Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

G‹R‹fi
SOSYOLOJ‹ NED‹R?
SOSYOLOJ‹K BAKIfi AÇISI
Neden Sosyoloji Çal›flmal›y›z?
SOSYOLOJ‹N‹N D‹⁄ER SOSYAL B‹L‹MLERLE ‹L‹fiK‹S‹
TOPLUM VE TOPLUMSAL YAPI
Toplum Nedir?
Toplumsal Yap›
Toplumsal Yap›y› Oluflturan Parçalar
Kültür
Toplumsal s›n›f
Statü
Grup
Toplumsal Kurumlar
TOPLUM TÜRLER‹
B‹L‹MSEL YÖNTEM VE AfiAMALARI
SOSYOLOJ‹N‹N ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN‹KLER‹
Nicel Araflt›rma Teknikleri
Gözlem
Saha Araflt›rmas› (Survey)
Görüflme
Deney Tekni¤i
Nitel Araflt›rma Teknikleri
Derinlemesine Görüflme
Yaflam Öyküsü
Doküman ‹ncelemesi
Vaka ‹ncelemesi
ARAfiTIRMA ET‹⁄‹
Özet
Kendimizi S›nayal›m
Yaflam›n ‹çinden
Henri de Saint Simon
Auguste Comte
Karl Marx
Sosyolojin Kurucular›
Emile Durkheim
Max Weber
SOSYOLOJ‹DE KURAMSAL YAKLAfiIMLAR
Sembolik Etkileflimci Yaklafl›m
‹fllevselci / Fonksiyonalist Yaklafl›m
Çat›flmac› Yaklafl›m
SOSYOLOJ‹YE ELEfiT‹REL BAKAN YAKLAfiIMLAR
Feminizm
Farkl› Feminist Yaklafl›mlar
Post-modernizm
KÜLTÜR NED‹R?
Kültür, Ulus ve Toplum
Kültürün Özellikleri
KÜLTÜRÜ OLUfiTURAN PARÇALAR: D‹L, NORM VE DE⁄ERLER
Normlar
De¤erler
KÜLTÜREL FARKLILIKLAR
Bask›n Kültür
Alt Kültür
Karfl›t Kültür
Yüksek Kültür ve Popüler Kültür
Kültür fioku
Kültür Bofllu¤u veya Kültürel Gecikme
ETNOSANTR‹ZM VE KÜLTÜREL RÖLAT‹V‹ZM
Etnosantrizm
Kültürel Rölativizm
KÜLTÜREL DE⁄‹fiME VE DE⁄‹fiME KAYNAKLARI
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar
A‹LE KAVRAMI VE GLOBAL B‹R BAKIfi
A‹LE YAPILARI VE TÜRLER‹
Çekirdek Aile
Geleneksel Genifl Aile
ENDÜSTR‹LEfiME SÜREC‹ VE ÇEK‹RDEK A‹LE ‹L‹fiK‹S‹
A‹LE KURUMUNU AÇIKLAYAN SOSYOLOJ‹K KURAMLAR
Fonksiyonalist Yaklafl›m
Çat›flma Kuram›
Sembolik Etkileflim Kuram›
Feminist Bak›fl Aç›s›
EVL‹L‹K B‹Ç‹MLER‹ VE ANAL‹Z‹
GÜNÜMÜZ A‹LES‹NDE FARKLILIKLAR
Tek Ebeveynli Aileler
Evlenmeden Birlikte Yaflama
Boflanma
Kentsel Aile
TOPLUMSAL GRUPLAR VE GRUP TÜRLER‹
Grup Nedir?
GRUP TÜRLER‹
Birincil Gruplar
‹kincil Gruplar
‹ç ve D›fl Gruplar
Referans Grubu
Elektronik Etkileflim Gruplar›
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
“ Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
KÜRESELLEfiME ‹LE ‹LG‹L‹ KAVRAMLAR
Küreselleflme Elefltirisi
Küreselleflme Karfl›t› Yeni Toplumsal Hareketler
TOPLUMSAL YAPI VE KURUMLAR
Bir Sosyal Kurum Olarak Ekonomi
Kapitalizm
Sosyalizm
Kad›n ve Çal›flma Yaflam›
TOPLUMSAL TABAKALAfiMA OLGUSU
TOPLUMSAL TABAKALAfiMA S‹STEMLER‹
Kast Sistemi
S›n›f Sistemi
TOPLUMSAL TABAKALAfiMA KURAMLARI
K. Marx ve S›n›f Çat›flmas›
R. Dahrendorf ve Çat›flman›n Kurumsallaflmas›
‹fllevselci Kuram
T. Parsons ve Tabakalaflma
K. Davis ve W. Moore
Tabakalaflma Kuramlar›n›n De¤erlendirilmesi
TÜRK‹YE’DE GEL‹R Efi‹TS‹ZL‹⁄‹
TOPLUMSAL DE⁄‹fiME KAVRAMI
Kültürel Etkenler
Fiziksel Etkenler
Siyasal Örgütlenmeler
Nüfus
Teknoloji
NÜFUS VE DEMOGRAF‹
Nüfus ‹le ‹lgili Sorunlar
Nüfus, Göç, Toplumsal De¤iflme ve Kentleflme
KENT VE KENTLEfiMEYE SOSYOLOJ‹K BAKIfi
Kent Sosyolojisi
Kültürel Yaklafl›mlar
Yap›sal Yaklafl›mlar
Kent Sosyolojisinde Güncel Yaklafl›mlar
Kent Büyümesi Modelleri
Türkiye’de Kentleflme
Okuma Parças›
SAPKIN DAVRANIfi VE SUÇ
Sapk›n Davran›fl
Kriminoloji
SUÇU AÇIKLAYAN KURAMLAR
Biyolojik Kuramlar
Psikolojik Kuramlar
Sosyolojik Kuramlar
Psikolojik kuramlar
Fonksiyonalist Kuramlar
fonksiyonalist kuramlar
Etkileflimci Kuramlar
Çat›flma Kuramlar›
Kontrol Kuramlar›
SUÇ TÜRLER‹
Profesyonel Suçlar
Organize Suçlar
Beyaz Yakal› Suçlar
Siber Suç
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Davranış Bilimleri 1 -Açıköğretim Ders Kitabı

Davranış Bilimleri 1 -Açıköğretim Ders Kitabı

Ratings: (0)|Views: 25 |Likes:
Published by Servet Server

More info:

Published by: Servet Server on Mar 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 36 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 41 to 108 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 113 to 134 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 139 to 195 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 200 to 227 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->