Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
78. - 14

78. - 14

Ratings: (0)|Views: 59|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

 
-
 
p r i j e d l o g -
Na temelju
č
lanka 8. i
č
lanka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodnenovine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______ 2013.godine donijela
ZAKLJU
Č
AK
1.
 
Vlada Republike Hrvatske, u svrhu usmjeravanja razvoja i koordinacije svih poslova iprojekata primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u javnom sektoru, uzistovremeno pove
ć
anje kvalitete javnih usluga, isti
č
e važnost vo
đ
enja i ažuriranja temeljnihregistara, koji raspolažu izvornim podacima vezanim uz pravne i fizi
č
ke osobe, te podatkevezane uz prostor, a koji predstavljaju imovinu Republike Hrvatske.2.
 
Zadužuje se Ministarstvo uprave da do 31. prosinca 2013. godine predloži propiskojim
ć
e se sustavno regulirati vo
đ
enje i ažuriranje sljede
ć
ih temeljnih registara:- temeljenih registara za fizi
č
ke osobe (Matica ro
đ
enih, Matica vjen
č
anih, Matica umrlih,Zbirka podataka o strancima, Knjiga državljana te Zbirka podataka o prebivalištu i boravištu);- temeljnih registara za pravne osobe (Sudski registar Republike Hrvatske, Registar politi
č
kihstranaka Republike Hrvatske, Registar udruga Republike Hrvatske, Registar stranih udruga uRepublici Hrvatskoj, Evidencija pravnih osoba Katoli
č
ke crkve u Republici Hrvatskoj,Registar vije
ć
a, koordinacija vije
ć
a i predstavnika nacionalnih manjina, Fundacijska knjiga,Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj, Zakladna knjiga teEvidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj);- temeljnog registra za osobni identifikacijski broj za fizi
č
ke i pravne osobe (Evidencija oosobnim identifikacijskim brojevima) i- temeljnih registara za prostor (Katastar nekretnina, Registar prostornih jedinica te zemljišneknjige).3.
 
Obvezuju se sva tijela koja vode temeljne registre iz to
č
ke 2. ovoga Zaklju
č
ka daustanove koji su podaci u tim registrima izvorni, te u roku od 6 mjeseci od dana objave ovogaZaklju
č
ka, usklade podatke u registrima sa stvarnim stanjem i o tome obavijeste Ministarstvouprave, koje
ć
e o tome bez odgode izvijestiti Povjerenstvo za koordinaciju informatizacije javnog sektora.4.
 
Iznimno, radi žurnosti i u svrhu sre
đ
ivanja popisa bira
č
a i evidencije prebivališta,zadužuje se Državna geodetska uprava da u roku od 3 mjeseca od dana objave ovogaZaklju
č
ka uskladi podatke u Registru prostornih jedinica sa stvarnim stanjem, te Ministarstvounutarnjih poslova da u istom roku, uskladi evidenciju prebivališta s Registrom prostornih jedinica. U tu svrhu, obvezuje se Državna geodetska uprava da na dnevnoj bazi dostavlja
 
podatke o promjenama u Registru prostornih jedinica Ministarstvu unutarnjih poslova iMinistarstvu uprave.5.
 
Zadužuje se Ministarstvo financija, Porezna uprava, da nakon uskla
đ
ivanja temeljnihregistara, izvrši uskla
đ
ivanje podataka u OIB sustavu, s podacima u temeljnim registrima, uroku od 3 mjeseca od provedenog uskla
đ
enja pojedinoga temeljnog registra.KLASA:URBROJ:Zagreb, ________ 2013.
PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
,
v. r.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->