Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
03

03

Ratings: (0)|Views: 102|Likes:
Published by sasha_st

More info:

Published by: sasha_st on Feb 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

 
11
Capitolul
1INTRODUCERE
Concep]ia construc]iilor civile trebuies\ asigure, `n principal, calitatea vie]ii [iactivit\]ii oamenilor.Calitatea concep]iei construc]iilorcivile este exprimat\ pe baza cerin]elor[i criteriilor de performan]\ ce trebuierespectate pentru a satisface exigen]elecelor ce utilizeaz\ cl\dirile.Acast\ calitate este materializat\printr-o func]ionalitate adecvat\,tehnologie de execu]ie simpl\, cucosturi minime [i o eficien]\ economic\ridicat\ `n exploatare.Siguran]a [i rezisten]a structurilorcl\dirilor civile va fi asigurat\ printr-oconcep]ie clar\, determinat\ deprincipalii factori ce o influen]eaz\ - `nc\rc\ri, func]iune, condi]ii naturale deamplasament (`n special de naturaterenului de fundare, dar [i de mediul `nconjur\tor natural sau construit) [i deaspectele de eficien]\ economic\.Prezenta lucrare ofer\ cuno[tin]ele[i datele necesare realizarii unui mod deg^ndire eficace privind concep]ia,alc\tuirea constructiv\ [i calcululprincipalele elementelor aleconstruc]iilor civile.Lucrarea e sus]inut\ de un bogatmaterial grafic. Prezentarea grafic\, prinviziune didactic\ [i inginereasc\, ofer\lucr\rii expresivitate `n abordareaconcep]iei cl\dirilor civile.Datorit\ ariei largi [i caracteruluicomplex al tematicii, lucrarea estestructurat\ in 24 de capitole. ~n prima parte sunt dezvoltatecaracteristicile produsului cl\dire,precum [i unele probleme actuale aleconstruc]iilor civile: economia deenergie [i creativitatea `n construc]ii.Mic[orarea consumului de energie `n exploatarea cl\dirilor, prin izolareatermica suplimentar\, va conduce la oeconomie substan]ial\ de combustibilutilizat la `nc\lzirea cl\dirilor `nexploatare [i o atenuare a polu\riimediului.
 
12Utilizarea creativit\]ii de grup, `nconstruc]ii (inginer-proiectant,executant,arhitect, inginer-instalator, utilizator,proprietar) poate genera idei noi laconcep]ia cl\dirilor, care s\ satisfac\ oarie c^t mai mare de exigen]e. ~n continuarea lucr\rii este prezentat\clasificarea construc]iilor, `n vederearealiz\rii unei bune document\ri cuajutorul b\ncilor de date [i bibliotecilor.O clasificare general\ `mparteconstruc]iile `n cl\diri [i construc]iiinginere[ti. ~n vederea extrapol\rii unor ideiremarcabile se trateaz\ modul deg^ndire `n evolu]ia construc]iilor. ~nacest capitol s-au prezentat [i comentato serie de sisteme de concep]ie [iexecu]ie a unor importante edificii dinistoria construc]iilor.Tratarea unor probleme generale deteoria [i tehnica construc]iilor, cum suntcoordonarea modular\, toleran]e [iabateri `n construc]ii ofer\ dateimportante privind concep]ia cl\dirilordin elemente prefabricate.Asigurarea calit\]ii cl\dirilor const\ `n satisfacerea, pe durata deexploatare a acestora, a cerin]elorutilizatorilor. ~n acest scop, suntanalizate exigen]ele de calitatereferitoare la: stabilitate [i rezisten]\,siguran]\ la foc, higrotermic\, acustic\,igien\ [i eficien]\ economic\.~n partea de fizica construc]iilor s-aurm\rit aprofundarea problemelor dehigrotermic\, izolare acustic\ [iiluminatul natural al cl\dirilor.Higrotermica cl\dirilor trateaz\ izolareatermic\ [i combaterea umezirii dincondens la construc]ii. ~ntr-o form\concis\ se prezint\ fenomenele detransfer de c\ldur\ [i de vapori prinelementele de construc]ie [i influen]aacestora asupra concep]iei [i alc\tuiriielementelor anvelopei.Izolarea acustic\ a cl\dirilor prezint\elemente generale ale sunetului cafenomen fizic [i fiziologic. Se analizeaz\principalele aspecte privind izolareaacustic\ a cl\dirilor la zgomot aerian [ide impact. ~n scopul realiz\rii exigen]elorvizuale, capitolul despre iluminatulnatural al cl\dirilor prezint\ conceptul deconfort luminos [i calculul iluminatuluiinterior natural.Pentru concep]ia [i calcululconstruc]iilor civile, `n capitolele ac]iuni[i no]iuni de calcul `n construc]ii suntprezentate `nc\rc\rile ce ac]ioneaz\asupra cl\dirilor, dar [i factorii cecondi]ioneaz\ siguran]a acestora [imetodele de calcul pentru asigurareaexigen]ei de stabilitate [i rezisten]\. ~n continuarea lucr\rii se prezint\principalele elemente de construc]ie, dincl\dirile civile, sub aspectul exigen]elorspecifice alc\tuirii curente, a tehnologieide execu]ie, a elementelor de calcul [i aeficien]ei economice. Prezentarea a fostrealizat\ `n ordinea execu]iei, de lafunda]ii la acoperi[.Prima parte descrie infrastructuraconstruc]iilor civile, prin tratareafunda]iilor de suprafa]\ [i hidroizola]iilorla funda]ii [i subsoluri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->