P. 1
Bitkisel-rolyef

Bitkisel-rolyef

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by Batur Turabim

More info:

Published by: Batur Turabim on Mar 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK 
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
SANAT VE TASARIMB
İ
TK 
İ
SEL RÖLYEF
ANKARA 2007
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar 
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar 
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilir.
Bas
ı
lm
ış
moller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................iiG
İ
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 1....................................................................................................31. YAPIM RESM
İ
(
Ş
ABLON)................................................................................................31.1. Bitkisel Kompozisyon Ara
ş
t
ı
rmas
ı
...............................................................................31.1.1. Geleneksel Motiflerin Analizi ...............................................................................71.1.2. Motiflerin Konturel
Ş
ekil Analizi........................................................................151.1.3. Motiflerin Plastik Analizi....................................................................................151.2.
Ş
ablon Resim..............................................................................................................161.2.1. Çizgisel
Ş
ablon Resmi.........................................................................................161.2.2. Uygulama Ölçülerine Göre
Ş
ablon......................................................................16UYGULAMA FAAL
İ
YETLER 
İ
.......................................................................................18ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................26Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 2..................................................................................................272. MODELAJ-
Ş
EK 
İ
LLEND
İ
RME.......................................................................................272.1. Kabartma Modelaj Tekni
ğ
i.........................................................................................272.2. Modelaj Gereçleri Kullanma.......................................................................................282.3. Yap
ı
m Resimleri Okuma ............................................................................................292.4. Form Yorumlama........................................................................................................292.5. Modelaj Yöntemleri....................................................................................................312.5.1. Gereçleri Haz
ı
rlama.............................................................................................312.5.2. Kil ile Plaka Yapma.............................................................................................312.5.3. Plakan
ı
n Üzerine
Ş
ablon Çizimi..........................................................................322.5.4. Form Özelliklerine Göre
Ş
ekillendirme ..............................................................322.5.5. Detay ve Doku Modelaj
ı
Yapma.........................................................................33UYGULAMA FAAL
İ
YETLER 
İ
.......................................................................................34ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................42MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................43CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................46KAYNAKÇA.........................................................................................................................47
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->