Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GIAO AN DIA 7 ( Day du 70 tiet)- chua sua.doc

GIAO AN DIA 7 ( Day du 70 tiet)- chua sua.doc

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:
Published by DaoChinhNghia

More info:

Published by: DaoChinhNghia on Mar 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

 
1§Þa lý 7 GV §inh ThÞ Kim Loan – Trêng THCS Minh HoµNgµy gi¶ng:Líp7A.:...../....../ 2012
PhÇn I
:
Thµnh PhÇn nh©n v¨n cña m«i trêng
 
TiÕt 1:Bµi 1
:
D©n SèI. Môc tiªu
 
:
 
1. KiÕn thøc:
Gióp häc sinh hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ d©n sè(th¸p tuæi, nguån lao ®éng.)- N¾m ®îc sù gia t¨ng d©n sè trªn thÕ giíi vµ hËu qu¶ cñanã.- Liªn hÖ víi sù gia t¨ng d©n sè ë ®Þa ph¬ng vµ ë ViÖtNam.
2. KÜ n¨ng:
Ph©n tÝch ®îc sù gia t¨ng d©n sè. §äc vµph©n tÝch b¶ng sè hiÖu, biÓu ®å, lîc ®å, th¸p tuæi.
3: Th¸i ®é
: cã tinh thÇn hîp t¸c, nghiªn cøu t×m hiÓu ®ãnggãp ý kiÕn tinh
II.chuÈn bÞ:
1.GV 
: b
n
đồ
2.HS
: SGK , PhiÕu häc tËp
III.TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc
1.æ n ®Þnh tæ cc
: (1phót )Líp7A:HS....../.......V¾ng:.......................................lýdo:........................
2. KiÓm tra bµi cò:
- Kh«ng kiÓm tra
3. Bµi míi
Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi míi
Ho
¹t ®éng cña thÇy vµ trßnéi dung*Ho¹t ®éng 1
: (20phót
 )
D©n sè –Nguån lao ®éng:- Hµng n¨m ®Òu cã c¸c cuéc ®iÒutra d©n sè? T¸c dông cña c¸c cuéc®iÒu tra ®ã? (§iÒu tra d©n sè biÕttæng sè d©n, nam, n÷, v¨n hãa, v¨nho¸ d©n téc)GV: Cho HS QS H1.1 giíi thiÖu th¸ptuæi. Sau ®ã ph¸t phiÕu häc tËp chohäc sinh.-Ho¹t ®éng nhãm :4 nhãm.B1:.GV giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm
1. D©n sè – Nguån lao®éng:
- §iÒu tra d©n sè biÕt tængsè d©n, nam, n÷, v¨n hãa,v¨n ho¸ d©n téc, ®é tuæingu
n lao
 
®éng a mét®Þa ph¬ng, mét quèc gia.
1
 
2§Þa lý 7 GV §inh ThÞ Kim Loan – Trêng THCS Minh HoµHS: lµm bµi tËp theo néi dung SGK-trang 3- Th¸p tuæi lµ g×?- Nh×n vµo th¸p tuæi ta thÊy thÓhiÖn ®iÒu g×?- Chóng ta nghiªn cøu nh÷ng vÊn®Ò vÒ d©n sè ®Ó lµm g× ?- B2:. C¸c nhãm trao ®æi ý kiÕnthèng nhÊt ghi vµo phiÕu- B3:. treo phiÕu häc tËp lªn b¶ngGV ®a ®¸p ¸n
(
 Th¸p tuæi biÓu hiÖn thÓ cñad©n sè- Th¸p tuæi cho biÕt tæng sè nam,tæng sè n÷, tæng sè d©n, c¸c ®étuæi.)GV : §Þnh híng sù ph¸t triÓn d©n sètõ ®ã cã sù ®iÒu chØnh sù ph¸ttriÓn kinh tÕ-VH-XH,…GV:ChuÈn kiÕn thøc.
*Ho¹t ®éng 2
: (10pt) D©n t¨ng nhanh trong thÕ kû XIX vµ thÕkû XX.GV: Theo biÓu ®å H 1.4, híng dÉnhäc sinh ®äc thuËt ng÷ t
ỉ 
l
sinh t
ỉ 
l
t
, cho biÕt:- Sù gia t¨ng TN vµ sù gia t¨ng c¬giíi.GV:Yªu cÇu quan s¸t tõ H 1.2 chobiÕt:-T×nh h×nh t¨ng d©n sè tõ ®Çu CN®Õn TK19?(T¨ng chËm)- Tõ TK 19 ®Õn TK 20 ?(T¨ng nhanh)- Nguyªn nh©n a pt trnchËm vµ ph¸t triÓn nhanh cña d©nsè? 
*Ho¹t ®éng 3
: (10phót
 )
Sù bïng næd©n sè.-Yªu cÇu HS quan s¸t H 1.3 vµ H 1.4cho biÕt:- Trong giai
đ
o
n hiÖn nay <1950-2000> nhãm níc nµo cã tØ lÖ t¨ngd©n sè cao h¬n ?- Th¸p tuæi lµ ®Æc ®iÓmcô thÓ cña d©n sè- Th¸p tuæi cho biÕt tængsè nam, tæng sè n÷, tængsè d©n, c¸c ®é tuæi.
2. D©n sè t¨ng nhanhtrong thÕ kû XIX vµ thÕkû XX.
- Tõ ®Çu CN- TK 19:T¨ngchËm- Tõ ®Çu TK 19-TK 20:T¨ngnhanh.
3. Sù bïng næ d©n sè.
- Khi tû lÖ d©n sè ph¸ttriÓn hµng n¨m tíi: 2,1%.- HËu qu¶:+ G©y søc Ðp vÒ lao®éng+ Y tÕ, chç ë, viÖclàm ,m«i trêng, giao th«ngvËn t¶i,…
2
 
3§Þa lý 7 GV §inh ThÞ Kim Loan – Trêng THCS Minh Hoµ- Nguyªn nh©n nµo khiÕn cho d©nsè t¨ng nhanh- Sù bïng næ d©n sè x¶y ra khi nµo?(Khi tû lÖ d©n sè ph¸t triÓn hµngn¨m tíi: 2,1%.)- HËu qu¶ cña sù gia t¨ng d©n sè?+ G©y søc Ðp vÒ lao ®éng+YtÕ,chç ë viÖc lµm, m«i trêng,giao th«ng vËn t¶i,- C¸c biÖn ph¸p ®Ó ng¨n ch¨n sùbïng d©n sè? + Gi¶m lÖ sinh+ KÕ ho¹nh ho¸ gia®×nh+ TriÖt s¶n.- BiÖn ph¸p: + Gi¶m tû lÖsinh+ KÕ ho¹nhho¸ gia®×nh+ TriÖt s¶n.4
. Cñng c
 
đ
 
ánh gi
 
á
: (3phót)- D©n sè, nguån lao ®éng cã mèi liªn quan g×?- Sù bïng næ d©n sè?5.:
Ho¹t ®éng nèi tiÕp
 
(
1phót)- §äc phÇn ghi nhí SGK.- Lµm BT 2+3. SGK.- §äc tríc bµi 2. Giê sau häc.Ngµy gi¶ng:Líp7A.:...../....../ 2012 
TiÕt 2
:
Bµi 2:Sù Ph©n Bè D©n C - C¸c Chñng Téc Trªn ThÕ Giíi.I . Môc tiªu bµi häc.
1. KiÕn thøc.
HS cÇn biÖt ®îc sù ph©n bè d©n c kh«ng®Òu vµ nh÷ng vïng ®«ng d©n trªn thÕ giíi .- NhËn biÕt vÒ sù kh¸c nhau vµ sù ph©n bè cña 3 chñng téctrªn thÕ giíi.
2. KÜ n¨ng.
RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch b¶n ®å ph©nbè d©n c.- NhËn biÕt ®îc c¸c chñng téc qua h×nh th¸i bªn ngoµi.
3.Th¸i ®é
. Kh«ng nªn cã sù ph©n biÖt chñng téc theo híngtiªu cùc.
II.ChuÈn bÞ:
 
. 1.GV:
B¶n ®å ph©n bè d©n c ThÕ giíi
2.HS
:PhiÕu häc tËp, SG
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->