Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
500-金匱要略心典

500-金匱要略心典

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 176|Likes:
Published by siaoyi
金匱要略心典
金匱要略心典

More info:

Published by: siaoyi on Feb 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
排編公蒼著涇在尤典心略要匱金 
1
 
 金  匱  要  略  心  典  淸  尤  怡  徐  序  今  之  稱  醫  宗  者 。  則 曰  四  大  家 。  首  仲  景 。  次  河  間 。  次  東  垣 。  次  丹  溪 。  且 曰  仲  景  專  於  傷  寒 。 自  有  明  以  來 。  莫  有  易  其  言  者  也 。  然  竊  嘗  考  神  農  著  本  草  以  後 。  神  聖  輩 出 。  立  君 臣  佐  使  之  製 。  分  大  小  奇  偶  之  宜 。  於  是  不  稱  藥  而  稱  方 。  如  內  經 中  所  載  半  夏  秫  米  等  數  方  是 已 。  迨  商  而  有  伊  芳  尹  湯  液  之  說 。  大  抵  湯  劑  之  法 。  至  商  而  盛 。  非 自  伊  芳  尹  始  也 。  若  扁  倉  諸  公 。 皆  長  於  禁  方 。  而  其  書  又  不  克  傳 。  惟  仲  景  則  獨  祖  經  方  而  集  其  大  成 。  遠  接  軒  皇 。  近  兼  眾  氏 。  當  時  著  書  垂  教 。  必  非  一  種 。  其  存  者  有  金  匱  要  略  及  傷  寒  論  兩  書 。  當  宋  以  前 。  本  合  為  一 。 自  林  億  等  校  刊 。  遂  分  為  兩  焉 。  夫  傷  寒  乃  諸  病  之  一  病  耳 。  仲  景  獨  著  一  書  者 。  因  傷  寒  變  證  多  端 。  誤  治  者  眾 。  故  尤  加  意 。  其 自  敘  可  見  矣 。  且  傷  寒  論 中  一  百  十  三  方 。 皆 自  雜  病  方 中  檢  入 。  而  傷  寒  之  方 。  又  無  不  可  以  治  雜  病 。  仲  景  書  具  在 。  燎  如  也 。  若  三  家  之  書 。  雖  各  有  發  明 。  其  去  仲  景  相  懸 。  不  可  以  道  里  計 。  四  家  並  稱 。 已  屬  不  倫 。  況  雲  仲  景  專  於  傷  寒  乎 。  嗚  呼 。  是  尚  得  為  讀  仲  景  之  書  者  乎 。  金  匱  要  略 。  正  仲  景  治  雜  病  之  方  書  也 。  其  方  亦  不  必  盡 出  仲  景 。  乃  歷  聖  相  傳  之  經  方  也 。  仲  景  則  彙  集  成  書 。  而  以 己  意 出  入  焉  耳 。  何  以  明  之 。  如  首  卷  栝  蔞  桂  枝  湯 。  乃  桂  枝  加  栝  蔞  也 。  然  不 曰  桂  枝  加  栝  蔞  湯 。  而 曰  栝  蔞  桂  枝  湯 。  則  知  古  方  本  有  此  名  也 。  六  卷  桂  枝  加  龍  骨  牡  蠣  湯 。  即  桂  枝  加  龍  骨 、  牡  蠣  也 。  乃  不  別  名  何  湯 。  而 曰  桂  枝  加  龍  骨  牡  蠣  湯 。  則  知  桂  枝  湯  為  古  方 。  而  龍  骨 、  牡  蠣  則  仲  景  所  加  者  也 。  如  此  類  者 。  不  可  勝  擧 。  因  知  古  聖  治  病  方  法 。  其  可  考  者 。  惟  此  兩  書 。  眞  所  謂  經  方  之  祖 。  可  與  靈  素  並  垂  者 。  苟  有  心  於  斯  道 。  可  捨  此  不  講  乎 。  說  者  又 曰 。  古  方  不  可  以  治  今  病 。  執  仲  景  之  方 。  以  治  今  之  病 。  鮮  效  而  多  害 。  此  則  尤  足  嘆  者 。  仲  景  之  方 。  猶  百  鈞  之  弩  也 。  如  其 中  的 。  一  擧  貫  革 。  如  不 中  的 。 弓  勁  矢  疾 。  去  的  彌  遠 。  乃  射  者  不 
 恨 
己  之  不 
 能  審 
 的 。  而 
 恨 
弓 
 強 
 之  不  可  以 
 命 
中 。  不  亦 
 異 
 乎 。  其  有 
 審 
 病  雖  是 。  藥 
 稍 
 加 
 減 
。  又  不 
 驗 
 者 。  則  古  今  之  本  草 
 殊 
 也 。 
 詳 
排編公蒼著涇在尤典心略要匱金 
2
 
 本  草  惟  神  農  本  經  為  得  藥  之  正 
 性 
。  古  方 
 用 
 藥 。 
 悉 
 本  於  是 。 
 晉  唐 
 以  後  諸 
 人 
。  各  以 
 私 
 意  加  入 。  至 
 張  潔 
 古  輩 出  而 
 影  響  依  附 
。 
 互 
 相 
 辯  駁 
。 
 反  失 
 本  草  之  正  傳 。  後 
 人  遵  用 
 不  易 。  所  以 
 每  投  輒  拒 
。  古  方  不  可  以  治  今  病 。  遂  為 
 信 
 然 。 
 嗟 
 乎 。 
 天  地 
 猶  此 
 天  地 
。 
 人  物 
 猶  此 
 人  物 
。  若 
 人  氣  薄 
 則 
 物  性 
 亦 
 薄 
。 
 豈 
 有 
 人 
 今  而  藥  獨  古  也 。  故 
 欲  用 
 仲  景  之  方  者 。  必 
 先  學 
 古 
 窮 
 經 。 
 辨  症 
 知  藥 。  而  後  可  以 
 從  事 
。  尤  君  在 
 涇 
。 
 博  雅 
 之 
 士 
 也 。 自 
 少 
 即 
 喜  學 
 此 
 藝 
。 
 凡 
 有 
 施 
 治 。 
 悉 
 本  仲  景 。 
 輒 
 得  奇 中 。 
 居  恆 
 嘆  古 
 學 
 之 
 益  衰 
。  知  斯 
 理 
 之 
 將  墜 
。  因 
 取 
 金  匱  要  略 。  發 
 揮 
 正 
 義 
。 
 朝  勤  夕  思 
。 
 窮  微  極 
 本 。 
 凡 
 十  易  寒 
 暑 
 而  後  成 。  其  間 
 條  理  通  達 
。 
 指  歸 
 明 
 顯 
。 
 辭 
 不  必 
 煩 
 而  意 已  盡 。 
 語 
 不  必 
 深 
 而 
旨 
已  傳 。  雖  此  書  之 
 奧  妙 
 不  可 
 窮  際 
。  而 
 由 
 此  以 
 進 
。  雖  入  仲  景  之 
 室 
 無 
 難 
 也 。  尤  君  與 
 余 
 有 
 同  好 
。  屬  為  敘 。 
 余 
 讀  尤  君  之  書  而 
 重 
 有 
 感 
 也 。  故  擧 
 平 日 
 所  嘗  論  說  者 。 
 識 
 於  端 。  尤  君  所  以 
 注 
 此  書  之  意 。  亦  謂  是  乎 。 
 雍 
 正  十 
 年  壬  子  陽  月 
。 
 松  陵 
 徐  大 
 椿 
 敘 。 自  序  金  匱  要  略  者 。 
 漢  張 
 仲  景  所  著 。  為  醫  方  之  祖 。  而  治  雜  病  之  宗  也 。  其  方 
 約 
 而  多 
 驗 
。  其 
 文  簡 
 而 
 難  通 
。 
 唐 
 宋  以  來 。 
 註  釋  闕 
 如 。  明 
 興 
 之  後 。  始  有 
 起 
 而  論  之  者 。 
 迄 
 於  今 。  乃  不 
 下 
 數  十  家 。  莫  不 
 精  求  深  討 
。 
 用 
 以  發 
 蒙 
 而 
 解  惑 
。  然  而 
 性  高 
 明  者 。 
 泛  騖 
 遠 
 引 
。  以 
 曲  逞 
 其  說 。  而  其 
 失 
 則  為 
 浮 
。 
 守  矩 
 者 。 
 尋  行 
 數 
 墨 
。  而 
 畏 
 盡  其 
 辭 
。  而  其 
 失 
 則  為 
 隘 
。  是 
 隘 
 與 
 浮 
 者 。  雖  所 
 趣 
 不 
 同 
。  而  其 
 失 
 則  一  也 。 
 余 
 讀  仲  景  書  者  數  矣 。  心  有  所  得 。 
 輒  筆 
 諸 
 簡 
 端 。  以  為 
 他 日 
 考 
 驗  學  問 
 之 
 地 
。  非 
 敢 
 擧  以 
 注 
 是  書  也 。 
日  月  既  深 
。  十 已  得  其 
 七  八 
。  而 
 未 
 克  遂 
 竟 
 其 
 緒 
。 
 丙  午  秋 日 
。 
 抱 
 病 
 齋  居 
。 
 勉  謝  人  事 
。  因 
 取 
 金  匱 
 舊 
 本 。 
 重 
 加 
 尋  繹 
。  其 
 未 
 經 
 筆  記 
 者 
 補 
 之 。  其 
 記 
 而 
 未 
 盡 
 善 
 者 
 複  改 
 之 。 
 覃  精  研  思 
。 
 務  求 
 當  於  古 
 人 
 之  心  而  後 已 。  而  其  間 
 深  文  奧  義 
。  有 
 通 
 之  而  無  可 
 通 
 者 。  則 
 闕 
 之 。  其 
 系 
 傳 
 寫 
 之  誤  者 。  則 
 擬 
 正  之 。  其 
 或 
 類  後 
 人  續 
 入  者 。  則 
 刪  汰 
 之 。 
 斷 
自 
 臟  腑 
 經 
 絡 
 之 
 下 
。 
 終 
 於 
 婦  人 
 雜  病 。 
 凡  二 
 十  有 
 二  篇 
。 
 厘 
 為 
 上 
中 
 下 
 三  卷 。 
 仍 
 宋  林  億  之 
 舊 
 也 。  集 
 既 
 成 。 
 顏 
曰  心  典 。  謂  以 
 吾 
 心 
 求 
 古 
 人 
 之  心 。  而  得  其  典  要 
 云 
排編公蒼著涇在尤典心略要匱金 
3
 
爾 
。  雖  然 。 
 劉 
 氏 
 擾 
 龍 。  宋 
 人  刻  楮 
。 
 力 
 盡  心 。  要 
 歸  罔  用 
。 
 余 
 之  是 
 注 
。 
 安 
 知  其  不 
 仍  失 
 之 
 浮 
。  即 
 失 
 之 
 隘 
 也 
 耶 
。 
 世 
 有 
 哲  人 
。 
 箴  予  闕  失 
 而 
 賜 
 之  教  焉 。  則 
 予 
 之 
 幸 
 也 。 
 雍 
 正 己 
 酉  春 日 
。 
 飲  鶴  山  人 
 尤  怡 
 題 
 於 
 北  郭 
 之 
 樹  下 
 小  軒 。  卷 
 上  臟  腑 
 經 
 絡  先 
 後  病 
 脈 
 證 
 第 
 一 
 問 
曰 。 
 上  工 
 治 
 未 
 病 。  何  也 。 
 師 
曰 。  夫  治 
 未 
 病  者 。  見 
 肝 
 之  病 。  知 
 肝 
 傳 
 脾 
。  當 
 先  實  脾 
。  四 
 季  脾  王 
 不 
 受  邪 
。  即 
 勿  補 
 之 。 中 
 工 
 不 
 曉 
 相  傳 。  見 
 肝 
 之  病 。  不 
 解  實  脾 
。  惟  治 
 肝 
 也 。  夫 
 肝 
 之  病 。 
 補  用  酸 
。 
 助  用  焦  苦 
。 
 益  用  甘  味 
 之  藥 
 調 
 之 。 
 酸 
 入 
 肝 
。 
 焦  苦 
 入  心 。 
 甘 
 入 
 脾 
。 
 脾  能 
 傷 
 腎 
。 
 腎  氣  微  弱 
。  則 
 水 
 不 
 行 
。 
 水 
 不 
 行 
。  則  心 
 火  氣 
 盛 。  則  傷 
 肺 
。 
 肺  被 
 傷 。  則  金 
 氣 
 不 
 行 
。  金 
 氣 
 不 
 行 
。  則 
 肝  氣 
 盛 。  則 
 肝 
自 
 愈 
。  此  治 
 肝  補  脾 
 之  要 
 妙 
 也 。 
 肝  虛 
 則 
 用 
 此  法 。 
 實 
 則  不  在 
 用 
 之 。  經 曰 。 
 虛  虛  實  實 
。 
 補 
 不  足 。 
 損 
 有 
 餘 
。  是  其 
 義 
 也 。 
 余  臟  準 
 此 。 
 按 
、  素 
 問 
 雲 。 
 邪  氣 
 之 
 客 
 於 
 身 
 也 。  以  勝  相  加 。 
 肝  應  木 
 而  勝 
 脾  土 
。  以  是  知 
 肝 
 病  當  傳 
 脾 
 也 。 
 實  脾 
 者 。 
 助  令  氣  王 
。  使  不 
 受  邪 
。  所  謂  治 
 未 
 病  也 。 
 設 
 不  知  而 
 徒 
 治  其 
 肝 
。  則 
 肝 
 病 
 未 
已 。 
 脾 
 病 
 複  起 
。 
 豈  上  工 
 之 
 事 
 哉 
。 
 肝 
 之  病 
 補  用  酸 
 者 。 
 肝 
 不  足 。  則 
 益 
 之  以  其  本 
 味 
 也 。  與  內  經  以 
 辛 
 補 
 之  之  說  不 
 同 
。  然 
 肝 
 以 
 陰 
 臟 
 而 
 含  生 
 氣 
。  以 
 辛 
 補 
 者  所  以 
 助 
 其 
 用 
。 
 補  用  酸 
 者 。  所  以 
 益 
 其 
 體 
。  言  雖 
 異 
 而 
 理 
 各  當  也 。 
 助  用  苦  焦 
 者 。 
 千 
 金  所  謂  心 
 王 
 則 
 氣  感 
 於 
 肝 
 也 。 
 益  用  甘  味 
 之  藥 
 調 
 之  者 。 
 越 
 人 
 所  謂 
 損 
 其 
 肝 
 者 
 緩 
 其 中  也 。 
 酸 
 入 
 肝 
 以 
 下 
 十 
 五 句 
。 
 疑 
 非  仲  景 
 原 
 文 
。  類  後 
 人 
 謬  添 
 註 
 腳 
。 
 編 
 書  者  誤 
 收 
 之  也 。 
 蓋 
 仲  景  治 
 肝  補  脾 
 之  要 。  在 
 脾  實 
 而  不 
 受  肝  邪 
。  非 
 補  脾 
 以  傷 
 腎 
。 
 縱 
 火 
 以 
 刑 
 金  之  謂 。 
 果 
爾 
。  則  是  所 
 全 
 者 
 少 
。  而  所  傷  者 
 反 
 多  也 。  且 
 脾 
 得 
 補 
 而 
 肺  將 
自 
 旺 
。 
 腎  受 
 傷  必 
 虛 
 及  其 
 子 
。  何  製  金 
 強  木 
 之  有 
 哉 
。 
 細 
 按  語 
 意 。  見 
 肝 
 之  病  以 
 下 
 九 句 
。  是 
 答 
 上  工 
 治 
 未 
 病  之 
 辭 
。 
 補  用  酸 
 三 
句 
。  乃  別 出 
 肝  虛 
 正  治  之  法 。 
 觀 
 下  文 
 雲 。 
 肝  虛 
 則 
 用 
 此  法 。 
 實 
 則  不  在 
 用 
 之 。  可  以  見  矣 。 
 蓋 
 臟 
 病  惟 
 虛 
 者 
 受 
 之 。  而 
 實 
 者  不 
 受 
。 
 臟  邪 
 惟 
 實 
 則 
 能 
 傳 。  而 
 虛 
 則  不  傳 。  故  治 
 肝  實 
 者 。 
 先  實  脾  土 
。  以 
 杜  滋  蔓 
 之 
 禍 
。  治 
 肝  虛 
 者 。 
 直 
 補 
 本 
 宮 
。  以 
 防  外  侮 
 之  端 。  此  仲  景 
 虛  實 
 並  擧  之  要 
旨 
 也 。  後 
 人 
 不 
排編公蒼著涇在尤典心略要匱金 
4
 
 察 
 肝 
 病 
 緩 
中  之 
 理 
。 
 謬 
 執 
 甘  先 
 入 
 脾 
 之 
 語 
。  遂  略 
 酸 
 與 
 焦  苦 
。  而  獨  於 
 甘  味  曲  窮 
 其  說 。  以  為  是  即  治 
 肝  補  脾 
 之  要 
 妙 
。 
 昔  賢 
 雲 。 
 辭 
 知  其  所 
 蔽 
。  此  之  謂 
 耶 
。  夫 
 人 
 稟  五  常 
。  因 
 風 
 氣 
 而 
 生 
 長 。 
 風 
 氣 
 雖 
 能 
 生  萬 
 物 
。  亦 
 能 
 害 
 萬 
 物 
。  如 
 水  能  浮 
 舟 
。  亦 
 能 
 覆  舟 
。  若 
 五 
 臟 
 元 
 眞 
 通 
 暢 
。 
 人 
 即 
 安 
 和 
。 
 客  氣  邪 
 風 
。 中 
 人 
 多 
 死 
。 
 千  般 
 難 
。  不 
 越 
 三 
 條 
。  一  者  經 
 絡  受  邪 
 入 
 臟  腑 
。  為  內  所  因  也 。 
 二 
 者  四 
 肢  九  竅 
。 
 血 
 脈 
 相  傳 。 
 壅  塞 
 不 
 通 
。  為 
 外  皮  膚 
 所 中  也 。  三  者 
 房 
 室 
 金 
 刃  蟲  獸 
 所  傷 。  以  此 
 詳 
 之 。  病 
 由 
 都 
 盡 。  若 
 人  能 
 養  愼 
。  不 
 令  邪 
 風  乾  忤 
 經 
 絡 
。 
 適 
中  經 
 絡 
。 
 未 
 流 
 傳 
 腑  臟 
。  即  醫  治  之 。  四 
 肢  才  覺 
 重 
 滯 
。  即 
 導 
 引 
 吐  納 
。 
 針  灸  膏  摩 
。 
 勿  令 
 九  竅  閉  塞 
。 
 更 
 能 
 無 
 犯 
 王 
 法 。 
 禽  獸 災 
 傷 。 
 房 
 室  勿  令 
 竭  乏 
。 
 服  食  節 
 其 
 冷  熱 
。 
 苦  酸 
 辛 
 甘 
。  不 
 遺  形  體 
 有 
 衰 
。  病  則  無 
 由 
 入  其 
 腠 
 理 
。 
 腠 
 者 。  是  三 
 焦  通 
 會  元 
 眞  之 
 處 
。 
 理 
 者 。  是 
 皮  膚 
 臟  腑 
 之 
 文  理 
 也 。 
 人 
 稟  陰 
 陽 
 五 
 行 
 之 
 常 
。  而  其 
 生 
 其  長 。  則 
 實  由 
 風 
 與 
 氣 
。 
 蓋 
 非 
 八 
 風 
。  則  無  以 
 動  盪 
 而 
 協  和 
。  非  六 
 氣 
。  則  無  以  變  易  而  長 
 養 
。  然  有  正 
 氣 
。  即  有 
 客  氣 
。  有 
 和  風 
。  即  有 
 邪 
 風 
。  其 
 生 
 物 
 害 
 物 
。  並 出  一 
 機 
。  如 
 浮 
 舟  覆  舟 
。 
 總 
 為  一 
 水 
。  故  得  其 
 和 
 則  為  正 
 氣 
。 
 失 
 其 
 和 
 即  為 
 客  氣 
。  得  其  正  則  為 
 和  風 
。 
 失 
 其  正  即  為 
 邪 
 風 
。  其 
 生 
 物 
 有 
 力 
。  則  其  害 
 物 
 亦  有 
 力 
。  所  以 中 
 人 
 多 
 死 
。  然 
 風 
 有 
 輕 
 重 
。  病  有 
 淺 
 深 
。 
 約 
 而  言  之 。  不 
 越 
 三 
 條 
。  一  者 
 邪  從 
 經 
 絡 
 入 
 臟  腑 
 而 
 深 
。  為  內  所  因 。 
 二 
 者 
 邪 
 在  四 
 肢  九  竅  皮  膚  沿  流  血 
 脈 
 而 
 淺 
。  為 
 外 
 所  因 。  三  者  病 
 從  王 
 法 
 房 
 室 
 金 
 刃  蟲  獸 
 而 
 生 
。  為  不  內 
 外 
 因 。  所  謂  病  之 
 由 
 也 。 
 人 
 於  此 
 愼  養 
。  不 
 令  邪 
 風 
 異  氣 
 干  忤 
 經 
 絡 
。  則  無  病 。 
 適 
 入  經 
 絡 
。 
 未 
 入 
 臟  腑 
。  可 
 汗  吐 
 或 
 和 
 解 
 而 
 愈 
。  所  謂  醫  治  之  也 。  此 
 應 
 前  內  因  一 
 段 
。  若 
 風 
 氣 
 外  侵 
 四 
 肢 
。 
 將 
 及 
 九  竅 
。  即 
 吐  納  導 
 引 
 以 
 行 
 其 
 氣 
。 
 針  灸  膏  摩 
 以 
 逐 
 其 
 邪 
。  則 
 重 
 滯 
 通 
 快 
。  而 
 閉  塞 
 無 
 由 
。  此 
 應 
 前 
 外 
 因  一 
 段 
。 
 更 
 能 
 不 
 犯 
 王 
 法 
 禽  獸 
。  則 
 形  體 
 不  傷 。  又  雖  有 
 房 
 室 
 而  不 
 令 
 竭  乏 
。  則 
 精 
 神  不 
 敝 
。  此 
 應 
 前 
 房 
 室 
 一 
 段 
。 
 腠 
 理 
 雲  者 。  謂 
 凡 
 病 
 糾  纏 
 於 
 身 
。  不 
 止 
 經 
 絡 
 血 
 脈 
。 
 勢 
 必 
 充  溢  腠 
 理 
。  故  必 
 愼 
 之  使  無 
 由 
 入 。 
 腠 
 者 。  三 
 焦 
 與  骨 
 節 
 相  貫  之 
 處 
。  此  神 
 氣 
 所 
 往 
 來 。  故 曰 
 元 
 眞 
 通 
 會 
。 
 理 
 者 。  合 
 皮  膚 
 臟  腑 
。  內 
 外 
皆  有  其 
 理 
。 
 細 
 而  不 
 紊 
。  故 曰 
 文  理 
。  仲  景  此  論 。  以 
 風 
 氣 
中 
 人 
 為 
 主 
。  故  以  經 
 絡 
 入 
 臟  腑 
 者 。  為 
 深 
 為  內 。 自 
 皮  膚 
 
排編公蒼著涇在尤典心略要匱金 
5
 
 流  血 
 脈 
 者 。  為 
 淺 
 為 
 外 
。  若 
 房 
 室 
 金 
 刃  蟲  獸 
 所  傷 。  則  非 
 客  氣  邪 
 風 
中 
 人 
 之 
 比 
。  與  經 
 絡  臟  腑 
。  無  相 
 干  涉 
 者 。  為  不  內 
 外 
 因  也 。 
 (  節 
 徐  氏 
 ) 
 按 
、 
 陳 
 無 
 擇 
 三  因  方 。  以  六 
 淫 
 邪  氣 
 所 
 觸 
 為 
 外 
 因 。 
 五 
 臟 
 情  志 
 所 
 感 
 為  內  因 。 
 飲 
 食  房 
 室 
 跌  扑 
 金 
 刃 
 所  傷 。  為  不  內 
 外 
 因 。 
 蓋 
 仲  景  之  論 。  以 
 客  氣  邪 
 風 
 為 
 主 
。  故  不 
 從 
 內  傷 
 外 
 感 
 為  內 
 外 
。  而  以  經 
 絡  臟  腑 
 為  內 
 外 
。  如  徐  氏  所 
 云 
 是  也 。  無 
 擇 
 合 
 天  人 
 表  裡 
 立  論 。  故  以  病 
 從 
 外 
 來  者  為 
 外 
 因 。 
 從 
 內 
 生 
 者  為  內  因 。  其  不 
 從  邪  氣 
 情  志 
 所 
 生 
 者 。  為  不  內 
 外 
 因 。  亦 
 最 
 明 
 晰 
。  雖  與  仲  景  並  傳  可  也 。 
 問 
曰 。  病 
 患 
 有 
 氣 
色 
 見  於 
 面  部 
。 
 願  聞 
 其  說 。 
 師 
曰 。 
 鼻  頭 色  靑 
。 
 腹 
中 
 痛 
。 
 苦 
 冷 
 者 
 死 
。 
 鼻  頭 色 
 微 
 黑 
 者 。  有 
 水  氣 
。 
色  黃 
 者 。 
 胸 
 上 
 有  寒 。 
色  白 
 者 。 
 亡  血 
 也 。 
 設 
 微 
 赤 
 非  時  者 
 死 
。  其 
目 
 正 
 圓 
 者 
 痙 
 不  治 。  又 
色  靑 
 為 
 痛 
。 
色  黑 
 為 
 勞 
。 
色  赤 
 為 
 風 
。 
色  黃 
 者 
 便 
 難 
。 
色 
 鮮  明  者  有 
留 
 飲 
。  此 
 氣 
色 
 之 
 辨 
。  所  謂 
 望 
 而  知  之  者  也 。 
 鼻  頭 
、 
 脾 
 之 
 部 
。 
 靑 
 肝 
 之 
色 
。 
 腹 
中 
 痛 
 者 。 
 土  受  木 
 賊 
 也 。 
 冷 
 則 
 陽 
 亡 
 而  寒 
 水  助  邪 
。  故 
 死 
。 
 腎 
 者 
 主 
 水 
。 
 黑 
、 
 水 
 之 
色 
。 
 脾 
負 
 而 
 腎  氣 
 勝  之 。  故  有 
 水  氣 
。 
色  黃 
 者 
 面  黃 
 也 。  其  病  在 
 脾 
。 
 脾 
 病  則 
 生 
 飲 
。  故 
 胸 
 上 
 有  寒 。  寒 、  寒 
 飲 
 也 。 
色  白 
 亦 
 面  白 
 也 。 
 亡  血 
 者  不 
 華 
 於 
色 
。  故 
 白 
。 
 血  亡 
 則 
 陽 
 不  可 
 更  越 
。 
 設 
 微 
 赤 
 而  非 
 火  令 
 之  時 。  其  為 
 虛  陽  上  泛 
 無 
 疑 
。  故 
 死 
。 
目 
 正 
 圓 
 者 
 陰 
 之 
 絕 
 也 。 
 痙 
 為 
 風 
 強 
 病 。 
 陰  絕 
 陽  強 
。  故  不  治 。 
 痛 
 則 
 血  凝  泣 
 而  不 
 流 
。  故 
色  靑 
。 
 勞 
 則  傷 
 腎 
。  故 
色  黑 
。  經 
 云 
。 
 腎  虛 
 者 
 面 
 如 
 漆  柴 
 也 。 
 風 
 為 
 陽  邪 
。  故 
色  赤 
。 
 脾 
 病  則  不 
 運 
。  故 
 便 
 難 
。 
色 
 鮮  明  者  有 
留 
 飲 
。  經 
 云 
。 
 水 
 病 
 患 目 
 下 
 有 
 臥  蠶 
。 
 面 目 
 鮮 
 澤 
 也 。 
 師 
曰 。  病 
 患 
 語 
 聲  寂  寂 
 然 
 喜 
 驚 
 呼  者 。  骨 
 節 
 間  病 。 
 語 
 聲  喑  喑 
 然  不 
 徹 
 者 。  心 
 膈 
 間  病 。 
 語 
 聲  啾  啾 
 然 
 細 
 而  長  者 。 
 頭 
中  病 。 
 語 
 聲  寂  寂 
 然 
 喜 
 驚 
 呼  者 。  病  在 
 腎  肝 
。  為 
 筋  髓 
 寒  而 
 痛 
 時 
 作 
 也 。 
 喑  喑 
 然  不 
 徹 
 者 。  病  在  心 
 肺 
。  則 
 氣 
 道 
 塞 
 而 
 音 
 不 
 彰 
 也 。 
 啾  啾 
 然 
 細 
 而  長  者 。 
 痛 
 在 
 頭 
中 。  則 
 聲 
 不 
 敢 
 揚 
。  而 
 胸  膈 
 氣 
 道 自  如 。  故  雖 
 細 
 而 
 仍 
 長  也 。  此 
 音  聲 
 之 
 辨 
。 
 聞 
 而  知  之  者  也 。  然 
 殊  未 
 備 
。 
 學  人 
 一 
 隅 
 三 
 反 
 可  矣 。 
 師 
曰 。 
 息  搖  肩 
 者  心 中 
 堅 
。 
 息 
 引 
 胸 
中 
 上  氣 
 者 
 咳 
。 
 息 
 張 
口  短 
 氣 
 者 。 
 肺 
 痿  吐  沫 
。  心 中 
 堅 
 者 。 
 氣  實 
 而 出  入 
 阻 
。  故 
 息 
 則 
 搖  肩 
。 
 咳 
 者 
 氣 
 逆 
 而 
 肺  失 
 降 
。  則 
 息 
 引 
 胸 
中 
 上  氣 
。 
 肺 
 痿  吐  沫 
 者 。 
 氣 
 傷  而 
 布  息 
 難 
。  則 
 張 
口  短 
 氣 
。  此  因  病  而  害  於 
排編公蒼著涇在尤典心略要匱金 
6
 
 氣 
 者  也 。 
 師 
曰 。 
 吸 
 而 
 微 
 數 。  其  病  在 中 
 焦  實 
 也 。  當 
 下 
 之  則 
 愈 
。 
 虛 
 者  不  治 。  在 
 上  焦 
 者  其 
 吸  促 
。  在 
 下  焦 
 者  其 
 吸 
 遠 。  此 皆 
 難 
 治 。  呼 
 吸  動  搖  振  振 
 者  不  治 。 
 息 
 兼  呼 
 吸 
 而  言 。 
 吸 
 則  專  言  入 
 氣 
 也 。 中 
 焦  實 
。  則 
 氣 
 之  入  者 。  不  得 
 下  行 
。  故 
 吸 
 微 
 數 。  數  猶 
 促 
 也 。 
 下 
 之  則 
 實 
 去 
 氣  通 
 而 
 愈 
。  若  不 
 系  實 
 而 
 系  虛 
。  則  為  無 
 根 
 失  守 
 之 
 氣 
。 
 頃 
 將 
自 
 散 
。  故 曰  不  治 。 
 或 
 雲 。 中 
 焦  實 
 而 
 元 
 氣  虛 
 者 。 
 既 
 不 
 任 
 受 
 攻 
 下 
。  而  又  不 
 能 
自 
 和 
。  故  不  治 。  亦 
 通 
。  其 
 實 
 在 
 上  焦 
 者 。 
 氣 
 不  得  入  而 
 輒 
 還 
。  則 
 吸  促 
。 
 促 
 猶 
 短 
 也 。 
 實 
 在 
 下  焦 
 者 。 
 氣  欲  歸 
 而  不 
 驟 
 及 。  則 
 吸 
 遠 。  遠  猶  長  也 。 
 上  下  二 
 病 。  並 
 關 
 臟  氣 
。  非  若 中 
 焦 
 之 
 實 
。  可 
 從  下 
 而  去  者 。  故 曰 
 難 
 治 。  呼 
 吸  動  搖  振  振 
 者 。 
 氣 
 盛  而 
 形 
 衰 
。  不 
 能  居 
 矣 。  故  亦  不  治 。 
 師 
曰 。 
 寸 口 
 脈 
 動 
 者 。  因  其 
 王 
 時  而 
 動 
。 
 假 
 令  肝  王 
色  靑 
。  四  時  各 
 隨 
 其 
色 
。 
 肝 
色  靑 
 而 
 反 
色  白 
。  非  其  時 。 
色 
 脈 
皆  當  病 。 
 王 
 時 。  時  至  而 
 氣  王 
。 
 脈 
 乘 
 之  而 
 動 
。  而 
色 
 亦 
 應 
 之 。  如 
 肝  王 
 於 
 春 
。 
 脈 
 弦 
 而 
色  靑 
。  此  其 
 常 
 也 。 
 推 
 之  四  時 。  無  不 皆  然 。  若 
色 
 當 
 靑 
 而 
 反 
 白 
。  為  非  其  時  而  有  其 
色 
。  不 
 特 
 肝 
 病 。 
 肺 
 亦  當  病  矣 。 
 犯 
 其 
 王  氣 
 故  也 。  故 曰 。 
色 
 脈 
皆  當  病 。 
 問 
曰 。  有 
 未 
 至  而  至 。  有  至  而  不  至 。  有  至  而  不  去 。  有  至  而 
 太  過 
。  何  謂  也 。 
 師 
曰 。 
 冬 
 至  之  後 。 
甲 
 子 
 夜 
 半 
 少  陽  起 
。 
 少  陽 
 之  時 。 
 陽 
 始 
 生 
。 
 天 
 得 
 溫  和 
。  以 
 未 
 得 
甲 
 子  天 
 因 
 溫  和 
。  此  為 
 未 
 至  而  至  也 。  以  得 
甲 
 子 
 而 
 天  未 
 溫  和 
。  為  至  而  不  至  也 。  以  得 
甲 
 子 
 而 
 天 
 大  寒  不 
 解 
。  此  為  至  而  不  去  也 。  以  得 
甲 
 子 
 而 
 天 
 溫 
 如  盛  夏 
 五 
 六 
 月 
 時 。  此  為  至  而 
 太  過 
 也 。 
 上 
 之  至  謂  時  至 。 
 下 
 之  至  謂 
 氣 
 至 。 
 蓋 
 時  有 
 常 
 數  而  不 
 移 
。 
 氣 
 無 
 定 
 刻 
 而 
 或 
 遷 
 也 。 
 冬 
 至  之  後 
甲 
 子 
。  謂 
 冬 
 至  後  六  十 
日 
 也 。 
 蓋 
 古 
 造 
 歷  者 。  以  十  一 
 月 
甲 
 子 
 朔  夜 
 半 
 冬 
 至  為  歷 
 元 
。 
 依 
 此 
 推 
 之 。  則 
 冬 
 至  後  六  十 
日 
。  當 
 複 
 得 
甲 
 子 
。  而 
 氣 
 盈  朔 
 虛 
。 
 每 
 歲  遞  遷 
。  於  是  至 
日 
 不  必 皆 
 值 甲 
 子 
。  當  以 
 冬 
 至  後  六  十 
日 
 花 甲 
 一 
 周 
。  正  當 
 雨 
 水 
 之 
 候 
 為  正 。 
 雨 
 水 
 者 。 
 冰  雪 
 解 
 散 
 而  為 
 雨 
 水 
。 
 天  氣 
 溫  和 
 之  始  也 。  雲 
 少  陽  起 
 者 。 
 陽 
 方 
 起 
 而 出 
 地 
。 
 陽 
 始 
 生 
 者 。 
 陽 
 始  盛  而 
 生 
 物 
。  非 
 冬 
 至  一 
 陽 
 初  生 
 之  謂  也 。  竊  嘗  論  之  矣 。  夏  至  一 
 陰  生 
。  而  後  有  小 
 暑 
、  大 
 暑 
。 
 冬 
 至  一 
 陽 
 生 
。  而  後  有  小  寒 、  大  寒 。  非 
 陰  生 
 而 
 反 
 熱 
。 
 陽 
 生 
 而 
 反 
 寒  也 。 
 天  地 
 之  道 。 
 否 
 不 
 極 
 則  不 
 泰 
。 
 陰 
 陽 
 之 
 氣 
。 
 剝 
 不 
 極 
 則  不 
 複 
。  夏  至  六 
 陰 
 盡  於 
 地  上 
。 
排編公蒼著涇在尤典心略要匱金 
7
 
 而  後  一 
 陰  生 
 於 
 地  下 
。  是 
 陰  生 
 之  時 。  正 
 陽  極 
 之  時  也 。 
 冬 
 至  六 
 陽 
 盡  於 
 地  上 
。  而  後  一 
 陽 
 生 
 於 
 地  下 
。  是 
 陽 
 生 
 之  時 。  正 
 陰 
 極 
 之  時  也 。 
 陽  極 
 而  大 
 熱 
。 
 陰 
 極 
 而  大  寒 。 自  然  之