Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RÂBITA

RÂBITA

Ratings: (0)|Views: 154|Likes:
Published by Ahmet Şit

More info:

Published by: Ahmet Şit on Mar 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
RÂBITA
1. RÂBITA NİÇİN YAPILIR 
 
2. RÂBITA ŞİRK Mİ?
 
3. RÂBITA BİDAT Mİ?
 
4. RÂBITAYA İŞARET EDEN DELİLLER 5. RÂBITA İBADET Mİ?
 
Râbıta Ne Demektir?
 
Lüğatta Râbıta:
Râbıta, rabt eden, bağlayan şey demektir. Râbıta, ulka ve vuslat de
mektir.
1
 Ulka ise ve
ilişik‟e (yani alâkaya) denir. Benim şu malda ulkam, yani alâkam var dersin.
2
 
Taallük, bağlantı, tutunulacak şey.
3
 
Vuslat: Ulaşmak, ittisâl manasınadır.
4
 
Şu hâlde,
Tâcü’l
-Arûs
 
sâhibi Zebîdî‟ye göre râbıta, ilişik, alâka, ulaşmak ve ittisâl/bitişmek demekt
ir.
Istılâhta Râbıta:
Tasavvuf ıstılâhındaki râbıta, değişik çeşitleriyle, farklı farklı tarif edildiyse de bizimüzerinde duracağımız çeşidi ve onun tarifi şudur: Râbıta, bir müridin, fenâ fillâh‟a
5
 
ulaşmışmürşid
-i kâmilinin rûhâniyetiyle beraber, (ka
lbiyle) ondan feyz, yardım ummak ve sûretini kalp
gözünün önüne getirerek hayâl etmesinden ibarettir.
6
 
Râbıta sözlükte: “İki şeyi birbirine bağlayan ip, alâka, vuslat, müna
sebet, ilgi ve sevgi ile
mensubiyet, cesur ve dayanıklı olmak” gibi anlam
lara gelir.
7
 
Tasavvuf ıstılahında ise, müridin, ruhî sahada tefekkür ve muhayyile (hayal) gücünükullanarak mürşidiyle “beraber” olmasını ifâde eder. Tasavvufta, ruhî terbiye için bu manaberaberliğine ihtiyaç olduğu söylenmiştir.Diğer bir tarife göre de râbı
ta: Müridin, Allahu
Teâlâ‟da fani olan kâmil şeyhininruhaniyetinden uzağındayken yanındaymış gibi hayel ederek feyzin geldiğini ummak, sûretiniçokça göz önüne getirmesinden ibarettir ki, böylece gereken edebi takınıp ve kendisi için huzur
tamam olur ve
alçak işlerden sakınması kolay olur.
8
 
1
 
Tâcü’l
-Arûs
, X, 262.
2
 
Âsım Efendi,
Kâmûs Tercümesi
, III, 659.
3
 
Misbâh
, s. 462.
4
Ahterî: VSL maddesi.
5
Allah‟ın razı olduğu şeylerde yok olma mertebesine varmış. (İmâm Rebbânî,
Mektûbât
, I, 102-103).
6
Mevlânâ Hâlid-
i Bağdâdî,
Risâle-
i Râbıta
, Reşâhât kenarı, s. 222
-223.
7
 
İbn Manzur,
Lisânu’l
-Arab
, V, 112-113.
8
 
İbn Manzur,
Lisânu’l
-Arab
, V, 112-113.
 
İTİRAZ:
 
Râbıtayı niçin yapıyorsunuz? Râbıta yapılmasını Resulullah söylememiştir. Râbıta
,
Hindlilerin yogasından alınmadır. Zîrâ, aralarında çok büyük benzerlikler vardır…
 
CEVAP:
Rabıta Niçin Yapılır
 
Önce rabıta niçin yapılır onu anlatalım sonra rabıtaya yapılan itirazları tek tekaçıklıyalım. Zikir yapmamızı, zikir yaparken Allah dostlarını velilerini düşünmeyi Kendikafamıza göre deyil. Allah (cc) ve Resulullahın bize emir ve tavsiyleri olduğu için yapıyoruz.
Namaz hûşu ve hudû ile kılınmalıdır. Hûşu namazın sırrı ve ruhudur.Felah, namazlarını hûşu ile kılanlara mahsustur. Namazlarında hûşu'a riayet etmeyenler felahaeremezler. Hûşu nun bulunmaması felahın da yokluğu demektir. Bu konuda Kur'anı Kerimde
 
"Allah'ın huzurunda tam hûşu ve hudû ile durun" buyurulmaktadır. (Bakara, 238)"Namazlarını hûşu ile kılan müminler kurtuluşa ermişlerdir." buyrulmaktadır. (Mü'minun,1)
 Bu ayet-i kerime nazil olmazdan önce sahabe-i kiram namazda gözlerini gökyüzüne
kaldırıyorlar, sağa sola bakınıyorlardı. Ayet
-
i Kerimenin nazil olmasından sonra artık gözlerinisecde mahalline çevirip namazı hûşu ve kalp huzuru ile kıldılar.
 
Bazı alimler hudû zahiri eğilmek, hûşu ise, manevi ve ruhi eğilmektir, derler
(
Sünen-
i İnn
-
i Mace Tercemesi ve Şerhi, c 3, s 348).
 
Allah cc bize namazı
emrediyor
, hûşu ile namazı kılmamızı
tavsiyye
ediyor. Neden
huşu ile namaz tavsiye ediliyor. Çunkü bir çok insan namazını huşu ile kılamıyor.
Kalbimizi
dünya düşüncelerinden kurtaramıyoruz.
Bunu bir çok örneklerle burada anlatmaya gerek
yok. Çünkü kalbimizin dünya düşüncelerinden kurtulmadığını bizzat namazlarımızda şahitoluyoruz. Bazı Alimler ise, hûşu azalarla; hudû ise kalple
 
olur, demişlerdir. Veya hûşu gözle,hudû diğer azalarla olur. Namazda hûşu halini saglıyabilmek için
 
namaza duracağı zaman,"Allahu ekber" derken Kâbe'yi karşısında hayal ederek kabeye döner.
Namazda ayakta ikensecde yerine, rükûda iken ayaklara, secdede
iken burun ucuna, otururken iki elleri arasınabakmalıdır. Kabe göz önüne getirilmelidir diyenler olmuştur. Bu söylenilen yerlere bakıp tagözler etrafa kaymazsa, namazda hûşu hali hasıl olup,
kalp dünya düşüncelerinden kurtulması
ile dikkatin dağılmayıp kişinin kendini namaza vermesi mümkün olur. Bize tavsiyye edilen
 
hûşuile namaz kılmak için namazın içinde böyle yollar denenmiş metotlar geliştirilmiştir.
 
Konunun başında Zikir yapmamızı Allah (cc) emrediyor. Zikir yaparken Allah dostlarını
velil
erini düşünmeyi Allah (cc) ve Resulullah bize tavsiye ettiği için biz Rabıta yapıyoruzdemiştik. Aynı namazda olduğu gibi Allah (cc) zikir yapmamız emrediyor. Zikir yaparken Allahdostlarını velilerini düşünmemiz tavsiye ediliyor.
Namazda K
alp dünya düşüncelerindenkurtulması için
huşu tavsiye edilirken, Zikir yapılırken
,
kalbin dünya düşüncelerindenkurtulması için
Allah (cc) velilerini hatırlamamız bize tavsiye ediliyor. Şimdi bu dediklerimizindoğruluğunu ve daha iyi anlaşılması için d
elillerimiz gösterelim.
 
“Vezkürisme Rabbike
-
Rabbinin ismini zikret.”
 
9
 
“Rabbinin adını zikret ve bütün gönlünle( her şeyi bırakıp) O‟na yönel”
10
 
“Sabah akşam Rabbinin adını zikret”
11
 
“Allâh‟ı
 
çok zikret ve gece gündüz onu tesbih et!”
12
 
“Allâh‟ı nefsinde, içinde huşu ve korku ile an, gece gündüz açık gizli onu zikret, sakıngafillerden olma.”
 
13
 
“İman edenlerin kalpleri ancak Allah‟ın zikriyle mutmain olur. Kalpler ancak Cenâb
-
ıHakkı anmakla mutmain olurlar.”
 
14
 
Onlar ayakta iken otururlarken ve yanları üstüne yatarken Allâh‟ı zikrederler
.”
15
 
"Öyle ise siz Beni zikredin. Ben de sizi zikredeyim
”(Bakara
-152)
 
buyrulmuştur.“Öyle ise Beni zikredin” bir emirdir.
 
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
 
9
Ala-15
10
Müzemmil, 8
11
 
İnsan, 25
 
12
Âl-
i İmran 3/41.
 
13
el-
A‟raf 7/205.
 
14
er-Rad 13/28.
15
Al-
i İmran 3/191.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->