Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pumpe-sisaljke,Osnovne Definicije Podjela

Pumpe-sisaljke,Osnovne Definicije Podjela

Ratings: (0)|Views: 152|Likes:
Published by Minela Nedžad

More info:

Published by: Minela Nedžad on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
Poglavlje 6Turbopumpe
6.1 Uvod
Pumpe (sisaljke, crpke) su strojevi pomo´cu kojih se fluid, obiˇcno kapljevina, transportira,dobavlja na viˇsu razinu ili u podruˇcje viˇseg tlaka. Danas se pumpe upotrebljavaju zarazliˇcite namjene, pa su od svih strojeva po brojnosti na drugom mjestu, odmah izaelektromotora.Pumpe se mogu klasificirati prema viˇse razlcitih kriterija, a naceˇca je klasifikacijaprema principu na kojem se rad pumpe pretvara u energiju kapljevine. Takvom klasifikaci- jom pumpe se svrstavaju u dvije velike grupe:
dinamcke pumpe 
i
volumenske pumpe 
. Udinamiˇckim se pumpama kapljevine prenose djelovanjem sila koje na njih djeluju u pros-toru ˇsto je neprekidno povezan s usisnim i tlaˇcnim cjevovodima pumpe. U volumenskimse pumpama kapljevine prenose pomo´cu periodiˇckih promjena volumena prostora ˇstoga zauzima kapljevina, a koji je povremeno i naizmjeniˇcno povezan s usisnim i tlaˇcnimcjevovodom pumpe.Turbopumpe pripadaju u grupu dinamiˇckih pumpi. One pove´cavaju tlak i brzinu,odnosno samo tlaka ili samo brzinu kapljevine time ˇsto pretvaraju mehaniˇcki rad roti-raju´ceg radnog kola (rotora) u energiju tlaka i kinetcku energiju kapljevine, iskorstavaju´ciproces strujanja kapljevine u medulopatiˇcnim kanalima radnog kola i u kanalima ksiˇsta(statora) pumpe.Svaka turbopumpa ima sljede´ce osnovne dijelove:
ku´ciˇst
(stator) u kojem je smjeˇsteno
radno kolo s lopaticama 
(rotor),
vratilo radnog kola 
spojeno s pogonskim motorom,
lza
 
88
Turbopumpe
Slika 6.1:
Jednostepena dijagonalna pumpa, (a) sa spriralnim ku´ciˇstem, (b) s difu-zorskim ku´ciˇstem.
vratila 
s tlaˇcnom brtvenicom koja spreˇcava da kapljevina izlazi iz ku´ciˇsta pumpe, te
brtvene prstene 
ili
brtvene povrˇsin
izmedu radnog kola i ku´ciˇsta koje spreˇcavaju dakapljevina prestrujava s visokotlaˇcne na niskotlaˇcnu stranu radnog kola.Ku´ciˇste pompe ili stator vezano je na ulazni i izlazni cjevovod pumpe. Konfiguracijakanala unutar ku´ciˇsta moˇze biti takva da doprinosi promjeni tlaka i brzine strujanjakapljevine kroz pumpu. Postoje dvije osnovne izvedbe ku´ciˇsta:
spiralno ku´ciˇst
(slika6.1a) i
difuzorsko ku´ciˇst
s ugradenim statorskim lopaticama (slika 6.1b).Radno kolo s lopaticama ili rotor radni je dio turbopompe koji svojom rotacijompove´cava tlak i kinetiˇcku energiju kapljevine. S obzirom na strujanje u rotoru, turbop-umpe mogu biti
radijalne 
ili
centrifugalne 
(slike 6.2a i b),
dijagonalne 
(slika 6.2c) i
aksijalne 
(slika 6.2d).Visina dobave radnog kola je ograniˇcena, pa se kod ve´cih visina dobave radna kolamoraju spojiti u seriju, tako da kapljevina prolazi redom iz kola u kolo, pa se ukupniprirast tlaka kapljevine ostvaruje u nekoliko stupnjeva (viˇsestepene pumpe, slika 6.3).Turbopumpe se ugraduju u pumpna postrojenja i uredaje razliˇcitih namjena, jermogu transportirati kapljevine bez obzira na njihovu ˇcisto´cu, agresivnost, temperaturu iviskoznost, i jer se mogu konstruirati i za vrlo velike koliˇcine i visine dobave.
 
6.1 Uvod
89
Slika 6.2:
Oblici radnog kola, (a) jednoulazno radijalno kolo, (b) dvoulazno radijalnokilo, (c) dijagonalno radno kolo, (d) aksijalno radno kolo.
Slika 6.3:
Viˇsestepena radijalna pumpa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->