Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Katalog informacija 2013

Katalog informacija 2013

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
KATALOG INFORMACIJA
Zagreb, sije
č
anj 2013. godine
 
 
2
2
1. UVOD
Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 15. listopada 2003. godine donio Zakon o pravu napristup informacijama (Narodne novine, broj 172/2003), a 15. prosinca 2010. i 27. svibnja2011. godine njegove izmjene i dopune koje su objavljene u
 
Narodnim novinama broj144/2010. i
 
77/2011.)Ovim Zakonom je omogu
ć
eno doma
ć
im ili stranim fizi
č
kim i pravnim osobama da odtijela javne vlasti zahtijevaju informacije koje ta tijela posjeduju, kojima raspolažu ili ihnadziru, s ciljem ostvarivanja javnosti rada tijela javne vlasti i omogu
ć
avanja javnosti vršenjanadzora nad njihovim radom.Katalog informacija ustrojen je u skladu sa
č
lankom 4. stavkom 3. Zakona o pravu napristup informacijama, a sadržava sistematizirani pregled informacija iz djelokruga VladeRepublike Hrvatske, s opisom njihova sadržaja, namjenom, na
č
inom davanja i vremenomostvarivanja prava na pristup.Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na na
č
in i u rokovimapropisanim Zakonom.
2. OSNOVNI PODACI2.1.
 
Vlada Republike Hrvatske
 je tijelo državne vlasti koje obavlja izvršnu vlast uskladu s Ustavom i zakonom.
 2.2.
 
Sjedište
Vlade Republike Hrvatske je u Zagrebu, na adresi Trg Sv. Marka 2.
 2.3.
 
Propisi/akti
kojima se ure
đ
uje rad Vlade Republike Hrvatske
 
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010. – pro
č
ć
eni tekst)Zakon o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011.)
 
Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 154/2011.)
 
Uredba o Uredu Predsjednika Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 5/2012.)
 
Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 3/2012.)2.4.
Sastav Vlade Republike Hrvatske
 
Vladu
č
ine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri.Ukoliko Vlada ima više potpredsjednika, predsjednik Vlade može odrediti prvogpotpredsjednika.Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 23. prosinca 2011. godine iskazao povjerenjeVladi Republike Hrvatske u sljede
ć
em sastavu:
 
Zoran Milanovi
ć
, predsjednik Vlade Republike Hrvatske,prof. dr. sc. Vesna Pusi
ć
, prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskihposlova,
 
 
3
3 
Milanka Opa
č
i
ć
, potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladihmr. sc. Neven Mimica, potpredsjednik Vlade (za unutarnju, vanjsku i europsku politiku)prof. dr. sc. Branko Gr
č
i
ć
, potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondovaEU,Slavko Lini
ć
, ministar financija,
 
Ante Kotromanovi
ć
, ministar obrane,
 
Ranko Ostoji
ć
, ministar unutarnjih poslova,mr. sc. Orsat Miljeni
ć
, ministar pravosu
đ
a,Arsen Bauk, ministar uprave,Ivan Vrdoljak, ministar gospodarstvaGordan Maras, ministar poduzetništva i obrta,
 
prof. dr. sc. Mirando Mrsi
ć
, dr. med., ministar rada i mirovinskog sustava,dr. sc. Siniša Hajdaš Don
č
i
ć
, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture,Tihomir Jakovina, ministar poljoprivrede,Veljko Ostoji
ć
, ministar turizma,
 
Mihael Zmajlovi
ć
, ministar zaštite okoliša i prirode,
 
Anka Mrak-Taritaš, ministrica graditeljstva i prostornog ure
đ
enja,
 
Predrag Mati
ć
, ministar branitelja,
 
prof. dr. sc. Rajko Ostoji
ć
, dr. med., ministar zdravlja,doc. dr. sc. Željko Jovanovi
ć
, dr. med., mr. oec., ministar znanosti, obrazovanja i sporta,prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violi
ć
, ministrica kulture.
2.5. Na
č
in imenovanja
Vlade Republike Hrvatske
 
Predsjednik i
č
lanovi Vlade stupaju na dužnost kad im povjerenje iskaže ve
ć
ina svihzastupnika u Hrvatskome saboru.
 
Na temelju odluke Hrvatskoga sabora o iskazivanju povjerenja Vladi RepublikeHrvatske, rješenje o imenovanju predsjednika Vlade donosi Predsjednik Republike Hrvatskeuz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora, a rješenje o imenovanju
č
lanova Vlade donosipredsjednik Vlade uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora.
 
2.6. Na
č
in rada i odlu
č
ivanja
Vlade Republike Hrvatske
 
Vlada o pitanjima iz svog djelokruga raspravlja i odlu
č
uje na sjednicama Vlade.
 
Vlada odlu
č
uje natpolovi
č
nom ve
ć
inom glasova svih
č
lanova Vlade, ako zakonom nijedruga
č
ije odre
đ
eno. U slu
č
aju da su glasovi podijeljeni, odlu
č
uje glas predsjednika Vlade.
2.7. Djelokrug rada
Vlade Republike HrvatskeVlada Republike Hrvatske:-
 
predlaže zakone i druge akte Hrvatskome saboru,-
 
predlaže državni prora
č
un i završni ra
č
un,-
 
provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora,-
 
donosi uredbe za izvršenje zakona,-
 
vodi vanjsku i unutarnju politiku,-
 
usmjerava i nadzire rad državne uprave,-
 
brine o gospodarskom razvitku zemlje,-
 
usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi,-
 
obavlja druge poslove odre
đ
ene Ustavom i zakonom.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->