Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HG 1425-2006 Si HG955-2010 Norme Metodologice La L 319-2006

HG 1425-2006 Si HG955-2010 Norme Metodologice La L 319-2006

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by marianghinea2006
hhh
hhh

More info:

Published by: marianghinea2006 on Mar 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2013

pdf

text

original

 
HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilorLegii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006(actualizată până la data de 27 septembrie 2010*)
EMITENT:
GUVERNUL ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr.882 din 30 octombrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C."Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27septembrie 2010, cu modificările şi completările aduse deHOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 120 alart. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27septembrie 2010, în cuprinsul normelor metodologice aprobate prinHotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, se înlocuiesc următoarelesintagme:a) sintagma "autoritatea de sănătate publică" se înlocuieştecu sintagma "direcţia de sănătate publică";b) sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice" se înlocuieşte cusintagma "Ministerul Sănătăţii";c) sintagma "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şiFamiliei" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Muncii, Familieişi Protecţiei Sociale".În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şialart. 51 alin. (1) lit. a) din Legea securităţii şi sănătăţiiîn muncă nr. 319/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilorLegii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, prevăzuteîn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii socialeşi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul integrării europene,Anca Daniela Boagiu
 
Bucureşti, 11 octombrie 2006.Nr. 1.425.ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilorLegii securităţii şi sănătăţiiîn muncă nr. 319/2006CAP. IDispoziţii generaleART. 1Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare aprevederilorLegii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, denumită în continuare lege.ART. 2În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şiexpresiile folosite au următoarea semnificaţie:1. autorizare a funcţionării din punct de vedere alsecurităţii şi sănătăţii în muncă - asumarea de către angajator aresponsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţiidin punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;2. serviciu intern de prevenire şi protecţie - totalitatearesurselor materiale şi umane alocate pentru efectuareaactivităţilor de prevenire şi protecţie în întreprindere şi/sauunitate;3. comitet de securitate şi sănătate în muncă - organulparitar constituit la nivelul angajatorului, în vedereaparticipării şi consultării periodice în domeniul securităţii şisănătăţii în muncă, în conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) dinlege;4. zone cu risc ridicat şi specific - acele zone din cadrulîntreprinderii şi/sau unităţii în care au fost identificateriscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cuconsecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;5. accident care produce incapacitate temporară de muncă(ITM) - accident care produce incapacitate temporară de muncă decel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată princertificat medical sau, după caz, prin alte documente medicale,potrivit prevederilor legale;------------Pct. 5 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 alart. I dinHOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORULOFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.6. accident care produce invaliditate (INV) - accident careproduce invaliditate confirmată prin decizie de încadrare într-ungrad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;
 
7. accident mortal (D) - accident în urma căruia se producedecesul accidentatului, confirmat imediat sau după un interval detimp, în baza unui act medico-legal;8. accident colectiv - accidentul în care au fost accidentatecel puţin 3 persoane, în acelaşi timp şi din aceleaşi cauze, încadrul aceluiaşi eveniment;9. accident de muncă de circulaţie - accident survenit întimpul circulaţiei pe drumurile publice sau generat de traficulrutier, dacă persoana vătămată se afla în îndeplinireaîndatoririlor de serviciu;10. accident de muncă de traseu:a) accident survenit în timpul şi pe traseul normal aldeplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers şi care aantrenat vătămarea sau decesul;b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masăîn locuri organizate de angajator, pe traseul normal aldeplasării de la locul de muncă la locul unde ia masa şi invers,şi care a antrenat vătămarea sau decesul;c) accident care a antrenat vătămarea sau decesul, petrecutpe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la loculunde îşi încasează salariul şi invers, dacă acesta este organizatde angajator în afara unităţii;------------Litera c) a pct. 10 al art. 2 a fost modificată de pct. 2 alart. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată înMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.11. accident în afara muncii - accident care nu îndeplineştecondiţiile prevăzute la art. 5 lit. g) şi la art. 30 din lege;12. invaliditate - pierdere parţială sau totală a capacităţiide muncă, confirmată prin decizie de încadrare într-un grad deinvaliditate, emisă de organele medicale în drept;13. invaliditate evidentă - pierdere a capacităţii de muncădatorată unor vătămări evidente, cum ar fi un braţ smuls dinumăr, produse în urma unui eveniment, până la emiterea decizieide încadrare într-un grad de invaliditate de către organelemedicale în drept;14. intoxicaţie acută profesională - stare patologică apărutăbrusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente lalocul de muncă;15. îndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabiliteîn: contractul individual de muncă, regulamentul intern sauregulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului,deciziile scrise, dispoziţiile scrise ori verbale aleconducătorului direct sau ale şefilor ierarhici ai acestuia;16. comunicare - procedura prin care angajatorul comunicăproducerea unui eveniment, de îndată, autorităţilor prevăzute laart. 27 alin. (1) din lege;17. evidenţă - mijloacele şi modalităţile de păstrare ainformaţiilor referitoare la evenimentele produse;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->