Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tutkimus vapaaehtoistyön motiiveista ja siihen sitoutumisesta Suur-Helsingin seurakunnassa

Tutkimus vapaaehtoistyön motiiveista ja siihen sitoutumisesta Suur-Helsingin seurakunnassa

Ratings:
(0)
|Views: 17|Likes:
Published by kattimattinen
Koski, Maria & Paakkunainen, Marjaana. ”Ajatus on olla lähellä Jumalaa ja lähellä ihmisii” – tutkimus vapaaehtoistyön motiiveista ja siihen sitoutumisesta Suur-Helsingin Seurakunnassa. Helsinki, syksy 2012, 67 s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Helsinki. Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + diakoni.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä motivoi ja tukee nuoria aikuisia seu-rakunnan vapaaehtoistyöhön. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, mikä vaikuttaa nuorten aikuisten aktiivisuuteen osallistua seurakunnan toimintaan sekä miten hei-tä tulisi tukea vapaaehtoistyöhön ja siihen sitoutumiseen. Tutkimuskysymys oli ”Mi-kä vaikuttaa nuorten aikuisten aktiivisuuteen osallistua Suur-Helsingin seurakun-nan vapaaehtoistyöhön ja siihen sitoutumiseen?” Opinnäytetyö toteutettiin yhteis-työssä Suur-Helsingin seurakunnan eli Suhen kanssa, joka on yhteiskristillinen seurakunta.

Opinnäytetyössä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Ai-neistonkeruumenetelmänä oli teemahaastattelu ja analyysitapana aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Opinnäytetyön aineisto koostui kuudesta haastattelusta. Teo-riapohjan työlle muodostavat vapaaehtoistyön käsitteen määrittely ja tarkastelu niin yleisellä tasolla kuin myös yhteiskunnan, kristillisen kontekstin sekä yksilön näkö-kulmasta. Työssä on määritelty myös käsite nuoret aikuiset eri lähteisiin tukeutuen. Aikaisemmat tutkimusongelmaan liittyvät tutkimukset otettiin käsittelyyn, kun ver-tailtiin niiden tuloksia saatuihin tutkimustuloksiin.

Haastattelujen perusteella löytyi monia syitä vapaaehtoistyön tekemiseen ja siihen sitoutumiseen. Aineiston analyysin tuloksena syntyi neljä pääluokkaa, jotka olivat yksilökohtaiset motiivit, ihmissuhteet, seurakunnan tarjoama tuki ja puitteet sekä osallistumisaktiivisuutta heikentävät tekijät. Tutkimuksesta nousi esiin erityisesti sekä muilta ihmisiltä että seurakunnalta saatu tuki ja sen tärkeys. Lisäksi halu ko-kea yhteisöllisyyttä motivoi ja sitouttaa nuoria aikuisia vapaaehtoistyöhön seura-kunnassa.

Haastateltavat antoivat positiivista palautetta tutkimuksesta. Heille oli tärkeää saa-da oma ääni kuuluviin sekä kertoa omia kokemuksia vapaaehtoistyöstä ja Suhesta. Jatkotutkimusta voisi tehdä muun muassa siitä, miten saamiamme tutkimustuloksia voisi hyödyntää evankelisluterilaisessa kirkossa, ja miten yhteisöllisyyttä voitaisiin siellä lisätä.
Koski, Maria & Paakkunainen, Marjaana. ”Ajatus on olla lähellä Jumalaa ja lähellä ihmisii” – tutkimus vapaaehtoistyön motiiveista ja siihen sitoutumisesta Suur-Helsingin Seurakunnassa. Helsinki, syksy 2012, 67 s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Helsinki. Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + diakoni.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä motivoi ja tukee nuoria aikuisia seu-rakunnan vapaaehtoistyöhön. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, mikä vaikuttaa nuorten aikuisten aktiivisuuteen osallistua seurakunnan toimintaan sekä miten hei-tä tulisi tukea vapaaehtoistyöhön ja siihen sitoutumiseen. Tutkimuskysymys oli ”Mi-kä vaikuttaa nuorten aikuisten aktiivisuuteen osallistua Suur-Helsingin seurakun-nan vapaaehtoistyöhön ja siihen sitoutumiseen?” Opinnäytetyö toteutettiin yhteis-työssä Suur-Helsingin seurakunnan eli Suhen kanssa, joka on yhteiskristillinen seurakunta.

Opinnäytetyössä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Ai-neistonkeruumenetelmänä oli teemahaastattelu ja analyysitapana aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Opinnäytetyön aineisto koostui kuudesta haastattelusta. Teo-riapohjan työlle muodostavat vapaaehtoistyön käsitteen määrittely ja tarkastelu niin yleisellä tasolla kuin myös yhteiskunnan, kristillisen kontekstin sekä yksilön näkö-kulmasta. Työssä on määritelty myös käsite nuoret aikuiset eri lähteisiin tukeutuen. Aikaisemmat tutkimusongelmaan liittyvät tutkimukset otettiin käsittelyyn, kun ver-tailtiin niiden tuloksia saatuihin tutkimustuloksiin.

Haastattelujen perusteella löytyi monia syitä vapaaehtoistyön tekemiseen ja siihen sitoutumiseen. Aineiston analyysin tuloksena syntyi neljä pääluokkaa, jotka olivat yksilökohtaiset motiivit, ihmissuhteet, seurakunnan tarjoama tuki ja puitteet sekä osallistumisaktiivisuutta heikentävät tekijät. Tutkimuksesta nousi esiin erityisesti sekä muilta ihmisiltä että seurakunnalta saatu tuki ja sen tärkeys. Lisäksi halu ko-kea yhteisöllisyyttä motivoi ja sitouttaa nuoria aikuisia vapaaehtoistyöhön seura-kunnassa.

Haastateltavat antoivat positiivista palautetta tutkimuksesta. Heille oli tärkeää saa-da oma ääni kuuluviin sekä kertoa omia kokemuksia vapaaehtoistyöstä ja Suhesta. Jatkotutkimusta voisi tehdä muun muassa siitä, miten saamiamme tutkimustuloksia voisi hyödyntää evankelisluterilaisessa kirkossa, ja miten yhteisöllisyyttä voitaisiin siellä lisätä.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: kattimattinen on Mar 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

 
 
”AJATUS ON OLLA LÄHELLÄ JUMALAA JA LÄHELLÄ IHMISII”
 
 –
tutkimus vapaaehtoistyön motiiveista ja siihen sitoutumisestaSuur-Helsingin seurakunnassa
Maria Koski ja Marjaana PaakkunainenOpinnäytetyö, syksy 2012Diakonia-ammattikorkeakouluDiak Etelä, HelsinkiSosiaalialan koulutusohjelmaDiakonisen sosiaalityön suuntautumis-vaihtoehtoSosionomi (AMK) + diakoni
 
 TIIVISTELMÄKoski, Maria & Paakkunainen, Marjaana.
”Ajatus on olla lähellä J
umalaa ja lähellä
ihmisii” –
tutkimus vapaaehtoistyön motiiveista ja siihen sitoutumisesta Suur-Helsingin Seurakunnassa. Helsinki, syksy 2012, 67 s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Helsinki. Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisensosiaalityön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + diakoni.Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä motivoi ja tukee nuoria aikuisia seu-rakunnan vapaaehtoistyöhön. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, mikä vaikuttaanuorten aikuisten aktiivisuuteen osallistua seurakunnan toimintaan sekä miten hei-tä tulisi tukea vapaaehtoistyöhön ja siihen sitoutumiseen. Tutkimuskysymys
oli ”M
i-kä vaikuttaa nuorten aikuisten aktiivisuuteen osallistua Suur-Helsingin seurakun-nan vapaaehtoistyöhön
 ja siihen sitoutumiseen?”
Opinnäytetyö toteutettiin yhteis-työssä Suur-Helsingin seurakunnan eli Suhen kanssa, joka on yhteiskristillinenseurakunta.Opinnäytetyössä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Ai-neistonkeruumenetelmänä oli teemahaastattelu ja analyysitapana aineistolähtöinensisällönanalyysi. Opinnäytetyön aineisto koostui kuudesta haastattelusta. Teo-riapohjan työlle muodostavat vapaaehtoistyön käsitteen määrittely ja tarkastelu niinyleisellä tasolla kuin myös yhteiskunnan, kristillisen kontekstin sekä yksilön näkö-kulmasta. Työssä on määritelty myös käsite nuoret aikuiset eri lähteisiin tukeutuen. Aikaisemmat tutkimusongelmaan liittyvät tutkimukset otettiin käsittelyyn, kun ver-tailtiin niiden tuloksia saatuihin tutkimustuloksiin.Haastattelujen perusteella löytyi monia syitä vapaaehtoistyön tekemiseen ja siihensitoutumiseen. Aineiston analyysin tuloksena syntyi neljä pääluokkaa, jotka olivatyksilökohtaiset motiivit, ihmissuhteet, seurakunnan tarjoama tuki ja puitteet sekäosallistumisaktiivisuutta heikentävät tekijät. Tutkimuksesta nousi esiin erityisestisekä muilta ihmisiltä että seurakunnalta saatu tuki ja sen tärkeys. Lisäksi halu ko-kea yhteisöllisyyttä motivoi ja sitouttaa nuoria aikuisia vapaaehtoistyöhön seura-kunnassa.Haastateltavat antoivat positiivista palautetta tutkimuksesta. Heille oli tärkeää saa-da oma ääni kuuluviin sekä kertoa omia kokemuksia vapaaehtoistyöstä ja Suhesta.Jatkotutkimusta voisi tehdä muun muassa siitä, miten saamiamme tutkimustuloksiavoisi hyödyntää evankelisluterilaisessa kirkossa, ja miten yhteisöllisyyttä voitaisiinsiellä lisätä. Asiasanat: kvalitatiivinen tutkimus, vapaaehtoistyö, seurakunta, nuoret aikuiset,sitoutuminen
 
  ABSTRACTKoski, Maria and Paakkunainen, Marjaana.
”Closer to God, closer to people” –
What motivates and supports young adults toparticipate in the work of Suur-Helsinki Church.67 p., 3 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Fall 2012.Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services,Option in Diaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services.The goal of this thesis was to determine what motivates and supports young adultsto work in Christian environment as volunteers. The goal was to understand what
affects young people’s motivation to participate in Church activities and also to
explore methods toward effective support and strengthening commitment. Thethesis was carried out in cooperation with Suhe (Greater-Helsinki area Church)which is a non-denominational Church.This thesis is a qualitative study. The method of data collection was thematicinterview. The results were analyzed using a data-based content analysis. Thedata of the study was collected in six interviews in July 2012. The theoreticalframework was constructed from volunteer work in various contexts in secular,religious, and individual areas. The thesis also contains theory concerning youngadults. Previous studies on the research question were also used as they werecompared to the findings of this thesis.The results indicate various reasons for volunteer motivation and commitment. Theanalysis resulted in four main categories, which were individual motivation,relationships, Church support and resources and aspects negatively affectingvolunteer motivation. Support from both other people and the Church appears tobe clearly important. Furthermore, the desire to experience community motivatesand encourages y
oung adult’s commitment
toward Church volunteer work.In conclusion, this thesis is significant according to feedback collected from theparticipants. It was remarkable for them to express anonymously opinions towardsvolunteer work and Suhe. As a suggestion for further studies it would be importantto research how to increase a sense of community in Evangelical Lutheran Churchof Finland.Keywords: qualitative study, volunteer work, church, young adults, commitment

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->