Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OMAI 1184-2006 = Norme organizare activitate evacuare S.U..doc

OMAI 1184-2006 = Norme organizare activitate evacuare S.U..doc

Ratings:
(0)
|Views: 16|Likes:
Published by Titi

More info:

Published by: Titi on Mar 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2014

pdf

text

original

 
ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii deevacuare în situaţii de urgenţă
EMITENT:
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 21 februarie 2006 
Data intrarii in vigoare :23 martie 2006Forma actualizata valabila la data de :28 februarie 2013Prezenta forma actualizata este valabila de la23 martie 2006pana la28 februarie 2013
Având în vedere prevederileart. 56 şi 57 din Legea nr. 481/2004privindprotecţia civilă, precum şi aleart. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.222/2005privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat,în temeiulart. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 604/2003, cu modificările şicompletările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor, în calitate de preşedinte alComitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, emite prezentul ordin.ART. 1Se aprobă Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare însituaţii de urgenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentulordin.ART. 2Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor va lua măsuri pentru aplicarea unitară a prevederilornormelor prevăzute la art. 1.ART. 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şiintră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. Începând cu aceeaşi dată,orice dispoziţii contrare se abrogă.p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statBucureşti, 6 februarie 2006.Nr. 1.184.ANEXĂNORMEprivind organizarea şi asigurarea activităţii deevacuare în situaţii de urgenţăCAP. IDispoziţii generaleART. 1În sensul prezentelor norme, prin evacuare se înţelege măsura de protecţiecivilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situaţii de urgenţă, ladeclararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate saupotenţial a fi afectate, în mod organizat, a populaţiei, a unor instituţiipublice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale şi în dispunerea lorîn zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire.ART. 2(1) Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipulde risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şiamploarea consecinţelor acestuia.(2) Evacuarea se execută în baza planurilor întocmite în condiţiile prevăzutede prezentele norme.ART. 3În caz de situaţii de urgenţă acţiunea de evacuare începe imediat dupăidentificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritateevacuării populaţiei.
 
ART. 4În funcţie de situaţia creată, evacuarea se execută din:a) localităţile prevăzute în hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii deUrgenţă, denumit în continuare Comitet Naţional;b) localităţile dispuse în zonele de planificare de urgenţă, de accidentchimic sau în aval de construcţiile hidrotehnice, în cazul producerii unordezastre;c) alte localităţi/zone/obiective în care viaţa şi sănătatea locuitorilor şi aanimalelor sau/şi siguranţa bunurilor materiale sunt puse în pericol în cazul unorsituaţii de urgenţă.ART. 5(1) Executarea acţiunilor de evacuare trebuie să permită funcţionareainstituţiilor statului, menţinerea ordinii publice şi desfăşurarea activităţilorsociale vitale în situaţii de urgenţă.(2) Localităţile în care se execută evacuarea trebuie să asigure legături decomunicaţii, condiţii de cazare, hrănire şi asistenţă medicală, precum şi pentrucontinuarea activităţii social-economice, funcţionarea instituţiilor şioperatorilor economici, desfăşurarea procesului de învăţământ etc.ART. 6(1) În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cumijloace de transport, evacuarea dintr-o zonă/localitate se poate efectua întotalitate sau parţial, simultan ori succesiv.(2) În toate situaţiile se va avea în vedere şi posibilitatea autoevacuării.Desfăşurarea acestei activităţi impune intervenţia organelor specializate aleautorităţilor administraţiei publice pentru evitarea confuziei, panicii,aglomeraţiei şi blocajelor pe căile de comunicaţii, precum şi a dezordinii şiactelor antisociale.ART. 7(1) Evacuarea se execută, de regulă, pe teritoriul judeţului respectiv, cuexcepţia municipiului Bucureşti, caz în care se poate executa şi pe teritoriulaltor judeţe.(2) Localităţile/zonele din/în care se execută evacuarea în situaţii deurgenţă se stabilesc de comitetele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi locale,cu avizul şefului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean.(3) Localităţile/zonele limitrofe municipiului Bucureşti în care se faceevacuarea se stabilesc de Comitetul Naţional, la propunerea Comitetului pentruSituaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti.CAP. IIOrganizarea acţiunilor de evacuareART. 8Organizarea, conducerea şi asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prinplanurile de evacuare.ART. 9Organizarea evacuării se realizează de:a) ministerele şi instituţiile publice centrale, pe baza planurilor deevacuare proprii, avizate de inspectorul general al Inspectoratului General pentruSituaţii de Urgenţă şi aprobate de ministrul de resort sau de conducătorulinstituţiei;b) instituţiile publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii,avizate de şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/almunicipiului Bucureşti şi aprobate de ministrul sub a cărui coordonare se află;c) autorităţile administraţiei publice locale, pe baza planurilor de evacuareproprii, întocmite de personalul cu atribuţii în domeniu, avizate devicepreşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi de şefulinspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şiaprobate de preşedintele comitetului;d) inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiuluiBucureşti, pentru evacuarea populaţiei şi a unor bunuri materiale, pe bazaplanurilor de evacuare proprii, avizate de vicepreşedintele comitetului pentrusituaţii de urgenţă şi aprobate de preşedintele comitetului;e) operatorii economici, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate deşeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiuluiBucureşti şi aprobate de preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţălocal.ART. 10Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează, gradul de urgenţă şiordinea în care se execută evacuarea, forţele şi mijloacele destinate şi sprijinul
 
logistic al evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc pentru fiecaresituaţie de personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul autorităţiloradministraţiei publice locale, se avizează de inspectoratele pentru situaţii deurgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi de vicepreşedintele comitetuluipentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de preşedintele comitetului.ART. 11Organizarea acţiunilor de evacuare cuprinde, în principiu, următoareleactivităţi:a) întrunirea comitetelor pentru situaţii de urgenţă;b) analiza situaţiei de urgenţă;c) prognozarea evoluţiei situaţiei;d) determinarea efectelor acţiunilor dezastrelor asupra populaţiei şibunurilor materiale;e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă;f) recunoaşterea itinerarelor şi localităţilor/zonelor în care se executăevacuarea;g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia;h) elaborarea şi transmiterea ordinului/dispoziţiei de evacuare.ART. 12(1) Planurile de evacuare se elaborează din timp, în starea de normalitate, înfuncţie de riscurile inventariate şi de funcţiile de sprijin stabilite prinHotărârea Guvernului nr. 2.288/2004pentru aprobarea repartizării principalelorfuncţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şiorganizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor deurgenţă, şi se actualizează ori de câte ori apar modificări în structurapopulaţiei, instituţiilor şi operatorilor economici, precum şi atunci cândaplicarea lor devine iminentă.(2) Conţinutul-cadru al planurilor de evacuare este prevăzut în anexa nr. 1.ART. 13În vederea întocmirii planurilor de evacuare, structurile responsabileîmpreună cu specialişti din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţăjudeţene/al municipiului Bucureşti execută, în principiu, următoarele activităţi;a) stabilesc localităţile, instituţiile, operatorii economici, precum şinumărul şi structura populaţiei/salariaţilor care se evacuează;b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate;c) stabilesc zonele şi localităţile în care se execută evacuarea;d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării, precum şi mijloacelede transport şi itinerarele pe care se execută evacuarea;e) execută recunoaşterea zonelor şi a localităţilor în care se dispuneevacuarea;f) analizează posibilităţile de cazare, de aprovizionare şi hrănire aevacuaţilor, de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor;g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare.ART. 14Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureştiorganizează şi execută instruirea factorilor responsabili din instituţii şi de laoperatorii economici, controlează ierarhic existenţa şi calitatea planurilor şimăsurilor de evacuare, planifică, organizează şi desfăşoară exerciţii de evacuare.ART. 15În acord cu personalul specializat din cadrul structurilor InspectoratuluiGeneral pentru Situaţii de Urgenţă, comitetele pentru situaţii de urgenţăstabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora,asigură includerea lor în bugetul de stat, respectiv în bugetele locale, înbugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici, urmărindu-seutilizarea eficientă a fondurilor alocate, în condiţiile legii.CAP. IIIConducerea acţiunilor de evacuareART. 16(1) În situaţiile de trecere de la starea de normalitate la starea de alertăsau urgenţă, succesiunea activităţilor şi conducerea acţiunilor de evacuare lanivel naţional se realizează de Comitetul Naţional.(2) În teritoriu, conducerea nemijlocită a acţiunilor de evacuare se exercităde către comitetele pentru situaţii de urgenţă judeţene/locale/al municipiuluiBucureşti, corespunzător tipului de situaţie de urgenţă produsă.ART. 17

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->