan
þ
ilor;
 n) asigur
ã
leg
ã
tura cu punctele de contact din structurile cu atribu
þ
ii în domeniul
urgen
þ
elor ci
vile din cadrul Organiza
þ
iei Na
þ
iunilor Unite, Organiza
þ
iei pentru Securitate
º
i Cooperare în Europa
º
i Organiza
þ
iei Tratatului Atlanticului de Nord.
 (2) Pentru
îndeplinirea atribu
þ
iilor consult
ã
speciali
º
ti
º
i din alte domenii de activitate.
 ART. 4(1) Comitetul Na
þ
ional se întrune
º
te în
º
edin
þ
e semestriale
º
i ori de câte ori situa
þ
ia o
impune,
în prezen
þ
a a cel pu
þ
in dou
ã
treimi din num
ã
rul membrilor s
ã
i.
 (2)
ª
edin
þ
ele Comitetului Na
þ
ional sunt prezidate de pre
º
edinte sau, dup
ã
caz, de
primul-ministru.(3) Hot
ã
rârile Comitetului Na
þ
ional se adopt
ã
, de regul
ã
, prin consens. Hot
ã
rârile
referitoare la atribu
þ
iile prev
ã
zute la
art. 20lit. c) - e)
º
i k) din Ordonan
þ
a de urgen
þ
ã
a
Guvernului nr. 21/2004 se adopt
ã
cu votul majorit
ã
þ
ii simple
a membrilor prezen
þ
i la
º
edin
þ
ã
.
 (4) Secretariatul tehnic permanent este coordonat de
º
eful Centrului Opera
þ
ional
Na
þ
ional.
 (5) La
º
edin
þ
ele Comitetului Na
þ
ional particip
ã
, la invita
þ
ia pre
º
edintelui acestuia,
reprezentan
þ
i ai altor ministere
º
i in
stitu
þ
ii publice centrale, nenominalizate în
anexa nr.1, ai patronatelor sau ai unor agen
þ
ii, precum
º
i ai unor organiza
þ
ii neguvernamentale
care
îndeplinesc func
þ
ii de sprijin în prevenirea
º
i gestionarea situa
þ
iilor de urgen
þ
ã
.
 (6) Consultan
þ
ii
º
i i
nvita
þ
ii nu au drept de vot. În cazuri justificate, consultan
þ
ii pot
exprima votul membrilor absen
þ
i, dac
ã
au fost mandata
þ
i în acest sens de c
ã
tre
conduc
ã
torul ministerului sau institu
þ
iei din care ace
º
tia fac parte.
 CAP. 2Asigurarea material
ã
 
º
i financiar
ã
 ART. 5

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->