Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
February 2013

February 2013

Ratings: (0)|Views: 854|Likes:
Published by Aamader Malda
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us...................
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us...................

More info:

Published by: Aamader Malda on Mar 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
111ì126
 ß±ûDZùûþ
%
03512 - 220522
16 ô±‰Å  ò 1419, õÔý¦ó¿îÂõ±õþ  þ
F
 õø¸Ç 10 üÑàɱ 11
F
28 ÎôÂõènûþ ±¿õþ2013
F
4 ó±î±
F
 ¿õò±÷Ó  ËùÉ ¿õî¿õþ îÂ
)
response@aamadermalda.in
QualityPrinting
You can seeYou can trust
 THINKTANK, Aamader Malda,Women’s College Road Malda 732101Ph.
03512 220522/ 92327 90070
www.thinktank.org.in
Highest Resolution Highest Technologyighestesolutionighest R
ing.orthinktank www
03512 220522/ 92327 900
h.Palda7oadMllege RsComenW ala,amaer M, AANK  T THINK 
ouc 
rn ngQuality
chnology
0
32101
nrus
 
www.aamadermalda.in
 qw Æ÷S 
 Õ±¿õËõþõþ õ™¦¸  ± Æî¿õþÕ±Ëå Îî±· ôÅ ÂËùõþ÷±ù±é± Îûò áî ¿õñ±òüö±õþ ÷Ëî±,  ð¿Âí ö±õþ ËîÂõþˆÂ±ý× Ëù ýûþ/ Õ±õþýÒɱ, î±ü±Âó±¿éÇÂËß õËù ÎðËõò, Ýýב÷ɱûþ  UÒëÂò’ Õ±õþ‘éÅ¿òõþ ÷±’ Îûò ò± õ±æ±ûþ/ ¿õËûþ õ±¿hÂ-úõû±S± üËõËîÂý× Ûß üÅ  õþ/ Âó¿ùËéÂß¿òß ÎïËß ýÒ±é±õþðõþ ß±õþ Îòý×/ ÛßÂé± UëÂËà±ù± ¿æÂó ýËùý×äÂùËõ/ Âó±Ëú ß±õþ ± ðÒ±h±Ëõ ¿êÂß ýËûþËå Îî±· ¿÷¿åËùõþé ä±éÇÂé± ¿ßÂc ¿òËæ ÛßÂõ±õþÎðËà ÎòËõò/ ß±õþí Õ±æ Õ±õ±õþ ÷±ñÉ¿÷ß Âóõþ  ÏÂ±Ý Õ±Ëå/ Õ±õþ ßÂËûþß âKé±ÂóËõþý× Îî± Õ±Âóò±õþý±Ëî ü±¿é¿ôÂËßÂé îÅÂËù ÎðËõò Õ¿ôÂü±õþõþ±/ Îüý×ÂóûÇ™Làú±™Là ï±ßÂËî õùËõò ÝËðõþ/ î±õþÂóõþÎî± ü÷ûþÕ±Ëåý×/ Âó¿ùËéÂß¿òß ÎïËß õ±áõ±¿h õÒ±ñ ýËûþ Õ±Âóò±õþ UëÂËà±ù± ¿æÂóé± ûàò úýõþ ÷Å àÏ, õþ ±™¦¸  ±õþðÅ ’ñ±Ëõþ ðÒ±h±Ëò± ÷±òÅ  ø¸ ýÒ ± ßÂËõþÎðàËå Õ±Âóò±ËßÂ Îß±ï±Ý  ôÅ Âù å¿hÂËûþ ¿ðËBå Õ±Âóò±õþ᱿hÂõþ ¿ðËßÂ, Õ±õþ Õ±Âó¿òÝ Îüý× ý±¿üé± çŠ¿ùËûþ  õþ ±àËåò ÷Å  Ëà/ áî ßÂËûþ ß¿ðò û± ¿åù Õ±Âóò±õþ¿òîÂÉü¼Ï/  ÷±ï±õþ ü±¿õþõþ ÝÂóõþ ÎïËß ÎðàËî Âó±ËBåò, õþ±™¦¸±õþ ðÅ’ñ±Ëõþõþ ÷±êÂ&¿ùËî ý× ¿îÂ÷ËñÉý×›− é ßÂõþ ± ýËûþ ¿áËûþËå/ æ±ûþá±õþ ð±÷Ý ÕËòßÂ Îß±ï±Ý ¿îÂò ù±à, Îß±ï±Ý ä±õþ/ Ý&Ëù± Îõ¿úõþö±áý׿åù æù±öӠ¿÷/ æù± õÅ  ¿æËûþ ý×Æî¿õþýËûþ Ëå   æ¿÷/ Ûý×Îû úýËõþ ìÅ ÂßÂù Õ±Âóò±õþ ¿÷¿åù, õþïõ±¿hÂõþ ÂóÅßÅÂõþé± ¿ß ձõþòæËõþ ÂóhÂËå· Îûà±Ëò ÎïËß æù ¿òËûþßÂËûþ ßÂõåõþÕ±ËáÝ Îòæ ÷±ËßÇ ÂËéÂõþÕ±&ò Îòö±Ëò± ýËûþ¿åù· ÝéÂ±Ý Õ±õþ Îòý×/ úýËõþõþ õÅËßÂõþ ÂóÅßÅÂõþ&¿ùõþÝ ò±¿ß æõþ ±æÏíÇ ðú±/ õÅ  ß ÎÂóËî ձËå õUîÂùËß æ±ûþá± ÎðÝûþ ±õþæòÉ/ Õ±Âóò±õþ Ý  ¿ß ÷Ëò ýûþ, æù± Îòý±Èý×Îæ±Ëù± ßÅ ÂüѦ¨±õþ· Û¿áËûþû±Ýûþ±õþÂóËï õ±ñ±¯  ¿÷¿åùé± ìÅ ÂßÂù õþ±æ÷ýù Îõþ ±ËëÂ/ ¿öÂËh ¿áæ¿áæ ßÂõþËå/ ¿õþ'±-õ±ý× ßÂ-õ±ü-  ü±ý× ËßÂù/ Õ±æËß ÕõúÉ Ûý׿öÂhÂé± ö±ùý×ù±áËå Õ±Âóò±õþ/ õþ ±™¦¸  ±õþ ðÅ ’ñ±Ëõþ  Õ±õþÝ ÕËòß ÷±òÅ  ø¸/ Õ±¿õõþåh±Ëò± Õ±õþ ëÂ×ÈßÂé õ±æò±ûþ ÂóïäÂù¿î ÷±òÅ  ø¸   ¿ß ÛßÂéÅ Â ¿õõþ M ýËBå· î± ýùý×õ±, Îõþ±æ Îî± Ûý× úýËõþõþ õþ±™¦¸±ûþÎõõþËò±  ü±ñ±õþí ÷±òÅ  ø¸ ¿õõþ¿MõþäÓ Âh±™Là üÏ÷±Ë™LÃý×ï±ËßÂ/ ôÅ ÂéÂÂó±ï ò±Ë÷õþÛ¶±Íá¿îÂý±¿üß  æ±ûþá± Îî± ßÂËõý× ÕõùÅ  l¯ Õ±õþÕ±Âóò±õþ Âóðä±õþí±õþ ü÷ûþÎî± Îúø¸ ýËûþËå  Îö±ËéÂõþðÅ’¿ðò Õ±Ëáý×/Ûý×ÎôÂûþ ±¿õþ õþÎúËø¸ Îõþ ±ð Îõú äÂh±/ Õ±Âóò±õþßÂÂó±ËùÝ ¿õò¿õËò â±÷/ ÷Å  åËî  û±Ëõò ò±, ¿üÒ ðÅ  Ëõþõþ ¿éÂÂó ÎñõËh ÎûËî Âó±Ëõþ/ ý±î ò±hÂËåò Õ±Âó¿ò, Îæ±hÂý±î  ßÂËõþò÷¦¨±õþ ßÂõþ Ëåò/ Õ±Âóò±õþÎú±ö±û±S± Ûàò Îß Îæ ü±òɱù Îõþ±ë ñËõþ  õ±üˆÂɱ`Â, ¿ü¼±îÂù± 屿hÂËûþÎáÌh Îõþ±ë Î÷±ËhÂ/ Ûà±Ëò ÛßÂéÅ Â ðÒ±h±Ëõò Îî±· ¿ò}Âý×Õ±õþÝ ð¿ÂËí û±Ëõò ò±¯ Û÷¿òËîÂý×, Ý¿ðËß Îî± úýõþ Îúø¸, àÅ  õ Îõ¿ú   öÂMÝ Îòý×Õ±Âóò±õþ/ ÂóËh õþËûþËå ß‚±ùü±õþ õþ õÏföÂõò/ ÛßÂü÷ûþ ò±¿ßÂÎüà±Ëò ýî ò±éÂßÂ-á±ò-ÕòÅ  ‡Â±ò/
 Ýý×äÂQËõþ ý×úýËõþ õþ ü±¥x¿îÂßÂîÂ÷ üõËäÂËûþõh ձûþ õþ ¿ò–  ÎüKé˜Â±ù õ±ü 鱿÷Çò±ü/ Õ±Âó¿ò qòËù Õõ±ß ýËõò, ßÂîÂõ±õþÎû î±õþ ‘¿úù±òɱü’ ýËûþËå Õ±õþ ßÂîÂõ±õþ ‘ä±ùÅ’ ýËûþËå– î± Ûàò ßÅÂÉý×Ëæÿõþ Û¶Ÿ/ úýËõþõþ õÅß ÎïËß õ±üˆÂɱ` ü¿õþËûþ ÎòÝûþ±õþ Îû Õ±õý÷±ò Û¶¿îÂ|n¿îÂ, î±õþÂóÓõþí Îûò ß±¬Ïõþ ü÷üɱ ü÷±ñ±Ëòõþ÷Ëî±/ îÂËõ Õ±Âó¿òÝ ¿ò}Âûþý× Õ±õþ Ý ÛßÂõ±õþ ëÂ×ËZ±ñò ßÂõþ Ëõò¯
 qñÅ õ±üý× òûþ, úýõþ ÎïËߠ骱߈Âɱ`ÂÝ üËõþ û±Ýûþ±õþ ßÂï± ¿åù¯ æ±îÂÏûþ ühÂËßÂõþò±¿ß áɱËõþ æ ýÝûþ±õþßÂï± ¿åù ò±¯ Õ±Âó¿ò qËòËåò· Îõù± õ±hÂËå/ Îú±ö±û±S± Û¿áËûþ äÂËùËå/ ¿õ÷ù ð±ü-Ûõþ ˆÂɱ䊠屿hÂËûþ ÷ßÂð÷ÂóÅ  õþ/ Ûà±Ëò Õ±Âóò±ËßÂÂÝÂóËõþ Ý î±ß±Ëî ýËBå/ õþ±™¦¸±õþ ðÅ ’ñ±Ëõþõþ ý±ý×-  õþ ±ý× Ëæÿõþ õɱùß¿ò ÎïËß qËöÂBå± õø¸Ç í ýËBå Õ±Âóò±õþëÂ×Âóõþ/ Õ±õþõ±æ±õþ,  ¿õþ '±, ᱿h ¿òËûþ, ë±M±õþ Îðà±Ëî ձü± ÷±òÅ  ø¸&¿ù ýÒ ±üôÒ±ü ¿õhÂ¥¤ò±ûþ ÎðàËå   Õ±Âóò±ËßÂ/ Õ±Âó¿ò qòËõò ÝËðõþ ò± õù± ßÂï±Ý/Îúø¸ ýûþ¿ò/ Ûý× úýËõþõþ õÅËßÂý× ÛßÂé± Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùæ õþËûþËå æËiœõþ ¿îÂòõåõþÂóËõþ Ý ÛàòÝ û±õþý±÷±&¿h ÂóûÇ  ±ûþß±éÂËù± ò±/ ü±õþ ± Îæù±õþÎõþ ±áÏõþ  ä±Âó ¿òËûþî±õþ ð÷õg ýËûþû±Ýûþ±õþÎæ±á±hÂ/ ðÏâÇ ýËî ï±ß± Îòý× -Ûõþùß±  ¿òËûþðÏâÇ  îÂõþå±ûþ± ÂóËh Îæù±õþ ü±¿õÇß ¦¤ ±¦šÉõÉõ¦š  ±ûþ/  Õ±Âóò±õþ¿õæûþ ¿÷¿åù Îúø¸ ýËî äÂùù/ Õ±Âó¿ò æ±Ëòò, Õ±á±÷Ï ßÂËûþß¿ðò ñËõþý× äÂùËõ ü¥¤ñÇò±õþ Îæ±ûþ±õþ/ ÎëÂËß Âó±ê±Ëõ ¿õ¿öÂi§ Û¶¿î‡±ò/ Õ±Âóò±õþÂóÅ  õþËò± ¦Å    ¨ùÝ ë±ßÂËî Âó±Ëõþ/ Õ±Âó¿ò ßÔÂîÂ:ö±ø¸í ÎðËõò/ ¿ßÂc å±S-å±SÏËðõþ  ÷Å  Ëà±÷Å  ¿à ò± ýÝûþ±ý×ö±ù/ Ýõþ ± û¿ð ¿æË:ü ßÂËõþõËü ëÂ×Bä¿ú±õþßÂﱯ û¿ð   ÷Ëò ß¿õþ Ëûþ Îðûþ, Îæù±õþ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ßÂï±... Õ±Âó¿ò ßÂÏ õùËõò· Õ±ËðÌ ¿ßÂåÅ õùËõò ¿ß· ò±¿ß Ûý×ÎöÂËõ ¦¤ ¿™¦¸õþ ¿òÐ«±ü ÎôÂùËõò, Õ±Âóò±õþ ü™Lñò  Õ™LÃî ÎáÌhÂõ˼ ÂóËh ò±¯Îõþ ±Ëðõþ ÎîÂæ õ±hÂËå/ Õ±Âó¿òÝ ßv±™LÃ/ îÂËõ Ûý× ßv±¿™LÃËî îÔ¿l Õ±Ëå/ û±ò, Õ±Âó¿ò ¿õ|±÷ ßÂò/ 䊿Âó 䊿Âó qñŠ汿òËûþ õþ±¿à, áî ßÂËûþß¿ðò ñËõþ Õ±Âóò±Ëß ÎðËà Îõú ¿òËæõþ ÷Ëò ý¿Båù/ Îüý× öÂõþü±ËîÂý×Ûüõ õËù ÎôÂù±/
ÛßÂéÅ ÂóËõþý× ¿õþËÂó±éÇÂß±ëÇÂ
 õþ±æ± ï±ßÂËõ ßÂîÂÂí ·
 Õ±æ ëÂ×MËõþõþ ¿ðò ù±ˆÂ ¿÷¿òé ü±Ëæúò Îî± Ûõ±ËõþÝ ¿åù, û± ¿üËùõ±Ëü Îòý× îÂ±Ý õÅ¿h ÎåÒ±Ýûþ±¼ îÂËõ ¿ßÂò± ßÂɱË÷õþ ± äÂùËå, ú±ß ¿ðËûþ Õ±õþ ÷±å ì±ß± û±Ëõ ò±¼
ÃòËõþ fò±ï ÎîÂÝûþ±¿õþ
 æ±îÂÏûþßÂÑËáè ü ßÂÑËáè Ëüõþ ß¿÷ËéÂë Îö±éÂõɱ‚‘á¿í ¿÷ï’ Õ±õ±õþ Û¶÷±¿íî ýËõ  úýËõþ Û¶±ûþ‘Îòý×’ ýËûþ û±Ýûþ± üÑáêÂò/Îö±Ëé ¿æîÂËù ¿õËõþ ±ñÏ ï±ßÂËî ýËõ Ûý×Û¶ä±õþÂóËh Âó±Ýûþ ± Îä±VÕ±ò± ù±öÂ/Îæù±-õþ ±æòÏ¿îÂËî òîÅÂò ú¿M ¿ýü±Ëõ ßÂÑËáè ü õÉ¿Máî ¿îÂõÔ ¿X ò± ï±ßÂËùÝ úýËõþ õþõÅ  Ëß  õËh± ñ±!± ßÂÑËáè Ëüõþ
 ßÔÂËøjÅ ò±õþ±ûþí ÎäÂÌñÅ  ¿õþ
 îÂÔí÷Ó  ù ßÂÑËáè ü ¿ò榤ð üÑáêÂò ý×Ë÷æ üý ÷La   Ï ¿ýËüËõ Îö±Ëé ùh± ßÂÑËáè Ëüõþü˼ Îö±é ö±á±ö±¿á/ ¿ùÑ Âó±¿éÇÂõþ Õɱ¿Ké ý×òß±˥¤ ¿k ôÂɱ"õþá¿í-Âóõþ õîÇ ÂÏ õþ±æòÏ¿îÂËî տõüÑõ±¿ð ä¿õþS/ ëÂ×Mõþõ˼õþ õþ±æòÏ¿îÂõþ ßÂËK骠±ù ÷±ùð±ûþ/ õþ±æÉ-õþ±æòÏ¿îÂõþ&QÂóÓíÇ ÷Å à ýËûþ Ýê± ›¶±ûþ úÓ  òÉ ÎïËß q ßÂõþËî ýËõ/Îæù±õþÎòî± ¿ýü±Ëõý× ÎïËß û±Ýûþ ±/ÎÂóÌõþüö± ä±ù±Ëò±Ý ß¿êÂò ýËî Âó±Ëõþ
›¶±ïÇ   Ï  ðù ›   −±ü ÂóËûþ Ké ÎòËá¿éÂö ¿æîÂËù  ý±õþËù 
ÎßÂÌ¿úß ¿÷| 
 ¿ü ¿Âó Õ±ý×Û÷ ¿õËõþ ±ñÏ ÕÍòßÂÉ î±íÉ Ý ¿ò榤ðùÏûþ Îö±éÂõɱ‚ ëÂ×Èü±ý ý±¿õþ ËûþÎôÂù±  ßÂ÷ÇÏõþÕö±õ, Õ™LÃZÇe Ý ý× Ë÷æ  òîÅ Âò ßÂËõþ Îæù±ûþ Õ¿'Ëæò Âó±Ëõ ðù/ ÆúËùò üõþß±Ëõþõþ ð±Âóé õ±hÂËõ/Îæù±-õþ±æòÏ¿îÂËî ëÂ× Ëê ձüËõ òîÅ Âò ÷Åà úýËõþÕ±õþÝ ðÅ  õÇù ýËõ ðù/ ðËù ›¶õù ýËõ ÆúËùò-¿õËõþ±¿ñî±
 ü¿?î ¿÷| 
 ¿õËæ¿Âó  éª É±¿ëÂúò±ù Îö±éÂõɱ‚ æ±îÂÏûþ õþ±æòÏ¿îÂËî ¿õËæ¿Âóõþ Û¶ö±õ  ý±Ëî Îá±ò± Îòî±-ßÂ÷Ç   Ï  äÂîÅ ÂïÇ ðù ¿ýËüËõ Âó¿õþ¿ä¿î ý× ¿îÂý±ü Æî¿õþßÂËõþ÷±ùð± ÎïËß  âÅ  ËõþðÒ ±h±Ëõ ¿õËæ¿Âó   üÑáêÂËòõþö¿õø¸  Éî ձõþÝ ß¿êÂò ýËõ 
 
-
ÎüÌ÷É Îð üõþß±õþ
 
 ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
 ˆ¬±h¬± ì ˘œÊ 
2
 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ , Õ±÷±ËðõþÕ±ú±
 – 
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 
 õÔ ý¦ó¿îÂõ±õþ
n
28 ÎôÂõè nûþ±¿õþ 2013
 ø‰¬øfl¬»¸± 
ŒÊ…±øÓ¬¯∏ŒÊ…±øÓ¬¯∏
 ø˙é±  ø˙é± 
¬¿ ˙Ǭı˛‰¬SêıM«   œ 
 ßÂùß±î±õþ ¦¤ò±÷ñòÉÎæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±é ݠý™¦¸  Ëõþ౿õ𠕦¤íÇ Âóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8ÛõÑ 19 - 25 õþà ÷±ùð±ûþ ëÂ× ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚  î ï±ËßÂò/ ð¿Âí± 351 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓ  õÇ ëÂ× ðûþõþ±æÂóÅ  õþ, ÷ñÉ÷áè ±÷ •ÂóÓõÇ  ±äÂù— ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò •033—25268652/
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ¿õð ëÂ×Â󿦚îÂï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþõþ ¿õ,Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±ÂóûÇ  ™L× ð¿Âí± 301 é±ß±/Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±,Îô±ò Ð 257434/Ûà±Ëò ¿êÂߊ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dî ßÂõþ± ýûþ/
|Ï ÎáÌîÂ÷ ú±¦a   Ï 
‘æÏõòðÏ¿Âó’ ü÷™¦¸ ü÷üɱõþ ü÷±ñ±Ëò ÝÛ¶¿îÂß±Ëõþõþ æòÉ üõ ü÷ûþ û±Ëß Âó±Ëú Âó±Ëõò, üõÇ  ±ñÅ¿òßÂ, ¿õ:±ò Ý õ±™¦¸õ Îæɱ¿îÂø¸ ßÂòü±ùéÂɱKé Ûàò ëÂ×Ð ¿ü¼±îÂù±, ÂóÅ  õþ±Ëò± õ±éÂà±õþ± Õ¿ôÂËüõþ ü±÷Ëò,‘õ±ü™LÃÏ ÕɱÂó±éÇÂË÷KéÂ’, ÷±ùð±/ Îô±ò Ð8900372705/¿êÂߊ¿æ, Îß±‡ÂÏ ÝÎû±éÂß ßÂõþ± ýûþ/
 òõ÷ Ý ðú÷ Î|¿í, Õ‚ 
 ݠ¿õ:±ò •ý×ÑËõþ ¿æ Ý õ±Ñù± ¿÷¿ëÂûþ±÷ Âóh±ý×Î÷±94746 54271
áÔ ý¿úÂßÂ
 fl¬ø•Û 
 Î¬◊ È¬±ı˛
fl¬˜« ‡±ø˘ 
PRIVATETUITION
For : XI - B.Com(H), Pass, CA(Found), CS(Found), Eng. &Beng. Medium.(SIR) And also : I - VIIEng. Medium(MAM)M - 90466 81439
 õþ ±Ð ¦¤±Ð
 ß¿¥ó¿é¿éÂö ÂóõþÏ±ûþ
MATHS
 úéÇ Âß±éÂÛõÑ ¿ëÂËéÂËù ßÂõþ±Ëò± ýûþ/ Û¶¿î õɱËä 8-10 æò/ òîÅÂò õɱä q ýËõ/ Ûå±h±
VII - XII Maths
Âóh±Ëò± ýûþ/
 æûþ™Là ð±ü 
90021 88712
 ÷±ËßǠ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ
 Õ±ßÂø¸  ÇíÏûþ õÉ¿MQü¥ói§, ßÂï±õ±îDZûþ ÂðÂ, Õò¿ñßÂ35 õåõþ, áèɱæÅËûþé ÷±ËßǠ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/
‘...
 Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð± 
’,
 ëÂ× ý× Ë÷k ßÂËùæ Îõþ ±ëÂ,  ÷±ùð± 732101
 üîÂßÂÏÇ  ßÂõþí ¿õ:¿l 
Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓS ñËõþ ¿õ:±Âóòð±î±õþü˼ Îû±á±Ëû±á  ßÂõþ±õþÕ±Ëá Âó±êÂßÂËðõþ ûï±ûï ÎàÒ±æàõõþ ¿òËî õù± ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±Ëðõþ Îß±òÝ ð±¿õ  õMõÉ ¿õø¸  Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóSÎß±òÝ ¿ò}Âûþ î± õ± ð±¿ûþ Q õýò ßÂËõþ ò±/
 ÷Å¿Mþ Õ±Ëj±ùËòõþ òîÅÂò ¿êÂß±ò± 
 v˛yˆÏÎ˚!Ó˚
 xy õy ˆÏî Ó˚
    2
 õø¸  Ç 10 üÑàɱ 11 õÔý¦ó¿îÂõ±õ   þ16 ô±‰Å  ò1419
22052203512
‘... Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’ ¿òûþ¿÷î ý±Ëî ò± ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á  æ±ò±ò Ûý×ò¥¤Ëõþ
&
 ó¿Sß± Û¶¿î ÷±Ëüý׿òûþ ¿÷î Û¶ß±¿úî ýûþ/ Õ±Âóò±õþ Îóó±õþýß±õþ õgÅ Âõþ ßÂ±å  ÎïËß ÎäÂËûþ¿òËî öÅÂùËõò ò±
 ÷±ùð±õ±üÏ, 38
+
,
6
2
’’
,áÔ ý¿úÂßÂ, Û÷.Û •ý׿îÂý±ü—Âó±ËSõþ æòÉ üÅjõþÏ, ¿ú¿Âî±, üz±™Là Âó¿õþõ±ËõþõþÂó±SÏ ß±÷É/ Îô±ò 9474795003“ 03512-251824
¬Û±Sœ ‰¬±˝◊
 õè ±pí, 24, 5
4
’’
, ßÂ÷Ç  õþî±,
 ¿ü¿öÂù ý׿?¿òûþ±õþ, üÅ  |Ï,Âó±SÏõþæòÉ üõþ ß±¿õþä±ßÅ ÂËõþ Âó±S ä±ý×/ ÷±ùð± ÕáèáíÉ/94746 62991“80166 99013
¬Û±S ‰¬±˝◊
2
+
1 Õô±õþ
 ¿õ:±ÂóËòõþæòÉ Îô±ò ßÂò 
03512 220522
 üÅðúÇò 
}}}
 Sê˚˛øıSê˚˛
Laptop on Sale
A Laptop, HCL, Core 2Duo, 2 GB RAM, 160HDD, DVD Writer,Card Reader, Bluetooth,Web Cam on Sale.Contact: 9434154440
Ûß¿é Û¶àɱî Îß±¥ó±òÏõþÎú±Ë÷õþæòÉ úýËõþ õþ ÷ËñÉ 2,500 - 3,000 Φ¨±ûþ±õþ ôÅÂé æ±ûþᱠÛ¶Ëûþ±æò¼ ö±h± “ ¿ùæ “ ÷±¿ùß±ò±ñÏò¼ üMWõþÎû±á±Ëû±á ßÂò¼
%
97330 64994
 òîÅÂò ßÂËõþ Îûò ¦¤ ±ñÏòî±õþ ûÅ  X q ýËûþ Ëå õ±Ñù±ËðËú/ îÂËõ Û ûÅ  X Ûß±MËõþ õþ ÷Ëî± üú¦a òûþ/ îÂõÅ Ûý× ûÅ  X Ûß±MËõþ õþ÷Å  ¿MûÅ  ËXÂõþ ÷Ó  ù ¦¤›ŸËß ü±ïÇß ձß±õþÎðÝûþ±õþ¦¤›Ÿ/ 1971 ü±ù, îÂÈß±ùÏò Âó¿}Â÷ Âó±¿ß™¦¸  ±ò ÎïËß ÷Å  ¿M Âó±Ýûþ±õþæòÉ,  ¦¤ ±ñÏò õ±Ñù±Ëðú áËh îÂÅ  ùËî üÑáè ±÷ q ýûþ/  îÂàò Îû ¿úq æËiœ¿åù, î±õþõûþ ü Õ±æ Û¶±ûþ42/ ÷Å¿MûÅ  X ÎüÝ ÎðËà¿ò/  ÕïÇ±È ÷ý±ò Îüý׿õæËûþõþ Âóõþ ÕîÂÏî ðÅËé± Û¶æËiœõþß±Ëå ÷Å  ¿MûÅ  X ÛßÂé± ß±ùæûþ  Ï   ý× ¿îÂý±ü, ¦¤›Ÿ/ Îû ¦¤ Ë›Ÿõþü˼ ¿÷Ëú õþËûþËå Õæ¦Úß±¿ýòÏ/  î±Ëðõþ ß±Ëå ÷Å¿MûÅ  ËXÂõþ ý× ¿îÂý±ü ¿ßÂåÅ  é± ¿ôÂËß ýËûþ¿áËûþ ¿åù, Ûé± ÕîÂÉ™Là õ±™¦¸õ/  ¿ßÂc Õ±äÂ÷ß± ÛßÂé± âéÂò± Îüý×ý׿îÂý±üËß ձõ±õþ õ±™¦¸  Ëõõþ ÷±¿éÂËî ò±¿÷ËûþÛËòËå/ Ûß±MËõþ õþ÷Å  ¿MûÅËX Âó¿}Â÷ Âó±¿ß™¦¸±Ëòõþ Îüò±õ±¿ýòÏõþü˼ ý±î ¿÷¿ùËûþ¿åù  õ±Ñù±ËðËúõþ¿ßÂåÅ ¿õ«±üâ±îÂßÂ, Îõý×÷±ò/ ý× ¿îÂý±ü î±Ëðõþ õþ ±æ±ß±õþÕ±àɱ ¿ðËûþ Ëå/  õ±Ñù±ËðËúõþ÷Å¿MûÅ  ËX ù ù ÷±òÅ  Ëø¸õþ ÷Ô îÅ ÂÉõþæòÉ,  ù ù ÷±òÅ  Ëø¸  õþÝÂóõþÕõíÇòÏûþÕîÂɱä±Ëõþ õþæòÉ, ù ù ÷±òÅËø¸õþ ¿öÂËéÂ÷±¿é ÎåËh ö±õþËî Âó±¿ùËûþÛËü úõþí±ïÇ   Ï ¿ú¿õËõþ ÷±òËõîÂõþ æÏõòû±ÂóËòõþ æòÉ Îüý× õþ±æ±ß±õþ  þõþ±Ý Âó±ßÂËüò±Ëðõþ ÷Ëî± ü÷±ò ð±ûþÏ/ ÷±òõõËõþ±ñÏ Îüý× üõ õþ±æ±ß±õþ Ëðõþ ¿õä±õþ ýûþ ¿ò ðÏâÇ  ¿ðò/  Õ¿î ü¥x¿îÂà Ûß±MËõþõþ Îüý× üõ ûÅ  XÂÂóõþ ±ñÏËðõþ ¿õä±õþýËûþ Ëå õ±Ñù±ËðËú/ ÛßÂæòËß ôÒ±¿üõþ Õ±Ëðú ÎðÝûþ ± ýËùÝ, ß±Ëðõþ Î÷±{¡  ±Ëß ÎðÝûþ ± ýËûþ ¿åù Õ±æÏõò ß±õþ ±ð`Â/ Ûý× âéÂò±ý× õ±Ñù±ËðËú òîÅÂò ßÂËõþ æòæ±áõþ Ëíõþ Îæ±ûþ±õþÛËòËå/ ß±ËðõþÎ÷±{¡  ± üý Ûß±MËõþõþ ü÷™¦¸ ÷±òõõËõþ±ñÏ ûÅ  XÂÂóõþ ±ñÏ õþ±æ±ß±õþËðõþôÒ±¿üõþ  ð±¿õËî õ±Ñù±Ëðú Ûàò ëÂ× M±ù/ õþ±æñ±òÏ ì±ß±õþ ú±ýõ±Ëá Ûàò î±ËíÉõþ Îæ±ûþ±õþ/ ¿õ« ßÂËûþ Õ±Ëå ú±ýõ±Ëáõþ¿ðËßÂ/ ÷Å  ¿MûÅ  ËXÂõþ¿õËõþ ±¿ñî±ß±õþ  Ï Î÷Ìùõ±ðÏ üÑáêÂò æ÷±ûþ±î Îòî± Îá±ù±÷ Õû÷, ÷¿îÂëÂ×õþ õþ ý÷±ò ¿òæ±÷Ï, ÎðËù±ûþ±õþÎý±Ëüò ü±ÖðÏ, ÷ý¥œð ß±÷±æ±÷±ò, ß±ËðõþÎ÷±{¡±, ÷±ù±ëÂ׿Vò ß±Ëðõþ ÎäÂÌñÅõþÏüý üõ ûÅ  XÂÂóõþ±ñÏõþ ôÒ±¿üõþð±¿õËß ÎßÂf ßÂËõþú±ýõ±á Ûàò ¿÷ùò Î÷ù±/ Îû ðÅ  ý×Û¶æiœ ÷Å  ¿MûÅ  X ÎðËà¿ò, î±õþ±Ý Ûà±Ëò Ûàò òîÅ Âò ßÂËõþ÷Å  ¿Mõþ ¦¤±ð Âó±ËBå/ ÛßÅ ÂËúõþö±ø¸± Õ±Ëj±ùËòõþ úýÏðËðõþ ü˼ ÷Å  ¿MûÅ  ËXÂõþ úýÏËðõþ¦œÔ¿î ¿÷Ëù¿÷Ëú  Û߱߱õþ/ õ±Ñù±ËðËúõþ¦¤ ±ñÏòî±, õ±Ñù±ö±ø¸±ûþ÷Å¿M, ¦¤  ÏßÔ¿îÂõþÕ±Ëj±ùò üõ ¿÷¿ùËûþ Ûß òîÅ Âò ÷±S± Îû±á ßÂËõþËå õ±Ñù±-õ±ã±¿ùõþ÷òËò/ ¦¤ ±ñÏòî±õþÂóõþõ±Ñù±ËðËúõþõþ±æòÏ¿î Ûß վŠ î à±Ëî õý×Ëî q ßÂËõþ/  õ±Ñù±ËðËúõþ ÷Å  ¿MûÅ  ËX Îü ÎðËúõþ÷±òÅ  Ëø¸õþ ü˼ ö±õþËîÂõþÕõð±òÝ ¿ßÂåÅ ßÂ÷ òûþ/  ¿ßÂc ÎüËðËúõþõþ±æòÏ¿îÂßÂËðõþ ÛßÂé± ÕÑú ñËõþ ý׿òËûþ ¿åù, õ±Ñù±ËðúËß î±õþòîÅ Âò  ëÂ×Âó¿òËõú õ±ò±Ëî ä±ûþ ö±õþîÂ/ Õ±õþ î±ý× ö±õþî ¿õËõþ ±¿ñî±, ö±õþ î¿õËZËø¸  õþõÏæ   ÕîÂÉ™Là üÅËßÂÌúËù ÎðËúõþ òîÅÂò Û¶æËiœõþ ÷ËñÉ åh±Ëò±õþß±æ q ýûþ/Ûý×ß±ËæõþÂóÅ  Ëõþ ±¿ýî ¿åù ÷Óùî Âó±¿ß™¦¸±ò ÎâÒ ø¸± õþ ±æòÏ¿îÂßÂõþ±,  û±Ëðõþ ü˼ ý±Ëî ý±î ¿÷¿ùËûþ äÂËùËå Ûß±MËõþ õþûÅXÂÂóõþ ±ñÏõþ ±Ý/  ¿ßÂc ÛßÂé± ¿õä±õþ ß±ûÇ Îûö±Ëõ ÎðËúõþÂó¿õþ¿¦š  ¿îÂËß õðËù ¿ðËûþËå î±õþ ôÂËù ÛËßÂõ±ËõþÎß±òê±ü± ýËûþ ÂóËhÂËå ðÅ  ©† õþ±æòÏ¿îÂßÂõþ ±, û±Ëðõþ÷ËñÉ ÕòÉîÂ÷ æ÷±ûþËîÂõþ Îæ±éÂü¼Ï Îõá÷ à±Ëùð± ¿æûþ±õþÎòîÔÂQ±ñÏò ¿õ Ûò ¿Âó Ý/ õ±Ñù±ËðËúõþòîÅÂò Û¶æiœ ÛßÅÂËúõþö±ø¸± Õ±Ëj±ùËòõþ ü˼ æÅ  Ëh ¿ðËûþËåò ÷Å¿Mõþ  òîÅ Âò ¦¤›ŸËßÂ/ ÛÝ Ûß òîÅÂò ÷Å  ¿MûÅ  XÂ, û±õþ¦¤ ±ð îÒ±õþ± Õ±Ëá ßÂàòÝ Âó±ò¿ò/ ú±ýõ±á   Õ±Ëj±ùò î±ý× üõ±õþ ß±Ëåý×Ûß òîÅ Âò ÷Å  ¿Mõþ ¿êÂß±ò±/ Û õ±Ñù±õþß±ËåÝ/
 Õ±õþÝ ÛßÂé± ö±ø¸  ±¿ðõü/ úýÏðËõðÏËî ÷±ùÉð±ò, úºñT¿ò, ¿õ¿ú©†æòËðõþ ö±ø¸í, á±ò-ß¿õî±Âó±êÂ, Õ±Ëù±äÂò±äÂS... üõ¿÷¿ùËûþÎõú õÅ  ¿h åÅ  Ò Ëûþ û±Ýûþ± ÛßÅ ÂËúõþ¿ðòé±ËßÂ/ õ±Èü¿õþ ß Ûý× ëÂ×ÈüËõ Îß±òÝ¿ßÂåÅ  õþ ý× â±é¿î Îòý׿ßÂc  ß±ËæõþßÂ±æ ¿ßÂåÅ  ý×ýûþò±/ ¿úùäÂõþÎïËß ú±ýÄõ±á, õ±ã±¿ù Ûý×ö±ø¸±õþ  æòÉ ÕËòß õþM ì±ùËùÝ õ±Ñù±ö±ø¸  ±õþÕ±ûþÅ Ûàò ‘Îß±÷±’ûþ/  ß±õþí õ±Èù±Ëò±õþ æòÉ äÂGÂÏð±Ëüõþ àÅ  Ëh±Ëß ë±ß±õþÎß±òÝ ðõþß±õþÎòý×/  ö±ø¸  ±¿ðõËüõþëÂ× ðÄ  û±Âóò ÎúËø¸ ‘Õü±÷ ú±ù±’ Ûß ÂóÒ ±ä¿÷Ëú¿ù õ±Ñù±... ‘Õ±ý× Îý±Âó ¿ß Îî±÷õþ± ö±Ëù±ý×Õ±Ëå± ÎßÂò ¿ß Îî±÷±Ëß ÎðËà Îî± ýɱ¿Âó-ý× ù±áËå±/’ õ±Ñù±ö±ø¸  ±õþ Û÷ò ÆðòÉðú± ÎðËàý× ÷Ëò ýûþ Õ±Ëûþ ±æßÂõþ ± ðÅ  ¿àòÏ  ‘÷±’Ëß õÈüõþ±Ë™Là ßÅÂy¦§±ò ßÂõþ±Ëò±õþ ßÂï± ö±Ëõò¯ ¿ßÂc ÷±îÔÂö±ø¸±õþ ü÷Ô ¿XÂËî ձ÷õþ ± Õ±ËðÌ ßÂîÂé± Õ±™LÿõþßÂ, Û Ã›¶ŸÝ ëÂ× Ëê ձËü õ±õþõ±õþ ý×/  Õ±æÝ Õ¿ñß±Ñú Âó±êÂÉ ¿õø¸  Ëûþ ý×ëÂ× Bä¿ú±ûþõ±Ñù± õè ±îÂÉ/ üõËäÂËûþý±üÉßÂõþ, Û õþ±ËæÉõþ æòáËíõþ üõþ ß±Ëõþõþ‘õ±Ñù±õþ÷Å à’-Ûõþ ö±ø¸  ±Ý Îüý× ý×ÑËõþ ¿æ¯  ö±ø¸  ±¿ðõü Õ±Ëü-û±ûþ, Ûüõ Õ±Ëù±äÂò±Ý Õõ±™LÃõþ ý×ÎïËß û±ûþ/ îÂõÅ Ûõþý×  ÷ËñÉ ¿ðò Îòý×, õþ ±î Îòý×... Û¶¿îÂðò ù ù ÷±òÅ  ø¸ æËh± ýËBåò ú±ýÄ  õ±Ëá/ Îüà±Ëò Îòý×Õ±Ýûþ ±¿÷ ¿ùá ¿ß ¿õ Ûò ¿Âó Îòý×Õ±÷õþ±-Ýõþ ±’Ý/ ü±ý× õ±õþ  ðÅ¿òûþ ±ûþ Ûý× ¿õ›− Ëõõþ æiœ ýËùÝ Ûõþ õɱ¿l ÛõÑ áöÂÏõþ î± õþÏ¿îÂ÷Ëî±  ¿õ¦œûþßÂõþ/ ¦£Å Â¿ù¼ ÎïËß ð±õ±òù Õ¿õ«±üÉ ^nîÂî±ûþì±ß± ÎïËß å¿hÂËûþ ÂóhÂù Õ±Ëj±ùò... ÎöÂÌË᱿ùß üÏ÷±ò±ûþ Õ±õþ üÏ÷±õX Îòý×/ ú±ýÄõ±á ÛËá±Ëõ Ûý×ÛßÅ ÂËú Ûý×î±Ëðõþ Âóù±ú-õþ¿ãò úÂóï/ Û õþ ±ËæÉ Ûý×ö±ø¸±õþö¿õø¸Éî ßÂÏ, î± æ±ò± Îòý×/ ßÂÏö±Ëõ áËh ÝËê ÛßÂé±  ö±ø¸±õþ úõþÏõþ· î±õþ ý±îÂ-Âó±-Õ±ù¿æö· ¿ßÂåÅ ús-õ±ßÂÉ-û¿î¿äÂ ò±¿ß ձ÷±ËðõþýÒ ±é±äÂù±, Õ±÷±ËðõþÎñÒ±Ýûþ±-ñÅ  Ëù±-õþ ±™¦¸±, ÷ûþ ð±Ëòõþ â±Ëü ÛßÂËú±  ÷Å  ¿òõþîÅ Â÷Å  ù ÛßÂËú±õþ ßÂ÷ ÷î ¿ðËûþ· ëÂ× Mõþ é± ÕòÅ  öÂõ ßÂõþ ± àÅ  õ ¿ß ß©†ü±ñÉ·  qñÅ öÂûþ ÛßÂé±ý×, Îúø¸ ÂóûÇ  ™Là õ±Ñù± Õ±ËõËáõþ ö±ø¸± ýËûþ ý×ÎïËß û±Ëõ ò± Îî±· ÷±îÔÂö±ø¸  ±é± ö±ø¸  ± ýËûþ ý× ï±ß ò±/ qñÅ  ÷Å ñÅ î±Ëß ÕòɱòÉ Õ±õþðÅ ’ä±õþ Ëé  ö±ø¸±õþ ÂóÒ±ä¿÷Ëú¿ù ý׿îÂëÂ׿î ¿ðËûþ õßÂBåÂó õ±ò±Ëù ÛßÂé± 汿îÂõþ Õ±RÂó¿õþäÂËûþ õþ ÕòÉîÂ÷ ¿öÂîÂé±ý×Îû òhÂõËh ýËûþû±ûþ¯  ý±ûþ¯ ý±ûþ¯ æ᱿àäÅ¿h õ±ã±¿ùõþü±ËñõþÕ÷õþ ÛßÅ ÂËú Îû Û¶±ûþ÷õþ ÷õþ¯
ÛßÅÂËúõþ ¿ä™Lñ 
›¶ï÷ Îô±òé± ÛËü¿åù üß±ù ü±îÂé±ûþ,
 ßÒ±Ëð± ßÒ±Ëð± áù±ûþ Âó±õþ¿÷î±...‘÷ɱ÷, Õ±Âó¿ò ÛßÂéÅ Â õÅ  ¿çÂËûþõùÅò ò± õ±¿hÂËîÂ/ õ±õ±-÷± ÎßÂëÂ×õþ ±¿æ   ýËBåò ò± Õ±æ ÎõËõþ±Ëî ¿ðËîÂ/ õùËåò, Îö±ËéÂõþ ¿ðò ðÅ ÂóÅËõþ õþ±™¦¸±-â±é Û÷¿òËîÂý× ôұ߱ ï±ßÂËõ, î±õþÂóõþÕ±õ±õþÎß±ï±ûþ -ßÂàò-ßÂÏ ç±Ë÷ù± ýûþ... ÷ɱ÷, ¿›− æÿÎðàÅò  ò± ÛßÂéÅ Â/ Õ±¿÷ ßÂÏ ßÂõþõ·’Âó±õþ ¿÷î±õþÂóõþÎü±¿ýòÏ, î±õþÂóõþ Îß±÷ù,  Ý‹ ÷±ùð± ÎïËß ÷ñÅ  |Ï Õ±õþ üÅ  ù¢Ÿ±, ÂóÅ  h±éŠ¿ù ÎïËß ü±ûþ™LÃòÏ   Õ±õþß±¿ùîÂù±õþ÷ñÅ ÂóíÇ  ±/  ýûþõ±õ±, ò± ýûþ÷±... üßÂËùõþáù±ËîÂý×ÛßÂý×ëÂ× ËZá ‘ßÂÏö±Ëõ Õ±÷õþ± Î÷ËûþËß 屿h õùÅ  ò Îî±· û± ¿ðòß±ù ÂóËhÂËå, õþ ±™¦¸  ±-â±Ëé Îî± Ûß± å±h±ý× û±ûþò±/ ÛËß Îî± ÕîÂðÓËõþ ßÂËùæ ¿ôÂõþËî ßÂî õþ±î ýËõ,Îß±òÝ ¿êÂß Îòý×/ ûîÂý×ßÂËùËæõþ᱿h ï±ßÅ ÂßÂ/  î±õþ ëÂ×ÂóËõþ Õ±æ Õ±õ±õþ Ûý×Îö±ËéÂõþ¿ðò... ôұ߱ õþ±™¦¸±, ßÂàò Îû ßÂÏ ýËõ õù± û±ûþ, õùÅ  ò Îî±·  ò±, ò±, Õ±÷õþ± å±hÂËî Âó±õþ õ ò±/ Õ±Âó¿ò ÕòÉ¿ðò õÉõ¦š± ßÂò/’Îß±ï±Ý Îß±ï±Ý Õ±õ±õþ çÒ±ËçÂõþüÏ÷±Ý ÎÂó¿õþËûþËå ëÂ× ËZá/‘Õ±õþ¿ðò ÎÂóËùò ò± Õ±Âóò±õþ± ¿õþý±üDZËùõþ· ÕòÉ Îß±òÝ ¿ðò ÎðàÅ  ò, Îß±òÝ÷ËîÂý× Õ±æ å±hÂËî Âó±õþ¿å ò±/ ß±áæ ¿ß ÂóËhÂò ò± Õ±Âóò±õþ±·’ Õ¿öÂö±õËßÂõþëÂ× ËZá Õ±õþëÂ×ÈßÂF±õþüý÷÷Ç   Ï ýËûþÂó¿õþ¿¦š¿î ü±÷±ù ¿ðËî ¿ðËî ձ¿÷Ý ûàò ßv±™LÃ, ÛßÂü÷ûþ÷Ëò ýù, õÅ  ¿ç õ± çÂh ü±÷ù±Ëò± Îáù/ÛõþÂóËõþÝ õ±¿ß ¿åù/ ¿õþ-ý×ëÂ× ¿òûþËòõþ ßÂòËöÂò±Ëõþõþ ëÂ× ¿Z¢Ÿ áù±... Ûõ±õþßÂÏ ýËõ· à ›¶±ûþ10-15 æò Õɱù±÷¿ò 汿òËûþËå,Îö±ËéÂõþ¿ðò ç±Ë÷ù± ýËî Âó±Ëõþ, Ûý×öÂËûþî±õþ ± ßÂòô±Ë÷Ç  úò ßÂɱòËüù ßÂËõþ¿ðËûþËå/ Îúø¸ ÷Å  ýÓ  ËîÇ Â ÛîÂ&Ëù± ÕɱËß±Ë÷±ËëÂúò ßÂɱòËüù¯ ÃÕ±æ 23 õþà Õ±æ Ûý× úýËõþ Îö±éÂ/ Õ±õþ Õ±æ õþ ±î Îö±õþýËùý×ß±ù ßÂËùËæ ¿õþ -ý×ëÂ׿òûþò/ ¿îÂò÷±Ëüõþ Õ±Ëûþ ±æò Õ±æ îÅÂ˼/ ÛßÂõþßÂ÷ ÕòËòɱÂó±ûþýËûþ ý×Õ±æ ΈÂæ ¿õþ ý±üÇ  ±ù õþ ±àËî ýËûþ¿åù/ ñòÉõ±ð 汿òËûþÎå±é ßÂõþ¿å ò± Îüý× üõ õ±õ±-÷±ËûþËðõþ ûÒ ±õþ ± Õ±æ Õ™LÃî ձ÷±õþÕüý±ûþî±õþÂó±Ëú ðÒ ±¿hÂËûþ Ëåò/  öÂõþü± ßÂËõþ Îö±ËéÂõþ ðÅÂóÅËõþ Ý ÎåËh¿åËùò Õ±÷±Ëðõþ ý±Ëî Âó±õþ¿÷î±-üÅ  ðÏl±Ëðõþ/ öÂõþü± õþ ±àËî ò± Âó±õþ ±éÂ±Ý Îû Õ¦¤ ±ö±¿õß òûþ/  üðÉ âËé û±Ýûþ ± ý±ûþ ðõþ±õ±ËðõþöÂûþ ‚Âõþ¿õ˦£Â±õþËíõþÂóõþÛ õþ ±ËæÉÝ äÓÂh±™Là üîÂßÂÇî± 汿õþ ßÂËõþ Ëå Û¶ú±üò/  Õ±õþÝ Õ±Ëå ¿öÂòÄõþ±ËæÉõþÛß áè ±Ë÷...ÂóÒ ±äÂ, òûþ Õ±õþ Ûá±Ëõþ ± õåËõþ õþ¿îÂòæò õ±¿ùß± ¦Å    ¨ù Âóh³Âûþ ±Ëß ¦Å¨ù ÎïËß ÎëÂËß ¿òËûþ¿áËûþÂó±ú¿õß ú±õþÏ¿õþß ÕîÂɱä±Ëõþõþ Âóõþ àÅ  ò ßÂËõþ Û¶÷±í Îù±Âó±é ßÂõþ Ëî ÛßÂé± à±÷±õþ õ±¿hÂõþßÅÂËûþ ±Ëî &÷ ßÂËõþõþ±Ëà ÛßÂðù/ Îü õþ±ËæÉõþ‘÷±ò¿õßÂ’ üõþß±õþÆò¿îÂß ð±¿ûþ Q ¿òËûþ¿úq&¿ùõþÂó¿õþõ±Ëõþ õþæòÉ ðúù é±ß± ¿îÂÂóÓõþí Îâ±ø¸ í± ßÂËõþËå/  ðúù ÕËòß é±ß± ýûþ Ëî± Îüý×Îüý×Âó¿õþõ±õþ¿é ÛßÂæÏõËò Õî é±ß± ÛßÂü˼ Îä±ËàÝ ÎðËà¿ò,  ¿ßÂc Ýý×ðúù ¿ß Ýý׿îÂò ¿úqõþ ÷±Ëûþ õþðú÷±ËüõþáöÇ ÂûLa í±õþ ð±÷ ¿ô¿õþ Ëûþ¿ðËî Âó±õþ Ëõ·  ¿Ã›¶ûþÕ¿öÂö±õßÂ, Õ±Âóò±Ëðõþ Õ±æËßÂõþ ëÂ× ËZËáõþß±õþ Ëí Õ±¿÷Ý ü±¿÷ù/ Ûî Î÷±÷õ±¿î ÂóÅËhÂËå, Õ±ý× òÝ ò±¿ß õðù±ËBå... î±õþÂóËõþÝ ß±¿ùûþ ±äÂËßÂõþ14 õåõþ¿éÂëÂ×úò ÂóhÂËî Îõ¿õþËûþ¿òËàÒ ±æ ýËûþ û±ûþ/ ÂóËõþ õþ ¿ðò ÎàÒ ±æ ¿÷ùËù æ±ò± û±ûþ, ¿ôÂËõþ ±æËðõþ ÎÂóÌø¸ Õ±S±™Là ýÝûþ ±ûþ Î÷Ëûþ¿éÂËß ¿ú± ¿ðËîÂý×î±õþ ± ‘ÎõþÂó’ ‘ÎõþÂó’ Îá÷ Îàù¿åù/  úî Î÷±÷õ±¿î ÎßÂò, üý¦ÚüÓûÇ ý±Ëî ¿òËûþ úýõþð±¿ÂóËûþ Îõh±ËùÝ Ûà±Ëò ‘Âó¿õþ õîÇ ÂËò’õþõ±î±ü ¿ò¿ø¸XÂ/  Õ±Âóò±õþü˼ üöÂËûþ Õ±¿÷Ý âËõþõþ ¿ðËß î±ß±ý×, Îûà±Ëò ä±õþ ÎðÝûþ ±Ëùõþ¿ò¿}™LÃî±ûþÛßÂéÅ ÛßÂéÅ ßÂËõþõh ýËBå Õ±÷±õþ -ý× &Ò Ëh± ‘Õ±¿÷’é± ÎðàËî ÎðàËî ü±Ëh ä±õþ/ ÷Ëò ÷Ëò õ¿ù, ö±Ëù± ï±ß îÅ Âý×, Îî±Ëß ö±Ëù± ï±ßÂËîÂý×ýËõ/ ö±Ëù± ï±ßÅ Âò Õ±Âóò±õþ±Ý/
23. 02. 2013
)
mail2chirasree@gmail.com
 ë±ëÂ× ò Î÷Ë÷±¿õþ Îùò... 24 ÎôÂõè nûþ±¿õþ, Õ±ý×Û÷ ¿Âó Ûü ý׿?¿òûþ±¿õþÑ  ßÂËùæ ßÂɱ¥ó±Ëü ÂóÅ  ò¿÷Ç  ùò ëÂ×Èüõ, ‘¿õþ-ý× ëÂ× ¿òûþ ò 2013’ ‘îÂõÅ ÎßÂõùý×ðÔ ËúÉõþ æiœ ýûþ...’ ‘¿õߊ’  Õ±Ëûþ ±¿æî æÏõò±òËjõþ 114 îÂ÷ æiœ¿ðò
 
3
 õÔ ý¦ó¿îÂõ±õþ
n
28 ÎôÂõènûþ±¿õþ2013 Õ±÷±ËðõþáõÇ, Õ±÷±ËðõþÕ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->