Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
78. - 6.6

78. - 6.6

Ratings: (0)|Views: 413|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
Na temelju
č
lanka 50. stavka 1. Zakona o vanjskim poslovima („Narodne novine“, broj48/1996), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ donijela
UREDBU
O IZMJENI UREDBE O PLA
Ć
AMA, DODACIMA I NAKNADAMA USLUŽBI VANJSKIH POSLOVA
Č
lanak 1.U Uredbi o pla
ć
ama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova („Narodne novine“, br.22/2003, 48/2003, 39/2006 i 36/2007), Prilog I. pod nazivom: „Koeficijent polazne osnovicesloženosti poslova prema diplomatskim, konzularnim i administrativno-tehni
č
kim zvanjima upredstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu“ zamjenjuje se novim Prilogom I koji jesastavni dio ove Uredbe.
Č
lanak 2.Ova Uredba objavit
ć
e se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 01. ožujka 2013. godine.KLASA:URBROJ:Zagreb,Predsjednik
Zoran Milanovi
ć
 
 
Obrazloženje
Uredbom o pla
ć
ama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova „Narodne novine“, br.22/2003, 48/2003, 39/2006 i 36/2007), utvr
đ
ene su pla
ć
e, dodaci na pla
ć
e, naknade troškova,te druga prava i obveze koje proistje
č
u iz rada u službi vanjskih poslova, i to kako u sjedištuslužbe tako i u predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (u daljnjem tekstu:predstavništva u inozemstvu).Kao posljedica negativnog gospodarskog rasta te s obzirom da se nisu ostvarila procijenjena iplanirana makroekonomska kretanja, ve
ć
je utjecaj gospodarske i financijske krize uRepublici Hrvatskoj dodatno oja
č
ao, zbog
č
ega je indeks stope rasta bruto doma
ć
eg proizvodaponovno negativan i ponovno utje
č
e na pad zaposlenosti, u cilju neophodne fiskalne štednje ifiskalne održivosti sustava državnih i javnih službi, te o
č
uvanja radnih mjesta i punezaposlenosti u vrijeme recesije nužno je preispitati sve troškove rada u državnim i javnimslužbama na svim razinama.Stoga se pokazala potreba da se u uvjetima gospodarske i financijske krize, te njenog negativnogutjecaja na fiskalnu održivost državnog prora
č
una i na zaposlenost, smanjenjem troškova radao
č
uva što ve
ć
i broj radnih mjesta u državnim službama, te se ovim Prijedlogom uredbe predlažekoeficijente polazne osnovice složenosti poslova svih radnih mjesta u službi vanjskih poslovasmanjiti za 3%. Na navedeni na
č
in posti
ć
i
ć
e se zna
č
ajne uštede u Državnom prora
č
unuRepublike Hrvatske.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->