Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
16

16

Ratings: (0)|Views: 187|Likes:
Published by sasha_st

More info:

Published by: sasha_st on Feb 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

pdf

text

original

 
177
Capitolul
13NO}IUNI DE CALCULULCONSTRUC}IILOR
13.1. SIGURAN}A CONSTRUC}IILOR
Istoric.
Timp de milenii proiectele deexecu]ie pentru structurile de rezisten]\ale construc]iilor se elaborau pe bazaexperien]ei, a regulilor empirice [i aaplic\rii intuitive a legilor mecanice. ~naceast\ lung\ perioad\ istoric\, s-aurealizat construc]ii remarcabile, de maredurabilitate. ~n secolele 17 [i 18 au `nceputcercet\ri, privind rezisten]a materialelor[i capacitatea portant\ a construc]iilor.La `nceputul secolului al 19-lea, `n urmadezvolt\rii rapide a teoriei elasticit\]ii, `nsecolele precedente, Navier introducecalculul structurilor (considerateelastice, omogene [i izotrope) prinmetoda rezisten]elor admisibile. ~n anul 1899 Cristophe (pe bazaipotezei lui Bernulli, legii lui Hooke,fisur\rii betonului admis\ de Kaenen,coeficientului de echivalen]\ a luiNeumann - 1880 [i a numeroaselor `ncerc\ri de laborator) elaboreaz\calculul structurilor (din beton armat) cumetoda rezisten]elor admisibile. ~ntreanii 1903-1907 acest calcul e adoptatde diverse ]\ri din apusul Europei.Metoda rezisten]elor admisibile a fostutilizat\ (pentru beton) p^n\ la sf^r[ituldeceniului 4 - 1950, c^nd se trece lafolosirea metodei de calcul la rupere.Elaborarea acestei metode a fostposibil\ datorit\ dezvolt\rii rapide ateoriei plasticit\]ii, precum [i a uneibune cunoa[teri a propriet\]ilor fizice [imecanice reale ale materialelor.Metoda devine o necesitate `nperioada 1930-1940, pentru c\ vecheametod\ se adapta greu performan]elornoilor materiale [i evolu]iei tehnologiilor.
 
178Metoda de rupere ia `n considera]ie, `n calcul, propriet\]ile reale alematerialelor, rezult^nd solu]ii maieconomice. Normele care admit calcululde rupere, apar `n Brazilia `n 1937, `nRusia - 1938 iar la noi `n ]ar\, `n 1952.Elaborarea metodei semiprobabilisticede calcul la st\ri limit\ a fostcondi]ionat\ de:
-
 
dezvoltarea rapid\ a cuno[tin]elornoastre teoretice [i experimentale;
-
 
acumularea unui num\r mare dedate referitoare la `ncerc\ri [ipropriet\]i fizico-mecanice alematerialelor [i structurilor;
-
 
de ideea folosirii metodelorstatisticii matematice, la studiulsiguran]ei construc]iilor.No]iunea de st\ri limit\ permiteluarea `n considerare a comport\riilocale sau de ansamblu a unei structuri `n toate stadiile p^n\ la rupere.Studiul noii metode a `nceput `nRusia `n 1943 iar normele au devenitoficiale `n 1955, la noi `n ]ar\ aceast\metod\ fiind introdus\ `n 1963.
 
No]iunea de siguran]\.
Siguran]acl\dirilor este o condi]ie indispensabil\ce trebuie asigurat\ `n vederea evit\riipr\bu[irii structurii unei cladiri , prindep\[irea rezisten]ei sau pierdereastabilit\]ii.Siguran]a cl\dirilor poate fi definit\prin probabilitatea comport\rii sigure laac]iunile exterioare a unui element derezisten]\ sau a structurii cladirii petoat\ durata de exploatare.
Factorii de condi]ioneaz\ siguran]a.
Siguran]a construc]iilor este o problem\complex\ datorit\ diversit\]ii mari [igreu de st\p^nit a factorilor ce odetermin\.Siguran]a construc]iilor(fig.13.1)este condi]ionat\ de: caracterul depronun]at\ variabilitate a ac]iunilorexterioare (z\pad\, v^nt, cutremur),caracteristicile geometrice [i derezisten]\ a materialelor structurii [i aelementelor de construc]ii, condi]iioferite de o exploatare nera]ional\, eroride proiectare [i execu]ia cl\dirilor,insuficienta cunoa[tere a comport\riistructurii la anumite ac]iuni,agresivitatea mediului ambiant, ac]iunineprev\zute (explozii, incendii). Ace[tifactori genereaz\, la r^ndul lor, o seriede al]i parametrii variabili.Luând în considerare c^t mai mul]ifactori, metodele de calcul sunt maiaproape de realitatea fenomenului fizic.
Conceptul de siguran]\.
Metodele decalcul a construc]iilor au fost [i suntgenerate de considerarea a c^t maimul]i factori ce condi]ioneaz\ siguran]aconstruc]iilor dar [i de o formularematematic\ simpl\. Aceste dou\deziderate, contrarii prin definire, trebuies\ exprime c^t mai bine realitateafenomenului fizic.Ac]iunea `nc\rc\rilor exterioare este `n echilibru tot timpul cu reac]iunea cese dezvolt\ `n interiorul unui element dinstructura cl\dirii. Reac]iunea const\ `n eforturile unitare ce se nasc `n materialulrespectiv.
 
179
SIGURAN}ACL|DIRILOR
 ~N EXPLOATARE
este influen]at\ de:
 ~NC|RC|RILE
ce ac]ioneaz\asura cl\dirilor
CARACTERISTICILESTRUCTURII
 
rezisten]a materialelor
 
dimensiunilegeometrice
Erori deproiectare [iexecu]ie acl\dirilorInsuficienta cunoa[tere acomport\riistructurii laanumite ac]iuniExploatarenera]ional\
 
modific\ri nepermisela structur\ sau ladestina]ia cl\dirii
 
lips\ de `ntre]inere
 
agresivitateamediului ambiant
Ac]iunineprev\zute
 
explozii
 
incendiu
Fig. 13.1 Siguran]a cl\dirilor. Influen]ele din timpul exploat\rii.
Factorii ce influen]eaz\ siguran]a cl\dirilor `n exploatare

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ioana Dana liked this
puiutzu11 liked this
voicadan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->