Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
General Terminology

General Terminology

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 126 |Likes:
Published by clauswe

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: clauswe on Feb 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

 
En Fr Terminologie respins
ă
Terminologie agreat
ă
jl Observa
ţ
iile p
ă
r
ţ
ii române Agreat final
(Mie, mae, ier 
ş
i mj)1Undertaking/establishment/enterpriseEntreprise Întreprindere De acord Întreprindere2 Entente În
ţ
elegere De acord În
ţ
elegere3 Agreement Accord Acord De acord Acord4Economicoperator Agent economic Operator economic Agent economic Operator economic5According to/in compliancewith/complying toConform În conformitate cuAtât timp cât
ş
i alte limbi folosescexpresii sinonime,se poate proceda la fel
ş
i în limbaromân
ă
.În conformitate cu6 If Si Dac
ă
, când, atunci când, În cazul în care If/si = dac
ă
În cazul în care7 When Lorsque When/lorsque = (atunci) când (Atunci) când8 In case Au cas In case/au cas où =în cazul în careex.: lorsque l’union comptera dix-huit membresîn cazul în care ue va aveaoptsprezece membri (ipotez
ă
) jlatunci când ue va avea optsprezecemembri (certitudine) ier În cazul în care10(Termen/perioad
ă
) demaxim(Termen/perioad
ă
) de cel mult De acord(Termen/perioad
ă
) de celmult11 Provided for Prevu aPrev
ă
zut/ men
ţ
ionatde/prin/înPrev
ă
zut/mentionatla când referirea se face la un anumitarticol/alineat/paragraf (prev
ă
zut laarticolul 7)de în toate celelalte situa
ţ
ii (prev
ă
zut de prezentul articol/tratat)De acordde acordPrev
ă
zut/mentionatla când referirea se face la unanumitarticol/alineat/paragraf (prev
ă
zut la articolul 7)de în toate celelalte situa
ţ
ii(prev
ă
zut de prezentularticol/tratat)12 Referred to Vise a Men
ţ
ionat De acord Men
ţ
ionat13Dispozi
ţ
iile din articolulDispozi
ţ
iile articolului De acord Dispozi
ţ
iile articolului …14Todistort/distortionAdistorsione/distorsionA denatura/denaturare(a pie
ţ
ei/concuren
ţ
ei)A distorsiona/distorsionareA denatura/denaturare.A se vedea legea concuren
ţ
ei (l21/1996)A denatura/denaturare.
 
En Fr Terminologie respins
ă
Terminologie agreat
ă
jl Observa
ţ
iile p
ă
r
ţ
ii române Agreat final
15 NationalRessortissantResortisant (în cazul încaredesemneaz
ă
persoanefizice)Resortisant (trei în
ţ
elesuri: i.exclusivcet
ăţ
eni,ii.cet
ăţ
eni
ş
i apatrizi care rezid
ă
peteritoriul statului,
ş
iiii. Cet
ăţ
eni
ş
i persoane juridice avândna
ţ
ionalitatea statului respectiv)Resortisant (en national/fr ressortissant)se va folosi pentru cele 3 sensurimen
ţ
ionate de juri
ş
tii-lingvi
ş
ti,urmând ca termenul s
ă
fie definitîn legea de ratificare a tratatului deaderare(i. Exclusiv cet
ăţ
eni, ii.cet
ăţ
eni
ş
iapatrizi care au re
ş
edin
ţ
a peteritoriul statului,
ş
iiii. Cet
ăţ
eni
ş
i persoane juridiceavând na
ţ
ionalitatea statuluirespectiv)Resortisant (trei în
ţ
elesuri:i.exclusiv cet
ăţ
eni,ii.cet
ăţ
eni
ş
i apatrizi carerezid
ă
pe teritoriul statului,
ş
iiii. Cet
ăţ
eni
ş
i persoane juridice având na
ţ
ionalitateastatului respectiv)16Citoyen,nationalCet
ăţ
ean Cet
ăţ
ean17Citoyennete,nationaliteCet
ăţ
enie (în cazul persoanelor fizice) Cet
ăţ
ean (en citizen/fr citoyen)Cet
ăţ
enie (în cazul persoanelor fizice)18 Nationalite Na
ţ
ionalitate (în cazul persoanelor  juridice)Jls sunt de acord cu utilizareatermenului resortisantnumai dac
ă
partea român
ă
î
ş
iasum
ă
ă
spunderea cu privire ladefinirea termenului
ş
iefectele pe care le va produceaceast
ă
utilizare.Ca alternativ
ă
, jls propun folosireaunor termeni diferi
ţ
i, în func
ţ
ie decontext: persoan
ă
fizic
ă
 
ş
i persoan
ă
juridic
ă
 avândrespectiv na
ţ
ionalitatea unui statmembru- cet
ăţ
eni
ş
i apatrizi Na
ţ
ionalitate (în cazul persoanelor juridice)24State of residenceRezident (persoan
ă
rezident
ă
peteritoriul ...)(Care are) re
ş
edin
ţ
a (state of residence = stat de re
ş
edin
ţă
),(Care are) re
ş
edin
ţ
a25PermanentresidenceDomicile(Care are) domiciliul (en permanent residence/domicile =domiciliu),(Care are) domiciliul26ResidencedocumentDocumentde sejour 
Ş
edere (residencedocument=document de
ş
edereDocument de sedere
 
En Fr Terminologie respins
ă
Terminologie agreat
ă
jl Observa
ţ
iile p
ă
r
ţ
ii române Agreat final
27Right of residenceDroit desejour Right of residence = drept de
ş
edere).Drept de sedere28Drept/ legisla
ţ
iena
ţ
ional(
ă
)Drept/ legisla
ţ
ie intern(
ă
)- Drept intern/legisla
ţ
ieintern
ă
.Drept/ legisla
ţ
ie intern(
ă
)29 Un charter Charte desnationsuniesCarta na
ţ
iunilor uniteCarta organiza
ţ
iei na
ţ
iunilor unitecarta onuDe acordCarta organiza
ţ
iei na
ţ
iunilor unitecarta onu31 United nations Nationsunies Na
ţ
iunile unite Organiza
ţ
ia na
ţ
iunilor unite De acord Organiza
ţ
ia na
ţ
iunilor unite32Acordul general privindtarifele vamale
ş
icomer 
ţ
ulAcordul general pentru tarife
ş
i comer 
ţ
De acordAcordul general pentru tarife
ş
i comer 
ţ
 33Operationalaction(Ac
ţ
iune) opera
ţ
ional
ă
(Ac
ţ
iune) efectiv
ă
 Lipse
ş
te contextular putea fi
ş
i ac
ţ
iune operativ
ă
 (Ac
ţ
iune) efectiv
ă
, ac
ţ
iuneoperativ
ă
 34 Demisie voluntar 
ă
Demisie (î
ş
i d
ă
demisia) De acord Demisie
ş
i d
ă
demisia)35 Demisie din oficiu Demitere (este demis) Demitere Demitere (este demis)36 Minoritate de blocaj Minoritate de blocare De acord Minoritate de blocare37 Asistat de Sprijinit de . Sprijinit de Sprijinit de38 EuroMoneda euro pentru cazurile în caretraducerea se face la un alt caz decât celnominativ, 'euro'neputând fi declinatDe acordMoneda euro pentru cazurileîn care traducerea se face laun alt caz decât celnominativ, 'euro'neputând fi declinat39 DezbatereDeliberare (cu excep
ţ
ia parlamentuluieuropean,caz în care este vorba de dezbateri)Deliberare, hot
ă
râre (unde reiesedin context)Deliberare (cu excep
ţ
ia parlamentului european,caz în care este vorba dedezbateri)40 To affect A afecta A aduce atingereÎn general, în limbajul juridic setraduce prin„a aduce atingere”,dar exist
ă
situa
ţ
ii în care se traduce prin„a afecta”.A aduce atingere41 Summit Summit Reuniune la nivel înalt De acord Reuniune la nivel înalt42X institu
ţ
ie nuintroduce/face unanumit lucru(atunci când este vorbade o interdic
ţ
ie stabilit
ă
 de lege)X nu poate introduce/face un anumit lucruX institu
ţ
ie nu introduce/nu face un anumit lucruX institu
ţ
ie nu introduce/nu face un anumit lucru

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->