Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
17-12b

17-12b

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2014

pdf

text

original

 
Na temelju clanka 7. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnihugovora («Narodne novine» broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj__________________ donijela
ODLUKUO POKRETANJU POSTUPKA ZA SKLAPANJE UGOVORAIZMEÐUVLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJECA MINISTARA BOSNE IHERCEGOVINE O ZAJEDNICKOM FINANCIRANJU ODRŽAVANJA I POGONAREGIONALNOG ODVODNOG SUSTAVA KOMARNA–NEUM–MLJETSKI KANALI.
Na temelju clanka 138. Ustava Republike Hrvatske pokrece se postupak za vodenjepregovora i sklapanje Ugovora izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vijeca ministara Bosne iHercegovine o zajednickom financiranju održavanja i pogona regionalnog odvodnog sustavaKomarna-Neum-Mljetski kanal, koji se nalazi na podrucju Republike Hrvatske i Bosne iHercegovine.
II.
Regionalni odvodni sustav Komarna-Neum-Mljetski kanal, vodna je gradevina zazaštitu voda, kojom se osigurava odvodnja otpadnih voda, a izgraden je temeljem «Ugovora ozajednickoj izgradnji, pogona, održavanja i financiranja Regionalnog kanalizacijskog sistemaNeum-Mljetski kanal» sklopljenog izmedu Skupštine opcine Dubrovnik, Skupštine opcineNeum, Samoupravne vodoprivredne interesne zajednice za vodno podrucje dalmatinskihslivova Split i Samoupravne vodoprivredne interesne zajednice Bosne i Hercegovine –Sarajevo 09. travnja 1986. godine u Neumu.Polazeci od zajednickog interesa za održavanje predmetnog sustava odvodnje otpadnihvoda, kao i cl.7.st.2. Ugovora o vodnogospodarskoj suradnji Republike Hrvatske i Bosne iHercegovine («Narodne novine» - Medunarodni ugovori br. 1/12 od 1996. godine) valjalo jepredložiti novi medunarodni Ugovor, koji ce riješiti pitanje nastavnog ulaganja u sustavodvodnje kao i njegovo održavanje.
III.
Sklapanje ovog medunarodnog Ugovora, omogucava rješavanje pitanja financiranja iodržavanja izgradenog dijela sustava koji pocinje s crpnom stanicom «Neum» na izlazu iztunela Orlov Kut, tlacnog i gravitacijskog cjevovoda, prijelaza ispod Malostonskog zaljeva,poluotoka Pelješca do uvale Prapratno, I stupnja uredaja za procišcavanje otpadnih voda(mehanicko procišcavanje), te podmorskog ispusta.Ugovorom su stranke riješile pitanje svog vlasnickog udjela kao i potrebu njegoveuknjižbe.Ovim sustavom odvodnje, osigurava se odvodnja otpadnih voda naselja: Komarne,Duboka, Kleka, Neuma i naselja u Malastonskom zaljevu, a u funkciji je zaštite voda odonecišcenja: Neumskog zaljeva, Malostonskog zaljeva i Mljetskog kanala.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->