Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
189Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JOHANNA LINDSEY-Casatorie Scandaloasa

JOHANNA LINDSEY-Casatorie Scandaloasa

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 12,697 |Likes:
dragoste
dragoste

More info:

Published by: Madalina-rodica Encutu on Mar 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2014

pdf

text

original

 
r
-\
a
-:
FI
4
o
z
-:
O
a
rt
&
Lr
-'t
a
,(
t
ha
z
F]
.l
'l
ZZ
Sebastian
Townshend
'
rerregzt
de
tatdl
lui9i
dezmogtenit,
pleacd'pentru
rotdeauna
dinAnglia,pribegind
prinEuropa'
impreuni
.o
,rnl"tol
lui'
Poreclit
"Corbul"'
facemuncddemercenar
in
diferite
giti
euto-
pene, funcqionand
ca
un
iustigiar'
^
irrri
un
;ir
de
intimpldri
nefaste
pun
in
pericol
vr^t^
t^tdlui
siu,
determinAnd-o
astfel
pe
Margaret
Landor,
prietend
din
copilirie
a
lui
Sebastian,
si
plece
in
cduta;re^
singurului
om
cafe
^r
Pute
si
restabileasci
linit.u
familiei.Cei
doi
seintAlnesc
ai'
in
urmaunui
tArgscandalos,el
^cceptd
si
se
dea
drept
sogul
ei,
revenind
acasd'
Un
romande
dragoste9i
mister'
cu
personaie
bine
contufate'
cu
aventuri
Ei
peripegii,scene
de
dragoste'
dar
5i
umor;
p"riorr.,-intrigi
9i
scandal
-
ingrediente
ale
unei
cisitoti
care
fdtd
indoiald'
ar
putea
transcendegranigele
ficgiunii'
lr'
I
!I
!
i
rl
l)
rsBN
978973-629'198
2
EDITURA
IJDER
.
ri
32LEl
(28'79
+
2,6'4T\h+
0,57
T'L')
illil[
t"\
 
llemrlcronCIPaBibliotecii
Nafionale
a
Romfinieit,lNl)t{11Y,
JOHANNA
(
'llrlltorie
scandaloasi
/
Johanna
Lindsey
;
trad.:
lloxnttrtllttzoianu.
-
Bucureqti
:
Lider,2008
l
s
I
r
N
eTll-973
-629-198-2
l.
lltteoiuttu,lloxana(trad.)
H,'!
lll(71)-31=135.1
tlprlsr,lnt
a,
A
lt
I
i'l'l
ANASTASESCU
'l
eltttnt
t,rlRt'lttrc:
MAI(CELA
RADU
Mlrrhgtr
Most
Scandalous
('opyrig,lrl
rt)
2lX).5
by
JohannaLindsey
';ir,r16
111'u;llrtrilo
trstlprttttcostei
edi[ii
in
limba
nPrrrlin
liditurii
l,lDER'
litlilorCASANI)ltA
INESCU
PROLOG
MQS,
tlnglia
/-D-uu
int6lnit
in
zoriizilei
intr-un
mic
Ittntiniry,
chiar
ldng[
poteca
din
pidure,
un
loc
fnndobinecunoscut.
Acolo
fuseseaqezatdcfindva
n
plntril,
par{ial
ascuns[de
tufiguri,
care
se
Ft€Erlprrnca
cE
marcheazdlocul
unde
se
desfrqurase
€6nrlvn.
demult, o
bitdlie.
Acum
era
cunoscutd
ca
Itlalrn
l)uclului.
l)e-nlungul
anilor,
qapte
dueluri
avuseserd
cu
tdevFrnl
loc
acolo,multealtole
fiind
simple
*vutrrrri.
l)esigurc6
mai
existaugi
alte locuriin
lUdrrl
Angliei
unde
birbafiiiqi
rezolvau
nein-plegerilc,
tlar
niciunul
atdtde cunoscutca Piatra
Fuelrrlui,
ll[rbafii
veneau
chiargi
din
Londra
tt=ryi
reparaonoarea
in
acest
locdin Kent.
Hplrnstian
Townshend qi
cel
mai
bunprieten
Ittf,l
iilcs,exploraserdzonapecdnderau
copii,
Fr:ihrali.
nsa
cumpot
fi
numai
bdiefii,
de
povegtile
l}<1.
ItcginaMaria,
nr.
98,
bloc
ll9,
etai
5,
apt.14,
onoilrcqi
virsare
de
s6nge.
Erau
vecini
qi
O.l'.
5
- C.P.
15, Sector
4, Bucureqti
'lbl.:
021
.316.32.55
Fax:
031.410.86.48
lptrnerrl
impreund,
proprietlfile
lor
fiind
c.
l)iatra
Duelului
se
afla
in
pldure,
la
e-mai
l:
I
idcr@e-xtreme.ro;
site
:
www.editural
ider,
,tffJ70
tle cnsolc
lor.
 
Pentru
Giles
era
locul
firesc
pecare
il
imediatdupdce
Sebastian
ii
spusese:
-
Dumnezeule!Te-aicdsdtoritcu
o
titft?
Giles
il
imbdtase
cri15,
altfel
Sebastian
nu
ll
fost
atflt
de
direct.Singura
lui
scuz[
era
starea
oars
se
aflase.
Apoi
iqi
ddduse
seamac6,
fhtd
gtie,
se
culcasecunouasofie
a
lui
Giles.Cumnaiba
sd
fi
qtiut?
Femeianu ar
fi
t
s6
fie
singurd
la seratadela
Londra'Nu
ar
fis[-i
deaimpresiacd
este
disponibil6,
t6ndu-sedoarcunumele
mic,
Juliette.
F[cuse
ch
maimult
de-atdt.
Flirtase
intr-unmod
sca
cu
el
pi
ii
d[duse
de
infeles
cdar
trebui
s[
se
neascipentru
a
se
cunoaqte
mai
bine.
Sebasti
fost
lnc6ntat.Era
seducbtoare,
un
chip
flemeie
sofisticatb
careqtiace
vreaqi,
evi
obfineace-qi
dorea.Era
incdntat
s[-i
facfl
pe
Din
comportamentul
ei,nici
mdcar
o
datdghioise
cd era
cisitorit6'
C[s[toria
aceea
pripitl
fuseseo
migcare
buit6
din
partea
lui
Giles.
Nu
ii
stdtea
in
fire.
atunoi
aveaoa
logodnicd
o
frumoasd
moqteni
Sebastian
qichiarjurase
c[
elo
sedusese,
lucru
lotal
neadev6rat.
Furios,Gilesnua
acceptat
sI
aeculte
qi
versiunea
lui
Sebastian.
-
Piatra
Duelului,in
zoriizilei,
spusese
Giles
lnuinte
de
a ieqi
ca
o
furtunddin
casd-.
Acuza[iileau
fostfrcute
in
holul
central
dln
Edgewood,reqedinfastrdveche
a
familiei
Townshend,
in
momentul
in
care
Sebastian
a
ctthordt
la
parter.
Din
nefericire,
tatil
lui
Sobastian,
Douglas,
a
ieqit
din
biroul
lui
la
flpotele
lui
Giles
qi
a
auzit
cea
mai
mare
parte
a
tlltcufiei.
Nu
era
furios.
Cutoateacestea,
deza-lilEgirea
fafl
de
fiul
lui
celmare
gi
mogtenitorul
;tu
ora
evidentd
qi
asta
l-a
rlnit
profund
peflsbastian.
Nici
mdcar
odat6
in
viaf6,din
c6te
igi
€mlntea
el,
nu-i
diduse
vreun
motivtatdlui
s6u
;l'l
fie
ruqinede el.
Asta
pdndacum.
DouglasTownshend,
al
optuleaconte
de
[ldgewood,
se
c[sltorise
detdn6r
gi
aveadoar
p€truzcci
gitrei
de
ani.
Inalt,
cup5rul
negru
gi
ochii
dC
euloarea
ambrei,
era
un
birbat
ar6tos.
pelitorii
loonli
se
simfeau
frustrafi
c6
refuzasd
se
tlftStoreascd
dupl
ce
ii
murisesotia.engtozoaiod,Eleanor
Landor.
El
ezita
si-i
vestea
tat[lui
s[u
qi
iqi
finea
nouasofie
in
I
aqtept6nd
s[
g[seascd omodalitatede
a-i
cum
stau
lucrurile.Nu
ar
fi
trebuit
sd
fie
la
singur6,
fbri
sofulei.
Noua
lui
sofie,
aparentcuprinshde
remuqcd
mlrturisise
totul
cu
lacrimiin
ochi.
Il invinuir
(lci
doi
fii,
Sebastian
gi
Denton,
ii
moqteniseri
fHflpnrea
atrdgltoare.
Cu
o
diferen,tddeun
an
intre
,
Sebastian
fiind
cel
mai
mare
-
doudzeci
qi
doi
Fni,
frafii
ar
fi
trebuit
s6
se
infeleagd
de
minune,
Giles
venise
acasi
la
Sebastianca
si-l
nu
a$a
st[teau
lucrurile.
Sebastian
era
mult
mai
t
de
prietenul
lui
GilesWemyss
dec6t
fusese
de
Denton.$i
asta
nu
pentru
c6
nu-giiubea

Activity (189)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ralu0104 liked this
starcaucaz liked this
Lica Vsl added this note
multumesc
Lica Vsl liked this
GergelyMihaela added this note
multumesc
alinabadescu liked this
diakaty liked this
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->