Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
18

18

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 224 |Likes:
Published by sasha_st

More info:

Published by: sasha_st on Feb 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

 
215
Capitolul
15HIDROIZOLA}IILA FUNDA}II {I SUBSOLURI
15.1. GENERALITATI
Protec]ia contra apei din p\m^nt serealizeaz\, la funda]ii [i subsoluri cuajutorul hidroizola]iei [i al drenurilor.Hidroizola]iile sunt acele lucr\ri careasigur\ cl\dirilor posibilitatea de oprire ap\trunderii apei.
Apa, subsolurile [i funda]iile
Apa ac]ionând sub diverse formeasupra elementelor de construc]ie,produce efecte nefavorabile(fig.15.1.I):
 
reduce rezisten]ele mecanice;
 
elementul de construc]ie umezit estedistrus de ciclul `nghe]-dezghe];
 
are o ac]iune dizolvant\, ceea cem\re[te porozitatea elementului,conduc^nd la o sc\dere a rezisten]ei;
 
produce eflorescen]\, ridic^ndu-seprin absor]ie capilar\ [i evapor^ndu-sepe suprafa]a elementelor de construc]ie.Apa ac]ioneaz\ sub trei formeasupra funda]iilor [i subsolurilorcl\dirilor(fig. 15.1.II):
 
umiditatea p\m^ntului – esteconstituit\ din apa re]inut\ `n jurulparticulelor de p\m^nt, apa din pori [icanale capilare;
 
apa f\r\ presiune hidrostatic\ -provine din: precipita]iile atmosfericesau procese tehnologice. Aceste ape deinfiltra]ie se scurg liber pe suprafa]aelementelor de construc]ie, f\r\ a crea, `n mod practic, o presiune hidrostatic\;
 
apa cu presiune hidrostatic\ - econstituit\ din p^nzele de ap\subteran\ sau din apa `nmagazinat\ `nbazine, rezervoare [i canale.
 
216
Ap\ din precipita]iiAp\ de suprafa]\Ap\capilar\Ap\ subteran\Ap\ de suprafa]\Ap\ dincondensCotaterenuluinaturalNivelul apeisubteraneCota funda]iei
Apa ce ac]ioneaz\ asupra unei cl\diri
±00C.T.C.A.13
Apa din precipita]iiApa cu presiune hidrostatic\Subpresiunea apei carecre[te cu ad^ncimea
C.S
Perete [i radier rezisten]i [ietan[i la subpresiunea apei.{ap\ de protec]ie ahidroizola]ieiHidroizola]ieBeton de egalizareUmiditatea p\m^ntului
2
1
- p\m^nt uscat
2
– capilaritatediscontinu\
3
– capilaritatecontinu\
4
– p\m^nt saturat cuap\Hidroizola]ieStrat de protec]ie ahidroizola]iei
C.T.N.
- cota terenului natural
C.A.S.
- cota apei subterane
C.S.
– cota subsolului
Protec]ia subsolului contra apei din p\m^ntI.II.
Fig. 15.1 Apa ce ac]ioneaz\ asupra infrastructurii [i suprastructurii unei cl\diri(I.). Protec]ia subsolului cl\dirii contra apei din p\mânt (II.).
 
217 ~n func]ie de prezen]a apei `n terenulde fundare, putem distinge patru zone:
 
zona apei subterane, `n careexisten]a apei are un caracterpermanent;
 
zona de p\m^nt saturat sau acapilarit\]ii continue; `n aceast\ zon\,imediat deasupra apei subterane,p\m^ntul prezint\ canale capilareumplute `n totalitate cu ap\;
 
zona capilarit\]ii discontinue, `n careporii mici din p\m^nt sunt umplu]i cuap\, iar cei mari con]in aer;
 
zona p\m^ntului uscat este aproapede suprafa]a terenului `n ai c\rui pori nuexist\ ap\. ~n proiectare, se va lua `nconsiderare, ca nivel al apelorsubterane, nivelul maxim al zoneicapilarit\]ii continue, care este `ncorelatie cu succesiunea [i naturastraturilor de pamânt.La concep]ia cl\dirilor [i `n special afunda]iilor, la cele cu sau f\r\ subsol, seva lua `n considerare nivelul apeisubterane `n corela]ie cu succesiunea [inatura straturilor de p\mânt. Aceasta vaconduce la o stabilitate, siguran]\ [idurabilitate a sistemului de fundare acl\dirii(fig. 15.2.I).Nivelul apei subterane va influen]aconcep]ia hidroizol\rii infrastructurii(subsol, funda]ii) cl\dirilor(fig. 15.2.II).
Clasificarea hidroizola]iilor
Func]ie de tipul materialelor utilizate,hidroizola]iile pot fi:
 
hidroizola]ii elastice;
 
hidroizola]ii bitumate – executate prinvopsire. Se aplic\ pe suprafe]eledri[cuite ale elementelor din beton [itencuieli. Ele pot fi realizate din masticde bitum topit sau din straturi de masebitumate reci;
 
hidroizola]ii din straturi multiplebitumate alc\tuite din foi bitumate:cartoane, p^nze, `mp^slituri [i ]es\turibitumate – lipite de suporturi [i av^nd `ntre ele mase bitumate calde sau reci;
 
hidroizola]ii din mase plastice – suntformate din folii de mase plastice –polietilen\, P.V.C. – lipite cu adezivi pediferite suporturi;
 
hidroizola]ii rigide. Acest tip dehidroizola]ie este alc\tuit din mai multestraturi de mortar de ciment, cu sau f\r\aditivi, de grosimi variabile;
 
hidroizola]ii metalice. Se utilizeaz\atunci c^nd presiunea pe suprafa]ahidroizola]iei este mai mare de 5daN/cm
2
, la temperaturi sau vibra]iiimportante. Sunt folosite la cl\dirimonumentale. Aceste hidroizola]ii seexecut\ din foi de tabl\ de o]el, plumbsau cupru, sudate [i protejateanticoroziv.
15.2. ALC|TUIRE CONSTRUCTIV|
Izola]iile hidrofuge la funda]ii suntalc\tuite din mai multe straturi, cu roluridistincte: suportul hidroizola]iei,hidroizola]ia propriu-zis\, protec]iahidroizola]iei(fig.15.3).Suportul hidroizola]iei – este alc\tuitdintr-o tencuial\ dri[cuit\, din mortar deciment [i nisip.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ioana Dana liked this
AlexandrescuDan liked this
voicadan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->