Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arya Sandesam March 2013

Arya Sandesam March 2013

Ratings: (0)|Views: 359|Likes:
Published by Haindava Keralam
Pl find the soft copy of Arya Sandesam, a vedic monthly journal being published by Arya Samajam, Vellinezhi (Kerala). This month's (March 2013) highlights includes :-

- Articles on Shiv Rathri - Rishibodhotsav, Pt. lekhram Balidan Anusmaran (March 6)

- Rigvedam (Dayananda Bhashyam) Malayalam translation (continued article).

- An article on Yagya and Karmakand by Maharshi Dayanand Saraswathi.

- Malayalam translation of vaidik dharm - Arya Samaj Prasnothari of Pt. Dharmadev Vidyavachaspathi (continued article).

- Contribution of Maharshi Dayanand to Hindu Society by Dr. Vivek Arya.

- Rigveda Parchay by veteran Arya Missionary Sri. K Velayudha Arya (continued article).

- Lord Krishna an Enlightening Personality by Dr.Satyapal Singh (The Commissioner of Police, Mumbai)

- Malayalam translation of Maharshi Dayanand's Poona Pravachan or Upadesha manjari by Sri. KM Rajan (Continued article).

- Report regarding recently held Veda prachar activities.

- And many more information on Veda Prachar in Kerala.

Those who are interested to receive the hard copies may email their full postal address with PIN CODE.

'Om Krinvantho vishvamaryam! '
Pl find the soft copy of Arya Sandesam, a vedic monthly journal being published by Arya Samajam, Vellinezhi (Kerala). This month's (March 2013) highlights includes :-

- Articles on Shiv Rathri - Rishibodhotsav, Pt. lekhram Balidan Anusmaran (March 6)

- Rigvedam (Dayananda Bhashyam) Malayalam translation (continued article).

- An article on Yagya and Karmakand by Maharshi Dayanand Saraswathi.

- Malayalam translation of vaidik dharm - Arya Samaj Prasnothari of Pt. Dharmadev Vidyavachaspathi (continued article).

- Contribution of Maharshi Dayanand to Hindu Society by Dr. Vivek Arya.

- Rigveda Parchay by veteran Arya Missionary Sri. K Velayudha Arya (continued article).

- Lord Krishna an Enlightening Personality by Dr.Satyapal Singh (The Commissioner of Police, Mumbai)

- Malayalam translation of Maharshi Dayanand's Poona Pravachan or Upadesha manjari by Sri. KM Rajan (Continued article).

- Report regarding recently held Veda prachar activities.

- And many more information on Veda Prachar in Kerala.

Those who are interested to receive the hard copies may email their full postal address with PIN CODE.

'Om Krinvantho vishvamaryam! '

More info:

Published by: Haindava Keralam on Mar 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
]pkvXIw : 1 e°w : 10 thZ krjvSn kwhXvkcw 1972949113 Ien-h¿jw 5114 am-Lw˛^m¬Kp\w 1188 Ipw`w-˛ao\w 2013 am¿®v 

a\pÀ`hx P\bm ssZhyw P\w
(EKvthZw 10.53.6)
a\pjy\mIq! ZnhyKpWimenIfmb k´m\§Ä¡v P·taIq!
apJhmWn
)
thZm²yb\w
k
¿hkm[mcWamb\m\m{]ImcØnep≈Zriy߃ Cu temIØv {]XnZn\w \S°p∂p≠v.P\kmam\yw CXn¬ henb alXzsam∂pw s]mXpshImWmdpan√. F∂m¬ CØcw k¿∆km[mcWkw`h߃ alm]pcpj≥amcpsS PohnXØn¬ h≥]cnh¿Ø\ßfpw XZzmcm temIØmIam\w HcpZnimt_m[w \¬Im≥ sI¬∏p≈XpambnXocmdps≠∂Xn\v Ncn{Xw km£nbmWv. tcmK߃,AwKsshIeyØm¬ \cIn°p∂h¿, iha©hpambnt]mIp∂ bm{XIƒ XpSßnb Zriy߃ ÿncwImgvNbmWv. `cWm[nIcnIfpw km[mcW°mcpwk\ymknamcpt]mepw CXn¬ henb {]tXyIsbm∂pwZ¿in°mdpan√. F∂m¬ kn≤m¿∞ cmPIpamc\n¬ CuZriy߃ hcpØnb am‰w Cu `qafieØnep≠m°nb]cnh¿Ø\w Nn¥n°pI! hr£ßfn¬ \n∂v ^e߃Xmtg°v hogp∂Xv hfsc kzm`mhnIamsW¶nepwsFkIv \yq´s‚ ZnhyZrjvSnbneXv KpcpXzmI¿jWkn≤m¥Øn\v hgn sXfnbn®p. BhnF©n≥,t^mt´m{Km^n XpSßnb I≠p]nSpØßfpw CØcwkm[mcW ImgvNIfn¬ \n∂v t{]cWbpƒsIm≠XmWv.KpPdmØnse "SwImc' F∂ {KmaØn¬ 1838 ¬\S∂ inhcm{Xn BtLmjw "aq¬i¶¿' (al¿jnZbm\µ kckzXn) F∂ ]Xn\mepImc\n¬ hcpØnbam‰w `mcXob \thm∞m\Øn\v Hcp ]pXnb XpS°wIpdn®p. awKfImcnbmb AjvSaq¿Ønbmb bYm¿∞inht\ At\zjn®p sIm≠p≈ At±lØns‚bm{XIƒs°mSphn¬ aYpcbnse Hcm{iaØn¬Ign™ncp∂ A‘\pw 80 hbne[nIw{]mbhpap≠mbncp∂ KpcphncmP\s‚ ASpsØØn. 
afiew 1 kq‡w 2
Ejnx a[pOµ, tZhX: hmbp, Oµvx]n]oenIma[ym \nNrXvKmb{Xn, kzcx jUvPx
hmbhm bmln ZcvitXta tkmam AcwMvIrXmx
½½½½½
tXjmw ]mln {ip[olhw
½½½½½½½½½½
(EKvthZw 1.2.1)]Zm¿∞\zb`mj:
(Z¿itX) A√tbm ⁄m\tØImWphm≥ tbmKy\mb (hmtbm) A\¥_ebp‡\pw F√mhcptSbpw {]mWcq]amb A¥cymanbmb ]ctaizcm! Aßv RßfpsS lrZbØn¬(Bbmln) {]Imin®mepw. GsXmcp XcØnemtWmAßv (Cta) Cu {]Xy£ (tkmamx) kmwkmcnI]Zm¿∞ßsf (AcwMvIrXmx) AewIrX\m°nAYhm kptim`nX\m°p∂Xv (tXjmw) AßpXs∂bmWv B ]Zm¿∞ßfpsS c£I≥. AXn\m¬(]mln) AhbpsS c£ sNbvXmepw. RßfpsS(lhw) kvXpXnIsf ({ip[n) tI´mepw.AtXt]mse (Z¿iX) kv]¿imZn KpWßsf sIm≠v ImWm≥ tbmKy\mb (hmtbm) F√m {]Xy-£]Zm¿∞ßfpsS B[mchpw {]mWnIfpsS Pohs‚tlXphpamb `uXnI hmbp (Bbmln)F√mh¿°pw {]m]vXamIs´. Cu `uXnI hmbp(Cta) {]Xy£ (tkmamx) kmwkmcnI ]Zm¿∞ßsf tim`mbam\am°p∂p. AXpXs∂bmWv (tXjmw) B ]Zm¿∞߃°v (]mln) c£mtlXphpw (lhw) CXn\m¬ F√m {]mWnIfpw]dbm\pw tIƒ°m\pap≈ hyhlmc߃°v ({ip[n) ]dbp∂p. tIƒ°p∂p.
`mhm¿∞w:
Cu a{¥Øn¬ t«jme¶mcamWv.Fßs\bmtWm ]ctaizcs‚ kma¿∞yØm¬cNn°s∏´ ]Zm¿∞߃ \nXyhpw kptim`nXambncn°p∂Xv. AtXt]mse Cuizc\m¬ krjvSn®`uXnI hmbp AXns‚ [mcWm KpWØm¬ F√m]Zm¿∞ßfptSbpw c£bpw tim`bpw \SØpIbpwAtXt]mse PohnIfpsS t{]a`‡ntbmsSbp≈kvXpXnIƒ Cuizcs\ AtX \nanjØn¬tIƒ∏n-°pIbpw sNøp∂p. `uXnIhmbphns‚\nanØØmemWv PohnIƒ i_vZßfpsSD®mcWhpw {ihWhpw \SØm≥ kma¿∞yap≈hcmbn Xocp∂Xv.
 
 
BcyktµiwHmw IrWzt´m hnizamcyw1188 Ipw`wþao\w 2013 amÀ¨v

IpÀht¶thl IÀ½mWn PnPohntjÑXMv kamx
(bPp. 40þ2)
\nkzmÀ°-amb [mÀ½nI {]hÀ¯-\-§Ä \S-¯n-s¡m-v \mw \qdp-hÀjw Pohn-¡p-am-dm-Is«!
2
Hcp BcykamPw {]kn²oIcWw
(ap³ e¡¯nsâ XpSÀ¨) 
IÀ½ ImÞsa¶ bÚw
-þ alÀjn Zbm\µ kckzXn 
b⁄Øn¬ tZhXm i_vZw sIm≠v F¥mWvDt±in°p∂Xv?thZßfn¬ ]d™ncn°p∂Xp Xs∂bmWv{Klnt°≠Xv. bPp¿thZw ]Xn\memw A≤ymbwCcp]Xmw a{¥amWnXvA·n¿tZhXm hmtXm tZhXm kqtcym tZhXmN{µam tZhXm hkthm tZhXm cp{Zm tZhXmBZnXym tZhXm acptXm tZhXmhntiztZhm tZhXm_rlkv]Xn¿ tZhtXt{µm tZhXmhcptWm tZhXmb⁄{]{Inbbn¬ tZhXmi_vZw sIm≠vapJyambpw a{¥sØ Xs∂bmWv {Klnt°≠Xv.ImcWw Kmb{XymZn OµpIfmWv tZhX. CuthZa{¥ßfn¬ \n∂mWv F√m hnZyIfpw {]ISamIp∂Xv. AXpsIm≠v a{¥w tZhXbmWv. ChnsS F√mA¿∞hpw bYm¿∞ cq]Øn¬ Xs∂ {]ISamIp∂p.AXv a{¥Øns‚ Hcp Znhyi‡n Xs∂bmWv.""I¿Ω kwhØn¿ at{¥m thtZ'' F∂vbmkvImNmcy≥ \ncp‡Øn¬ (1/2) ]d™n´p≠v.AXmbXv thZa{¥ßƒ D®cn®v A·ntlm{Xw apX¬
)
B Kpcp injy kamKaØns‚ ^eamWv BcykamPÿm]\hpw kXym¿∞ {]Imisa∂thZßfnt°v aSßm≥ Blzm\w \¬Ip∂alXv{KŸØns‚ cN\bpw. Bcyktµisa∂]{XnIbneqsS Cu hcnIƒ Ipdn°m≥ km[n°p∂XpwAXn\memWv. A]ucptjbamb thZ⁄m\sØbmYmÿnXnIcpsS i‡amb FXn¿∏ns\ kss[cywt\cn´v km[mcW°mcnseØn® al¿jn Zbm\µ≥sh´nsXfnbn® ]mXbneqsS \ap°v apt∂m´v t]mImw.Zp¿LSamb Cu hgnØmcbneqsS k©cn®v k¿∆kzhpw thZ{]NmcWØn\mbn ka¿∏n®v _enZm\nbmbn Xo¿∂ [¿Ωho¿ ]fin‰v teJvdmans‚c‡km£nXzZn\w IqSn (am¿®v 6) Cu h¿jwinhcm{XntbmSSp∏n®v hcp∂p."sshZnIkmlnXyßfpsS {]km[\hpw {]NmchpwBcykamPØn¬ Hcn°epw \n∂vt]mIcpsX∂v ]fin‰v teJvdmw acWiøbn¬ InS∂p sIm≠v \¬Inb ktµisØ inckmhln®v \ap°v apt∂dmw.F√m hmb\°m¿°pw inhcm{Xn BiwkIƒ t\¿∂psIm≈p∂p. 
]{Xm[n]¿
Aizta[w hscbp≈ b⁄I¿Ω߃ sNbvXm¬ BI¿Ωw sIm≠v tam£{]m]vXn hscbp≈ kpJwIn´p∂Xn\m¬ a{¥ßƒ tZhXIfmWv. GXp i_vZwGXp a{¥Øn¬ GXv A¿∞Øn\p th≠nbmtWm{]tbmKn®n´p≈Xv B a{¥ßsf tZhXbmbnIW°m°Ww. ""A·nw`qXw ]ptcmZt[...'' F∂pXpSßp∂ bPp¿thZ a{¥Øns‚ (22/17) tZhXA·nbmWv. Cu A¿∞w aq∂p coXnbnep≠v. H∂v{]Xy£w ({]kn≤amb A¿∞w) c≠v ]tcm£w(A{]kn≤w) aq∂v B≤ymflnI A¿∞w (BXvam,]camXvam, {]IrXnIsf ImcyImcW klnXw{]Xn]mZn°pI). {XnImeØnepw ÿnXn sNøp∂]Zm¿∞ßsf {]Xn]mZn°p∂ a{¥ßƒtZhXIfmsW∂v Npcp°w.kmam\y A¿∞tam hntij A¿∞tam{]ISamImØ a{¥ßƒ Ds≠¶n¬ AhnsSb⁄sØ tZhXbmbn IW°m°Ww.DZmlcWambn "A·naotf ]ptcmlnXw....' F∂pXpSßp∂ a{¥Øn¬ aq∂p {]ImcØnep≈b⁄amWp ImWn®n´p≈Xv. H∂v: A·ntlm{XwapX¬ Aizta[w hscbp≈ b⁄߃, c≠v: {]IrXnapX¬ `qan hscbp≈ temIkrjvSnbpw in¬∏hnZybpw,aq∂v: k¬kwKw apX¬ bmKhpw tbmK⁄m\hpwhsc. Chsb√mw B a{¥Ønse tZhXIfmWv.km[mcW coXnbn¬ Hcp b⁄Øn¬ thZa{¥hpwCuizc\pw tZhXbmbn IW°m°s∏Sp∂p.
(ap³ e¡¯nsâ XpSÀ¨) 
[¿Ω -]mT߃
(sshZnI [¿Ω {]ivt\mØ-cn)
þ ]Þnäv [À½tZhv hnZymhmNkv]Xn XÀÖa: sI.-Fw. cmP³ 
]mTw þ 5
hÀ® [À½w
tNmZyw :
FsXmcp KpWamWv Hcp {_mlvaW\v G‰hpwBhiyambn´p≈Xpw B KpWans√¶n¬ F{X Xs∂Db¿∂ IpeØn¬ ]nd∂mepw Abmsf{_mlvaWs\∂v hnfn°m≥ ]‰mØXpambn´p≈Xv?
DØcw :
thZmZn imkv{XßfpsS B[mcØn¬alm`mcXØn¬ hnhcn® Hcp t«mIw t\m°pI.
kXyw Zm\w £amioew A\riwkyw {X]mLrWm
½½½½½
X]› ZriytX b{X kx {_mlvaW CXn kvarXx
½½½½½½½½½½
(alm`mcXw im¥n]¿∆w A≤ymbw 189)
 

amXm`qan ]pt{Xmlw ]rYnhym. Bt\m `qanÀ hÀ²bmZv hÀ²am\m
(AYÀÆw. 12.1.12.13)
`qan Fsâ A½bmWv . Rm³ B A½bpsS aI\mWv . Cu `qanamXmhnsâ D¡ÀjamWv Fsâbpw D¡Àjw
3
Hcp BcykamPw {]kn²oIcWw
)
kXyw, Zm\w, £am, ioew, A\riwkyw, {X]m,ALrW, X]v F∂nhbp≈h\mtcm Abmƒ{_m“W\msW∂v ]dbmw. CXv H∂v IqSnhniZoIcn°mw.1.
kXyw
: a\km hmNm I¿aWm F∂nhbm¬ kZmkabhpw kXy]me\ hrXw A\pjvSn°pI.2.
Zm\w
: Xs‚ bYmi‡ns°mØv Zcn{Z¿, A\mY¿,Aka¿∞¿ F∂nh¿°pw DØa [m¿anIÿm]\߃°pw Zm\w \¬IpI.3.
£a:
BcptSsb¶nepw A]cm[tØ°pdn®v Adn™m¬ G‰hpw NpcpßnbXv aq∂v {]mhiyw£an°pI.4.
ioew:
DØahpw t{]aabhpw a[pckz`mhtØmSpwIqSnb s]cpam‰w.5.
A\riwkyw:
{IqcX shSnbpI. a\pjytcmSpwarKßtfmSpas√mw tImafXtbmtSbpw kvt\ltØmtSbpw s]cpamdpI.6.
{X]
: sX‰mb {]hrØnItfmSv e÷mephmbn AXn¬\n∂pw hn´v \n¬°pI.7.
ALrW:
Zbmhmbvt∏msS Ft∏mgpw s]cpamdpI.8.
X]v:
iotXmjvW˛kpJZpJ߃, am\w A]am\wF∂nhtbmSv hyXymkan√msX {]XnIcn°pI.F{XXs∂ `b¶c B]Øv h∂mepw ]cn{`an-°msX[¿Ω am¿KØn¬ \n∂v hyXnNen°mXncn°pI.{ioIrjvW≥ Cu hnjbtØ°pdn®v `KhXv KoXbpsS]Xns\´mw A≤ymbØn¬ ]dbp∂p.
itam ZakvX]x iuNw £m¥n cm¿÷htahN⁄m\w hn⁄m\amkvXnIyw {_“I¿Ω kz`mhPw
A¿∞w : (iax) im¥n, (Zax) a\ns\ \nb{¥n®v \n¿ØpI, (X]x) XWp∏nt\bpw DjvWtØbpwkln®p sIm≠v [¿Ω am¿KØn¬ Ncn°pI, (iuNw)ipNnXzw AYhm F√m XcØnepap≈ ]hn{XX,(£m¥n) £a, (B¿÷hw), kcfX a\nep≈Xns\]dbpI AXn\\pkcn®v {]h¿Øn°pI (⁄m\w)DØa⁄m\w {]m]vXam°pI, (hn⁄m\w)]camXvamhv, BXvamhv F∂o hnjbßfn¬ {]tXyI⁄m\w D≠m°pI CsX√mw {_m“Ws‚ kzm`mhnII¿ΩßfmWv. CXn√mØhsc {_m“Ws\∂v ]dbm\mhn√.
3. BZn thZImew sshZnI kaqlw
Ejn{KŸßsf KthjWw sNbvXp al¿jn Zbm\µ≥BZnthZImew, sshZnI kaqlw F∂nhsb Ipdn®p≈Nne hnhcßsf Xs‚ 1875 ¬ ]ptW {]`mjWßfn¬X∂n´p≈Xns\ ChnsS Npcp°ambn Rm≥ FgpXmw.""Cu krjvSn Fßs\ D≠mbn? BcmWv CXns\krjvSn®Xv?''.......""krjvSn°p apºv {]IrXnbpw, I¿Ωßfpan√mbncp∂p.F√mw Ahy‡ambn {_lvaØn¬ ASßnbncp∂p.({_lvaw=Cuizc≥)''.EKvthZØnse \mkZob kq‡w, kmwJyZ¿i\wF∂nhsb D≤cn®p Ejn hniZoIcn®Xn\p tijwXpScp∂p.""{]fbØn\p tijw BZyw aqe {]IrXnbn¬ \n∂pwCu ImWp∂ {]IrXn D≠mbn. Cu {]IrXnbn¬ \n∂v F√mw krjvSn°s∏´p.'' kqcy≥, N{µ≥, \£{X߃Dƒs∏sS F√mw krjvSn°s∏´Xn\p tijw a\pjy≥Dƒs∏sS F√m PohmXvam°fpw D¬∏Ønbmbn. Ba\pjy¿ At\I¿ D≠mbn. BZyw DXv∏∂amb a\pjyPmXn Xn_Øv Dƒs∏sS t\]mfw, Imivaocw, BZnbmblnameb {]tZißfn¬ Xmakn°pIbpw sNbvXp.(Ch¿°p BZn EjnIƒ aptJ\ Cuizc≥ thZ⁄m\w\¬In F∂p kv]jvSam°nbXn\p tijw al¿jnXpScp∂p).Gsd°mew Ign™t∏mƒ a\pjycn¬ Bcy¿,Zkyp°ƒ F∂o c≠v hn`mK߃ D≠mbn. Bcy≥F∂m¬ \√ ⁄m\ap≈h¿, hnZzm≥, t{ijvT≥. ZkypF∂m¬ Adnhp t\Snbmepw Cs√¶nepw ZpjvS≥,kaqlØn\p t{Zmlw sNøp∂h≥.]ns∂ {ItaW \mep h¿Æ߃ D≠mbn a\pjycn¬.{_mlvaW¿=]q¿Æ hnZzm≥, £{Xnb¿=\SpØcwhnZym`ymkw t\Sn kaqlsØ c£n°p∂h¿,sshiy≥=Ipdsb¶nepw hnZym`ymkw sNbvXpkaqlØn\p Bhiyamb Irjn, hyhkmbwapXembhbn¬ {i≤n®p [\w D≠m°p∂h≥,iq{Z≥=th≠{X hnZymymkan√mØh≥, A≤zm\n°mØh≥, Hcp Xcw A⁄m\n,.... ]ns∂ hy‡nPohnXØn¬ \mev B{iaßfp≠mbn.
(ap³ e¡¯nsâ XpSÀ¨) 
BcyktµiwHmw IrWzt´m hnizamcyw1188 Ipw`wþao\w 2013 amÀ¨v

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->