Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
thenaliraman kathaikal

thenaliraman kathaikal

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by maynotbe
thenaliraman kathaikal
thenaliraman kathaikal

More info:

Published by: maynotbe on Mar 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2014

pdf

text

original

 
www.kumarikrishna.blogspot.com
தனலரம ககள
 
!
தனலரம வரறசம நற எணப ஆணடக  ஆர மந உள ஒ  ஓ
 
ஏ+ அ டப ப தனலரம
.
இமயய அவ 
 
 ய இ+
.
அன அவ அவ4ய ய தனல எ ஊ
 
வ வ அவ4ய  மம ஆரவ வழ வன
.
ற வயய அவன பள அப பளபப அவ ந4
 
தவ
.
ற வயய வக4மக பசவ வம தப
.
அன அவ பக
 
"
வக4கவ
"
எ தபய தபற தப க4 வஙகன
.
க மகவய அக4 தபவ
.
ப வரற கழதப வஜயநகர
 
ரய அர கஷவரய அரணமன
"
வக4கவ
"
யக இ
 
மனர மக மகழவ
.
அவ4ய நகசவகக மன அவப ஏரமன பசக அ
 
ஊவ
.
க மகவய அள க4அ ஆணட ஆரவ ம+ய தபயவ
.
அன ஏ
,

,
4 அன
 
வணட க4ன
.
அன வவய ந4தபவ
.
அன ணD பஞ
 
உ பஞ  வய
.
அப அகரம ஒ மய வ 
.
அவ வ  அ
 
பமன ம+ தபய த4ஙகய
.
ஆற
,
ஏ
,

,
4 எ நரபவ4ன
.
மய வ கரமக ந ம+ தபள எற எணய அ
 
மகள மயர வயர கழ அவர வஙக ஆ தபன
.
இ ப தகண தனல ரம ககதவன நக தகண
.
இ ப மய
,
தனலரமன அக அ+ ப நD ஏ க
?
என
 
வனவன
.
அ தனலரம
"
ம+ தபவ தபயம பவ இவ தய
.
அபயக ஙகள வ4 ஙகள மகமய ம+ தபள எற மகள
 
எணவ ஒ பன மர ந பள பன ப+ கD+ வ நர கக
 
உக
.
கக உக பன ப+ கD+ வ
.
அப அ
 
பவகள கக உகன  பன ப+ வ எற தனக
.
 
www.kumarikrishna.blogspot.com
அ பவ இ மகள தய இ  
"
எ
 
தனலரம
.
இ க4 மய உணமய உ அவ ம கபப4வ
.
 ப
 
உன4 ம இக
.
நD க மகவய அ தப பக கழ
 
தபற வஙவ எற ந ன
.
இக4 தனலரம கமகவய நய அ4
.
அவ
 
 உவ க பவற வண வ இ
.
க4ய தனலரம 
 
னள கவ
.
அவ உவ ப பயபடவ பக பமக
 

.
அவ ப ப கவ
,
எ கர உவ ப எ
 
அஞசவகள
.
நDய பமக க
?
ஏ எற வனவனள
.
அ தனலரம என ப எ4ய ஒ க வ
 
எ4ய இரணட கக பவ
.
அபயக உன ஆயர  உள
.
ஆன ககள இரண4 தபறள
.
உன ப ஆயர க எப
 
இரணட கக வ எற எணன
.
அன என  வ
 
எ
.
இ க4 கமகவய  வ4ள
.
ப மகன உன ஆDவக
.
தப ப க தபறகழவ
.
உன
 
கஷ4 ந பத என நன
.
உன உவ தக என
 
மள கவ
.
ரஜவ ந ஏபடவஜயநகர மன கஷவரய அரணமனய ய எபவ
 
ரஜவக இ
.
தனல கரம அக உள ஊ மஙகக அ ரஜ ய
 
வ
.
அ மகள ரஜவ வஙக ஆ தபற தன
.
இய தனலரம
 
ரஜவ 
.
 4ய வக4 மய ப ரஜவ
 
"
ஷய ஆன
.
ரஜவ ந க4 ப  டப மக ஏழம நய
 
இபக அன மன கஷவரய4 பச த அரணமனய
 
வ க4க ஏபட தமற வண தகண4
.
அவ வணடகளபய
 
ரஜ அரணமனய வய  வடவக வக
.
ந ப ஆள அக
.
அ ப நD வ எற தல வஜயநகர தற
 
வ4
.
தனலரம மக தககரனக இக
.
இவன மன4 தல
 
அரணமனய வக4கவயக வ4 ந வ பவட எற எணய
 
ரஜ தனலரம ஆள அபவ இ
.
 
www.kumarikrishna.blogspot.com
தனலரம ரஜவ4ம ஆள வ வ எற எப ப மஙகள
 
ஓவ4ன
.
எ கவ அவக4வ
.
ஆகய வஜயநகர தற
 
ரஜவ ந ப அரணமனய  வ4 வணடதமற Dமன
 
தகண4
.
அபய மனவ
,
மக4 ப நகள ந4 வஜய நகர வ 
.
ரஜ வ பவ இ4றகக4ய தனலரம ரஜவ அவர இ
 

.
தனலரமன ப ரஜ அ அ4
.
யரப நD
?
உன என
 
வணட எற க4
.
இ க4 தனலரம பன
.
ரஜவ ந தனலரம
.
 ஙகள மஙகக வ ப நணபகள
 
ஆன
.
ந கட தகண4 இஙக ஙகள அரவய என 
 
வடவக தனDகள
.
ஆள அபய ப வ எDகள
.
ப மஙகக
 
 ஙக4ம ஆள வர  ந ந வள
.
 ய த என ப
 
மன4 தல அரபய  வடஙகள எற வணன
.
உன யதர என தயப
......
மயயக தவய ப
......
இய அவமனபடவ எற வரன
.
4வட தவயப4 தனலரம ப+ப+ வஙக 
.
க
 
மகவய 
.
அரவ வக4கவயஅற கஷவரய அரணமன அமகபட தகண
.
அ
 
தபமக மவக மண4ப மயன
.
தனலரம ஓ ஆன
 
அம
.
மன கஷணவரய வ4 ப ய
.
வல வ
 
 வனய வ+வ த4ஙக வ வவ ம ஆரபக தன
.
 வ ன ஏ தன
.
ஒவ ஒற வஙகவ
.
அவ ப
 
இறய மய வ ப நDண4 நர பன
.
அவ ந கண கணப
 
மய
,
உணப மய எற தன
.
இக4 அகள  அரவர எவம வ கவ
.
ரஜ
 
தமOனமக வ4
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->