Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geofizica- Cap 5

Geofizica- Cap 5

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Oana Dârmon
Geofizica de sonda
Geofizica de sonda

More info:

Published by: Oana Dârmon on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2014

pdf

text

original

 
 
5
DETERMINAREA REZISTIVIT
Ăł
II ROCILORFUNDAMENTARE FIZICO – MATEMATIC
Ă
 
Rezistivitatea electric
ă
a unui mediu poate fi determinat
ă
prinm
ă
surarea poten
Ń
ialului unui câmp electric creat de un curent continuu saualternativ de joas
ă
frecven
Ńă
în mediul respectiv (în cazul particular, însond
ă
). Astfel, studiul distribu
Ń
iei câmpului electric în diverse medii esteproblema de baz
ă
în teoria carotajului de rezistivitate.Câmpul electric poate fi descris cu ajutorul vectorului intensitate acâmpului electric
 E 
, definit prin rela
Ń
ia:
0
00
lim
q E 
q
=
(5.1)unde
este for
Ń
a electric
ă
care ac
Ń
ioneaz
ă
asupra unei mici sarcini de prob
ă
 
0
0
>
q
, aflat
ă
în câmpul electric al unei sarcini generatoare.Principial, pentru determinarea rezistivit
ăŃ
ii rocilor traversate desonde se utilizeaz
ă
un dispozitiv quadripol AMNB. Curentul electric deintensitate
 I 
alimenteaz
ă
electrozii A
ş
i B (electrozi de alimentare), d
ă
 na
ş
tere unui câmp electric
ş
i între electrozii de m
ă
sur
ă
M
ş
i N apare odiferen
Ńă
de poten
Ń
ial
.Diferen
Ń
a de poten
Ń
ial creat
ă
este propor
Ń
ional
ă
cu intensitateacurentului
 I 
 
ş
i cu rezistivitatea
 ρ 
a rocii în care este plasat dispozitivul.M
ă
surând
 
ş
i
 I 
, exist
ă
posibilitatea principial
ă
a determin
ă
riirezistivit
ăŃ
ii rocilor.Rela
Ń
iile între rezistivitatea mediului
ρ
, intensitatea curentului dealimentare
 I 
, diferen
Ń
a de poten
Ń
ial
 
ş
i câmpul electric
 E 
sunt de forma:
 I  E  E  I  I 
=ρ=ρ=ρ
 ;
 ;
(5.2)
 
DETERMINAREA REZISTIVIT
Ăł
II ROCILORFUNDAMENTAREA FIZICO - MATEMATIC
Ă
 
84 în care:
 E 
 , ,
sunt factori care depind de configura
Ń
ia geometric
ă
adispozitivului.Deoarece rezistivitatea m
ă
surat
ă
este propor
Ń
ional
ă
cu poten
Ń
ialul,cu diferen
Ń
a poten
Ń
ialelor, respectiv cu intensitatea câmpului electric, createde sursele de curent din sond
ă
, studiul distribu
Ń
iei câmpului electric îndiverse medii este problema de baz
ă
în teoria carotajului de rezistivitate.Câmpul electric al unei surse de curent în orice punct al unui mediustudiat, în absen
Ń
a, în interiorul
ş
i pe suprafa
Ń
a lui a sarcinilor electrice, sedetermin
ă
din urm
ă
torul sistem de ecua
Ń
ii:
=ρ=σ= =
,0div;grad
 J  J  E  E  J   E 
(5.3)unde
 J 
este densitatea de curent
ş
i
 ρ
1
σ 
=
este conductivitatea mediului.În sistemul (5.3) prima ecua
Ń
ie stabile
ş
te leg
ă
tura reciproc
ă
dintrepoten
Ń
ialul
 
ş
i intensitatea câmpului electric
 E 
, a doua reprezint
ă
expresialegii lui Ohm, iar a treia determin
ă
continuitatea liniilor de curent care trecprin volumul elementar cercetat
ş
i exprim
ă
prima lege a lui Kirchoff.Dac
ă
mediul este omogen
ş
i izotrop (
=ρ=σ
1
const.), a treia ecua
Ń
ie asistemului (5.3) se transform
ă
în ecua
Ń
ia Laplace:
( )
01grad1gradgrad1div1divdiv
2
=ρρ=ρ=ρ=
 E  J 
(5.4)În sistemul rectangular de coordonate, ecua
Ń
ia (5.4) are forma:
0
222222
=++
 z y x
(5.5) în care:
 x, y, z
sunt coordonatele unui punct de m
ă
sur
ă
 
 M 
în care sedetermin
ă
poten
Ń
ialul
. Func
Ń
ia poten
Ń
ial
ă
 
, care se deduce din ecua
Ń
ia(5.5) trebuie s
ă
satisfac
ă
urm
ă
toarele condi
Ń
ii la limit
ă
:1)
 
 în apropierea sursei de curent A plasat
ă
în originea coordonate-lor,
tinde la infinit, adic
ă
pentru:
 
DETERMINAREA REZISTIVIT
Ăł
II ROCILORFUNDAMENTAREA FIZICO - MATEMATIC
Ă
 
85 
0
22
++=
 z y x R
(5.6)poten
Ń
ialul este:
πρ
 R I 
 R
4
0
ca
1/R
. (5.7)2) în puncte infinit dep
ă
rtate,
 R
, poten
Ń
ialul trebuie s
ă
tind
ă
 spre zero;3) în puncte infinit apropiate situate pe o suprafa
Ńă
 
caredelimiteaz
ă
un domeniu
1
de rezistivitate
1
 ρ 
de mediul înconjur
ă
tor
2
derezistivitate
2
 ρ 
, trebuie satisf 
ă
cut
ă
condi
Ń
ia de continuitate a poten
Ń
ialului,adic
ă
:
(V 
1
)
= (V 
2
)
(5.8)4) pe aceea
ş
i suprafa
Ńă
trebuie satisf 
ă
cut
ă
continuitatea componen-telor normale ale densit
ăŃ
ii de curent:
nn
        
ρ=ρ
2211
11
, (5.9)unde:
n
este normala la suprafa
Ń
a de separa
Ń
ie.Distribu
Ń
ia câmpului electric al unei surse punctuale de curent estestudiat
ă
pentru urm
ă
toarele cazuri:- mediu omogen
ş
i izotrop;- mediu omogen anizotrop;- mediu alc
ă
tuit din strate cu limite plan-paralele cu diferite grosimi
ş
i rezistivit
ăŃ
i;- medii cilindrice infinit lungi, coaxiale, în cazul situ
ă
rii sursei decurent pe axa lor.Cele patru cazuri tratate mai sus de
ş
i se întâlnesc în condi
Ń
ii reale,reprezint
ă
totu
ş
i cazuri particulare. În cazul cel mai general în sonde se întâlnesc strate de diferite grosimi
ş
i rezistivit
ăŃ
ii, omogene izotrope sauanizotrope, cu limite plane
ş
i cilindrice de separa
Ń
ie. Colectoarele prezint
ă
 zone de invazie cu diametre diferite ceea ce complic
ă
modelul real.Problema direct
ă
a teoriei carotajului de rezistivitate aparent
ă
 pentru acest caz general cu luarea în considerare a influen
Ń
ei noroiului deforaj
ş
i a rocilor adiacente este deosebit de complicat
ă
 
ş
i constituie opreocupare actual
ă
a cercet
ă
torilor din acest domeniu.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->