Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dr Suvarna Nalaat Trust for Education and Research (Regd) Chinthamani Journal March 2013 Issue.docx

Dr Suvarna Nalaat Trust for Education and Research (Regd) Chinthamani Journal March 2013 Issue.docx

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by Dr Suvarna Nalapat
History of somavansi and Panduvansi kings of Central India and their family /administrative relationship with other Somavansi kings especially of Kerala State .
History of somavansi and Panduvansi kings of Central India and their family /administrative relationship with other Somavansi kings especially of Kerala State .

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Dr Suvarna Nalapat on Mar 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

 
 
Dr Suvarna Nalapat Trustfor Research andEducationThrissur04872322446[Type the fax number]3/6/2013
Relation of Central Indiawith South India and itsadministration fromMurachimana of Kerala:Based on theInscriptions of Sarabhaureea, Kosala
ChinthamaniJournal of DrSuvarna Nalapat Trust forEducation andResearchMarch 2013 Issue
 
2Chinthamani Journal March 2013 Issue
Relation of Central India with South Indiaand its administration from Murachimanaof Kerala :Based on the Inscriptions of Sarabhapureeya, Kosala Mekhala andKalinga kings of the Somavansi lineage
 
¦øczÞV ®æKÞøá ÕVP¢ ÍÞøÄæJ ÉáùJáÈßKÞdµÎߺîá ®K æµGáµÅ ºøßdÄÎÞAß æµÞGßç¸Þ×ߺîáÈ¿KÕøÞÃáí ÈNáæ¿ ºøßdĵÞøzÞV. ÉßKà¿í ¥Äí æÕùᢠÎßÅcÏÞæÃKá æÄ{ßEßGᢠ, ¥ÍßÎÞÈ¢ ¦æµGáµÅ Õß¿ÞX ØNÄßAáKáÎßÜï.
¥ÎøÎÞÏ ¦øcµáÜ¢ ®Ká Õß{ߺîßøáKÄí (¥ÎøÞøcµáÜ¢)¦æøÏÞæÃKáí ÕcµñÎÞAáK ¥çȵ¢ ¦VAßçÏÞ{¼ßAW çø¶µZ ÈÎáAßKáIí
. ¥ÕÏáæ¿ØÞÎÞÈcÕßÕøÃÎÜï , ¨ d·s¢. ®æa ¥çÈb×â ÕøøáºßµÅÏßçÜAÞÃáí. çµø{ÕáÎÞÏß ÌtæMGí ÉùÏáKÕøøáºßÏáæ¿ ÉdLIá µáܹZ, ÕøøáºßÕÞµc¢ ®K ¥çgÙJßæa ºdwÕÞµc¢ ÉiÄß æÆAÞÈßW ÎáÝáÕX ²øáµÞÜJí ØbàµøߺîßøáKá ®K ÉøÎÞVÅ¢, ¥çgÙ¢ µÞÄcÞÏÈX ®KØíÅÞÈçMøßÜÞÃùßÏæMGßøáKæÄK ØÄc¢, µìÖ¢ÌßÏßW Éá×íÉÆLæÈK çÉøßW ¼àÕßºî ¥çgÙ¢ÈwøÞ¼ÞÕßæa ÎdLßÏÞÏßøáKá, ºÞõcæÈ µIßGáIí, ºdw·áÉñX ®K ÉâVÕÈwÉádÄX ºdµÕVJßÏÞÏçÖ×¢ ¥çgÙ¢ ÕßtcÈMáù¢ ÕKá µÞÃÍâÄß ®K èÉÖ޺ߵÍÞ×AÞøæa ÍÞ×ÏßW ¥çgÙJßÈáµÅÞØøßÄíØÞ·ø¢ ÉùEáæµÞ¿áJá ®KÄáí_ §AÞøc¹{ÞÃáí ÍÞ×,dÆÞÕßÁÍÞ×,¦øcÍÞ× ÎáÄÜÞÏÕÏáæ¿çÕøáçÄ¿áK ¨ dÉÏÞÃJßW ®ÈßAáí ØÙÞÏÎÞÏÄí.ÌßØß ÈÞÜÞ¢ ÈâxÞIßW µÞÄcÞÏÈX¼àÕߺîßøáKÄÞÏß æηÞØñçÈØí ÉùÏáKáIí. Ìß Øß ¥FÞ¢ ÈâxÞIßW ¼àÕßºî µÞÄcÞÏÈæÈKÕÏîÞµøÃÈÞÃáí ÕøøáºßæÏCßW, µÅÞØøßÄíØÞ·ø¢ ÉùÏáçOÞæÜ ¥çgÙÎÞÃáí æ®dwÕcÞµøâ·áøáÕÞÏ ÕV×Èá ÉÀßMߺîæÄCßW, ¥çgÙJßæa ØÄàVÅcÈÞÏ ÉÞÃßÈß ÎwÌáißæÏCßÜᢠÎáøáµdµáÉÏÞW ÕcÞµøâ ÕÖJÞAß ÕøøáºßæÏ çÄÞWMߺîá ®KÄí ÖøßÏÞæÃCßW,
ÕøøáºßµÞÜ¢ ,ÉùÏß æÉx ÉLßøáµáܵÞÜ¢ ,¯,Áß ¥FÞ¢ÈâxÞIßÜÜï. §ÄÞÃáí µÞÜ·ÃÈÏßæÜ ²øádÉÖíÈÎÞÏß ¾ÞX µIÄí.
µÅÞØøßÄíØÞ·øJßW ·¢·ÞÄàøæJ ÌÙáØáÕVHµ¢ ®K ¥d·ÙÞøJßW ç·ÞÕßwÆJ,¥oßÆJÆOÄßµ{áæ¿ ÎµÈÞÏßGÞÃáí Éá×íÉÆLÕøøáºßÏáæ¿ ¼ÈÈ¢. ¥Õøáæ¿ ¥FáÎA{ßW ²øÞ{ÞÏçÆÕÆJÈÞÃáí Õøøáºß µÞÄcÞÏÈX. ÎæxÞøá εX çØÞÎÆJÈÞÃáí ·áÃÞÂcÈÞÏß¼ÈߺîÄí.ÉøçÎÖbøX ÉÞVÕÄßAá ÉùEáæµÞ¿áJ µÅ Éá×íÉÆLX ²{ßEáÈßKáçµGá ,¥ÕX ¥Äí ÍÞøc¼ÏAí ÉùEáæµÞ¿áJá.¼Ï ¨ µÅ ÉÞVÕÄßÏáæ¿ ÎáXÉßW ÉùEÄßÈÞW ÉÞVÕÄß Éá×íÉÆLçÈÏᢼÏçÏÏᢠÎÈá×cøÞÕÞX ÖÉߺîá. Õøøáºß ¥¹æÈ ¼Èߺî ÖßÕÍâÄÎÞÃáí. ¼Ï ÉÞ¿ÜàÉádÄJßW©ÉÕV×æÈK ·áøáÕßæa ε{ÞÏß ©ÉçµÞÖ ®K çÉøßW ¼Èߺîá,ÕøøáºßÏáæ¿ ÉyßÏÞÏß.Õøøáºß
 
3
ÕßtcÈßæÜ µÞÃÍâÄßAá¢, µÞÃÍâÄß ·áÃÞÂcÈá¢, ·áÃÞÂcX ÖÞÄÕÞÙÈøÞ¼ÞÕßÈᢠµÅæµÞ¿áJá.
ÖÞÄÕÞÙÈøÞ¼ÞÕßæa µÞÜ¢ §KæJ çø¶µZ æÕºîí ÌßØß 235_ÎáÄW ¯Áß 2_3ÈâxÞIáµZ ÕæøÏÞÃáí
.·áÃÞÁcX ¼ÈߺîÄí èÉJÞX ¥ÅÕÞ dÉÄß×íÀÞÈJßÜÞÃáí. çØÞÎÖVÎ ®KdÌÞÙíÎÃKáí Õr,·áWε ®Ká øIí ÉádÄzÞøᢠdÖáÄÞVÅ ®æKÞøá ÉádÄßÏá¢.dÖáÄÞVÅAí
¦ÆßçÖ×,ÕÞØáµßØçÙÞÆøßÉádÄX µàVJßçØÈÈßW ¼Èߺî ÈÞ·µáÎÞøX ·áÃÞÂcX
.
ØVÕÕßÆcÏᢠ·áÃÞÂcX ÉÀßAáKÄí ÆfßÃÞÉÅJßW ÕKßGÞÃáí. ÎâKá ÍÞ× ÉÀߺîí ÖÄÕÞÙÈæa ÎdLßÏÞÏ ¥çgÙ¢,
Õß×íÃáÖµñßÉádÄßÏÞÏ ÎÙÞùÞÃßÏáæ¿ ÉøßÙÞØ¢ çµGí ¥ÍßÎÞÈ¢ È×í¿æMGøÞ¼ÞÕßæÈ, ¯xÕᢠµáùE ØÎÏ¢ æµÞIí ÉmßÄÈÞAÞÈáU ÖVÕÕVNæa ÉáùMÞ¿í µIí ¥ÄíØÞÇcÎæÜïKá ÕÞÄáæÕºîÄÞÃáí ®ÜïÞ ÍÞ×ÏᢠÈ×í¿æM¿ÞX µÞøÃÎÞÏÄí.
·áÃÞÂcÈáí Îâ×µÕcÞÉÞøß ®æKÞøá çÉøᢠèÉJÞÈßW ©IÞÏßøáKá. µÞÃÍâÄßÏßW ÈßKáí èÉÖÞºÍÞ× ÉÀߺîíÄæa ÎìÈdÕÄJßW ÈßKáí ·áÃÞÂcX çÎÞºßÄÈÞÏß. ¥¹æÈÏÞÃá èÉÖÞºßÍÞ× ÖÞÄÕÞÙÈzÞVdÉØßiÎÞAßJàVAáKÄí.ÌßØß øIÞ¢ ÈâxÞIí ÎáÄW ¯Áß øIÞ¢ ÈâxÞIí Õæø Ø¢ØídµáÄJßÈá ɵø¢èÉÖÞºßÍÞ×Ïᢠ¥Äßæa ÉáÄáÜßÉßÏᢠdɺÞøÎÞÏÄí ¨ µÅçÏÞ¿í çºVJáæÕºîá ÕÞÏßAÞÕáKÄÞÃáí.µÅÞØøßÄíØÞ·ø¢ ÈWµáK øÞ¼ÉøOø
:_ÕrøÞ¼ÄÜØíÅÞÈÎÞÏ µìÖÞ¢ÌßÏßW ²øá ÉÞmÕÖÞ¶.¥ÄßW ÉøàfßÄí, ¼ÈçμÏX,ÖÄÞÈàµX . ÖÄÞÈàµæa Éyß Õß×íÃáÎÄß. ¥Õøáæ¿ ÎµXØÙdØÞÈàµX.Éyßå¥çÏÞÇcÏßæÜ dµáÄÕVNæa εZ dÎá·ÕÄß.§ÕVAí
 ©ÆÏÈXå®K ÉádÄX.©ÆÏÈXÈÞ·øÞ¼ÞÕí ÈWµßÏ ç¸Þ×ÕÄßÕàà ÎàGßMÞ¿áKÄßW ÕßÆ·íÇX
. ØádÙáJáAZÏì·tøÞÏÃX(ÎdLßÉádÄX), ÕØLX ,Éá{ßwµX ®K µßøÞÄøÞ¼ÞÕí .
 ©ÆÏÈX µÞ{ßÆÞØæaØbÉíÈÕÞØÕÆJJßæÜ ÈÞϵÈÞÃáí.¥ÄßÈÞW µÞ{ßÆÞØKá ÎáXÉÞÃáí µÞÜæÎKá ÄàVºî.© 
ÆÏæa¦ÆcÍÞøc ÕÞØÕÆJÏáæ¿ Õ¢ÖdÕáf¢ µÅÞØøßÄíØÞ·ø¢ ÄøáKÄß¹æÈ: ÎçÙdwÕVNX,¼ÏçØÈX,ÎÙÞçØÈX,¥¢·ÞøµX ®K ¥ØáøøÞ¼ÞÕßæa εZ ¥¢·ÞøÕÄßÏßW
 ÎÙÞçØÈÈáí ºmÎÙÞçØÈX ¼Èߺîá. ¥çgÙJßÈáí ÎâKá ÎAZ ¼Èߺîá.ÉÞܵX,ç·ÞÉÞܵX ,ÕÞØÕÆJ.ÕÞØÕÆJÏßW ©ÆÏÈÈáí µÞÎçÆÕX ÈøÕÞÙÈÆJX
®K çÉøßW ¥ÕÄøߺîá (25ÍÞøcÎÞøáIí ¥çgÙJßÈá).
ÈøÕÞÙÈÆJX ÜC,ÉOÞÄ¿¢, ÆfßçÃLc ÎáÝáÕX Íøߺîá.©JçøLcÏᢠÆfßçÃLcÏᢠÍøßºî ºdµÕVJß. ÉÞܵX ,ç·ÞÉÞܵX ®KßÕV çµÞÜøâÉßÏÞÏ ¥¢·ÞøµÕøÞÙJßæa ÎA{ÞµÏÞW çµÞÜÍâÉzÞV ®Kᢠ¥ùßÏáKÕøÞÃáí
.ç·ÞÉÞܵÈá ©ÆÏÈX ÕßçÆÙÕᢠØߢÙÕVNÈáçºÆßÏᢠæµÞ¿áJá.
ÉÞܵX ÎÞÙß×íÎÄß ÎáÝáÕX ÍøߺîÄÞÏß (çµø{ÎáZæMæ¿) Îâ×µÕ¢ÖÉøOøÏßWµÞÃáKá.
ÈøÕÞÙÈÆJX ¼àÕßÄÞÕØÞÈ¢ µÝߺîáµâGßÏÄí Äæa ¥NÞÎX ç·ÞÉÞܵX ®KÕßçÆÙøÞ¼ÞÕßçÈÞæ¿ÞM¢ çµø{JßæÜ ÈàÜ·ßøßÏßÜÞæÃKá µÅÞØøßÄíØÞ·øJßWµÞÃáKá. ÕßtcÉVÕÄJßÜᢠ¥ÄßÈá æÄAáÎáU Éá{ßwzÞøáæ¿èÉÖÞºÍÞ×çµGáÉÀߺîÞÃáí µÅÞØøßÄíØÞ·ø¢ ®ÝáÄßÏÄí; Õøøáºß çµø{JßW §Jø¢ ²øáØÞÙºøcJßW ¼àÕߺîßGáIí;·áÃÞÂcX ØVÕ ÖÞdØñÕᢠÉÀߺîÄí ÆfßÃÞÉÅJßÜÞÃáí.§dÄÏᢠæµÞIáÄæK, ÆfßÃÞÉÅ¢,çµø{¢ §ÕÏáæ¿ ÕßÆcÞdÉÞÇÞÈcÎÞÃáí ¾ÞX §Õßæ¿ÉùÏÞÈáçgÖßAáKæÄKáí Õcµñ¢. ¥Äßæa ÉÝÎÏÞÃæÜïÞ, §çMÞZ µïÞTßAW ÉÆÕßAíÄ¿TÎÞÏß ÈßWAáKÕÏßW ²Káí. Õ{Íß øÞ¼Õ¢ÖÕá¢,¥Õøáæ¿ Õ{Íß,È{w ÕßÆcÞÉàÀ¹{á¢,çÈøæJ ÉÜ çܶȹ{ßÜÞÏß ÉùEáµÝßEá. Õ{Íß ®K ÕÜïÍÕ¢ÖÕßÆcÞÉàÀ¢ È{wçÏAZ ÎáXÉáIí.
Éá{ßw,µáùá¢Ì,ÖÄÕÞÙÈæø ²KߺîÞÃáí ¥çÖÞµÖÞØȹ{ßW ÉøÞÎVÖßAáKÄí
. èÉJÞX,ç·ÞÆÞÕøß, dµß×íà æÁWG,dÖàµÞµá{¢ ÎáÄW §Lc ÎáÝáÕX Íøߺî ÖÄÕÞÙÈøßW ¯ÄáÖÄÕÞÙÈæa ØÆTßÜÞÃáí ·áÃÞÁcX ¼àÕߺîÄí?
ÖßWMßµZ,ÈÞ·¹Z,µÞøáAZ,ÖĵVHß,ÕÞµ¿µV,·áÉñÕ¢Ö¢, ÕViÈÕ¢Ö¢ (ÕViÈ ®KÞW ²øá ÖßWMßÕ¢ÖÎÞÃáí.) §Õøáæ¿

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->