Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Procedura Administrative

Procedura Administrative

Ratings: (0)|Views: 173|Likes:

More info:

Published by: Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE on Mar 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2013

pdf

text

original

 
Afrim Beqiri - Ramadan Ademi - Sevdail Nuhiji - Gzim Ramadani
 
UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS
Fakulteti i Administratës së Biznesit
 
Dega Administratë Publike
 
Kumanovë
DISPENCË E MATERIALIT
semestri i IV
Ramadan Ademi Gzim RamadaniAfrim Beqiri Sevdail Nuhiji
Qershor 2010
 
Afrim Beqiri - Ramadan Ademi - Sevdail Nuhiji - Gzim Ramadani
 
PROCEDURAT ADMINISTRATIVE
Mr. Subhi JakupiAss. Arta Memeti
 
Afrim Beqiri - Ramadan Ademi - Sevdail Nuhiji - Gzim Ramadani
 
PROCEDURA ADMINISTRATIVE
P-1. Nocioni i procesit administrative
Procedurat ndahen ne procedura gjyqesore dhe administrative.Proceduren administrative e perbejne rregullat juridike me te cilat rregullohet veprimi idetyrueshem i organeve te administrates kur ne ceshtjet administrative vendoset per tedrejtat dge detyrimet e personave fizik dhe juridik 
.Me rregullat e kesaj procedure rregullohen kompetenca, veprimet procedurale, te drejtat dhedetyrat e personave qe marrin pjese ne process si dhe forma e akteve me te cilat vendoset, dheforma e mjeteve te rregullta e te jashtezakonshme juridike.
Qe nje pune administrative te jete ceshtje administrative duhet ti kete 3 cilesi:1 )se eshte nxjerre nga organi administrative;2) se eshte nxjerre ne ceshtjen e caktuar administrative;3) se me te te vendoset per te drejten apo detyrimin e caktuar te pales.
Pervec ceshtjeve administrative, organet e administrates kryejne edhe veprime te shumtaadministrative. Me keto veprime nenkuptohen mbajtja e evidencave te ndryshme dhe leshimi icertifikatave dhe te dokumenteve te tjera nga librat amze te te lindurve, kurorezuarve, tevdejurve, etj.Dallimi mes ceshtjeve adsministrative dhe veprimeve administrative eshte se me veprimeadministrative personi nuk fiton te drejta apo detyrime te caktuara.
P-2. Parimet e procedures administrative
1.Parimi i ligjshmerise
 
 – 
ky parim ne proceduren administrative sigurohet me ane te ankimitdhe te padise si dhe me mjetet e jashtezakonshme juridike. Rastet e paligjshmerise radhiten ne pese grupe: 1) jokompetenca; 2) shkelja e dispozitave te procesit; 3) shkelja e te drejtesmateriale; 4) vertetimi i gabuar apo jo i plote i gjendjes faktike; dhe 5) paligjshmeria ne qellimapo kuptim te aktit.
2. Parimi i mbrojtjes se te drejtave te qytetareve dhe mbrojtja e interesit publik 
 
 – 
Ky parimka te beje me detyren e organeve qe paleve tu bejne te mundur qe sa me lehte te mbrojne dherealizojne te drejtat e tyre , te mos jete ne dem te te drejtave dhe personave te tjere e as nekundershtim me ligjin.
3. Parimi i efektivitetit
 
 – 
Ky parim obligon organet e administrates dhe institucionet e tjera qeceshtjet administrative ti vendos me sukses dhe shpejte.
4. Parimi i se vertetes materiale
 
 – 
Ky parim perbehet ne obligimin e organit qe te vertetojgjendjen e drejte te sendit. Sipas ketij parimi, me rastin e vendosjes organi duhet qe te vertetojfaktet te cilat jane me rendesi per marrjen e vendimit . Shmangja nga ky parim mund te paraqitetne dy raste: kur organi vendos sipas procesit te shkurter drejtperdrejte dhe rasti i dyte eshte kur kemi te bejme me nderrmarjen e masave urgjente te cilat nuk mund te shtyhen.
5. Parimi i degjimit te paleve
- Ky parim ka te beje me ate se organi administrative, para marrjesse vendimit e njofton palen me te gjitha faktet dhe rrethanat e rendesishme ne menyre qe pala temund te deklarohet ne lidhje me to. Kjo realizohet me rastin e ftuarjes se pales ne séance, dhe ate pala duhet te ftohet me kohe, ne menyre qe ai te mund te pregaditet per séance. Me se paku kyafat per pergatitje eshte tete dite.Degjimi i pales nuk nevojitet kur organi vendos sipas

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->