P. 1
Rüzgar Tahmini

Rüzgar Tahmini

Ratings:
(0)
|Views: 6|Likes:
Published by erimerve

More info:

Published by: erimerve on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK 
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
DEN
İ
ZC
İ
L
İ
RÜZGÂR TAHM
İ
N
İ
 
ANKARA 2007
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar 
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
nda kademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
 
iAÇIKLAMALAR...............................................................................................................ii
 
G
İ
İŞ
..................................................................................................................................1
 
1. RÜZGÂRIN HAK 
İ
İ
YÖN VE SÜRAT
İ
 N
İ
BULMAK...................................................3
 
1.1. Rüzgâr......................................................................................................................3
 
1.2. Rüzgâr Yönü ve
İ
simlendirilmesi..............................................................................4
 
1.3. Rüzgâr 
ı
n Ölçümü......................................................................................................5
 
1.4. Rüzgâr 
ı
n Hakiki Yön ve
Ş
iddeti................................................................................6
 
1.5. Rüzgâr Durumunu Jurnale kay
ı
t etmek......................................................................9
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................10
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................11
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 – 2..............................................................................................13
 
2. DÜZENL
İ
RÜZGÂR TAHM
İ
 N
İ
YAPMAK..................................................................13
 
2.1. Rüzgârlar 
ı
n Tan
ı
nmas
ı
............................................................................................13
 
2.2. Enlemler Aras
ı
Arz Rüzgârlar 
ı
................................................................................14
 
2.3. Uzun Süreli Mevsim Rüzgârlar 
ı
..............................................................................17
 
2.4. K 
ı
sa Süreli Mevsim Rüzgârlar 
ı
................................................................................18
 
2.5. Günlük Rüzgârlar....................................................................................................20
 
2.6. Sinklonik F
ı
rt
ı
nalar.................................................................................................20
 
2.7. Düzenli Rüzgârlar için Tahmin Yapmak..................................................................23
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................24
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................25
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 – 3..............................................................................................27
 
3. DÜZENS
İ
Z RÜZGÂR TAHM
İ
 N
İ
YAPMAK................................................................27
 
3.1. Rüzgârlar 
ı
n Düzensiz Olmas
ı
..................................................................................27
 
3.2. Cephe Geçi
ş
lerinde Olu
ş
an Rüzgârlar......................................................................27
 
3.3. Pratik Rüzgâr Tahminleri........................................................................................28
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................30
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................31
 
MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...........................................................................................33
 
ÖNER 
İ
LEN KAYNAKLAR..............................................................................................36
 
KAYNAKÇA....................................................................................................................37
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->