Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
26

26

Ratings: (0)|Views: 232 |Likes:
Published by sasha_st

More info:

Published by: sasha_st on Feb 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

 
370
Capitolul
23SC|RI
23.1.GENERALIT|}I
Sc\rile sunt elemente de construc]iecare realizeaz\ leg\tura `ntre cl\dire [inivelul terenului exterior sau `ntre nivelediferite ale spa]iului interior al cl\dirii.Rolul sc\rilor este de a permiteevacuarea rapid\ a persoanelor dincl\dire, `n caz de incendiu saucutremur.Sc\rile trebuie s\ satisfac\ o serie decondi]ii privind :
 
confortul circula]iei, care depindede efortul necesar parcugeriidiferen]ei de nivel [i de senza]ia desiguran]\ a circula]iei;
 
rezisten]a [i stabilitatea sc\rii lasolicit\rile rezultate din sarcinile deexploatare (greutatea elementelorcomponente, greutatea oamenilor);
 
aspectul plastic, prin folosireasc\rii [i ca element decorativ alspa]iului interior sau exterior.
Clasificare
Sc\rile se pot clasifica dup\destina]ie [i rolul lor:
 
sc\rile monumentale – urm\rescrealizarea unui efect arhitectonicdeosebit; `n caz de incendiu saucutremur, servesc la evacuarearapid\ a oamenilor din cl\diri(maximum dou\ nivele);
 
sc\rile principale servesc lacircula]ia normal\ în cl\dire;
 
sc\rile secundare servesc lacircula]ia de serviciu `ntre diferitenivele sau numai la unele dintre ele,cum ar fi sc\ri de pod, de pivni]\.Aceste sc\ri, `n general, nu se iau `nconsiderare `n caz de evacuare laincendiu sau la cutremur.
Casa sc\rii
Casa sc\rii este spa]iul specialamenajat pentru amplasarea sc\rilorinterioare. Trebuie s\ fie vizibil\ [iaccesibil\ direct de la intrare.
 
371
Acest spa]iu din cl\dire, folosit pentruevacuare `n caz de pericol, trebuie s\fie separat de restul cl\dirii prin pere]i,plan[ee [i u[i rezistente la foc. Acestlucru este necesar pentru a se puteaparcurge traseul complet p^n\ la nivelulie[irii `n exterior, f\r\ a p\r\si casasc\rii.Pere]ii de la casa sc\rii trebuie s\aib\ grosimea minim\ de 25 cm – lazid\rie [i de minimum 20 cm la beton,pentru protejarea acestui spatiu `n cazde incendiu(fig.23.1.I).Casa sc\rii va fi ventilat\ [i iluminat\natural. Suprafa]a ferestrelor este decel pu]in 1/14 din suprafa]a orizontal\ acasei sc\rilor, pentru fiecare etaj `nparte. C^nd nu este posibil\ iluminareanatural\, se admite lumina artificial\, cucondi]ia s\ fie asigurat\ posibilitatea defunc]ionare, `n orice moment (incendiu,cutremur) a unui sistem automat deiluminare artificiala. Este necesaraposibilitatea de comunicare cuacoperisul cu pod sau tip terasa.Forma `n plan(fig.23.1.II)a sc\riidepinde de: suprafa]a casei sc\rii, deimportan]a sc\rii, de cerin]elearhitectonice [i de raporturile dintredimensiunile casei sc\rilor.Sc\rile drepte, `ntre doua niveleconsecutive, prezint\ o lungime maredar necesit\ spa]iu redus. ~n cazul c^ndnum\rul treptelor este mai mare de 15,se prevedeun podest pentru odihn\(fig.23. 1.I).La construc]iile civile se folosesc, deobicei, sc\ri cu dou\ aripi paralele [ipodest intermediar (fig.23.1.I). ~n cazul `n care spa]iul disponibil din casa sc\riieste limitat, se folosesc sc\ri drepte cutrepte balansate.C^nd circula]ia este redus\ sauspa]iul este foarte mic, sunt utilizatesc\ri `n spirala.
23.2. ELEMENTE COMPONENTE
Elementele componenete ale uneisc\ri(fig.23.1.III)sunt: treapta,contratreapta, rampa, podestul,balustrada.
Treapta
 
reprezint\ suprafa]aorizontal\ pe care se circul\.Treptele au `ntre ele aceea[idiferen]\ de nivel. Lungimea liber\ atreptei este egal\ cu l\]imea sc\rii [ieste `n func]ie de debitul curent alcircula]iei [i de dimensiunile obiectelorce urmeaz\ a fi transportate pe scar\.
Contratreapta
reprezint\ suprafa]avertical\ care leag\ dou\ trepteconsecutive, form^nd `n\l]imea treptei.Raportul dintre `n\l]imea h [i l\]imea la treptei d\ panta sc\rii. ~ntre acesteelemente trebuie s\ existe relatiaBlandel :2 h + l = 62... 64 cm(23.1)iar pentru gr\dini]e2h + l = 58... 60 cm(23.2)Panta sc\rii este elementuldeterminant al confortului circula]iei.Func]ie de `n\l]imea contratreptei,sc\rile pot fi : joase – cu h<16,5 cm,mijlocii – cu h = 16,5 ... 17,5 cm [i `nalte– cu h = 17,6 ... 22,5 cm. Treptele joasesunt recomandate pentru sc\ri
 
372
Sc\ri. Casa sc\rii. Forme `n plan. Elemente componenteI.
Scar\ cu o singur\ ramp\ ce une[tedou\ nivele succesive
Scar\ cu ramp\ `ntoars\ la 180
0
Podest intermediarpentru odihn\ ~n plan casa sc\rii are lungimea aproape la jum\tate c^t la o scar\ cu o singur\ ramp\
Elemente componente
Treapt\CiubucContratreapt\L\]imea treptei
lL
L\]imea sc\rii (arampei) ~n\l]imea treptei
h
Grind\ de vang
Raportul `ntre `n\l]imea [i l\]imea treptei
lh
Formula lui Blondel
2 h + l = 62...64
h
l
Raport optim
2917lh
=
Dimensiuni podestDistan]a `ntre rampeL\]imea sc\rii func]ie de num\rul de fluxuri
L=90-100cmL=110-120cm
L
L
p
 
L
h
r
un fluxdou\ fluxuri
h
r
=2,20 m sc\ri principaleh
r
=2,00 m sc\ri secundareh
r
=1,80 m sc\ri provizorii7590
Scar\ dreapt\ cuo ramp\ cu podestScar\ dreapt\ cudou\ rampe [i cupodestScar\ cu trei rampe[i dou\ podesteScar\ cu trei rampe [iun podest intermediarScar\ cu dou\ rampe[i `ntoarcere cu treptebalansateScar\ elicoidal\
Forme `n plan
II.III.
Fig. 23.1 Casa sc\rii, având scar\ cu o singur\ ramp\ [i cu dou\ rame [i podestintermediar (I.). Forme `n plan (II.). Elemente componente. Dimensiunitreapt\, podest, distan]\ `ntre rampe, l\]imea sc\rii (III.).

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ioana Dana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->