Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
78. - 4.b

78. - 4.b

Ratings: (0)|Views: 216 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO ZDRAVLJA___________________________________________________________________________PRIJEDLOG ZAKONA O HRANI ZA POSEBNE PREHRAMBENE POTREBE, SKONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA___________________________________________________________________________Zagreb, velja
č
a 2013.
 
2
PRIJEDLOG ZAKONA O HRANI ZA POSEBNE PREHRAMBENE POTREBE, SKONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje prijedloga Zakona o hrani za posebne prehrambenepotrebe, s kona
č
nim prijedlogom Zakona, sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. podstavku 1., a uvezi s
č
lankom 70. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/2010 - pro
č
ć
enitekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE
Đ
UJU PREDLOŽENIMZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I
Podru
č
 je hrane za posebne prehrambene potrebe ure
đ
eno je Zakonom o hrani(„Narodne novine“, broj 46/2007, 84/2008 i 55/2011), Pravilnikom o hrani za posebneprehrambene potrebe („Narodne novine“, broj 41/2010), Pravilnikom o hrani bez glutena(„Narodne novine“, broj 83/2010), Pravilnikom o hrani za dojen
č
ad i malu djecu te prera
đ
enojhrani na bazi žitarica za dojen
č
ad i malu djecu („Narodne novine“, broj 74/2008 i 106/2010),Pravilnikom o hrani za posebne medicinske potrebe („Narodne novine“, broj 100/2008) iPravilnikom o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase („Narodne novine“, broj 89/2008).Navedeni Zakon i Pravilnici u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske prenoseodredbe sljede
ć
ih Uredbi i Direktiva:- Uredbe Komisije (EZ) br. 41/2009 od 20. sije
č
nja 2009. godine o sastavu hrane prikladne zaosobe koje ne podnose gluten (SL L, 16 od 21.1.2009.),- Uredbe Komisije (EZ) br. 953/2009 od 13. listopada 2009. godine o tvarima koje se mogudodati za posebne potrebe u hranu za posebne prehrambene potrebe (SL L, 269 od14.10.2009.),- Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2008 od 12. prosinca 2008. godine kojom se izmjenjujedirektiva 2006/141/EK vezano za zahtjeve sastava za odre
đ
ene po
č
etne hrane (SL L, 335 od13.12.2008.),- Direktive 2009/39/EZ Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 6. svibnja 2009. godine o hrani zaposebne prehrambene potrebe (SL L, 124 od 20.5.2009.).Kako je podru
č
 je hrane za posebne prehrambene potrebe na razini Europske unijeure
đ
eno navedenim Uredbama kao sekundarnim izvorima prava Europske unije, koji
ć
e bitineposredno i u cijelosti primjenjivi u Republici Hrvatskoj, zakonskim prijedlogom osiguravase njihova provedba, a u odnosu na Direktivu 2009/39/EZ Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od6. svibnja 2009. godine o hrani za posebne prehrambene potrebe, njezin prijenos u nacionalnozakonodavstvo.
 
3
Prijedlogom Zakona Ministarstvo zdravlja utvr
đ
uju se kao nadležno tijelo zaprovedbu navedenih Uredbi i Direktive.Nadalje, ministar zdravlja, za potrebe provedbe posebnih stru
č
nih poslova isavjetovanja Ministarstva zdravlja vezano uz hranu za posebne prehrambene potrebe, može usvom djelokrugu, ovlastiti pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove.Zakonskim prijedlogom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati hrana za posebneprehrambene potrebe prilikom stavljanja na tržište.Nadalje, prijedlogom Zakona propisuju se uvjeti za ozna
č
avanje, reklamiranje iprezentiranje hrane za posebne prehrambene potrebe te pružanje korisnih informacija ilipreporuka vezanih uz hranu za posebne prehrambene potrebe isklju
č
ivo od strane osoba kojeimaju odgovaraju
ć
e obrazovanje u nutricionizmu, medicini ili farmaciji.Prijedlogom Zakona nadalje se utvr
đ
uju obveze i odgovornosti subjekata uposlovanju s hranom za posebne prehrambene potrebe.Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih natemelju ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori sukladno propisima kojima je ure
đ
endjelokrug rada i ovlasti sanitarne inspekcije te službene kontrole hrane i hrane za životinje.Predloženi zakon uvažava posebnost vremena i procesa pristupanja RepublikeHrvatske Europskoj uniji te omogu
ć
ava fleksibilnu prilagodbu doma
ć
eg zakonodavstvazakonodavstvu Europske unije te izravnoj primjeni uredbi Europske unije nakon pristupanjaRepublike Hrvatske Europskoj uniji.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PREDLOŽENOGZAKONA
Za provedbu predloženog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstvau državnom prora
č
unu.
IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Zbog potrebe uskla
đ
enja doma
ć
eg zakonodavstva s propisima Europske unije napodru
č
 ju hrane za posebne prehrambene potrebe, sukladno
č
lanku 161. Poslovnika HrvatskogSabora, predlaže se donošenje prijedloga Zakona o hrani za posebne prehrambene potrebe, skona
č
nim prijedlogom zakona po hitnom postupku.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->