Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Het eerste Tannaïten-geslacht Het ontstaan van de Misjna (משנה): Eerste stukje Rabban Jochanan ben Zakkai. (70 – 80 n.chr.)

Het eerste Tannaïten-geslacht Het ontstaan van de Misjna (משנה): Eerste stukje Rabban Jochanan ben Zakkai. (70 – 80 n.chr.)

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by Yaakov Siepman
Aanloop van de Geschiedenis van de Joden in Polen en Rusland
Aanloop van de Geschiedenis van de Joden in Polen en Rusland

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Yaakov Siepman on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
De geschiedenis leert ons,dat we nooit iets geleerd hebbenvan de geschiedenis!!
Het eerste Tannaïten-geslachtHet ontstaan van de Misjna ():Eerste stukjeRabban Jochanan ben Zakkai.(70 – 80 n.chr.)
Met de ondergang van de Joodse staat werd ook het Jodendom metvernietiging en ondergang bedreigd. De overgebleven Joden in Judea wistenniet, uit wanhoop en vertwijfeling wat te doen. Gelukkig stond uit hun middeneen man op, met de nodige bekwaamheid en geestkracht, om zijngeloofsgenoten weer wakker te schudden, hen te troosten en hun bewust temaken dat met het verlies van de Tempel, het Jodendom niet vernietigd is. HetwasRabban Jochanan ben Zakkai, een leerling van de groteHillel. Zakkai behoorde tijdens de revoluties aan de kant van de gematigde partij.Dikwijls had hij de Zeloten in het belegerde Jerusalem verzocht, zichzelf over te geven. Indien zij dit niet zouden doen, dat zijzelf als gevolg van oorzaakzouden zijn, van een eventuele vernietiging van Jerusalem. Toen Zakkai zagdat zijn pogingen vruchteloos waren, en er van de dweepzieke Zeloten nietveel goeds te verwachten viel, wist hij ongemerkt in het vijandelijk leger tekomen, waar hem op zijn verzoek, de toegang totVespasianuswerd verleend.Deze veldheer die van R. Jochanans vredelievende gezindheid vernomenhad, ontving hem vriendelijk en stond zijn verzoek toe, om in Jabne, niet ver van de kust van de Middellandse Zee, een Leerschool te stichten. R.Jochanan had zich dan ook ondertussen met zijn leerlingen daar gevestigd.Toen het bericht in Javne kwam, dat Jerusalem was gevallen en dat deTempel verwoest was, verscheurden R. Jochanan en zijn leerlingen hunkleren, en treurden en klaagden alsof het om de dood van een bloedverwantging. Maar, terwijl de droefheid van de leerlingen tot vertwijfeling oversloeg,liet de meester de moed niet zinken. Hij zag terecht in, dat in wezen, hetJodendom met het bestaan van de Tempel en Altaar niet zo innig verbonden
1
 
was, dat het hiermee tegelijk het Jodendom ten onder moest gaan. Hij troosttedan ook zijn leerlingen over het verlies van de gewijde offerplaats, en toondehun aan, dat de weldadigheid de offers moest vervangen, zoals men dattegenkomt in de Heilige Schrift (Hose
a
6.6): ‘
Want Ik heb behagen inmilddadigheid en niet in offers’ 
. Het was dus uiterst belangrijk, dat hetJodendom, in plaats van de verwoeste Tempel, het nieuwe middelpunt werd.Na de vernietiging van de Tempel vormde R. Jochanan te Javne een
(Hoge Rabbinale Hof) waarvan hij zelf tot voorzitter werd benoemd. Op deze wijze verkreeg Javne voor het Jodendom bijnadezelfde betekenis, welk men tot zover aan Jerusalem alleen had gegeven.Het Sanhedrion kreeg voortaan de naam van ‘oppergerechtshof’, de voorzitter werd benoemd als hoofd van het gerechtshof, en droeg tevens de eretitelRabban (1) (algemeen leraar) of Nasi (president) dit was meestal geengeleerde van formaat doch meer een voorzitter van de Raad. De vice-president, ook wel Av Beet-Din, genoemd was meestal de grootstegeleerde en had de grootste halachische autoriteit (wetsbeslissende autoriteit).Niet alleen echter door het stichten van een Beet-din
,
 
(RabbinaleRechtbank) maar ook en veeleer door zijn onschatbaar onderwijs heeftR. Jochanan zeer veel tot de instandhouding aan het Jodendom bijgedragen.Door zijn leerlingen naar zijn eigen geest te vormen, door hen met kennis enwetenschap te verrijken, heeft hij het Jodendom een zeer grote dienstbewezen. R. Jochanan was de vraagbaak van zijn tijd, omdat hij met devolledige kennis van de mondelinge leer in zijn gehele omvang en in al haar onderdelen mee bekend was. De basis van de traditie werd in tweehoofddelen verdeeld: Misjna Chaldeeuws: Masnita en Aggada .respectievelijk de Mondelinge Leer gebaseerd op halacha en Agada de leer geadstrueerd met parabels.
 
De Misjna () bevatte de overgebleven wetten: die haar kenden en haar doorgaven heten Tannaïm . De Agada bevatte geen wetten, maar bestond in een vrije uitleg van het Heilige Schrift.De inhoud van de Misjna werd voorgedragen op drie verschillende wijze, dieechter met elkaar in een nauwe samenhang stonden.De eerste bestond uit een eenvoudige mededeling van de overgeleverdewetten, zonder uitleg, maar zo kort en kernachtig mogelijk uitgedrukt, alssteunpunten voor het geheugen. Een wet, in zulke krachtige en in korte zinnensamengevat, wordt Halacha genoemd.Halachische wetten moesten letterlijk medegedeeld en overgeleverdworden, zoals men die uit de mond van de leraar gehoord had; want onder willekeurige bijvoegingen zou de zekerheid van de overleving te veel lijden. DeHalaga vormde de basis van de mondelinge leer.
2
 
(1)De titel Rabban en Rabbi kwam in de tijd voor de tempelverwoestinniet voor. Kerkelijke eretitels waren toen nog niet in gebruik. Hoogst waarschijnlijk kwam het gebruik van genoemde titels voor het eerst in gebruik onder R. Jochanan ben Zakkai’s leiding.
De tweede wijze van voordracht bestond uit het volgende, dat men de basisvan traditie volgens zeker regels uit de schriftelijke leer afleidde, hetzij uit deinhoud en samenhang van de tekst, of uit bijzondere aanwijzingen, in enkelewoorden en lettergrepen ingesloten. Deze wijze van afleiding uit de Heiligeschrift wordt Midrash genoemd. De derde wijze van overdracht bestond in het toepassen van regels vantekstverklaring op nieuwe gevallen, en wel naar aanleiding van reedsbestaande wetten. Deze toepassing gegrond op de regels van redekunst,werd Talmud genoemd, in nauwe betekenis.De Agada had een geheel ander taak. Zij deed onderzoek naar de zedelijkewaarheden van het Jodendom, en beschouwde Israëls tegenwoordigetoestand, uit een Bijbels visie.R. Jochanan ben Zakkai maakte al die bestanddelen: Halacha, , MidrashTalmud en Agada tot de onderwerpen van zijnverhandeling, die dan ook een gunstige invloed op de ontwikkeling van hetJodendom uitoefenen (1).Naast R. Jochanan vormden zeven Tannaïten de hoofdfiguren van die tijd (70-80 n.Chr.).Bij de ondergang van de staat waren zij allen reeds op gevorderde leeftijd, enbehoorden ongetwijfeld tot de leden van het Beet Din van Javne. Van demeesten van hen zijn, met uitzondering is weinig bekend, slechts, alleen hunnamen zijn nog bekend.Hun namen waren: R. Chanina, R. Tsadok (2), Nachum de Medier, R. Dosaben Harkinas, Abba Sjaoel
 
ben Botnit, Nachum uit Gimso (3) Nechunja benHakana.Hoelang R. Jochanan gewerkt heeft in deze kring, door hem zelf in het levengeroepen. Kan niet met zekerheid gezegd worden. Langer dan tien jaar zal ditechter niet geweest zijn. Op zijn sterfbed zegende de edele man zijn leerlingenmet de woorden “
Mocht de vreeze G’ds op uwe handelingen den zelfdeninvloed hebben als de vrees voor mensen
“. Naar men zegt, overleed hij op deleeftijd van honderdtwintig jaar oud. Evenals Ezra komt hem de verdienste toe,dat hij het Jodendom voor het dreigend gevaar van ondergang en uiteenvallenbewaard heeft.
(1)
Zijn lijfspreuk was: (Spreuk. Vad. 2, 9). “ Zo gij veel gestudeerd hebt,laat u daarop niet voorstaan, want dat is uwe bestemming “.
3

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ben Kok added this note
Hi Ya'akov, Dank voor je heel interessante uitleg. Ik heb wel een aanvullng op de volgende opmerking, die je aan het begin maakt: "Hij troostte dan ook zijn leerlingen over het verlies van de gewijde offerplaats, en toonde hun aan, dat de weldadigheid de offers moest vervangen, zoals men dat tegenkomt in de Heilige Schrift (Hosea 6.6): ‘ Want Ik heb behagen in milddadigheid en niet in offers’ .
1 hundred reads
Yaakov Siepman liked this
Yaakov Siepman liked this
Yaakov Siepman liked this
Yaakov Siepman liked this
Yaakov Siepman liked this
Yaakov Siepman liked this
Yaakov Siepman liked this
Yaakov Siepman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->