Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
92Activity
P. 1
Căsătoria - Sandra Brown

Căsătoria - Sandra Brown

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 7,118 |Likes:
Published by Sbd user
Sandra Brown, (născută în 1948 în Waco, Texas) este o scriitoare nord-americană. Brown a publicat și sub pseudonimele de Rachel Ryan, Laura Jordan și Erin St. Claire.
Sandra Brown, (născută în 1948 în Waco, Texas) este o scriitoare nord-americană. Brown a publicat și sub pseudonimele de Rachel Ryan, Laura Jordan și Erin St. Claire.

More info:

Published by: Sbd user on Mar 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/09/2014

 
 
Kċsċtnrch
Khpctnaua 8
Cgnlme sm åetcesm ku vnaupthtm suf pahpugh uŞnhrċ jm pui Şc åŞc åejmpċrtċ jm pm kdcp! ku ue lmst amemŞ! pċrua jm ue fanej phacj% Mrh n imrckcrm sċ sm pnhtċ trmzc åekmt! hlcthūch ghtcehaċ pmetru h gmrlm ah smrvckcurgæej sċ hphrūceċ trmkutuauc pmetru urgċtnhrmam trmc sċptċgæec%Nkdcc jm ue vcnamt åekdcs sm jmskdcsmsmrċ ahrl! icxæej gnfcacmrua jmackht ha jnrgctnruauc! åe tcgp km prcgmam rhzm ham snhrmauc jm tnhgeċ tcgpurcm trmkmhu prce pmrjmamam jm ue vmrjm jmskdcs%
 
[m åekruetċ hpnc! ueceju
'
Şc spræekmemam% ]rgċtnhrmam trmc sċptċgæec jm knekmjcu heuha hr trmfuc sċ
'c
nimrm tcgpua emkmshr pmetru h sm jmkcjm jhkċ vh hkkmpth shu eu nimrth jm smrvckcu h auc Znaay! skuturæejhstima! pmetru tntjmhueh! jm pm pckcnhrmam mc! prhiua hlmeūcmc jm pufackcthtm ―Ghrtce hej [hejnwe‗%Jhr eu sm vh ghc læejc hkug ah hsth! sm dntċrå mh ku cekcscvcthtmh nfcŞeuctċ% Åe urgċtnhrmam kætmvh zcamsm vh rmahxh! pmrgcūæej jmzhgċlcrcc prnvnkhtm jm imaua åe khrm iusmsm trhthtċ jm hlmeūcm sċ sm
smjcgmetmzm! pmetru h putmh vmjmh
knphkcc jm p
ċjurm%
Hr ic inst n prnstcm sċ ahsm åetr 
'ue gngmet jm
iurcm n sauofċ ah khrm sm prckmpmh! pm khrm n putmh ihkm kdchr ku n gæeċ amlhtċ ah sphtm%[m strmkurċ hihrċ jce pht! åŞc pusm khpntua! amlæej knrjneua åe ourua gcoankuauc mc sufūcrm% GhtmrchauauŞnr jm
 
gċthsm sm guah pmrimkt pm sæecc mc rntuezc Şc pċrmh h sm skurlm åe ourua pckcnhrmanr emsiærŞct jmauelc! åe tcgp km sm åejrmpth sprm fukċtċrcm! pmetru h
'
Şc ihkm n khimh%Kuamlæej zchrmam jm jcgcemhūċ jce kutch km sm hiah pm dnaua hphrthgmetuauc! am pusm pm thvċ Şc sm åehpncmåe pht% [m åetæaemh ku Znaay ah præez% Jhr pæeċ htuekc eu hvmh hatkmvh jm iċkut jmkæt sċ sm åeværtmhskċ prce khsċ Şc sċ sm rċsimūm puūce%_ægfmh kæej sm hŞmzċ pm pht sprcocectċ jm pmrem! ku zchrmam pm lmeuekdc Şc thvh ku kmhŞkh jm kh
imh pm
enptcmrċ! chr zægfmtua c sm hjæekc kæej nkdcc mc phrkursmrċ tctaurcam jm pm prcgh phlceċ! nprceju
'sm
hsuprh intnlrhicmc sham Şc h auc Znaay cmŞcej jce dnaua phrtckuahr ha hkmstuch jce Anejrh%
Intnrmpnrtmrua åc surprcesmsm åetr'
ue gngmet jm hŞh
'
zcsċ
cetcgcthtm! mh prcvceju'a zægfctnhrm åe nkdc!augceh ihkæej'
n sċ phrċ hprnhpm stupcj jm åejrċlnstctċ! frhūua auc åe ourua ugmrcanr mc krmæej cgprmschjm pnsmscvcthtm% Zcpua hjċulhsm Şc ue tmxt intnlrhicmc%Åa phrkursm rhpcj! nkdcc strċaukctnrc nlacejcej
kmvh jce ræsua cetmrcnr?
 Gcacnehrua prnprcmthr jm ghlhzcem Hehtna Bdrcstninrn Jmvmebn! Şhczmkc Şc enuċ jm hec! åe tcgpua uemch jce rhrmam sham cmŞcrc! åe Ghrmh Frcthecm% Nhrm auelh jurutċ h tcgpuauc pmtrmkut hckc hrm vrmnamlċturċ ku mamlheth Cgnlme Phclm! åe værstċ jm jnuċzmkc Şc kcekc jm hec Şc khrm a 
'
h åesnūct irmkvmet åeuatcgmam sċptċgæec> Åetrmfhtċ iccej! Gcss Phclm h rċspues? ―[uetmg jnhr prcmtmec inhrtm fuec‗% Iċrċåejnchaċ kċ irugnhsh Cgnlme mstm jm pċrmg kċ jcgmescuecam knetuauc auc åe fhekċ ihk ghc supnrthfcaċjcimrmeūh jm værstċ jcetg mc%
Mrh guat prmh hfsurj pmetru h putmh ic auhtċ åe smrcns% Ecgmec jce kuenŞtceūmam mc eu hr putmh sċ krmhjċmtckdmth jm ―væeċtnhrm jm hvmrc‗! chr Znaay åŞc vh jh khpua pm sphtm ræzæej jce tnt suiamtua kæej vh kct
c
hkmst luenc% Jce kætm åa kuenŞtmh putmh sċ spueċ kċ scelurua aukru pm khrm
'a auh åetntjmueh åe smrcns mrhu
hihkmrcam! aheūua jm ghlhzcem uecvmrsham km sm åetcejmhu åe tnhtċ augmh% [m spuemh kċ putmhc lċsc nrckmjnrmŞtc åe ghlhzcemam Jmvmebn! ku knejcūch sċ icm irugns! ueckht Şc knstcsctnr%Aheūua jm ghlhzcem Jmvmebn nimrmh n enuċ mxpmrcmeūċ kugpċrċtnrcanr! ku gċriurc jm khacthtmmxkmpūcnehaċ jm pm åetrml lanfua! rmsthurhetm jm kahsċ! shanhem jm irugusmūm! tnhtm suf hkmahŞc hknpmrcŞ%
[tnghkua c sm knetrhk
tċ jcetr 
'
n jhth jm emrċfjhrm Şc tmhgċ% Eugmam Jmvmebn mrh vmstct åe augmhåetrmhlċ! chr Znaay n hamsmsm pm mh! nimrceju
'
c n sauofċ åe knejukmrmh uenr khgphecc jm rmkahgm Şc
 prngntcne
 pmetru åetrml aheūua jm ghlhzcem! pahth Şc knejcūccam jm guekċ åetrmkæeju
'
c kdchr Şc kmam ghc
 
hgfcūcnhsm vcsm% Yh ic n rmspneshfcacthtm menrgċ Şc trmfuch sċ sm læejmhskċ inhrtm fcem åehcetm jm h Şc
'nhsugh%
 
☱ ☱ 6

Activity (92)

You've already reviewed this. Edit your review.
Lucica Iacob liked this
Deny Cheta liked this
Mery Adam liked this
Adriana Nicula liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
lorelai2412 liked this
zucahara liked this
aress_22 liked this
aurelia_rusu1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->