Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AISI AKSHARE ADHYARHUT

AISI AKSHARE ADHYARHUT

Ratings:
(0)
|Views: 7|Likes:
Published by Bhalchandra Kubal

More info:

Published by: Bhalchandra Kubal on Mar 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2013

pdf

text

original

 
 eo saI AXaroAQyaahR ta 
 marazI ekaM kIka savaa[- dpa- Na, paarMgata, Avvala, gaaO rva, sanmaana saMQyaa   saao hLa: ek idvaasvapna 
 kQaItarI, kQaIkaLI...malaa ek svapna paDtaM, svapnaata maI fu lapaaKar] hao taao.  svapnaatalyaa rjak du inayao laa baGaU na maI baoBaana. caaraoAao r rM gaIbao rM gaI fu laafu laaM caa sao T   maaJyaa [valyaa[valyaaSyaa najaro ta saamaavata sauQda nasataao. sau manakilakaM cyaa nao paqya   ica~aaMAaD paarM paarIk marazmaao Lyaa vao YaaBaU iSata is~ayaa T/  a^ Fyaa banaU na maaJyaaSaI   ismatahasya krta Asataata. ku Naa hataI klaSa Asataao, ku NaahataI idvaa. ku NaI   nau sataIca hata jaao DU na {BaI Asataotar ku Nyaa kmanaIya lalanao naoro iKava AM gamau d` a  QaarNa ko laI Asatao. maga maI yaa T/  a^ fIvar]na tyaa T/  a^ fIvar {DU na basaNyaacaa jaNaU   caM gaca baaMQataao. sava- ~a camacamaNaarospaa^ T\ sa, paasa-, sk^ nasa-, sT/  ao bsa ( holaa[- T\ sacao   pa` kar Aaho ta) maaJaorM ga AiQakca Kau lavaU na Taktaayata yaacaI jaaNaIva malaa XaNaaoXaNaI   hao ta Asatao. saao hLyaata maI sau gaMQaI laXavaoQaI jarIiknaarIcaM fu lapaaKar] Jaalaaohao taao.  YaDaM kavar AiQarajya gaajavaNaa%yaa madna rtaInaI jaNaUmaaJaonaava pau karNyaakrItaaca   caZaAao Z krtaaho ta, yaacaa padao padI Baasa hao ta hao taa. maQyao ca idvaomaalavata.. AaiNa   laKalaKa caM do rI naR tyaacaa zao ka hR dyaalaa mau M gyaa AaNata hao taa. madmasta klaavataI  AcaU k padnyaasaavar saM gaItaalaa iqarkvata hao tyaa. AakaSaatalaI AaitaYabaaja  TaLyaaM pau Zo hI ifkI vaaTavaI... ASaI saMQyaa kQaItarI ekaM kIkaM cyaa vaaTyaalaa yaavaI  AsaomaaJaosvapna gao laI iktyao k vaYao -fu lapaaKar] banaU na iBariBartao ca Aaho......  marazI ekaM kIkaM caa [itahasa tasaa jau naa Aaho. inadana ek pa` aicana saahItya pa` kar   mhNaU na na@kIca svata:caosqaana raKaU na Aaho. AgadI “Ea` IlaXmaI naarayaNa klyaaNa   naaTkaM”paasaU na (lao Kak ku Naalaaca maahIta naahI) taoAajakalacyaa mahaivaValayaIna   ivaVaqaI-lao KakaM paya- M tacaa ekaM kIko caa pa` vaasa AajaimataIpaya- M ta Avyaahta sau r] Aaho.  paNa saadrIkrNaacyaa dR YTInaohaO SaI jamaataInaohataaLlao laa ha naaTyapa` kar  AajaimataIlaa ivakasaacyaa paataLIvar AtyaM ta {pao iXata rahIlao laa Aaho. eKaaVa   navalao Kakacaojara ku zovyaavasaaiyak naaTk yao vaao.. ekaM kIka ilahINaotyaalaa ‘Da{]na   maako - T’ vaaTayalaa laagatao. eKaaVa ekaM kIko ta kama krNaa%yaa haO SaI naTalaa TI.vhI.  isarIAla maQyaojara ku zorao la imaLao.. ekaMkIka tyaalaa ‘sT/  gailaM ga’ vaaTayalaa   laagataata. eKaaVa ekaM kIka idgdSa- kalaa jara ku zoisanao maata sahayyak idgdSa-  kacaokama imaLao.. ekaM kIka tyaa ‘laaoiDignaTI’ vaaTayalaa laagataata... AaiNa   ekaM kIka idvasaagaiNak garIba hao ta jaatao. eKaaVa ivaYayaataIla naaTya   saadrIkrNaacyaa dR YTInaosaUXma, laGauikM bahU naa saM iXapta AsaUSaktao. ASaavao LI   ekaM kIka ha ekca payaa- ya AapalyaapaaSaI {rtaaoAaiNa itaqao ca yaa maaQyamaacaomah<va 
 
AQaao ro iKata hao tao. Aaja parIisqataI ASaI inamaa- Na JaalaIya kI “{dM D jaahlaoipak   paNa r]jaNaara daNaa ekhI naahI..”1979
-
80 caI gaao YT. tao M vha maI caca- gao Tlaa rhayacaao. 9vaI 10ta Asao na. “isaDnah^ ma   ka^ lao jacyaa ha^ la maQyaokahItarI naaTkMcaalaUAaho ta.. baGaayalaa jaaNaar Asalaasa   tar jaa..”vaiDla mhNaalao. mhNaU na baGaayalaa gao laaotar tyaa idvaSaI ‘{nmao Ya’  ekaM kIka spaQao - caI AM itama fo rI hao taI. spaQaa-hao taI ela.TI.mao DIkla ka^ lao jacaI  ‘do vanavarI’, jaI.esa.mao DIkla ka^ lao jacaI ‘paaT- nar’, r][- yaacaI ‘saM saaraNaUpao M DGar’,  r]paaro lacaI ‘ica~akqaI’ yaa ekaM kIka maQyao.. ekaMkIka baGaNyaacaa taaomaaJaa pahIlaa   idvasa AajahI jaSyaacaa tasaa laXaata Aaho. pahIlyaaca idvaSaI laa^ TrI laagalaI tar  jaI Avasqaa hao [- la taI maaJaI tyaa vao LI JaalaI hao taI... AaiNa maga mahaivaValayaIna   paataLIvar tyaa kaLI Aista<vaata Asalao lyaa ‘Aaya.ena.TI.’ AaiNa ‘{nmao Ya’ dr  vaYaI-baGaayacaa isalaisalaa sau r] Jaalaa. Aaja {nmao Ya baM d JaalaIya paNa Aaya.ena.TI.  baGaayacaovyasana AVapa sau Tlao laonaahI. tyaamau Logao lyaa 35 vaYaa- M cyaa kalaavaQaIta jao   paahIlaotaoBarpaU r Aaho. jaopa` yaao ga paahIlao ta tao{dM D Aaho ta. jaI isqatyaM taro   paahIlaIta taI dKala Gao Nyaajaao gaI na@kIca Aaho ta. Aaja ASaa eka mataapaya- M ta maI   yao {]na paao calaao ya kI maharaYT/  ata jao vaZyaa ekaM kIka dr vaYaI-inamaa- Na hao taata.. paU Na-  Baartaata evaZI naaTkosaadrhI hao ta nasataIla.. inaima- taItar pau ZcaIca gaao YT...  rajakIya ivaSlao YaNaaM maQyaotar]Navaga-ko M id` ta Jaalaa AaiNa tyaaM cyaa klaanao   jaaNyaasaazI, tyaaM naa AakR YT krNyaasaazI ivaivaQa maaQyamaaM caa vaapar Ainavaaya-zr]   laagalaa. gao lyaa Aaz dha vaYaa- ta tar]Naa[- M paya- M ta paao caNyaacaoekaM kIka spaQaa-  Aayaao jana homah<vaacaomaaQyama zrlaoAaiNa maagaIla dao na taIna vaYaa- ta tyaa spaQaa- M cao   rajakIya paIk {dM D JaalyaacaoidsaU na yao ta Aaho. ekIkDonaaTyagaR haM maQyaopa`  oXak   naahI AaiNa ekaM kIka spaQaa- M caI itakITo, A^ Dvhansa bau kIM galaa fu lla hao taanaa   idsataayata. hoica~a AaSaadayaI mhNaavao, Ba` amak mhNaavaokI AaNaKaI kahI yaacaa   ivacaar inadana Aa<aa tarI kr] yaa nakao... paNa inadana tyaa inaima<aanaoAajacyaa  tar]Naa[-kDU na GaDivalyaa gao lao lyaa AaivaYkaracaI naao M d ku NaItarI Gao Naar Aahoka? 3 | 4 vaYaa- M paU vaI-mau M ba[-ivaVapaIzacyaa bahI:Saala ivaBaagaakDU na maharaYT/  ata saadr   hao Naa%yaa ekaM kIkaM caI dKala Gao Nyaacaa pa` yatna Jaalaa hao taa. maharaYT/  ata Gao talyaa   jaaNaa%yaa spaQaa- M cyaa inakalaaM caa ‘Do Tabao sa’ gaao La krNyaata Aalaa hao taa. tyaa spaQaa- cao   parIXaNa ko lao lyaa parIXakaM naa baao laavaU na tyaa Do Tabao samaQaU na savaao - tkR YT inavaDNyaata  Aalaohao tao. tyaasa saao hLyaacaosvar]pahI do Nyaata Aalaohao tao. pa` kaSa bauQdIsaagar   yaanaa ekaM kIka Xao ~aata BarIva kamaigarI ko lyaaba_la jaIvana gaaO rva pau rskar sauQda   do Nyaata Aalaa hao taa. eKaaVa ca^ nalanaoGaDvaU na AaNalao lyaa pau rskar saao hLyaacao   jaNaUCao To KaanaI svar]pa iSavaajaI maM dIr maQyaosaajarokrNyaata Aalaohao tao. ha   {pak` ma baargaLlaa AaiNa pau nha saa%yaa ekaM kIka mau L padavar Aalyaata. yaata   sagaLyaata mah<vaacaokaya Asao la va Aahotar saadr ko lyaa gao lao lyaa ekaM kIka   pa` yaao gaacaI naao M d...! SaasanaakDoyaa ivaYayaI ekhI {pak` ma AajaimataIlaa tarI {palabQa 
 
 naahI. ku zlyaahI KaajagaI saM sqao kDotyaanaI Aayaao ijata ko lao lyaa spaQaa- M iSavaaya   Do Tabao sa AsaNyaacaokarNaca naahI..AaiNa Asalaaca eKaada Do Tabao sa klao @Tr, tar   gao lyaa 3 | 4 vaYaa- M cyaa {dM Dtao laa ksaa kaya pau r]na {rNaar ha do iKala pa` Snaca Aaho. 26 jaanao vaarIcaI ‘savaa[-‘ saM palaI kI sava-spaQaa-saM pau YTata yao ta. mau laoAByaasaalaa tarI   laagaM ta ikM vaa pau ZIla vaYaI- cyaa Aaya.ena.TI.cyaa tayaarIlaa tarI.... paNa yaM da tarI   spaQaa-Aayaao jana AaiNa Baaga Gao Naa%yaa haO SaI maM DLIM caa jaao r ku zo hI kmaI Jaalao laa   naahI. yaaca AazvaDyaata igargaava krM Dk hao taI..ASaa Anao k ekaM kIka spaQaa-  AVapahI baakI Aaho taca mhNao...! barMAjaU nahI vao gavao gaLyaa ekaM kIka basavalyaa   jaataataca Aaho ta.hopa` kYaa- naonamaU d krNyaamaagacaMkarNa evaZo ca kI Kaca-hao Naa%yaa   evaZyaa pa` caM D manau YyabaLalaa kahItarI irTna- \ sa hvao ta naa? inadana kayama svar]paI   naao M d mhNaU na tarI...? tyaacaI jabaabadarI maa~a kao NaIca isvakarlao laI Aqavaa   isvakartaanaa idsaM ta naahIyao.. ! ekaM kIka pa` kar mau Lataca {pao iXata rahIlaa taaotyaata vaavar Asalao lyaa haO SaI   maM DLIM mau Lo. lao Kak haO SaI, idgdSa- k haO SaI, klaavaM ta, taM ~a&a AaiNa inamaa- taotar   mahahaO SaI. paU vaI-Anao k lao Kak , idgdSa- k ,naT inadana ‘hata saaf krayalaa’ tarI yaa   maaQyamaacaa vaapar krIta AsaM ta. naaTyadpa- Na, [sksa, dU rdSa- nacyaa ekaM kIka spaQao -  maQyaovyaavasaaiyak maM DLI Aavajau - na Baaga Gao ta. haO SaI navaao dItaaM naa spaQao - maQyaotarI   vyaavasaaiyakaM kDU na kmaI lao KaNyaacaI vaR <aI baLavalaI navhtaI.taI vaaZIlaa laagalaI   gao lyaa 10 | 15 vaYaa- ta. yaacaMmau L karNa, ca^ nalalaa yao {] Gaatalao lyaa iBakar   maanaisaktao cyaa isarIAlsa. iktyao k ca^ nao lacaoiktyao k KabarI ku zlyaahI spaQaa- M naa   hjao rI laavataayata. tyaataU na bao sT ‘ihraoihra^ [- na’ SaaoQataayata. taI paao rMpaao rI   isarIAlsa maQyaocamaktaayata. isarIAlsa hIT jaataayata. ca^ nalacaa {_o Ya ha tyaacyaa   pau rtaaca svaaqaI-AaiNa mayaa- dIta Asataao, hoyaa navaao dItaanaa kLU na Aalao laonaahIyao.  eka ekaM kIko cyaa BaU imako taU na ca^ nalavar maarlao laI {DI Aayau Yyaacaosaaqa- k vaaTU   laagalyaanaoAaiNa nakaotyaa vayaata mahInyaalaa gao laa baajaar laaKa Bar r]payaoimaLU   laagalyaanaoAiBanayaacaoAaBaaL zo M gaNaovaaTUlaagalayaM. pau Zoyao Naara pa` tyao k jaNa  AaQaIcyaacaoAnau krNa krtaao ya AaiNa maga inaYk Ya-inaGataao ya kI ekaM kIka hI iSaDI   saarKaI vaaparayacaI. itacaa laa[- vh paao T-fao laIAaomhNaU na vaapar krayacaa... ! Sao vaTI   eKaada rao la, eKaaVa naTalaa imaLU na jaataao ca, navaao dIta lao Kakalaa 10 | 12  eipasaao D ilahayalaa imaLtaayata, Dayaro @Tr AisasTM saI krtaayata.. AaiNa ibacaa%yaa   ekaM kIkocyaa jaIvaavar saarMkahI Aalabao la caalalao laMAsataM. hIca sTar maM DLI pau Zo   kQaItarI Aapalyaa [M TrvHyaUmaQyaovaLNaavarcyaa tyaa AiBanaya ko lao lyaa ekaM kIko caa   {llao Ka krtaata. eo kNaa%yaalaa ekaM kIko caoica~a pau nha ‘rao JaI’ vaaTUlaagatao...  sT/  galar mhNaU na marNyaapaoXaa, kama kr]na tar mar]...! maga taI ekaM kIka ka  Asao naa?..hI Baavanaa vaaZIsa laagataoAaiNa kahIsaa jagaNyaacaa A^ TITyaU D banaU na   jaatao. ha A^ TITyaU D pa` caM D Qa@kadayak Aaho, Bayaavah Aaho, AatmaGaatakI Aaho  AaiNa hosamajaavaU na saaM gaayalaa sauQda pla^ Tfa^ ma-iSallak naahIyaokarNa fasTfU Dvar   jagaNaa%yaa yaa ipaZIlaa ‘sT/  gala’ mau LapaasaU na {KaDU na Takayacaaya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->