Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pcelar 2006 09 septembar

Pcelar 2006 09 septembar

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
Published by Ekologija Izvor

More info:

Published by: Ekologija Izvor on Mar 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

 
^lanstvo u SPOS-u^lanstvo u SPOS-u
^lanstvo u Savezu p~elarskihorganizacija Srbije ostvaruje sepreko dru{tava p~elara po slobo- dnom izboru. ^lanarina u 2006.godini za ~lanove p~elarskih orga-nizacija iz Srbije, Crne Gore iRepublike Srpske iznosi 1100 dinara, a za p~elare iz Makedonije1100 dinara + po{tanskitro{kovi. ^lanstvo podrazumeva dobijawe 12 brojeva ~asopisaP~elar.
^lanarina za ~itaoce izinostranstva iznosi 30 EVRA.
Teku}i ra~un SPOS-a:160
 – 
17806 
 – 
08
SaradwaSaradwasa ~asopisomsa ~asopisom
Rukopisi i fotografije se nevra}aju. Redakcija zadr`ava pravo redigovawa tekstova. Za sadr`aj tekstova odgovaraju autori, a zasadr`aj oglasa ogla{iva~i. Listovi koji preuzimaju radove iz~asopisa P~elar du`ni su da jasnonavedu izvor informacija.
 Istorija ~asopisa Istorija ~asopisa
Prvi ilustrovani ~asopis zap~elare {tampan je 1883. godine uBeogradu pod imenom „P~ela“.Potom je {tampan „Srpskip~elar“ 1. oktobra 1896. godine uSremskim Karlovcima. Od 1899.godine nastavqa da ga izdajeSrpska p~elarska zadruga u Rumi.„P~elar“, organ Srpskog p~elarskog dru{tva, izlazi od 1. januara 1898. godine u Beogradu. Januara 1934. godine spojili su se„P~elar“ i „Srpski p~elar“ i odtada izlaze pod nazivom„P~elar“.Ukazom predsednika SFRJ „P~elar“ je 1973. godine odliko-van Ordenom zasluga za narod sasrebrnim zracima za izvanrednezasluge, popularisawe i unapre|ewe p~elarstva, aKulturno-prosvetna zajednicaSrbije dodelila mu je 1984. godineVukovu nagradu za rad u razvojukulture u Srbiji.Tira`: 10000. [tampa: Kolorpres – Lapovo, tel. 034/853-715,853-560,
 kolorpres
@
 ptt.yu
Fotografijana naslovnoj strani:
 Dr Antonio Nanetti
 uobilasku p~eliwakaSa{e Rako~evi}a
Foto:Rodoqub @ivadinovi},@itkovac
^as^asopis zopis za p~ea p~elalarsrstvtvoo
P^ELARP^ELAR
Savez p~elarskih organizacija Srbije
Molerova br. 13, 11000 Beograd, 011/2458-640, 064/40-191-63
spos
@
sezampro.yu, www.spos.info, casopis-PCELAR 
@
 yahoogroups.com
The Magazine of Serbian Beekeeping BEEKEEPER The Magazine of Serbian Beekeeping BEEKEEPER 
The Beekeeping Association of Serbia, Serbia&Montenegro, 11000 Belgrade, 13 Molerova St.
Predsednik SPOS-a
Dipl. ing.
@ivoslav Stojanovi}
Ul. Milana Martinovi}a Metalca br. 4, 24413 Pali}024/753-771, 063/510-598,
zikastoj
@
palic.net
Glavni i odgovorni urednik
Dr med.
Rodoqub @ivadinovi}
Ul. Stojana Jani}ijevi}a br. 12, 18210 @itkovac018/846-734, 063/860-8510
rodoljubz
@
ptt.yu
Izdava~ki savet
Prof. dr
Jovan Kulin~evi}
(predsednik)
Prof. dr
Bosiqka \uri~i}
,
Prof. dr
Desimir Jevti}
,
Prof. dr
Slobodan Miloradovi}
,
Prof. dr
Miloje Brajkovi}
,
Jovo Kantar
,
@arko @ivanovi}
Redakcija
(po azbu~nom redu prvog slova prezimena)
 Doma}i ~lanovi redakcije
Dipl. novinar Milanka Vorgi}
(Novi Sad),
Dragutin Gaji}
(Veliko Gradi{te),
Milan Jovanovi}
(Trstenik),
Ratko Jokovi}
(Lu~ani),
Branislav Karleu{a
(Beograd),
Dejan Krecuq
(Kovin),
Milan S. Mateji}
(Vla{ki Do),
Mr sci.
Neboj{a Nedi}
(Beograd),
Ing.
Robert Past
(Novi Sad),
Rajko Pejanovi}
([abac),
Milutin Petrovi}
(Kragujevac),
Dr sci. vet. med.
Nada Plav{a
(Novi Sad),
Dr
Slavomir Popovi}
(Beograd),
Vladimir Huwadi
(Petrovaradin)
Strani ~lanovi redakcije
Vladimir Augu{tin
(Metlika, Slovenija),
Borisav Brwada
(Bar,Crna Gora),
Ferid Velagi}
(Tuzla, Bosna i Hercegovina),
Amir Demirovi}
(Sanski Most, Bosna i Hercegovina),
Milan Isidorovi}
(Sutomore, Crna Gora),
Dr med.
StipanKova~i}
(Darda, Hrvatska),
Branko Kon~ar
(Kozarac, Bosna iHercegovina),
Mr sci.
Goran Mirjani}
(Gradi{ka, Bosna iHercegovina),
Aleksandar Mihajlovski
(Skopqe, Makedonija),
Franc Prezeq
(Kamnik, Slovenija),
Doc. dr sci.
Zlatko Pu{kadija
(Osijek, Hrvatska),
Dr stom.
Miroslav Farka{
(Zagreb, Hrvatska),
Milorad ^eko
(Bawa Luka, Bosna i Hercegovina),
Dr vet. med.
Irena Ximrevska
(Skopqe, Makedonija),
Franc [ivic
(Qubqana, Slovenija)
2006
 APIMONDIAFoundation APISLAVIA
 
P^ELAR, septembar 2006.
385
CENOVNIK OGLA[AVAWAU P^ELARU 387OBAVE[TEWEO ISPLATI HONORARA 387
Milan Jovanovi}
PISMO P^ELARIMAZA SEPTEMBAR 388
Dejan Krecuq
APIMETEOROLO[KA PROGNOZAZA SEPTEMBAR 393
Dejan Krecuq
ZA[TO JE SUNCOKRET OKRENUOLE\AP^ELARIMA?394
Mirko Vilus
VLAGA U VAZDUHU I ZIMSKAVENTILACIJA KO[NICE396
Rodoqub @ivadinovi}
SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI,
 APIGUARD
KOD P^ELARA402
Ralph Büchler
 APIGUARD,
ODLI^NA ALTERNATIVAZA MRAVQU KISELINU404NAU^NIK IZ ITALIJEBORAVIO U SRBIJI407
Agardi Jo`ef
PLASMAN MEDA, GLAVOBOQAP^ELARA409SPISAK PREDAVA^A SPOS-aSA TEMAMA ZA 2006/2007.411SPISAK PRIZNAWAI NAGRADA SPOS-a415SKUPOVI419
Milan Jovanovi}
PISMO P^ELARIMAZA SEPTEMBARAutor se zaista potrudio da na jednom mestu napi{e skoro sve~ega se p~elar treba da seti uovom periodu godine. I vi{eod toga! Pro~ita}ete dostatoga i o nekim novim stavovima u svetskomp~elarstvu! Obratite pa`wu! 388
Mirko Vilus
VLAGA U VAZDUHUI ZIMSKAVENTILACIJAKO[NICEVa{ urednik veruje da je autor ovog tekstaverovatno najbli`i dosada pravoj istini o re{ewu ventilacijeko{nice tokom zime. Ako ve} ovaj tekst inije prava istina! 396
Ralph Büchler
 APIGUARD,
ODLI^NAALTERNATIVA ZAMRAVQU KISELINUJedan od najve}ih evrop-skih stru~waka napisao jetekst o relativno novompreparatu za suzbijawevaroe koji je nedavno reg-istrovan i na na{emtr`i{tu. Dobro prou~iteovaj tekst. Retka je prilika da se ovakone{to na|e u literaturi! 404
Agardi Jo`ef
PLASMAN MEDAGLAVOBOQA P^ELARAKona~no mo`ete da pro~itatetekst u kome se jasno ukazuje koji je pravi put za razvoj i aktivnostSPOS-a kako bi p~elarima pro-dao med! Nadajmo se da }e SPOSsmo}i snage da ovaj plan i ostvari! 409
Ko
 
ne
 
zna,
 
neka
 
u~i
 
~itaju}i
 
P~elar.Ko
 
zna,
 
neka
 
u`iva
 
u
 
obnavqawu
 
gradiva.
 
Ko
 
zna
 
boqe,
 
neka
 
to
 
i
 
napi{e.
 
Izdvajamo iz sadr`aja 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->