Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LexUriServ

LexUriServ

Ratings: (0)|Views: 370|Likes:

More info:

Published by: Gratsiela Lubomirova on Feb 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2009

pdf

text

original

 
I
(
 Актове
,
приети по силата на Договорите за ЕО
/
Евратом
,
чието публикуване е задължително
)
РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ
(
ЕО
)
№ 
1126/2008
НА КОМИСИЯТА от
3
ноември
2008
годиназа приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент
(
ЕО
)
№ 
1606/2002
на Европейския парламент и на Съвета
(
Текст от значение за ЕИП
)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност
,
като взе предвид Регламент
(
ЕО
)
1606/2002
на Европейскияпарламент и на Съвета от
19
юли
2002
г
.
относно прилагането намеждународните счетоводни стандарти
(
1
),
и по
-
специалночлен
3,
параграф
1
от него
,
като има предвид
,
че
:
(1)
Регламент
(
ЕО
)
1606/2002
изисква за всяка финансовагодина
,
започваща на или след
1
януари
2005
г
.,
публичнотъргуваните дружества
,
спрямо които се прилага законода
-
телството на държава
-
членка
,
при определени обстоятелствада подготвят своите консолидирани отчети в съответствие смеждународните счетоводни стандарти
,
посочени в член
2
от същия регламент
.
(2)
Някои международни счетоводни стандарти и разяснения
,
които съществуваха към
14
септември
2002
г
.,
бяха приетис Регламент
(
ЕО
)
1725/2003
на Комисията от
29
септем
-
ври
2003
г
.
относно приемането на някои международнисчетоводни стандарти в съответствие с Регламент
(
ЕО
)
1606/2002
на Европейския парламент и на Съвета
(
2
).
След като взе предвид съвета на Техническата експертнагрупа
(
ТЕГ
)
към Европейската консултативна група зафинансова отчетност
(
ЕКГФО
)
Комисията измени посочениярегламент
,
за да включи всички стандарти
,
представени отСъвета по международни счетоводни стандарти
(
СМСС
),
както и разясненията
,
представени от Комитета за раз
-
яснения на международните стандарти за финансовоотчитане
(
КРМФО
)
и приети изцяло в рамките наОбщността до
15
октомври
2008
г
.,
с изключение наМСС
39 (
относно признаване и оценяване на финансовитеинструменти
),
малка част от който беше пропусната
.
(3)
Различните международни стандарти са приети посредствомняколко регламента за изменение
.
Това поражда правнанесигурност и затруднява правилното прилагане на между 
-
народните счетоводни стандарти в Общността
.
С огледопростяване на законодателството на Общността в областтана счетоводните стандарти и постигане на яснота ипрозрачността е целесъобразно стандартите
,
които по
-
настоящем се съдържат в Регламент
(
ЕО
)
1725/2003
иизменящите го актове
,
да бъдат включени в един
-
единствендокумент
.
(4)
Регламент
(
ЕО
)
1725/2003
следва да бъде заменен снастоящия регламент
.
(5)
Мерките
,
предвидени в настоящия регламент
,
са в съот
-
ветствие със становището на Регулаторния комитет посчетоводство
,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ
:
Член
1
Международните счетоводни стандарти
,
определени в член
2
отРегламент
(
ЕО
)
1606/2002,
се приемат
,
както е посочено вприложението към настоящия регламент
.
Член
2
Регламент
(
ЕО
)
1725/2003
се отменя
.
Позоваванията на отменения регламент се смятат за позоваванияна настоящия регламент
.29.11.2008
г
.BG
Официален вестник на Европейския съюз
L 320/1
(
1
)
ОВ
L 243, 11.9.2002
г
.,
стр
. 1.(
2
)
ОВ
L 261, 13.10.2003
г
.,
стр
. 1.
 
Член
3
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в
Официален вестник на Европейскиясъюз
.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
-
членки
.
Съставено в Брюксел на
3
ноември
2008
година
.
За Комисията
Charlie M
с
CREEVY
Член на Комисията
L 320/2BG
Официален вестник на Европейския съюз
29.11.2008
г
.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
СтраницаМСС
1
Представяне на финансови отчети
................................................................ 5
МСС
2
Материални запаси
............................................................................... 22
МСС
7
Отчети за паричните потоци
.................................................................... 27
МСС
8
Счетоводна политика
,
промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
................... 34
МСС
10
Събития след датата на баланса
.................................................................. 42
МСС
11
Договори за строителство
........................................................................ 46
МСС
12
Данъци върху дохода
.............................................................................. 53
МСС
16
Имоти
,
машини и съоръжения
.................................................................... 72
МСС
17
Лизинг
............................................................................................ 83
МСС
18
Приходи
.......................................................................................... 93
МСС
19
Доходи на наети лица
............................................................................ 99
МСС
20
Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства
,
предоставени от държавата
,
и оповестяване надържавна помощ
..................................................................................130
МСС
21
Ефекти от промените в обменните курсове
....................................................... 134
МСС
23
Разходи по заеми
.................................................................................. 142
МСС
24
Оповестяване на свързани лица
.................................................................... 146
МСС
26
Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване
.................................... 150
МСС
27
Консолидирани и индивидуални финансови отчети
................................................. 156
МСС
28
Инвестиции в асоциирани предприятия
............................................................ 161
МСС
29
Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
........................................... 167
МСС
31
Дялове в съвместни предприятия
.................................................................. 171
МСС
32
Финансови инструменти
:
представяне
............................................................. 179
МСС
33
Нетна печалба на акция
.......................................................................... 195
МСС
34
Междинно финансово отчитане
................................................................... 208
МСС
36
Обезценка на активи
.............................................................................. 215
МСС
37
Провизии
,
условни пасиви и условни активи
........................................................ 241
МСС
38
Нематериални активи
............................................................................ 252
МСС
39
Финансови инструменти
:
признаване и оценяване
.................................................. 270
МСС
40
Инвестиционни имоти
............................................................................ 323
МСС
41
Земеделие
......................................................................................... 335
МСФО
1
Прилагане за първи път на международните стандарти за финансово отчитане
................... 342
МСФО
2
Плащане на базата на акции
...................................................................... 356
МСФО
3
Бизнес комбинации
................................................................................ 373
МСФО
4
Застрахователни договори
........................................................................ 390
МСФО
5
Нетекущи активи
,
държани за продажба
,
и преустановени дейности
............................... 405
МСФО
6
Проучване и оценка на минерални ресурси
.......................................................... 413
МСФО
7
Финансови инструменти
:
оповестяване
............................................................ 417
МСФО
8
Оперативни сегменти
............................................................................ 432
29.11.2008
г
.BG
Официален вестник на Европейския съюз
L 320/3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->