Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The nao la tinh yeu

The nao la tinh yeu

Ratings:
(0)
|Views: 785|Likes:
Published by nhanthien

More info:

Published by: nhanthien on Feb 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2012

pdf

text

original

 
Jiddu Krishnamurti
Th
ế
nào là tình yêu
 
 
Nhu c
u an toàn trong các m
i quan h
rõ ràng sinh ra nh
ng
đ
aukh
và s
hãi. Chính s
tìm ki
ế
m an toàn này m
i g
i cái “không an toàn”.B
n
đ
ã bao gi
tìm th
y s
an toàn trong b
t c
m
i quan h
nào c
amình hay ch
ư
a? B
n
đ
ã tìm th
y ch
ư
a? H
u h
ế
t chúng ta mong mu
n antoàn khi yêu và
đượ
c yêu, nh
ư
ng li
u
 
đ
ó có tình yêu không khi m
ichúng ta
đ
ang tìm ki
ế
m s
an toàn cho riêng mình, con
đườ
ng riêng c
amình? Chúng ta không
đượ
c yêu b
i vì chúng ta không bi
ế
t yêu nh
ư
th
ế
 nào?Tình yêu là gì? Cái t
“tình yêu” này th
t n
ng n
m
c nát
đế
nn
i tôi h
u nh
ư
không thích s
d
ng nó. T
t c
chúng ta nói v
tình yêu -t
t c
các t
p chí, t
báo và nh
ng ng
ườ
i truy
n giáo nói không ng
t v
 tình yêu. Tôi yêu
đấ
t n
ướ
c tôi, tôi yêu ông vua c
a tôi, tôi yêu m
t vàiquy
n sách nào
đ
ó, tôi yêu ng
n núi kia, tôi yêu s
hài lòng, tôi yêu v
tôi,tôi yêu Chúa. Tình yêu có ph
i là m
t ý t
ưở
ng không? N
ế
u nó là m
t ýt
ưở
ng, nó có th
 
đượ
c trao d
i, nuôi d
ưỡ
ng,
p
, và
đượ
c bóp n
n theob
t c
ki
u nào b
n thích. Khi b
n nói r 
ng b
n yêu Chúa,
đ
i
u
đ
ó ngh
 ĩ 
a là gì?
 Đ
i
u
đ
ó có ngh
 ĩ 
a là b
n yêu s
phóng chi
ế
u hình
nh t
ưở
ngt
ượ
ng c
a chính b
n, m
t s
phóng chi
ế
u chính b
n thân b
n d
ướ
i m
td
ng
đ
áng tôn kính theo nh
ng gì mà b
n ngh
 ĩ 
là thiêng liêng, là cao quý.Do v
y, nói r 
ng “Tôi yêu Chúa” hoàn toàn không có ý ngh
 ĩ 
a gì. Khi b
ntôn th
Chúa, khi
đ
ó b
n
đ
ang tôn th
chính b
n thân mình – và
đ
ó khôngph
i là tình yêu.B
i vì chúng ta không hi
u
đượ
c th
ế
nào là tình yêu th
c s
nênchúng ta tìm ki
ế
m nh
ng
đị
nh ngh
 ĩ 
a tr 
u t
ượ
ng. Tình yêu có th
là gi
ipháp t
t nh
t cho t
t c
nh
ng khó kh
ă
n c
a con ng
ườ
i, nh
ng v
n
đề
nh
ng công vi
c v
t v
, v
y chúng ta s
ph
i làm sao
để
có th
tìm ra th
ế
 
2
 
nào là tình yêu? B
ng cách
đị
nh ngh
 ĩ 
a nó ch
ă
ng? Nhà th
 
đị
nh ngh
 ĩ 
a tìnhyêu m
t ki
u, xã h
i
đị
nh ngh
 ĩ 
a m
t ki
u khác, và t
t c
các ki
u
đ
ó
đề
u lành
ng bi
u hi
n c
a s
l
ch l
c và xuyên t
c. Tha thi
ế
t v
i m
t ai
đ
ó, ng
 v
i h
, trao
đổ
i tình c
m, tình b
n
đ
ó là nh
ng gì chúng ta g
i là tìnhyêu?
 Đị
nh ngh
 ĩ 
a
đ
ó là m
t tiêu chu
n, m
t mô hình, và cái ki
u tình yêu
đ
óth
t v
k
, nh
c d
c và gi
i h
n
đế
n n
i mà tôn giáo
đ
ã tuyên b
ng tìnhyêu ph
i là m
t cái gì h
ơ
n th
ế
. H
th
y tình yêu c
a con ng
ườ
i là s
th
amãn, giành d
t, ghen tuông,
ướ
c mu
n s
h
u, n
m gi
, ki
m soát, qu
y
y, và vì hi
u
đượ
c s
ph
c t
p c
a t
t c
nh
ng
đ
i
u này h
nói r 
ngph
i có m
t lo
i tình yêu khác, tình yêu
đ
ó thiêng liêng, tuy
t di
u,
đẹ
p
đẽ
,không th
v
ươ
n t
i, không th
h
ư
ho
i.Trên kh
p th
ế
gi
í, nh
ng ng
ườ
i
đ
àn ông trong s
ch nh
ư
v
y cho
ng nhìn ng
m m
t ph
n
là m
t vi
c hoàn toàn sai trái: h
nói r 
ng b
nkhông th
t
i g
n Chúa n
ế
u b
n ham mê, thích thú v
i tình d
c, do
đ
ó, h
 g
t tình d
c sang m
t bên m
c dù h
 
đ
ang b
kh
ng ch
ế
b
i nó. Nh
ư
ngb
ng cách kh
ướ
c t
tình d
c, h
nh
m m
t và kh
ướ
c t
luôn c
toàn b
 v
 
đẹ
p c
a trái
đấ
t. H
b
 
đ
ói trái tìm và tâm h
n mình. H
xua
đ
u
i v
 
đẹ
p vì v
 
đẹ
p liên quan
đế
n ph
n
.Li
u có th
chia tình yêu thành tình yêu thiêng liêng và tình yêu tr 
nt
c, tình yêu con ng
ườ
i và tình yêu th
n thánh, hay ch
ỉ 
có m
t tình yêu duynh
t? N
ế
u tôi nó r 
ng “Tôi yêu b
n”, thì có ph
i là tôi không có tình yêu
đố
iv
i nh
ng ng
ườ
i khác? Li
u tình yêu mang tính cá nhân hay phi cá nhân?tinh th
n hay phi tinh th
n? gia
đ
ình hay phi gia
đ
ình? N
ế
u b
n yêu nhânlo
i, b
n có th
yêu m
t ng
ườ
i riêng bi
t nào
đ
ó không? Tình yêu có ph
ilà nh
ng tình c
m, m
i xúc
độ
ng? Hay tình yêu là s
hài lòng và khaokhát? T
t c
nh
ng câu h
i trên là nh
ng ý t
ưở
ng v
tình yêu? Ý t
ưở
ng v
 tình yêu nên là gì và không nên là gì, là nh
ng chu
n m
c phát tri
n b
iv
ă
n hóa n
ơ
i chúng ta sinh s
ng.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->