Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
78. - 4.a

78. - 4.a

Ratings: (0)|Views: 126|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2014

pdf

text

original

 
 REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO ZDRAVLJA___________________________________________________________________________PRIJEDLOG ZAKONA O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA TEHRANI OBOGA
Ć
ENOJ NUTRIJENTIMA, S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOMZAKONA___________________________________________________________________________Zagreb, velja
č
a 2013.
 
2
PRIJEDLOG ZAKONA O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA TEHRANI OBOGA
Ć
ENOJ NUTRIJENTIMA, S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOMZAKONAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje prijedloga Zakona o prehrambenim i zdravstvenimtvrdnjama te hrani oboga
ć
enoj nutrijentima, s kona
č
nim prijedlogom Zakona, sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. podstavku 1., a u vezi s
č
lankom 70. Ustava Republike Hrvatske(„Narodne novine“, broj 85/2010 - pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE
Đ
UJU PREDLOŽENIMZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I
Podru
č
 je prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji te hrane oboga
ć
ene nutrijentima uRepublici Hrvatskoj je ure
đ
eno Zakonom o hrani („Narodne novine“, broj 46/2007, 84/2008 i55/2011), Pravilnikom o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama („Narodne novine“, broj84/2010 i 113/2011) i Pravilnikom o hrani oboga
ć
enoj nutrijentima dodavanjem vitamina,minerala i drugih tvari hrani („Narodne novine“, broj 112/2011).Navedeni Zakon i Pravilnici u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske prenoseodredbe sljede
ć
ih Uredbi:-
 
Uredbe (EZ-a) br. 1924/2006 Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 20. prosinca 2006.godine o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama,-
 
Uredbe (EZ-a) br. 1925/2006 Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 20. prosinca 2006.godine o dodavanju vitamina, minerala i drugih odre
đ
enih tvari u hranu,-
 
Uredbe Komisije br. 353/2008 od 18 travnja 2008. kojom se uspostavljaju provedbenapravila za prijavu zdravstvene tvrdnje kako je predvi
đ
eno u
č
lanku 15. Uredbe (EZ-a)br. 1924/2006 Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 20. prosinca 2006. godine oprehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama.Kako je podru
č
 je prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji te hrane oboga
ć
ene nutrijentimana razini Europske unije ure
đ
eno navedenim Uredbama kao sekundarnim izvorima pravaEuropske unije, koji
ć
e biti neposredno i u cijelosti primjenjivi u Republici Hrvatskoj,zakonskim prijedlogom osigurava se njihova provedba.Prijedlogom Zakona propisuju se poslovi Ministarstva zdravlja kao nadležnog tijela zaprovedbu navedenih Uredbi.Nadalje, ministar zdravlja za potrebe provedbe posebnih stru
č
nih poslova isavjetovanja Ministarstva zdravlja, vezano uz prehrambene i zdravstvene tvrdnje te hranuoboga
ć
enu nutrijentima, može ovlastiti pravne osobe s javnim ovlastima i druge javneustanove.Zakonskim prijedlogom propisuje se postupak odobravanja i odbijanja zahtjeva zaodobravanje zdravstvene tvrdnje, o
č
emu ministar zdravlja odlu
č
uje rješenjem u upravnom
 
3postupku, na temelju prethodnog mišljenja Povjerenstva za dodatke prehrani, zdravstvenetvrdnje i tvari koje se mogu dodavati hrani.Kako je Ministarstvo zdravlja, sukladno
č
lanku 26. Uredbe (EZ) br. 1924/2006Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 20. prosinca 2006. godine o prehrambenim i zdravstvenimtvrdnjama i
č
lankom 15. Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 20.prosinca 2006. godine o dodavanju vitamina, minerala i drugih odre
đ
enih tvari u hranu, uobvezi provoditi monitoring na podru
č
 ju Republike Hrvatske, ministar zdravlja je zakonskimprijedlogom ovlašten na
č
in i uvjete provedbe monitoringa propisati pravilnikom.Nadalje, zakonskim prijedlogom propisano je da službene kontrole nad provedbomnavedenih Uredbi i zakonskog prijedloga obavljaju sanitarni inspektori sukladno propisimakojima je ure
đ
en djelokrug i ovlasti sanitarne inspekcije, službene kontrole nad hranom ihranom za životinje te se ujedno i definiraju njihove ovlasti za provedbu službenih kontrola inadzor u nad provedbom navedenih Uredbi i zakonskog prijedloga.Zakonskim prijedlogom tako
đ
er je propisana ovlast ministra zdravlja da, do donošenjalista iz
č
lanka 8. Uredbe 1925/2006 Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 20. prosinca 2006. ododavanju vitamina, minerala i drugih odre
đ
enih tvari u hranu, pravilnikom propiše uvjete upogledu drugih tvari koje se mogu dodavati hrani.Zakonski prijedlog uvažava posebnost vremena i procesa pristupanja RepublikeHrvatske Europskoj uniji te omogu
ć
ava fleksibilnu prilagodbu doma
ć
eg zakonodavstvazakonodavstvu Europske unije te izravnoj primjeni uredbi Europske unije nakon pristupanjaRepublike Hrvatske Europskoj uniji.
 III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PREDLOŽENOGZAKONA
Za provedbu predloženoga Zakona, nije potrebno osigurati dodatna financijskasredstva u državnom prora
č
unu.
IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE PRIJEDLOGA ZAKONA PO HITNOMPOSTUPKU
Zbog potrebe uskla
đ
ivanja doma
ć
eg zakonodavstva s propisima Europske unije napodru
č
 ju prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji te hrane oboga
ć
ene nutrijentima, sukladno
č
lanku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora, predlaže se donošenje prijedloga Zakona oprehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani oboga
ć
enoj nutrijentima, s kona
č
nimprijedlogom Zakona, po hitnom postupku.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->